Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsrapport for 2005 om narkotikasituasjonen i Europa Navn, sted, dato og klokkeslett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsrapport for 2005 om narkotikasituasjonen i Europa Navn, sted, dato og klokkeslett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsrapport for 2005 om narkotikasituasjonen i Europa Navn, sted, dato og klokkeslett

2 Siste nytt om narkotikasituasjonen i Europa Oversikt over narkotikasituasjonen i 29 land i Europa Data og analyser for Europa som helhet og for hvert land Seneste trender og tiltak Utvalgte aspekter: narkotikarelaterte ordensforstyrrelser alternativer til fengselsstraff buprenorfin

3 En flerspråklig, toppmoderne pakke Årsrapporten for 2005 finnes i trykt utgave og på internett på 22 språk http://annualreport.emcdda.eu.inthttp://annualreport.emcdda.eu.int med ytterligere bakgrunnsstoff på engelsk Utvalgte aspekter http://issues05.emcdda.eu.inthttp://issues05.emcdda.eu.int Statistiske opplysninger http://stats05.emcdda.eu.inthttp://stats05.emcdda.eu.int Nasjonale Reitox-rapporter http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435

4 Hovedpunkter 2005 Del I

5 Hovedpunkter 2005 Kokain er blitt mange unge europeeres foretrukne sentralstimulerende stoff Oppadgående trend for bruk av amfetamin og ecstasy Cannabis er fortsatt Europas mest populære narkotiske stoff, og forskjellene landene imellom blir mindre Inntil 2 millioner problembrukere av narkotika i EU Blandingsbruk et sentralt trekk ved narkotika- situasjonen i EU

6 Hovedpunkter 2005 (forts.) Flere nye tilfeller av AIDS skyldes heteroseksuell sex enn sprøytebruk HIV generelt sjelden blant sprøytebrukere Hepatitt B og C forårsaker fortsatt flest sykdomstilfeller blant sprøytebrukere Overdose viktigste dødsårsak blant opiatbrukere, men antallet dødsfall blant unge går ned

7 Kokain – foretrukket sentralstimulerende stoff for mange unge i deler av Europa Kokain: vesentlig faktor i narkotikasituasjonen i EU Indikatorer på handel og forbruk tyder på økt import og bruk Fortsatt store forskjeller landene imellom Nesten dobling av beslagene i EU fra 2002 til 2003 (fra 47 tonn til over 90)

8 Ca. 9 millioner europeere har noen gang prøvd kokain (3 % av alle voksne) Mellom 3 og 3,5 millioner vil ha prøvd kokain i løpet av det siste året (1 % av alle voksne) Ca. 1,5 millioner er klassifisert som aktuelle brukere (i løpet av siste måned) (0,5 % av alle voksne) Mellom 1 % og 11,6 % av unge voksne har prøvd kokain. Vanligst blant unge menn i urbane miljøer Kokain – tall og fakta

9 Kokain – tall og fakta (forts.) Spania og Storbritannia har høyest nivå av nyere bruk blant unge voksne (over 4 %, som i USA) Ca. 10 % av alle søknader om narkotikabehandling i EU gjelder kokainbruk ”Utslagsgivende rolle” i ca. 10 % av alle narkotikarelaterte dødsfall, men sjelden alene Forbindelser til hjerte- og karproblemer nå påvist Crack begrenset til et par større byer (NL, UK)

10 Nyere bruk (siste år) av kokain blant unge voksne (15-34 år)

11 Andre sentralstimulerende stoffer – trender Oppadgående trend i bruk av amfetamin og ecstasy i de fleste land i EU (unge voksne) Nyere bruk av amfetamin (unge voksne) mest utbredt i Danmark, Estland og Storbritannia (+/-3 %). Storbritannia alene i EU med signifikant nedgang i nyere bruk Nyere bruk av ecstasy (unge voksne) mest utbredt i Estland, Spania, Den tsjekkiske republikk og Storbritannia. Stabilisering i Tyskland, Hellas og Storbritannia

12 Andre sentralstimulerende stoffer (forts.) Europa fortsatt viktig senter for produksjon av ecstasy, men produksjon nå også i andre deler av verden Mesteparten av verdens amfetaminproduksjon og -beslag skjer fortsatt i Europa Stadig større problemer med bruk av metamfetamin i Afrika, Asia, Australia, New Zealand og USA. I EU forekommer signifikant bruk hovedsakelig bare i Den tsjekkiske republikk Eksperimentering med ”magic mushrooms” relativt vanlig blant 15-16-åringer

