Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skjema for registrering av deltakerdatabase

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skjema for registrering av deltakerdatabase"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skjema for registrering av deltakerdatabase

2 Webflyt!! Taster inn URL i nettleser
Får spørsmål om brukernavn og passord Taster inn tildelt brukernavn og passord Hvis glemt brukernavn og passord, kontakt Forskningsrådet ved XXXXXX Ved korrekt brukernavn og passord logges brukeren på Brukeren får opp skjermbilde med 2 valg Registrere ny bedrift Oppdatere/endre egne eksisterende bedrifter Ved valg av registrere ny bedrift Går til skjema Ved valg av oppdatere/endre egne eksisterende bedrifter Liste med allerede registrerte bedrifter presenters med navn på selskap, org nummer og hovedprosjektnummer

3

4 << forrige neste >>
Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Bedriftens navn fritekstfelt Organisasjonsnummer kun tall Fylke Nedfallsmeny I hvilket fylke er hovedkvarteret til bedriften lokalisert Kommune Ut fra foregående valg presenteres kommuner i valgt fylke Nedfallsmeny Kommunenummer Kommer automatisk frem som følge av overnevnte valg Benytter SSB sin fordeling (se notatfeltet under) Bransje Produkter/tjenester fritekstfelt Antall ansatte Nedfallsmeny hente fra liste med: > Ca. omsetning i mill. NOK siste år Jordbruk og skogbruk  Fiske og fiskeoppdrett  Bergverksdrift og utvinning, inkl. olje og gass  Industri  Kraft- og vannforsyning  Bygge- og anleggsvirksomhet  Varehandel og reparasjonsvirksomhet  Hotell- og restaurantvirksomhet  Transport og kommunikasjon  Finansielle foretak  Eiendomsdrift, forretningsmessing tjenesteyting og utleievirksomhet  Offentlig administrasjon og forsvar  Tjenesteyting ellers hente fra liste med: > Nedfallsmeny Andel av omsetning som er Forskning og utvikling (FoU) Nedfallsmeny hente fra liste med: 0-0,5% 0,5-1% 1-2% 2- 5% 5-10% 10-20% 20- ->% ikke estimerbart (nederste valg på nedfallsmeny) Angir hvilke felter som er obligatoriske å fylle ut << forrige neste >>

5 Bakgrunnsopplysninger
Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Medlemsforhold: Hvilke eventuelle arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjoner er bedriften og/eller de ansatte medlem(er) av. Velg flere hvis nødvendig Arbeidsgiverorganisasjon(er) NHO Nedfallsmeny Ved valg av NHO Vil man måtte velge en eller flere av underorganisasjonene fra en nedfallsliste: se liste i notatfeltet under HSH NAVO KS Andre fritekstfelt Arbeidstakerorganisasjon(er) LO Nedfallsmeny Ved valg av LO Vil man måtte velge en eller flere av underorganisasjonene fra en nedfallsliste: se liste i notatfeltet under YS Andre Kjøttindustriens Fellesforening Teknologibedriftenes Landsforening Fiskeri – og Havbruksnæringens Landsforening Organisasjoner – Kultur – Idrett Mediebedriftenes Landsforening Visuell Kommunikasjon Norge Flyselskapenes Landsforening Kunnskapsbedriftenes Landsforening Energibedriftenes Landsforening Byggenæringens Landsforening Næringsmiddelsbedriftenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Tekniske Entreprenørers Landsforening Reiselivsbedriftenes Landsforening Oljeindustriens Landsforening Rederienes Landsforening Servicebedriftenes Landsforening Transportbedriftenes Landsforening Ukepressens Landsforening Logistikk- og Transportindustriens Landsforening NHO Interimsgruppen Prosessindustriens Landsforening Håndverksbedriftenes Landsforening Skogbrukets Landsforening Bensinforhandlernes Bransjeforening Norges Lastebileier-Forbund Abelia LO Forbund Fellesforbundet Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF) Norges Offisersforbund (NOF) Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) Norsk Jernbaneforbund (NJF) Norsk Kommuneforbund (NKF) Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (N.N.N.) Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Norsk Tjenestemannslag (NTL) Norsk Treindustriarbeiderforbund (N.T.A.F.) Skolenes Landsforbund (Sl) EL & IT forbundet Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Handel og Kontor i Norge (HK) Musikernes fellesorganisasjon (MFO) Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) Norsk Grafisk Forbund (NGF) Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF) Norsk Lokomotivmannsforbund (N.L.F.) Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) Norsk Sjømannsforbund (NSF) Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) fritekstfelt << forrige neste >>

