Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis Ungdomstrinn i utvikling Høsten 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis Ungdomstrinn i utvikling Høsten 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis Ungdomstrinn i utvikling Høsten 2013

2 Ståsteds- analysen ….. – Drøfter og reflekterer skoleledere og lærere hva som er god undervisningspraksis ? – Klarer skoleledere og lærere å identifisere og anerkjenne god undervisningspraksis i egen skole ? – Vet alle skoleledere og lærere hva som er forbedringspunkter i skolens undervisningspraksis ?

3 Dannelse – Børs og katedral Mandatet vårt Gi elevene grunnlag for å gjøre gode valg til beste for seg selv og andre – både når det gjelder arbeid, medborgerskap og privatliv

4 Stadig høyere krav til kommunene og skolene…. Utfordring I: Skolene blir tydeligere enn før bedt om å heve læringsresultatene sine Utfordring II: Skolene blir tydeligere enn før konfrontert med resultatene sine fra eksterne kilder (jf transparens) Utfordring III: Mange kommuner / skoler er i tvil om hvordan de kan forbedre resultatene sine

5 Evalueringskultur

6 Skolebasert vurdering er hjemlet i forskrift til Opplæringsloven § 2-1: § 2-1.Skolebasert vurdering Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.

7 Evaluering er … … en vidensamling, der foretages med henblik på at styre og/eller forbedre en indsats. (Peter Dahler-Larsen: Evalueringskultur (2006))

8

9 Vurderingskultur – et «must» for alle skoler NB ! Eksterne vurderingsdata vil ikke fungere for skoler som ikke har interne vurderingsdata / intern vurderingskultur (Fritt etter Richard Elmore, 2013)

10 «Kvalitetsvurderings- systemets viktigste funksjon er å være til nytte for skolene og skoleeierne» (Side 147)

11 Ståsteds- analysen Revidert versjon august 2013

12 Ståstedsanalysen Utviklet i Kunnskapsløftet – fra ord til handling (K-FOTH) (2006-10) Bakgrunn i Hardanger-Voss-regionen Praktikere i samarbeid med U.dir. Ny versjon kvalitetssikret av U.dir., UH-sektoren, Voss kommune

13 Ståstedsanalysen Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering av skolens praksis og resultater i arbeidet med elevenes læring og læringsmiljø. Målet er å finne fram til og prioritere innsatsområder som kan føre til at flere elever lærer mer, gjennomførere og består.

14

15 Ståstedsanalysen – Fase 1 (3) Samlet informajon om skolen Ressurser Læringsmiljø Elevresultater Lokale indikatorer Drøfting av datagrunnlaget i fase 1 Datainnsamling fra m.a. Skoleporten

16 Skolens praksis Kompetanse og motivasjon Tilpasset opplæring og vurdering Lærings- miljø og rådgiving Kultur for læring Ledelse Profesjons- utvikling og samarbeid

17 Tegn på god praksis / Skolens kollektive praksis Ståstedsanalysen – Fase 2 (3) Egenvurdering av skolens praksis (1 (2)) Hoveddelen

18 Ståstedsanalysen – Fase 2 (3) Egenvurdering av skolens praksis (2 (2)) Utdypende egenvurdering (ev) Tegn på god praksis / Skolens kollektive praksis -Klasseledelse -Underveisvurdering -Læreplanarbeid -Grunnleggende ferdigheter -Organisasjonsanalysen -Fag- og yrkesopplæring i skole

19 Ståstedsanalysen – Fase 3 (3) Analyse, konklusjoner og tiltak Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområder Drøfting av det samlete materialet fra fase 1 og 2 SWOT-analysen

20 SWOT -analysen Strengths Weaknesses Opportunities Threats

21 SWOT-analyse

22

23 Fra mangetydig kompleksitet til felles forståelse

24 Skolen som kompleks organisasjon «(…) skolen er den mest komplekse organisasjonen som fins. Per Dalin & Hans –Gunter Rolff (1991) «Kanskje pedagogikk verkeleg er (…) den vanskelegaste vitskapen av dei alle (..)» Steinar Bøyum, UiB, Nytt norsk tidsskrift, nr 1-2013

25 KISS !

26 Refleksjon, læring, utvikling Fellesrefleksjon over praksis - et av de få områdene som skaper utvikling - iflg. Trond Å lvik

27 Lærende møter ….. InformasjonLæring / Kunnskap, kompetanse MonologDialog MedbestemmelseMedskaping Lineær saksbehandlingKvalitetsledelsee Det å være fri for ansvarDet å ha og ta ansvar DiskusjonDiskurs ”Svarets pedagogikk””Spørsmålets pedagogikk”

28 ”Produktiv samhandling kjenneteiknar lærande organisasjonar”

29 Frå ”Prinsipp for opplæringa” - fastsette av KD juni 2006 ” Skolen og lærebedrifta skal vere lærande organisasjonar og leggje til rette for at lærarane kan lære av kvarandre gjennom samarbeid om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa.”