13 Trender for nyere (siste års) bruk av amfetamin og ecstasy blant unge voksne (15-34 år)

14 Cannabis fortsatt mest populært i EU Over 62 millioner europeere har prøvd cannabis (over 20 % av alle voksne) Ca. 20 millioner har brukt cannabis i løpet av det siste året (over 6 % av alle voksne) Ca. 9,5 millioner er ”aktuelle brukere” (nærmere 4 % av alle voksne) Anslagsvis 3 millioner unge voksne, hovedsakelig menn, bruker cannabis daglig eller nesten daglig

15 Cannabis – mindre nasjonale forskjeller Data fra ESPAD-undersøkelsene i 1995 og 2003 om skoleelevers rusmiddelvaner (15-16 år) 1995 (livstidsprevalens av cannabisbruk): enorme forskjeller landene imellom (Storbritannia 41 %, Irland 37 %, men de fleste land under 10 %) 2003: ni EU-land rapporterte om anslag for livstidsprevalens på over 20 % Data fra ESPAD og andre undersøkelser viser visse tegn på sammenfallende trender. Stigning mest uttalt i EUs nye medlemsstater i Sentral- og Øst-Europa

16 Trender for nyere bruk (siste år) av cannabis blant unge voksne (15-34 år)

17 2 millioner problematiske brukere i EU 1,2-2,1 mill. problematiske narkotikabrukere og 850 000-1,3 mill. sprøytebrukere Prevalensestimater fra siste halvdel av 1990-tallet viser en viss økning i antallet problematiske narkotikabrukere i Danmark, Østerrike, Finland, Sverige og Norge Stabilisering eller nedgang i Den tsjekkiske republikk, Tyskland, Hellas og Irland Andre steder ingen klare konklusjoner mht. trender

18 Problematisk bruk av narkotika (forts.) Antallet nye heroinbrukere kan ha gått ned i hele Europa (topp i de fleste land i begynnelsen av 1990-årene) Nedgang i injeksjonsbruk av heroin blant klienter i behandling i flere land I Danmark, Hellas, Spania, Frankrike, Italia og Storbritannia sier under 50 % av opiatbrukerne som kommer inn i behandlingsapparatet, at de injiserer

19 Blandingsbruk av narkotika Nå et sentralt trekk ved narkotikasituasjonen i EU Stoffspesifikke analyser ikke lenger en realistisk tilnærmingsmåte Analyser av narkotikabrukens innvirkning på folkehelsen må nå ta i betraktning et samtidig forbruk av psykoaktive stoffer, inkludert alkohol og tobakk, noe som kompliserer bildet ytterligere

20 Flere nye tilfeller av AIDS skyldes heteroseksuell sex enn sprøytebruk Mens de fleste nye tilfeller av AIDS i EU fram til 2001 skyldtes sprøytebruk, er heteroseksuell sex nå blitt den viktigste smittemåten Hvorfor? HIV-positive sprøytebrukere har fått bedre tilgang til HAART. Tilbys nå til 75 % av de som trenger det i Vest-Europa Sprøytebrukerne har nå bedre tilgang til behandling og skadereduserende tiltak, pluss en viss nedgang i sprøytebruken

21 AIDS-tilfeller etter smittemåte og diagnoseår (1987- 2003), justert for rapporteringsforsinkelser, EU

22 Generelt lav HIV-prevalens blant sprøytebrukere Lav prevalens av HIV-smitte blant sprøytebrukere i de fleste EU-land og søkerland Infeksjonsrater rundt eller under 1 % av alle sprøytebrukere i Den tsjekkiske republikk, Hellas, Ungarn, Slovenia, Slovakia, Finland, Storbritannia, Bulgaria og Romania Høyere (+/- 10 %) i Estland, Spania, Frankrike, Italia, Latvia, Nederland, Polen og Portugal Hepatitt B og C fortsatt fremste sykdomsårsak blant sprøytebrukere i Europa

23 Overdose viktigste dødsårsak blant opiatbrukere, men færre dødsfall blant unge Færre overdoseofre under 25 år enn for ti år siden i de fleste EU-15 tyder på færre nye avhengige og færre unge sprøytebrukere I de nye EU-landene gikk antallet overdoseofre under 25 år opp fra midt på 1990-tallet til 2002 Det totale antallet narkotikarelaterte dødsfall som ble innrapportert fra EU-15 og Norge falt 15 %, fra 8 394 i 2001 til 7 122 i 2002 For EU sett under ett, er antallet narkotikarelaterte dødsfall fortsatt historisk høyt, men tegn tyder på at toppen kan være nådd

