Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional utvikling – Tilvekstkorridoren Tilvekstrådet, Morokulien 12.01.2006 - Morten Ørbeck, Østlandsforskning Disposisjon: •Nærings- og befolkningsutviklingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional utvikling – Tilvekstkorridoren Tilvekstrådet, Morokulien 12.01.2006 - Morten Ørbeck, Østlandsforskning Disposisjon: •Nærings- og befolkningsutviklingen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Regional utvikling – Tilvekstkorridoren Tilvekstrådet, Morokulien 12.01.2006 - Morten Ørbeck, Østlandsforskning Disposisjon: •Nærings- og befolkningsutviklingen i Indre Skandinavia •Morgendagens tilvekstregioner: Resultater fra norske og svenske indikatorbaserte tilvekstundersøkelser •Infrastruktur, pendling, regionforstørring, befolknings- og næringsutvikling – noen sammenhenger •Hva vi kan gjøre for dere? www.ostforsk.no www.observo.net/indre-skandinavia

3 UTVIKLING OG OMSTILLING I INDRE SKANDINAVIA Et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Karlstads Universitet Mål om å fremskaffe ny anvendbar kunnskap om sentrale utviklings- og omstillingsprosesser i Indre Skandinavia

4 Måling av regional konkurransekraft Indikatorer •Vanligst som resultatindikatorer: –Næringsutvikling målt ved BNP, lønnssummer, sysselsatte etter arbeidssted –Befolkningsutvikling •Årsaks-/tilvekstindikatorer (morgendagens ”vinnere”): –Mer avanserte varianter av sysselsettings- og befolkningsanalyser –Lønnsomhetsmål og etableringsfrekvenser i næringslivet –Befolkningens utdanningsnivå –Næringslivets FoU-aktivitet og innovasjonsaktiviteter –Regionens kunnskapsmessige og samferdselsmessige infrastruktur –Nasjonal politikk, (skatt, rente, valuta, handel, overføringer mv) –Regional samhandling, mobilitet, læringsoverføring mv. –Men ikke entydige årsak-virkningsforhold

5 Grenseregionene innenfor Interreg IIIA Sverige-Norge

6 Utvikling i sysselsetting/dagbefolkningen 1.1.1987-1.1.2005. Indeks 1990=100 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

7 Offentlig sektors sysselsettingsutvikling 1989-2003 (4. kvartal). Indeks 1990=100. Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av PANDA og RAPS

8 Utvikling i sysselsetting/dagbefolkningen i Indre Skandinavia 1.1.2000-1.1.2004 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

9 Befolkningsutviklingen i grenseregionene 1.2.1969-1.1.2005. Indeks 1970=100 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

10 Befolkningsendring, fødsels- og flytteoverskudd i Indre Skandinavia 1.1.2000-1.1.2005 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

11 Befolkningsendring 1989-1997 og 1997-2005 Ser vi noen tydelige bilder?

12 Måling av regional konkurransekraft i Norge og Sverige ØF-Regionenes tilstand: 50 indikatorer for 89 øk. Regioner: * Robuste regioner og sentra, * Livskraft – Befolkning, * Konkurransekraftig næringsliv, * Infrastruktur/tilgjengelighet, * Utdanning, FoU, innovasjon mv. NUTEKs årsbok 2005: 9 indikatorer for 81 LA-regioner: * Etableringsgrad, * Fornyelsesfaktor, * Entreprenørskapsinnstilling, * BRP/sysselsattt, * BRP-utviklingen, * Sysselsettingsutviklingen, * Andel sysselsatte i sårbare arbeidsplasser, * Lønnssum/sysselsatt * Arbeidsledighet

13 Måling av regional konkurransekraft Hovedfunn og føringer •Big is beautiful og det som har vokst vil fortsette å vokse –Regionsentrenes størrelse og sentralitet viktig –Regionenes evne til regional integrasjon er viktig –Men tenk polysentrisk innad i regionene •Befolkningsutvikling ≈ næringsutvikling, men hva kommer egentlig først? •”Ny” næringspolitikk: –Infrastruktur – regionforstørring, pendlingsmuligheter –Bostedskvaliteter – tilflytting –Bosettingsbasert næringsutvikling •Ikke enten eller, men både og ----------------- •(Andre) regionalpolitiske trender og utfordringer –(Urbanisering og regionforstørring) –Forgubbing –Omlegging i utjevnings- og velferdspolitikken (”workfarism”) –Offentlig omorganisering, oppgavefordeling, ”devolution”, regionalisering –Klustre og klusterpolitikk (regionalisering II)

14 Infrastruktur og regional utvikling •Eksisterende næringsliv prioriterer oftest godstransport og veginvesteringer •Flere svenske og norske analyser tillegger persontransport større vekt •Infrastrukturen bidrar til regionforstørring og regionsammenkopling •Stimulerer økonomisk aktivitet i en region og skaper attraksjon •Gode kommunikasjoner – en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse •Infrastruktur – kan skape (og splitte) regioner •Bærekraftig regional utvikling gjennom økt mobilitet – hva med miljøet?

15 Hvor i Sverige betyr pendlingen til Norge mest? Kilde: ØF på grunnlag av SSB, SCB og ”Nordisk Pendlingskarta”

16 Komplett pendlingsmatrise for ARKO- kommunene, 4 kvartal 2003

17 Lokale arbeidsmarkeder (LA) i og rundt Indre Skandinavia •Karlstad •Arvika •Torsby •Säffle, Hagfors, Filipstad, (Årjäng), Malung, Älvdalen •Oslo •Fredrikstad/Sarpsborg •Hamar/Ringsaker •Tynset •Trysil

18 Vegtrafikken over grensen (årsdøgntrafikk)

19 Utvikling i grensetrafikken Beregnet årsdøgntrafikk, lette biler Kilde: ØF på grunnlag av TØI

20 Nordmenns grensehandel i Sverige Mill. kroner i 2000, 2002 og 2003 Kilde: Østlandsforskning

21 Norskeide fritidsboliger i IS-Sverige

22 Svenskeide fritidsboliger i IS-Norge

23 Eksempel på regional spesialisering: Skog- og trenæringens sysselsettingsandeler i IS

24 Eksempel på grenseoverskridende eierskap: Moelven Industriers virksomheter i Indre Skandinavia

25 Tilvekstkorridoren ØF/KaUs skisse til utredningsprosjekt Del 1: Innledende presentasjon av sentrale utviklingstrekk Befolkning og sysselsetting – tilrettelagt og geografisk utvidet Del 2a: Næringslivet og dets omgivelser og rammebetingelser Næringsstruktur og -utvikling, tilvekstindikatorer, tilgang på ”infrastruktur og politikk” Del 2b: Næringsklynger, aktører og samhandling Identifisere klynger, eierskap og koplinger og analysere samhandling og tilvekstevne Del 3: Interaksjon og funksjonelle regioner Samferdselsmessig infrastruktur, trafikk og pendlingsmønstre innad i og mellom regioner/land ++ Del 4: Drøftinger og konklusjoner Oppsummering, SWOT, ”omvärldsanalys”, mulige vegvalg vedr.: •Innovasjonskraft, arenaskaping og institusjonelt samarbeid •Samferdsel og infrastruktur (vekst gjennom regionforstørring) •Synliggjøring og markedsføring


Laste ned ppt "Regional utvikling – Tilvekstkorridoren Tilvekstrådet, Morokulien 12.01.2006 - Morten Ørbeck, Østlandsforskning Disposisjon: •Nærings- og befolkningsutviklingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google