30 Lederen som nøkkelperson It should be clear, then, that school improvement is an organizational phenomenon, and therefore the principal, as leader, is the key. (Fullan, M., 2007)

31 Ståstedsanalysen – lett å like … Evidens vs kontekstuell handlingskompetanse Konstruktivisme Lærende organisasjon Aksjonslæring Diskurs Deltakerdemokrati «Soft governance» Kapasitetsbygging - Organisasjonsutvikling - Profesjonsutvikling - Ledelse

32

33

34 Kommunens SWOT-analyser Ungdomstrinn i utvikling SEF

35 Hjemmeoppgave pr juni 2013 Gjennomfør en fullstendig SWOT på hver ungdomsskole og deretter på kommunen samlet. Alle relevante parter skal være representert i gruppene.

36 Kommunens plan Tips til innholdselementer Beskriv hva som skal være de målbare endringene – innen juni 2014 – for elevene lærerne skoleledelsen kommuneledelsen Bryt målene ned i delmål Plasser ansvar for hvert delmål Definer milepæler i fremdriften Feire måloppnåelse underveis Evaluer måloppnåelse underveis og til slutt Lag «SMARTE» mål

37 «På-tvers»-grupper … Still hverandre ett spørsmål som reflekterer en særlig utfordring dere er opptatt av ! Dele minst tre særlig viktige planmomenter med hverandre, momenter som dreier seg om det videre utviklingsarbeidet.

38

39 Dag 2

40 Planlegging av videre lokalt arbeid Ungdomstrinn i utvikling SEF

41

42 «The most abused educational research finding these days is this: the quality of the teacher is the single most important determinant in the learning of the student.»

43 Motivasjon Folk motiveres av gode ideer som er knyttet til handling; de blir enda mer inspirert av å gjøre ting sammen med andre; det hjelper dem ytterligere å lære av feil de gjør; og til syvende og sist blir de oppglødd av å gjøre noe som har en betydning – det vi kaller ‘realisert moralsk imperativ’. (s. 7) Professional Capital Hargreaves, A., & Fullan, M., 2012. Teachers College Press.

44 Talk together, plan together, work together – that’s the simple key. The bigger challenge is how to get everyone doing that.

45 Prosjektplan – en momentoversikt Prosjekteier Bakgrunn for prosjektet Tema / område for prosjektet Konkretisering av prosjektområdet Mål (overordnete) Kjennetegn på gode resultater Tiltak Tidsramme (inkl. milepæler) Deltakere i prosjektarbeidet (m.a. fordeling av oppgaver / ansvar) Samarbeidspartnere Resultatvurdering (jf vurdering i f.t. mål / kjennetegn på gode resultater) Oppfølgingstiltak (f.eks. spredning) Diverse / kommentarer

46 Kommunens / skolens plan Tips til innholdselementer Beskriv hva som skal være de målbare endringene – innen (dato) – for elevene lærerne skoleledelsen kommuneledelsen

47 Suksesskriteria Hvordan kan dere vite /dokumentere at dere er på vei mot det enkelte målet / har nådd målet ?

48 U-trinnssatsingen Kommunens og enkeltskolens plan Har de siste to dagenes arbeid resultert i at dere nå vil justere kommunens / den enkelte skoles plan på noen punkter ? - Bli enige om ev endrings- punkter ! Bli enige om det viktigste delmålet som skal nås innen neste samling – og om hvordan dere skal måle graden av måloppnåelse Hva er kommunens / skolenes viktigste utfordringer nå – og hvordan planlegger dere å møte utfordringene ?

49

50

51 SWOT-analyse

52 SWOT -analysen Strengths Weaknesses Opportunities Threats

53 SWOT-analyse

54 Styrker (S) Hva er positivt eller verdifullt når det gjelder oppdraget, strategien, forutsetningene, eksterne faktorer m.v. ?

55 SWOT-analyse Muligheter (O) Hvilke muligheter finnes ? Hvilke positive konsekvenser kan oppnås ved å utnytte styrker ?

56 SWOT-analyse Svakheter (W) Hva er mindre bra, negativt eller mangelfullt i dag m.h.t. oppdrag, strategi, interne forutsetninger, prosesser, rammevilkår, eksterne faktorer m.v.

57 SWOT-analyse Trusler (T) Hvilke potensielle farer finnes ? Hvilke negative konsekvenser kan komme om svakheter varer ved ?

58 Om å prioritere i høve til hovudmål («Du skal vite nøyaktig kva oppgåva di er !») Lag eit oversyn (jf t.d. SWOT) Set verdi på momenta (jf dei store linjene !) (Ver villig til å ofre kjepphestar) Prioriteringa er ferdig når det er semje i gruppa om inntil fire moment i høve til hovudmåla for innsatsen

59


Laste ned ppt "Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis Ungdomstrinn i utvikling Høsten 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google