Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Riksveg 2 og Senterpartiet -Lokaldemokrati - Jordvern - Miljøvern Sentrale verdier for SP SP har stått på i mange år for befolkningen av Sør-Odal. Ønsker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Riksveg 2 og Senterpartiet -Lokaldemokrati - Jordvern - Miljøvern Sentrale verdier for SP SP har stått på i mange år for befolkningen av Sør-Odal. Ønsker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Riksveg 2 og Senterpartiet -Lokaldemokrati - Jordvern - Miljøvern Sentrale verdier for SP SP har stått på i mange år for befolkningen av Sør-Odal. Ønsker nå et vedtak fra lokalt helt opp til nasjonal plan.

2 Riksveg 2 Sør-Odal kommune

3 Traseer

4 Grunnlaget for MDs avgjørelse  Benytte deler av eksisterende veg  Etappevis utbygging  2 korridorer ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.  Trafikksikkerhetstiltak må gjennomføres på eksisterende R2.  Størst overføring fra gammel til ny veg ved trasse Nord  Nord er det billigste alternativet.  10.000 ÅDT først i 2030 (4 felt aktuelt i 2030)  Ny planprosess og KU ved utvidelse til 4 felt innen 30 år.

5 Våre innvendinger  Alvorlige feil i beslutningsgrunnsalget  Trafikktall  Metode  Feil i kostnads- og samfunnsøkonomiske beregning og analyse  Lokaldemokratiet er tilsidesatt  Endrede forutsetninger  Jordvern ikke vektlagt

6 Trafikktall Trafikktall i kom.planRiktige trafikktall

7 Vegvesenets egne tall

8 Metodiske feil i plandokument  Alle trasealternativer sammenlignes kun med ingen ny veg (0 alternativet).  Traseene blir ikke sammenlignet med hverandre.  Skolebarn blir ikke registrert på skolene men kun på hjemmeadresse.

9 Feil i beregninger og analyser  Feil i kostnadsberegninger  Samfunnsøkonomisk beregning inneholder feil  Feil i sammentillingen av konsekvensanalysen

10 Kostnadskalkulasjon  Brua over Svartfossen, krysning av Glomma på Nord, er ikke medtatt.  Multiconsult og uavhengige vegingeniører som har kontrollregnet på kostnadskalkulasjonen til vegvesenet kommer til et annet resultat enn vegvesenet.  Økte kostnader, for fire felts veg som er utløst for trase Nord av ÅDT, er ikke tatt med.

11 Multiconsults resultat (”Korsmolinja” = Nord, ”Åslinja” = Sør)

12 Samfunnsøkonomisk beregning Feil tall 287,70 Riktig tall 331,70 Feil tall -0,70 Riktig tall -0,66

13 Korrigert samfunnsøkonomisk beregning  Økt kostnad som følge av 4 felt  Redusert kost/nytte  Økt kost/nytte

14 Lokaldemokratiet  Resultatet av folkeavtemningen er satt til side. Et klart flertall på i overkant 70% stemte for en sørlig løsning.  Et enstemmig kommunestyrevedtak er satt til side.  Kommunens egen fagekspertise (kommunelegen, barnerepresentanten, osv.) ble ikke hørt.

15 Jordvern Fra Soria Moria Erklæringen: ”Målet er å opprettholde et levende landbruk over hele landet”.  Alt. nord beslaglegger 4 ganger så mye dyrket mark som alt. sør.  Matjord egnet til matkornproduksjon, potet og grønnsaker, jfr. St.meld. 19. 1999-2000  Arronderingsproblematikken

16 Er MDs avgjørelse basert på riktige fakta/data? NEI!

17 Er MDs avgjørelse basert på riktige fakta/data? MD begrunnelse Fakta i dag  Benytte deler av eksisterende veg  Eksisterende veg blir ikke benyttet  Etappevis utbygging  Bygges ikke ut i etapper  2 korridorer ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.  Trafikksikkerhetstiltak må gjennomføres på eksisterende R2.  Det legges opp til bruk av 2 koridorer  Trafikksikkerhetstiltak er og blir gjennomført.  Størst overføring fra gammel til ny veg ved trasse Nord  Tvilsomt  Nord er det billigste alternativet.  Nord blir det dyreste alternativet  10.000 ÅDT først i 2030 (4 felt aktuelt i 2030)  Trafikktallene er feil – fire felt bygges nå  Ny planprosess og KU ved utvidelse til 4 felt om 30 år.  Ingen ny planprosess og såkalt KU blir gjennomført på en lite tilfredsstillende måte. (Stykkevis og delt, trasevalget låst påforhånd)

18 Dagens situasjon  R2 ble firefelts veg.  KU gjelder for en 2-felts veg, før Gardermoen  Kostnadsbildet er vesentlig forandret  Reguleringsplanen legger opp til at vegen til dels blir lagt utenfor korridoren for Nord.  Rettslig grunnlag for ekspropriasjon av grunn til ny R2 er sannsynligvis ikke tilstede.