24 Langsiktig trend for akutte narkotikarelaterte dødsfall i EU, 1985-2003

25 Hovedpunkter 2005 Del II

26 Hovedpunkter 2005 Over en halv million europeere får nå substitusjonsbehandling. Buprenorfin vanligere Behandlingstilbudet for andre narkotikaproblemer mer begrenset Bekymringer for hvilke samfunnsmessige konsekvenser narkotikabruken kan få Økning i antallet narkotikalovbrudd i de fleste EU- land Flere land velger behandling framfor fengelsstraff

27 Over en halv million europeere får nå substitusjonsbehandling Kraftig økning i tilbudet til opiatavhengige (syvdobling i løpet av de siste ti årene) +/- 530 000 klienter får nå substitusjonsbehandling i 28 land (EU-25, NO, BG, RO) Store variasjon i tilgjengeligheten i Europa, særlig mellom EU-15 og de nye EU-landene og søkerlandene 10 nye medlemsstater, BG + RO står for bare drøye 1 % av alle klienter i substitusjonsbehandling i Europa

28 Buprenorfin, et stadig vanligere behandlingsalternativ Om lag 80 % av alle som får substitusjonsbehandling, får metadon Det finnes stadig flere behandlingsalternativer. Nærmere 20 % av alle klienter i substitusjons- behandling får nå buprenorfin I slutten av 2004 rapporterte alle EU-15-land en viss/begrenset bruk av buprenorfinbehandling I EUs 10 nye medlemsstater er buprenorfin vanlig bare i Den tsjekkiske republikk

29 Behandlingstilbudet fortsatt begrenset Tilbudet om substitusjonsbehandling for opiatavhengige er blitt bedre, men fortsatt begrenset behandling for annen narkotikabruk Behandlingstilbudet for personer med kokainproblemer er generelt dårlig utbygget Få land har et behandlingstilbud til problematiske cannabisbrukere, til tross for økt behov Det trengs større investeringer for å sikre at alle som trenger det, får tilbud om behandling, uansett hvor de bor og hvilket stoff de bruker

30 Samfunnsmessige konsekvenser Narkotikakontroll fokuserer nå mer på narkotika- relatert atferd med samfunnsmessige konsekvenser Ordensforstyrrelser – paraplybegrep som dekker antisosial atferd, forstyrrelser og aktiviteter (f.eks. bruk og omsetning av narkotika på offentlig sted) Å redusere narkotikarelaterte ordensforstyrrelser er nå et uttalt mål for narkotikapolitikken i 5 land. Andre fokuserer på offentlig orden eller sikkerhet Andre tiltak: lover mot narkotikarelaterte ordensforstyrrelser, lokale politiinitiativer osv.

31 Økning i narkotikalovbruddene i nesten hele EU Brudd på narkotikalovgivningen – oppadgående trend i 20 land (1998-2003) Mesteparten av narkotikalovbruddene gjelder bruk eller besittelse av narkotika (til eget bruk) Generell oppgang i andelen narkotikalovbrudd som omfatter kokain (1998-2003). Cannabis fortsatt det narkotiske stoffet de fleste narkotikalovbrudd i EU gjelder Antallet heroinrelaterte lovbrudd gikk ned i alle rapporterende land (1998-2003), bortsett fra i Østerrike og Storbritannia

32 Flere land velger behandling framfor fengsling For mange problematiske narkotikabrukere kan fengselsstraff være spesielt skadelig Bred politisk enighet om at lovbrytere som bruker narkotika heller bør behandles enn fengsles Fengslene er overfylt, og behandling kan være et mer kostnadseffektivt alternativ enn fengsling EUs nye handlingsplan mot narkotika for perioden 2005-2008 oppfordrer medlemsstatene til å gjøre ”effektiv bruk av og videreutvikle alternativer til fengsel for narkotikamisbrukere som begår narkotikarelaterte lovbrudd”

33 Beslutningstakerne støtter datainnsamling EONN har nå i mer enn ti år samarbeidet med medlemsstatene for å få et samlet bilde av narkotikasituasjonen i Europa Mengden og kvaliteten på dataene bak Årsrapporten for 2005 viser at det er vilje i hele EU til å investere i og støtte datainnsamlingen Bred enighet om at en grundig forståelse av narkotikasituasjonen og erfaringsutveksling må danne grunnlag for alle tiltak som iverksettes Disse ambisjonene er nedfelt i EUs nye narkotikastrategi og handlingsplan mot narkotika


Laste ned ppt "Årsrapport for 2005 om narkotikasituasjonen i Europa Navn, sted, dato og klokkeslett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google