Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rosalind Krauss (2008): “I am the complete dinosaur who is not only committed to reinventing modernism, but never admitted its eclipse by postmodernism.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rosalind Krauss (2008): “I am the complete dinosaur who is not only committed to reinventing modernism, but never admitted its eclipse by postmodernism."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rosalind Krauss (2008): “I am the complete dinosaur who is not only committed to reinventing modernism, but never admitted its eclipse by postmodernism in the first place.” Rosalind Krauss (1981): “The historical period which the avant-garde shared with modernism is over. That seems an obvious fact. [T]he discourse that has brought it to a close [...] is a complex of demythologizing criticism and a truly postmodernist art, both of them now acting to void the basic propositions of modernism, to liquidate them to expose their fictitious condition.”

2

3 “...the perverse effects of postmodernist postcolonial critique (Bhabha, Spivak) is to make an exeption of this most common of criteria of judgment when speaking of non-western artists.” Nicolas Bourriaud The Radicant (2009)

4 “Den norske kulturkampen utkjempes langs fire hovedakser: justis, utdanning, utenriks og kultur. Det er her det kulturradikale dannelsesideal har slått mest gjennom. Multikulturalisme er debattens episenter fordi det ligger i skjæringspunktet mellom disse fire.” Asle Toje "Kulturkamp, nå" (Klassekampen, 30. mai 2009)

5 Margaret Thatcher (1979-1990) Ronald Reagan (1981-1989) Mikhail Gorbachov (1985-1991) Leonid Brezhnev (1964-1982)

6

7

8

9

10 Jean-Francois Lyotard (1924-1998) Fredric Jameson (1934 -) Daniel Bell (1919 -)

11 Fredric Jameson "Theories of the Postmodern" (1984) Tom WolfeCharles JencksManfredo TafuriJürgen HabermasHilton Kramer PRO-POSTMODERNIST ANTI-POSTMODERNIST ANTI-MODERNISTPRO-MODERNIST Wolfe Jencks Tafuri Kramer Habermas Lyotard + – – + ++ ––

12 PRO-POSTMODERNIST ANTI-POSTMODERNIST PRO-MODERNIST Lyotard – + Jameson + Bell – ANTI-MODERNIST

13 “...modernism is exhausted and the various kinds of post-modernism (in the psychedelic effort to expand consciousness without boundaries) are simply the decomposition of the self in an effort to erase individual ego.” Daniel Bell The Cultural Contradictions of Capitalism (1978, s. 29) “...modernismen har utspilt sin rolle, og de ulike formene for post-modernisme (i sine psykedeliske bestrebelser etter en grenseløs bevissthetsutvidelse) består rett og slett i en oppløsning av selvet i et forsøk på å utviske det individuelle jeg-et.”

14 “The last few years have been marked by an inverted millenarianism in which premonitions of the future, catastrophic or redemptive, have been replaced by senses of the end of this or that (the end of ideology, art, or social class; the "crisis" of Leninism, social democracy, or the welfare state, etc., etc.); taken together, all of these perhaps constitute what is increasingly called postmodernism.” “De siste årene har vært kjennetegnet ved en invertert milleniarisme, der tanker om fremtiden, enten det dreier seg om kataostrofer eller frelse, er blitt erstattet av en følelse av at det er slutt på det ene eller det andre (slutten på idiologiene, kunsten eller samfunnsklasser; leninismens, sosialdemokratiets eller velferdsstatens krise osv., osv.). Sett under ett utgjør kanskje alle disse det som stadig oftere blir kalt postmodernisme”

15 “I will use the term modern to designate any science that legitimates itself with reference to a metadiscourse [...] making an explicit appeal to some grand narrative, such as the dialectics of Spirit, the hermeneutics of meaning, the emancipation of the rational or working subject, or the creation of wealth. [...] Simplifying to the extreme, I define postmodernity as an incredulity towards metanarratives.” Jean-Francois Lyotard The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (1979) “Jeg skal bruke termen moderne for å betegne enhver vitenskap som legitimerer seg selv ved å henvise til en metadiskurs [...] som eksplisitt støtter seg til en eller annen stor fortelling, som åndens dialektikk, meningens hermeneutikk, frigjøringen av det rasjonelle eller arbeidende subjektet eller verdiskapning. [...] Med en ekstrem forenkling definerer jeg postmodernitet som mistro til metafortellinger.”

16 Jameson: Postmodernisme = summen av alle ideologiske dødserklæringer Bell: Postmodernisme = "oppløsningen av selvet" Lyotard: Postmodernitet = de store fortellingenes krise

17 POST

18 Alfred Barr Cubism and Abstract Art (1936) Greenberg: “The essence of modernism lies, as I see it, in the use of the characteristic methods of a dicipline to criticize the dicipline itself, not to in order to subvert it, but in order to entrench it more firmly in the erea of its competence.” Greenberg: “Modernismens essens, slik jeg ser det, ligger i å bruke de metodene som er særegne for en gitt disiplin, til å kritisere denne disiplinen selv, ikke for å undergrave den, men for å gi den en fastere forankring i dens eget kompetanseområde.”

19 PERIODISERING

20 postmodernisme postmodernitet postmodernisering modernisme modernitet modernisering ?

21 det postindustrielle samfunn modernisme ca. 1900 ca. 1945 det industrielle samfunn (familiekapitalisme) "post-modernisme" senkapitalisme (globalisering) imperialistisk kapitalisme eller monopolkapitalisme klassisk markedskapitalisme modernismerealisme ca. 1900ca. 1970 postmodernisme ca. 1945 Bell: Jameson:

22 • Beslutningsprosesser baseres på nye “intellektuelle teknologier” (som spillteori og lineær programmering) Bell om det postindustrielle samfunnet: • Servicesektoren blir dominerende. • Vekst innen tekniske profesjoner (arkitekter, ingeniører, statistikere) • Vitenskapen blir sentral sosialt og økonomisk • En tiltakende orientering mot de fremtidige effektene av teknologiske nyvinninger

23 • Fremveksten av nye mediekonglomerater Jameson om senkapitalismen: • Moderne elektronikk øker eksplosivt • Transnasjonale selskaper dominerer • Outsourcing til land med billig arbeidskraft • Massiv økning i internasjonal finansspekulasjon total modernisering


Laste ned ppt "Rosalind Krauss (2008): “I am the complete dinosaur who is not only committed to reinventing modernism, but never admitted its eclipse by postmodernism."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google