6 << forrige neste >>
Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Deltar bedriften i andre programmer enn VS2010 i Forskningsrådet? Ja Nei Hvis ja, hvilke? fritekstfelt Bruk av Skattefunn siste år Ja Nei Deltakelse i VS2010 Her markerer du om bedriften er direkte eller indirekte deltaker i VS2010 Direkte Indirekte Navn Hovedprosjekttilhørighet Prosjektnummer Bedriften er i fase: Under planlegging Aktiv Avsluttet << forrige neste >>

7 Bakgrunnsopplysninger
Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Gjelder utviklingsprosessen i den enkelte bedrift. Eventuelle samarbeid med andre bedrifter holdes foreløpig utenfor. du kan fylle ut mer enn en kategori. Mål/hensikt: Hvilke av punktene er relevante for prosjektet som drives sammen med bedriften? Kvalitetsforbedring Bedre innovasjonsevne Produktutvikling Bred medvirkning Kompetanseheving Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte Gjennomløpstid Nye roller for de tillitsvalgte Andre produktivitetsforbedringer Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kostnadsreduksjon Bedre arbeidsmiljø Kundetilfredshet Redusert sykefravær Belønningssystem Verdikjede Strategisk endring av organisasjonsstruktur Annet, (skriv stikkord) fritekst

8 << forrige neste >>
Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Følgende organer finnes i bedriften: Er organet av betyding for VS2010 prosjektet? Styrerepresentasjon for de ansatte I liten grad I stor grad Bedriftsutvalg I liten grad I stor grad Avdelingsutvalg I liten grad I stor grad Arbeidsmiljøutvalg I liten grad I stor grad Andre formelle utvalg Skriv inn andre formelle utvalg I liten grad I stor grad Andre utvalg registreres bare dersom de er av betydning for den aktivitet som er relevant for VS2010 prosjektet Skriv inn andre formelle utvalg I liten grad I stor grad Skriv inn andre formelle utvalg I liten grad I stor grad << forrige neste >>

9 << forrige neste >>
Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Arbeidsformer Gjelder alle organer som er av betydning for utviklingsarbeidet, enten de karakteriseres som ”formelle” eller ”uformelle”. I hvilke grad er disse punktene relevante for prosjektet som drives i bedriften? Svært relevant Relevant Lite relevant Ikke relevant Dialogkonferanser Arbeidsplassmøter Allmøter (Felles) prosjektgrupper Utviklingskoordinator (rollen) Andre Skriv inn andre formelle utvalg. Usikker på Utviklingskoordninator Skriv inn andre formelle utvalg. Skriv inn andre formelle utvalg. << forrige neste >>

10 (henviser til tidligere utfylte punkter under mål/hensikt)
Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Resultater Hvilke forandringer er oppnådd på de områder som omfattes av mål/hensikt kategoriene (henviser til tidligere utfylte punkter under mål/hensikt) Forandring i positiv retning, angi % uten desimaler Ingen forandring Forandring i positiv retning, ikke kvantifisert Forandring i negativ retning Ikke relevant Kvalitetsforbedring % Liten Middels Stor Liten Middels Stor Produktutvikling % Kompetanseheving % Gjennomløpstid Andre produktivitetsforbedringer Kostnadsreduksjon Kundetilfredshet Verdikjede Strategisk endring av organisasjonsstruktur Bedre innovasjonsevne Bred medvirkning Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Belønningssystem << forrige neste >> Annet, (skriv stikkord)

