Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Strategi & IT Siviling./Bedriftsøk. Bo Hjort Christensen Studierektor Handelshøyskolen BI Bedriftsrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Strategi & IT Siviling./Bedriftsøk. Bo Hjort Christensen Studierektor Handelshøyskolen BI Bedriftsrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Strategi & IT Siviling./Bedriftsøk. Bo Hjort Christensen Studierektor Handelshøyskolen BI Bedriftsrådgiver B.H.C. A/S 20. september 1999

3 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse DEL 1 Perspektiver

4 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse "TRINNVIS BRUK AV HJERNEN" Virksomhets- planer og mål Fortolkning konkretisering Betydning for IS/IT Gjøre de rette IS/IT-tingene på en smart måte ! sporbarhet Gjøre deltakerne istand til å bidra aktivt i utvikling av IT-strategier

5 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Rangering av problemstillinger som opptar norske IT-sjefer Undersøkelse gjennomført høsten 1998 Tvungen rangering av 24 forhåndsdefinerte problemstillinger ga følgende resultat: RANG 1:Forbedre sammenhengen mellom IS/IT strategi og forretningsstrategi RANG 2:Identifisere og planlegge IS/IT prosjekter som gir konkurransefortrinn RANG 3:Styrke IS/IT planlegging på tvers av organisasjonsgrenser RANG 4:Bedre planlegging og utvikling av en helhetlig IS/IT arkitektur RANG 20:Implementere og forvalte løsninger for elektronisk handel RANG 23:Styre PC bruk

6 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Drivkrefter • Økende grad av ”granulering” innen IS/IT området Komponentifisering Objektorientering • Økende grad av distribuert (lokal) utvikling innen IS/IT. Anskaffer egne systemkomponenter Anskaffer egne infrastrukturkomponenter

7 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Arkitektur Sammensetning og samvirke mellom de enkelte komponenter i et system. I vår betydning et “IS/IT- system” eller et ”forretningssystem”. Arkitekturen skal avspeile de elementer som kreves for å realisere egenskapene i ”IS/IT-systemet" ”As is” arkitekturer vs ”To be” arkitekturer; Desto lenger frem i tid en To be arkitektur fokuserer, desto mer prinsipiell blir den, det vil si nøytral i forhold til navngitte teknologier og produkter. Vice Versa

8 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Dekomponering Arktekturplanlegging Data Applikasjoner Teknisk utstyr Prosesser Organisasjon IS/IT arkitekt Prosess-arkitekt

9 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Problemstilling Strategisk nivåProsessForretningsvisjon og mål Strategisk nivåProsess IS-Visjon og IS-mål Operativt nivåProsess Anskaffelse Prosess Implementasjon Prosess Vedlikehold/forvaltning/drift GAP

10 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Problemstilling Strategisk nivåProsess 1Forretningsvisjon og mål Prosess 2Implikasjonsanalyse/Tolkning Strategisk nivåProsess 3IS- Visjon og målformulering Prosess 4Arkitekturplanlegging Administrativt nivåProsess 5Konfigurasjonsstyring Operativt nivåProsess 6Anskaffelse Prosess 7Implementasjon Prosess 8Vedlikehold/forvaltning/drift

11 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Forretningsmål- og strategier IS/IT mål og strategier Realisering Anskaffelse Implemen- tasjon Arkitektur- planlegging Drift/ forvaltn. Strategisk konfigurering Operativ konfigurering Feilmeldinger Feilrettinger Operativ konfigurasjons- kontroll Spesifikasjoner Kontrakter Programversj. Tilgangsretter Parametverdier Prosessene

12 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Diverse modeller fra litteraturen Informasjons- teknologiens rolle i, og betydning for virksomheten Relasjonene mellom virksomhetens enheter (Autonomitet) Ledelse av IS/IT avdelingen Ledelse av IS/IT aktivitetene (IS/IT forvaltnings- prosessene) Påvirke forretnings- strategi Tilfreds- stille Informa- sjonsbehov Automati- sere forretnings- prosesser Transaksj. systemer Analyse og rapp. syst. Strategiske systemer Transaction processing Ingformation analysis BUSINESS STRATEGY IS STRATEGY IT STRATEGY STRATEGISKSTORT POTENSIALE KRITISKE STØTTESYST.

