Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden1 Den lærende skolen- en forutsetning for skoleutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden1 Den lærende skolen- en forutsetning for skoleutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden1 Den lærende skolen- en forutsetning for skoleutvikling

2 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden2 St.meld. Nr.30 Kultur for læring

3 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden3 Forutsetninger for å lykkes:  For det første må lærere og skoleledere ha den kompetansen som er nødvendig for å møte kunnskapssamfunnet og en mer mangfoldig gruppe elever og foresatte  For det andre må skolen ha kunnskap om sterke og svake sider ved sin egen virksomhet, om hvilke tiltak som kan føre til forbedring, og tilgang til et godt støtte- og veiledningsapparat.  For det tredje må skolen selv utvikle en kultur for kontinuerlig læring og utvikling Stortingsmelding nr 30 (2003-2004): s 24

4 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden4 Skolen som lærende organisasjon  ”Alle i organisasjonen må ta ansvar og føle seg forpliktet til å realisere felles mål.  Evnen til kontinuerlig refleksjon over hvorvidt målene som settes og veivalgene som gjøres, er de riktige for virksomheten er grunnleggende.  Dette er kjerneegenskaper i lærende organisasjoner og samtidig nødvendig ferdigheter for skolen som organisasjon” (Stortingsmelding 30 (2003-2004): s 26

5 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden5 Knut Roald (2007)

6 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden6 Mål og verdier Konsekvens Ikke godtatt Godtatt Enkeltkretslæring Dobbelkretslæring Argyris og Schøns læringsteori Når hele org. praktiserer dobbeltkretslæring oppstår deuterolæring

7 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden7 Dette handler om å koble kunnskap: Kunnskapsbaser i det daglige arbeidet  Praksisnær kunnskap  Brukerbasert kunnskap  Forskningsbasert kunnskap Lite kobling mellom disse kunnskapsbasene  Nordahl, Thomas (2007): Undervisningens kompleksitet og lærernes valgmuligheter I: Berg, Grethe Dalhaug og Nes, Kari (red): Kompetanse for tilpasset opplæring Oslo: Utdanningsdirektoratet

8 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden8 Den lærende organisasjonens fem disipliner (Senge 1991)  Personlig mestring  Mentale modeller  Å skape felles visjoner  Gruppelæring  Systemtenkning

9 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden9 ”…..eit heilskapleg perspektiv på eleven” Torunn Tinnesand: Om sammenheng mellom forståelse og handling (2007) I: Vi har prøvd alt. Statped Individ Aktør Kontekst System

10 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden10

11 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden11 Det organisatoriske isfjellet (Grotvassli, 1990  Det synlige og kontrollerbare i organisasjonen  Struktur, lovverk, regler og planer, økonomi, deltakere  Under overflata  Grunnleggende antagelser og handlingsmønstre  Innøvd innkompetanse, mentale modeller, den tause kunnskapen, det mikropolitiske perspektivet

12 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden12 Veien fra etterutdanning til praksisfellesskapet i skolen…  Tilbyderens rolle…  Skoleeiers rolle…  Skoleledelsens rolle…  Studentens rolle…  Det lærende praksisfellesskapets rolle…

13 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden 13 Summing  Tanker rundt implementeringsprosessen – hvordan kan vi som tilbydere bidra her?

14 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden14 Moos og Thomassens teamnivåer (1994)  1.nivå  Påtvunget samarbeid (jfr Hargraves 1996 – ”påtvunget kollegialitet”)  2.nivå  Fordele arb.oppgaver. Rutinemessig atferd styrt av org.kulturen  3.nivå  Samarbeid om enkeltprosjekter. Erfaringsdeling – men lite refleksjon over det som skjer.  4.nivå  Tester ut ped.praksis. Samarbeidet øker og inkluderer evaluering og refleksjon/utprøving av nye ting  5.nivå  Systematisk deling og utvikling av ny kunnskap mellom gruppene i organisasjonen

15 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden15 Aksjonslæring  Kan defineres som: (Grepperud og Tiller 1998)  - en kontinuerlig lærings- og refleksjonsprosess støttet av kolleger, der intensjonen er å få gjort noe med ens egen situasjon. Aksjonslæringen hjelper deltakerne ut av handlingslammende situasjoner og sikter mot å forandre til noe som er bedre. Refleksjonen er leddet mellom det de har gjort tidligere og den fremtidige handlingen.

16 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden16 Aksjonslæring og den lærende organisasjonen  Ingen motsetning mellom aksjonslæring og lærende organisasjon:  ”Aksjonslæring er kjernen i en lærende skole” (Grøterud og Nilsen 2001, s 154)

17 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden17 Organisasjonens medlemmer spiller ulike roller (Moos og Thomassen 1997) Ledelsen Ildsjelene De besindige Restgruppa Den hellige alliansen Den nødvendige alliansen Den uheldige alliansen Den dynamiske alliansen (MEN – husk også hva Fullan (2001) sa om de ”umulige”: Redefiner motstand!)

18 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden18 Den lange, korte veien… (Olsen 1996:195) Bruke tilstrekkelig tid til:  Involvering  Klargjøring av mål og hensikt med endringene  Klargjøring av roller og ansvar  Klargjøre tidsbruk og rammer  Klargjøre kommunikasjonsregler og normer

19 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden19 Den korte, lange veien… (Olsen 1996:195) Skjer når:  Beskjeder om endring og utvikling blir gitt fra ”oven”  Mindre fokus på samarbeid  Det forventes rask endring  Lite fokus på motivasjon eller endring av mentale modeller

20 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden20 Læring skjer når organisasjonen:  ”Er opne for å systematisere og analysere erfaringene sine  Søker aktivt gjennom samhandling å finne ut kva slags utvikling som er viktig  Faktisk endrar åtferda i organisasjonen, både praktiske/organisatoriske og mentale modellar” Knut Roald (2006): s 150


Laste ned ppt "Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden1 Den lærende skolen- en forutsetning for skoleutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google