19 MD skal beslutte hvorvidt Statens vegvesen skal kunne fortsette prossessen basert på nåværende planer med begrenset KU etter hvert som vegen skal bygges. Det går et brev tidlig neste uke til MD og SD fra Advokatfirmaet Kluge, på vegne av Folkealliansen, grunneierlaget og Korsmosida vel, som peker på at pga av de feil og mangler som foreligger i plangrunnlaget, vil grunnlaget for ekspropriasjon sannsynligvis ikke være til stede. Hvis man velger: Alt. Nord: Vil kunne føre rettsak, som vil forsinke prossessen. Det må foretas en ny konsekvensutredning som vil ta tid, med sannsynlig utfall - om riktige fakta blir lagt til grunn - at en annen trase bør velges. Alt. Sør – Planleggingen kan fortsette umiddelbart, løsningen vil legge til rette for koordinering med jernbane, fremdrift vil være mye mindre problematisk da vegen går stort sett utenom bebyggelsen og dyrket mark. Betydelig billigere, med fordel at kan bygges som tofelts veg. Situasjonen nå

20 Derfor forslag til vedtak!

21 Forslag til vedtak: Kommunedelplan Rv.2 2 gjennom Sør-Odal – Trasèvalget  Pga. de endrede forutsetninger ved utvidelse fra tofelts til firefelts veg og feil i grunnlaget for kommunestyrets vedtak for alt. Nord, anbefaler Fylkesstyret at alt. Sør blir valgt for den nye Rv.2 gjennom Sør-Odal.  Fylkesstyret legger til grunn de følgende kriteriene for sin støtte til alt. Sør: - Befolkningen i Sør-Odal har i gjennom en årrekke uttrykt et ønske om en sørligste mulig løsning, og det opprinnelige kommunestyrevedtaket var enstemmig for Sør. - - Alt. Sør beslaglegger 4 ganger mindre jordbruksareal enn alt. Nord. - - Alt. Sør er 4 km kortere enn alt. Nord, med besparelse i forurensning og kostnader. - - Alt. Sør blir billigste og samfunnsøkomisk mer lønnsomt enn alt. Nord. - - Alt. Sør gir færrest negative ringvirkninger for lokalbefolkningen. - - Alt. Sør vil gi en mye bedre passeringsmulighet gjennom Kongsvinger.  I tillegg kan alt. Sør bygges som tofelts veg ifølge gjeldende vegnormaler, pga. optimal fordeling av lokal og langveis trafikk på gammel og ny Rv.2. Dermed kan dette alternativet bygges umiddelbart, uten behov for en helt ny konsekvensutredning.  Et vedtak for alt. Sør vil bidra til at sentrale verdier for Senterpartiet blir styrket: det vil være en seier for lokaldemokratiet, bidra til å oppfylle Soria-Moria erklaring vedr. vern av dyrket mark, og er utvilsomt den samfunnsøkonomisk mest lønnsomme og mest framtidsrettede løsningen.

22 Følgende instanser i Sør-Odal har uttalt seg negativt mot alt. Nord: 1) Kommunelegen 2) Avdelingns ingeniør innen miljørettet helsevern 3) Helselederen, Sør-Odal kommune 4) Rektorene for Korsmo barneskole og Sør-Odal Ungdomskole 5) Barnerepresentanten – som er oppnevnt etter PoBL og har spes. myndighet i slike plansaker. 6) Barneombudet 7) Norges Astma- og Allergiforbund 8) Korsmosida vel 9) Sør-Odal Kirkelige Fellesråd 10) Trafikksikkerhetskomite, Korsmo barneskole 11) Sør-Odal Eldrerådet 12) NLH 13) Foreldrerådet og elevrådet på de berørt kommunale skolene samt FAU v/ Ullern barnehage 14) Sør-Odal Bondelag 15) Odal Bonde- og småbrukarlag 16) Sør-Odal SP 17) Sør-Odal SV 18) Motorførernes Avholdsforbund 19) Glåmdal Økologiske Gruppe 20) Fylkesmannen i Hedmark, kommuneavdelingen 21) Fylkeslandbruksstyret 22) Hedmarkfylkeskommune Det ble kun en anmerkning fra kommunens fagekspertise mot alternativ Midt (barnerepresentanten) og ingen mot alternativ Sør. Lokaldemokratiet


Laste ned ppt "Riksveg 2 og Senterpartiet -Lokaldemokrati - Jordvern - Miljøvern Sentrale verdier for SP SP har stått på i mange år for befolkningen av Sør-Odal. Ønsker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google