13 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Servicegrad overfor sluttbruker •Med servicegrad forstår vi tilgjengelighet til, og kvalitet på de IT-tjenester som ytes sluttbruker i form av: • ANVENDELSER/APPLIKASJONER • TEKNISK INFRASTRUKTUR • STØTTEAPPARAT Forholdet mellom avtalt/forventet servicegrad og den kvalitet som faktisk ytes er det mest holdningsskapende element i skjæringspunktet mellom IT-funksjon og brukermiljø.

14 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse MÅLEKRITERIER FOR SERVICEGRAD (Noen eksempler) * Avstand til laserskriver * Kapasitet og skjermkvalitet i egen arbeidsstasjon *Maskintilgang - Oppetid CPU - Linjetilgang *Applikasjonstilgang - Oppetid applikajson - Oppetid database *Responstid *Brukerstøtte - Svareffektivitet- Svarkapasitet * Arbeidsstasjonsspredning * Applicatioan Backlog - Omfanget av urealiserte applikasjonsbehov INDIVID ORGANISASJON

15 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Personlig teknisk infrastruktur Obligatoriske tjenester/ Applikasjoner Felles teknisk infrastruktur Sluttbruker Servicegrad overfor sluttbruker (forpliktelser overfor sluttbruker) • LAN/WAN • Servere • Kontorstøtte • E-post • Gruppevare • PC Rolleavhengige tjenester/ Applikasjoner Prosedyrer • Adm. appl. • Fag appl. Krav til sluttbruker • Anskaffelser • Sikkerhet • Systembruk • Maler Service & Bruker- støtte Sluttbruker i sentrum IS/IT strategi innebærer å dimensjonere og differensiere servicegraden

16 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse STRATEGI-DEFINISJON "Strategy is a broad based formula for how business is going to compete, what its goals should be and what policies will be needed to carry out those goals. The essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment" Henry Mintzberg

17 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse IT-STRATEGI-DEFINISJON IT-strategien er de visjoner, mål og retningslinjer som skal ligge til grunn for virksomhetens samlede anvendelse av informasjonsteknologi, og hvilke satsningsområder som skal prioriteres. IT-Visjoner IT-Scenarier IT-Mål Prosjekter/ tiltak Mandat Aktiviteter Kostnader Resultater Ansvar Nytte/Gevinst Kvalitetsplan HANDLINGSPLANHANDLINGSPLAN Retningslinjer Prosedyrer Standarder Metoder Kvalitetsplan: “Dokument som beskriver den særegne praksis for å oppnå kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som gjelder for et bestemt produkt, en tjeneste, en kontrakt eller et prosjekt” (Ref. ISO 8402) Rammeverk Substans Kvalitetsplan Organisering av temaer det skal knyttes regler og retningslinjer til Etablere regelverket Fremstille regelverket på en måte som er formålstjenlig

18 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse ET ÅRSAK/VIRKNING SCENARIO ÅRSAK: LEDELSEN TILSTAND: VIRKNING: IT-FUNKSJONEN BRUKERMILJØET Aktiv medvirkning, egen IT-bruk Forståelse for IT-satsningens betydning Kvalitet i plan- og strategi prosesser Kunnskap om IT-muligheter og utv. trekk Applikasjons- forvaltning Eierskap, Behovsavklaring Konfigurasjons- styring Konsekvenser, Oversikt Applikasjons- og datakvalitet Funksjonelt/teknisk Teknisk infra- struktur kvalitet Funksjonelt/teknisk Servicegrad Nytteeffekt IT-kostnader (TCO) Drifts- styring Infrastruktur- utnyttelse Kompetanse Funksjonelt/teknisk Arkitektur- planlegging: Samvirke, enhetlighet IT-strategi Prosess- kvalitet Objekt- kvalitet Leder- kvalitet System- kvalitet