11 Er samarbeidet formalisert? Nei Ja
Side 11 av 13 Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Samarbeid med andre bedrifter Dersom det ikke eksisterer samarbeid med andre bedrifter, trykk her (brukeren blir da sendt til samarbeid gjennom ”det regionale partnerskap”) Er samarbeidet formalisert? Nei Ja Når ble nettverket etablert? yyyy Fyll ut år med fire siffer Hvilken varighet er nettverket tenkt å ha? nedfallsmeny Kun dette prosjektets varighet Gjennom flere prosjekter Ubegrenset varighet Hvor mange bedrifter inngår? tall Fylles det ut skjema for en eller flere av de øvrige bedriftene? Ja Nei << forrige neste >>

12 Hva er bedriftens rolle i nettverket? nedfallsmeny
Side 12 av 13 Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Hva er bedriftens rolle i nettverket? nedfallsmeny Leder Deltaker Passiv Hva slags tiltak brukes for å utvikle nettverket? Felles prosjekter Felles opplæringsprogrammer Felles ledelse/sekretariat Felles konferanser Samarbeid langs verdikjeden Annet Har antall deltakende bedrifter økt fra etableringen av nettverket til tidspunktet for utfylling av skjemaet? Ja Nei << forrige neste >>

13 På hvilke områder har samarbeidet positive effekter?
Side 13 av 13 Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her På hvilke områder har samarbeidet positive effekter? Kvalitetsforbedring Bedre innovasjonsevne Produktutvikling Bred medvirkning Kompetanseheving Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte Gjennomløpstid Nye roller for de tillitsvalgte Andre produktivitetsforbedringer Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kostnadsreduksjon Bedre arbeidsmiljø Kundetilfredshet Redusert sykefravær Belønningssystem Verdikjede JUSTER IFT S 7 Strategisk endring av organisasjonsstruktur Annet, (skriv stikkord) fritekst << forrige neste >> << forrige neste >>

14 Kvalitetsforbedring Produktutvikling Kompetanseheving Gjennomløpstid Andre produktivitetsforbedringer Kostnadsreduksjon Kundetilfredshet Verdikjede Strategisk endring av organisasjonsstruktur Bedre innovasjonsevne Bred medvirkning Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Belønningssystem Annet, (skriv stikkord)

15 Samarbeid gjennom det regionale partnerskap
Side 15 av 13 Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Samarbeid gjennom det regionale partnerskap Deltar representanter for bedriften i styrings-/ referansegruppe eller lignende som omfatter flere bedrifter? Ja Nei Delvis Tilsvarer denne gruppen/dette organ tanken om et regionalt partnerskap med utgangspunkt i fylkeskommunen? Ja Nei Delvis Hvis delvis eller nei, er det fordi: De bedrifter som omfattes er vesentlig færre enn de som må omfattes av et fylkeskommunalt partnerskap? Viktige aktører (som arbeidslivspartene, fylkeskommunen eller SND) ikke er representert? Andre årsaker? Nei Ja Motsvarer denne gruppen/dette organ tanken om et regionalt partnerskap med utgangspunkt i fylkeskommunen? Svarkategorier Ja Delvis Nei Hvis delvis eller nei, er det fordi De bedrifter som omfattes er vesentlig færre enn de som må omfattes av et fylkeskommunalt partnerskap? Viktige aktører (eksempelvis partene, fylkeskommunen eller SND) ikke er representert? Andre? Dette er ment som et utgangspunkt; jeg har ikke gjort noe forsøk på å gi spørsmålene en form tilpasset den som nå er utarbeidet for skjemaet. Nei Ja fritekst << forrige neste >>

16 Skjema er fylt ut for periode:
1. halvår 2003 2. halvår 2003 1. halvår 2004 2. halvår 2004 1.halvår 2005 Etc……. Fylt ut av: Navn Forskningsinstitusjon Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet. << forrige avslutt >>


Laste ned ppt "Skjema for registrering av deltakerdatabase"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google