Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Høie mobbing1 Mobbing. Harald Høie mobbing2  Mobbing –dyreverda: kollektive åtak fra same arten –barn ekskluderer, plager og slår et offer Ulik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Høie mobbing1 Mobbing. Harald Høie mobbing2  Mobbing –dyreverda: kollektive åtak fra same arten –barn ekskluderer, plager og slår et offer Ulik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Høie mobbing1 Mobbing

2 Harald Høie mobbing2  Mobbing –dyreverda: kollektive åtak fra same arten –barn ekskluderer, plager og slår et offer Ulik begrepsbruk: skandinavia og Tyskland: mobbing England, USA, Australia: bølling (bullyeing)

3 Harald Høie mobbing3  Definisjon av bølling og mobbing: –har vart over 6 mnd –skjer minst ein gong pr.veke –ubalanse i styrketilhøvet Mobbeoffer etter denne definisjonen: 5% av barna(selvrapport) 3% via lærerrapport og 3,5% av voksne(selvrapport)

4 Harald Høie mobbing4  Kjenneteikn (gjeld ikkje alle) –bølle/mobber  2-5% av barna  sterkare enn gjennomsnittet  ikkje glade, misliker skolen og har problem i heimen  aggressive og har tilpassingsproblem

5 Harald Høie mobbing5 –offeret  tilbakehaldne, fysisk veike og små  låg sjølvkjensle, sjølvverd, deprimenterte  skiller seg ut på eit vis: –fysiologisk el psykologisk veikskap. –Vaksne: menn i kvinneyrke el. Omvendt

6 Harald Høie mobbing6 –Miljøet  både laissez-faire og autoritært leiarskap kan bidra til mobbing –kjønnsskilnader: åtak på same kjønn, ulik måte  Forskingsresultat –avviste barn  inadekvat åtferd i ny gruppe –tendens til å dirigere mersemda frå aktiviteten i gruppa mot seg seg

7 Harald Høie mobbing7 –ber ofte om hjelp utan først å ha prøvd –er lite sosiale og samarbeider ikkje –oppnår raskt same avviste statusen –treng sosial trening  Forklaringsmekanismer –Fortolkingsteorien forklarer kvifor ein legg skulda på offeret –stigmatiseringsteorien forklarer det stereotype forløpet som gjer det mogleg at offeret litt etter litt kan stemplast som den skuldige

8 Harald Høie mobbing8  Tiltak mot mobbing –Anti-mobbingsgruppe  arbeider ut fra ein del postulat  Saksgangen:begynner med individet, ender med gruppa –begynner med ei granskande haldning og ender med samarbeid –skuldkjensle blir styrt mot konstruktive handlingar før det utviklast destruktivt forsvar

9 Harald Høie mobbing9 –Klassemøtet  involveringspedagogikk –kartlegging –vurdering –planlegging –forplikting

10 Harald Høie mobbing10 Tiltak på skolenivå gransking med spørjeskjema studiedag om mobbing betre vaktsystem i friminutta allment foreldremøte kontakttelefon Olweus sin programpakke mot mobbing

11 Harald Høie mobbing11 Tiltak på klassenivå: klassereglar mot mobbing:klargjering, belønning og sanksjonar klasseråd(klassemøte) læring gjennom samarbeid klasseforeldremøte og enkelte samtalar felles positive kontaktar

12 Harald Høie mobbing12 Tiltak på individnivå alvorlege samtalar med offer og mobbeoffer alvorlege samtalar med foreldrene til elevar som er innblanda bruk av fantasi for å hjelpa både mobbar og mobbeoffer hjelp frå nøytrale elevar i klassen hjelp og støtte til foreldra


Laste ned ppt "Harald Høie mobbing1 Mobbing. Harald Høie mobbing2  Mobbing –dyreverda: kollektive åtak fra same arten –barn ekskluderer, plager og slår et offer Ulik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google