19 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse KRITISKE SUKSESSFAKTORER VED UTVIKLING AV IT-STRATEGIER PROSESS - KVALITET & METODE - KVALITET

20 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse METODE-FORMALISME

21 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse 5 FALLGRUBER VED UTVIKLING AV IT-STRATEGIER • Strategien blir for generell og overordnet, uten praktisk nytte som styringsredskap • Strategien er utviklet i isolat uten forankring til forretnings- messige mål og strategier • Strategien har ikke aksept og forankring i de miljøer som blir berørt av endringene. • Strategien er ikke “finansiert”, og reflekteres ikke i de de budsjetter som er vedtatt. • Mangel på realisme

22 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Hvorfor skal ledere involvere seg i IT-relaterte spørsmål ? * Egen-nytten * Signaleffekt * Sette rammer * Sikre målrettet satsning * Unngå at IT-utviklingen blir teknologidrevet

23 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse KONKRETISERING Mandatets rammer Deltakere Arbeids- modell Tilrettelegging Gjennomføring Forankring "salg" Iverksetting

24 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Produkt/ tjeneste- dimensjonen (Forsvarsevne) Fag- dimensjonen (Utøvelsen av f.eks materiellstyring, øk.styring, eller vedlikehold) Organisasjonsdimensjonen (Forsvarsgren, stasjon, skvadron) Strategi for bruk av IS/IT innen flyvedlikehold ved Luftforsvarets stasjoner IS/IT strategikubens dimensjoner (eksempel fra forsvaret)

25 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Driftsplattform Compaq X/ Windows NT Dell/ Windows 95 Applikasjon A Lønnssystem Applikasjon B Økonomisystem Applikasjon C MPS system Applikasjon D Prod.optimalisering Applikasjon E Kalkylesystem Applikasjon F Office 97 Applikasjon G Salgsstøttesystem Maskintype/ Operativsystem M M Applikasjon H Ordre/fakturering M = automatisert datautveksling = manuell datautveksling M Applikasjonsarkitektur (Eksempel)

26 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse STRATEGIHIERARKIET I TO FASER Forret- nings- idè Forret- nings- idè Forretnings- strategi Forretnings- strategi IS/IT Strategi Produk- sjons- strategi Lønns- og pers. strategi Idègrunnlag Misjon Primærstrategi Virksomhetsstrategi Støttestrategier Funksjonsstrat. Del- strat. Teknisk infra- struktur Applikasjoner og Data IS/IT styring og org. Teknisk infra- struktur Applikasjoner og Data IS/IT styring og org. IS/IT Strat. Produk- sjons- strategi Lønns- og pers. strategi Utvikling over tid

27 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Implementering av strategiprosessen År n JanuarDesember Virksomhetens strategiprosess Selvstendig strategiprosess, Selvstendig strategidokument Virksomhetens budsjettprosess Justert handlingsplan-IT År n+1 JanuarDesember Virksomhetens strategiprosess samordnet IT-strategi prosess Virksomhetens budsjettprosess Justert handlingsplan-IT År n+2 JanuarDesember Virksomhetens strategiprosess Integrert IT-strategi prosess Virksomhetens budsjettprosess Justert Virksomhetsplan Revisjon/utvikling av IS/IT Kvalitetsplan Revisjon av IS/IT Kvalitetsplan

28 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse TOLKNING KILDETOLKNING OG SAMORDNING AV ELEMENTENE Øvrige Strategi- dokumenter Interne utredninger Dokumentasjon vedrørende iverksatte eller planlagte prosjekter IS/IT Scenario Virksomhets Scenario Harmoni ? Strategiske parametre • Veksttakt • Geografisk spredning • Produkt/tjeneste mix • Kundeservice • Kvalitetsmål IS/IT strategiske Implikasjoner • Infrastruktur • Applikasjoner • Støtteapparat Direkte IS/IT Implikasjonsanalyse Forretningsmessig Implikasjonsanalyse Indirekte IS/IT Implikasjons- analyse Andre kilder med premiss- givende informasjon

29 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse RAMMEBETINGELSER FOR IT-STRATEGIEN Endringstakt Evnen til å realisere visjonene og assimilere endringene Modenhet Kultur Kompetanse Evnen til å finansiere visjonen Økonomi Dagens situasjon infrastruktur Applikasjoner IT-styring Ønsket situasjon infrastruktur Applikasjoner IT-styring Sannsynlig konkurranse- situasjon i markedet Den teknologisk utvikling og de muligheter som følger av denne. Nødvendige forbedringer basert på objektive kvalitetskriterier

30 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse IT-STRATEGIENS HENSIKT Bedre sporbarhet mellom IT-satsninger og virksomhetens forretningsmessige visjoner og mål Introdusere en helhetlig tenkning innen IT-området slik at suboptimalisering unngås. Bedre sporbarhet mellom IT-satsninger og virksomhetens forretningsmessige visjoner og mål Introdusere en helhetlig tenkning innen IT-området slik at suboptimalisering unngås. Bedre samvirke mellom IT-komponentene Bedre kostnadseffektivitet innen IT-virksomheten Bedre utnyttelse av applikasjoner og verktøy Enklere prioritering mellom IT-tiltak Bedre IT-kvalitet Bedre samvirke mellom IT-komponentene Bedre kostnadseffektivitet innen IT-virksomheten Bedre utnyttelse av applikasjoner og verktøy Enklere prioritering mellom IT-tiltak Bedre IT-kvalitet

31 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse PROSJEKTORGANISERING Styringsgruppe (ledergruppen) Prosjektgruppe Eksterne konsulenter Representanter fra personalorg./ datatillittsvalgte RESSURSPERSONER Ekstern konsulentstøtte Arb.gruppe I: Teknisk infrastruktur & programvareverktøy Prosjektinitiering (Daglig leder) Prosjektansvarlig Ekstern konsulentstøtte Arb.gruppe II -…: Virksomhetsområde/ funksjonsområde

32 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse STRATEGIPROSJEKTETS "PRODUKTMÅL" HOVEDPRODUKT: Beskrivelse av premisser samt visjon, mål, retningslinjer, satsningsområder og handlingsplan DELPRODUKT: Beskrivelse av IT-funksjonens tilstand (kvalitet) på godt og vondt (Posisjonering) Øvrige virksomhetsorienterte analyser som bidrar til bevisstgjøring.

33 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse STRATEGIPROSJEKTETS PROSESSMÅL Kompetanseøkning hos prosjektdeltakere: - Work-shop ved prosjektstart - Begprepsavklaring/Utarbeidelse av "term-katalog" - Delta på eksterne kurs - Møte eksisterende og potensielle leverandører Økt engasjement hos ledergruppen: - Øke egen anvendelse av IT - Gjennomføre aktiviteter som gir gevinst på kort sikt Strategiforankring og aksept: - Utarbeide informasjonsplan overfor alle ansatte - Utarbeide foldere og kortversjon av "Strategisk plan-IT" Holdningsendring til bruk av IT - Vilje til realisering av handlingsplan

34 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse DEL 2 Arkitektur/ systemrevisjon

35 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Arkitektur rammeverk Et rammeverk som avgrenser de temaer som organisasjonen ønsker å knytte regler og retningslinjer til. Rammeverket fylles med substans etter hvert som produkter velges, prinsipper etableres og IS/IT-organisasjonen fungerer.

36 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Svenska Institutet for systemutveckling; MAI 95 "Vi har sett arkitekturfrågorna som grunnleggande for at håndtera det s k systemarvet samt som gund for integrerad produkt- och prosessutveckling. Innførande eller forendring av prosesser kan ofte innebæra att funksjonellt separerade informasjonssystem behøver integreras eller fås att samverka. t ex kan samverkan mellom stødsystem och produksjons- system vara en viktig infrastrukturfråga." "En tydliggjort arkitektur er ochså en forutsetning for att stgvis kunna innføra eller byta ut komponenter i arkitekturen, vilket vil underletta en kontinuelig og successiv systemfornyelse" "Detta krever dock at informasjonssystemens struktur och inn- børdes beroenden kan tydliggjøras, i form av komponenter, grenssnitt och samverkansformer. Begrepp och terminologi for arkitkturbeskrivningar er nødvendiga for at kunna analysera och planera organisasjonens nuvarande och forventade IT-stød"

37 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Kapital DATA; Februar 1996 "Dagens distribuerte dataløsninger stiller store krav til over- våking. Verktøyene er mange og begrepsforvirringen er til å ta og føle på. Systemer som skal ivareta de forskjellige disipliner er utviklet over få år, i motsetning til de homogene stormaskin- systemene som ble utviklet over en lang periode. Målet er å få en løsning som ivaretar alt. Enn så lenge må vi forholde oss til flere leverandører som har sin styrke på forskjellige områder" SYSTEMADM. Tivoli Management CA-Unicenter Polycenter ++ NETTVERKSADM. SunNet Manager CA-AgentWorks Polycenter NetViuw HP OpenViuw ++

38 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Arkitektur modell Applikasjonsmodell Teknisk modell Konfigurasjon Systemkonfigurasjon Utstyrskonfigurasjon Komponent Applikasjonskomponent Utstyrskomponent Sammensetningen av, og samvirket mellom de enkelte komponenter i et system. Modellen avdekker de komponenter som kreves for å realisere informasjonssystemets ønskede egenskaper Sammensetningen/arrangeringen av valgte komponenter slik at informasjonssystemet realiseres i henhold til arkitekturmodellen og de krav som er knyttet til denne. En selvstendig gjenstand i konfigurasjonen som kan avgrenses via et definert grensesnitt til øvrige komponenter. Nivåene

39 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Aktiviteter på de enkelte nivåer ARKITEKTURPLANLEGGING ARKITEKTURKRAV -- Krav til samvirke mellom komponenter -- Krav til arbeidsdeling mellom applikasjonskomp. og mellom maskin- komponenter. KONFIGURASJONSSTYRING KONFIGURASJONSKONTROLL -- Planlegge endringer i konfigurasjonen -- Vurdere konsekvenser av endringer -- Kontrollere at konfigurasjonen er i henhold til retningslinjer og krav. KOMPONENTANSKAFFELSE KOMPONENTVEDLIKEHOLD KOMPONENTUTNYTTELSE -- Spesifikasjoner -- Videreutvikle/endre Arkitektur modell Applikasjonsmodell Teknisk modell Konfigurasjon Systemkonfigurasjon Utstyrskonfigurasjon Komponent Applikasjonskomponent Utstyrskomponent

40 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Anbefalte artikler: ”The need for architecture” David Passmore, Business Communication Review / FEB 1997 ”Extending and formalizing the framework for IS architecture” J. F. Sowa, J. A. Zachmann, IBM Systems Journal / NR 3 1992 ”Understanding Strategic Alignement” J. C. Henderson, N. Venkatraman, Business Quarterly / Winter 1991

41 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse STRUKTUR OPPGAVER MENNESKERTEKNOLOGI Leavitts`diamant

42 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse A: ORGANISASJON • Medarbeidere • Organisasjons- struktur D: SYSTEMER E: TEKNISK UTSTYR C: DATA B: PROSESSER • Grunndata • Datastruktur • Bransjeløsningen • For- og ettersystemer • Kontorstøtte • Systemstruktur • PCer • Tjenermaskiner • Operativsystemer • Nettverk/Skrivere • Teknisk infrastruktur • Verdiskapende prosesser • Støtteprosesser • Prosesstruktur To perspektiver, fem dimensjoner

43 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse ORGANISASJONSSARKITEKTUR APPLIKASJONSARKITEKTURTEKNISK ARKITEKTUR DATAARKITEKTUR Driftsplattform Systemkategori Driftsplattform Lokasjon Ansattes behov for applikasjons- tjenester Prosess- arkitektur Ansattes behov for infrastrukturtjenester Applikasjonenes behov for data- tjenester. Dataenes behov for lagrings- og transport tjenester. De fem basis- arkitekturer

44 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse ORGANISASJONSSARKITEKTUR APPLIKASJONSARKITEKTURTEKNISK ARKITEKTUR DATAARKITEKTUR Driftsplattform Systemkategori Driftsplattform Lokasjon Ansattes behov for applikasjons- tjenester Ansattes behov for infrastrukturtjenester Applikasjonenes behov for data- tjenester. Dataenes behov for lagrings og transport tjenester. Ansattes behov for data-tjenester Applikasjonenes behov for datakraft- og kommunikasjons- tjenester

45 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse ORGANISASJONSSARKITEKTUR APPLIKASJONSARKITEKTURTEKNISK ARKITEKTUR DATAARKITEKTUR Driftsplattform Systemkategori Driftsplattform Lokasjon Prosess- arkitektur Etablering av horisontale organisasjoner basert på prosesseierskap Etablering av ERP løsninger med WFM funksjonalitet,- dvs en proaktiv integrasjon i tråd med prosessforløpet Etablering av en infrastruktur som “bryter” ned avstandsbarrierer mellom prosesstrinn som ofte utføres på ulike lokasjoner. Etablering av en dataarkitektur som reflekterer de data som er nødvendige for å styre/ administrere virksomhetens prosesser.

46 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Organisasjonsstruktur SystemstrukturTeknisk infrastruktur Datastruktur Driftsplattform Lokasjon Prosess- struktur 1 23 4 56 7 8 9 10 De 10 koplinger

47 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse SYSTEMREVISJON En uavhengig og strukturert gjennomgang for å: - Identifisere eventuelle avvik mellom eksisterende systemløsning og de regler og retningslinjer som skal ligge til grunn for IT-utviklingen - Identifisere avvik mellom systemets utnyttelsesgrad og uutnyttet potensiale. - Identifisere avvik mellom eksisterende systemløsnings potensiale sett i relasjon til strategiske behov.

48 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse SYSTEMREVISON HENSIKT: "Å MÅLE KVALITETEN PÅ VIRKSOMHETENS IS/IT-FUNKSJON"

49 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse ORGANISASJON SYSTEMER Bransjeløsningen TEKNISK UTSTYR DATA PROSESSER 5 9 3 7 Systemrevisjon

50 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse ORGANISASJON SYSTEMER Bransjeløsningen TEKNISK UTSTYR DATA PROSESSER 5 9 3 7 Systemrevisjon med fokus mot organisasjon

51 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse ORGANISASJON SYSTEMER Bransjeløsningen TEKNISK UTSTYR DATA PROSESSER 5 9 3 7 Systemrevisjon med fokus mot prosesser

52 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse ORGANISASJON SYSTEMER Bransjeløsningen TEKNISK UTSTYR DATA PROSESSER 5 9 3 7 Systemrevisjon med fokus mot data

53 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse ORGANISASJON SYSTEMER Bransjeløsningen TEKNISK UTSTYR DATA PROSESSER 5 9 3 7 Systemrevisjon med fokus mot teknisk infrastruktur

54 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Programvare Teknisk utstyr Dokument Prosedyre Spesifikasjon Kontrakt Planer Data Basisprogramvare Utviklingsverktøy Databaser Applikasjoner Datamaskiner Kabler Nettverksutstyr Skrivere Data om forretningshendelser Data om objekter i organisasjonen Data om objekter utenfor organisasjonen Faste data/kodeplaner Kunnskap Spesifikk fagkunnskap Generell IT-kunnskap Spesifikk kunnskap om data, teknisk utstyr, programvare og “dokumenter” Hvilke komponenttyper skal konfigurasjons- styres

55 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Konfigurasjonsstyring VS. strategiplanlegging AB C Foretrukket arkitektur ID Foretrukket konfigurasjon Konfigurasjonsstyring Arkitekturplanlegging ID Virkelig konfigurasjon ID Konfigurering Kontekst: - Premisser - Utviklingen fremover Komponentstrategi/rammeverk ID Spesifikasjon Anskaffelse

56 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse En viktig sammenheng STATUS Ikke tillatt Anbefales Pålagt Avvent POSISJON Utfaset Under utfasing I produksjon inntil videre Innfaset i produksjon Under innfasing Under utvikling/anskaffelse Overvåket Konfigurasjonselement Den naturlige dynamikk i livsløpet Komponent Strategi Direktiver Bestemmelse Avtale Beslutning Status Komponentområde: Materiellapplikasjoner Posisjon Komp. ID Id. AnbefalesInntil videre Avvent Under anskaffelse Id. Standard Dok. Konfigurasjons- styring: komp. Id komp. Id komp. Id komp. Id Foretrukket konfigurasjon

57 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Arkitekturmodeller ORGANISASJONSMODELL Fokus på IS/IT-organisasjonens forankring BHC Architecture Framework PROSESSMODELL Fokus på på IS/IT forvaltnings- prosesser DATAMODELL Fokus på stamdata, kontostreng og volumdrivende entiteter APPLIKASJONSMODELL TEKNISK MODELL Komponent K. IDStatusEier Applikasjon Dokument Utstyrsenhet Dokument Relasjon Ref. til kontrakt Pålagt

58 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Prosess:Teknologiovervåking Identifisering og klassifisering kritiske teknologier for virksomhetent Trigger Oppdrag Kunde Oppdrags- giver Identifisere kilder som bør overvåkes Overvåke kildene, Tolke funnene Rapportere dersom funnene krever tiltak Konfigurasjonsstyring Teknologiovervåking

59 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse TEKNOLOGIOVERVÅKING Teknologisk utvikling/ oppgradering Tid Komponent X State of the art Beste versjon Min komponent Utskifting til ny versjon Teknologisk posisjonering

60 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Utvikling av RammeverkRealisering Drift Forvaltning Direktiver, Bestemmelser, Håndbøker, Prosedyrer Visjoner, mål, satsningsområder, prioriteter En praktisk tilnærming

61 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Salgs- ordre Vare- linje Marked Avdeling Kunde Artikkel Konto Leve- randør Selskap Ansatt Prosjekt Innkjøps- ordre Prod.- ordre Datastruktur

62 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Driftsplattform Applikasjons- og databaseserver Arbeidsstasjon MPS system Dataassistert produksjon Kontorstøtte Salgsstøtte Produksjons- utstyr M = automatisert datautveksling = manuell datautveksling M Database- server Database Økonomisystem Lønnssystem Ordre/fakturering M M Systemstruktur

63 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Driftsplattform Applikasjons- og databaseserver ArbeidsstasjonProduksjons- utstyr Database- server PC (4) PC (6) Etasje 1 Etasje 2 Database- server PC (6) Datamaskin i produksjons- utstyret PC (4) Appl. og DB server Teknisk infrastruktur

64 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Rammeverk fra INDEX IS Architecture Framework PRINSIPPERPROSESSERSTANDARDERGODKJENTE PRODUKTER APPLIKASJONER DATA INFRASTRUKTUR (Basis-)Tjenestelag (Støtte-)Tjenestelag Teknologilag - klient - tjener - nettverk OS - nettverkskomponenter Lotus Notes ORGANISASJON ARKITEKTUR- LAG

65 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Henderson & Venkatraman Business Scope Distinctive Competencies Business Governance Technology Scope Systemic Competencies IT Governance Administrative Infrastructure ProcessesSkillsProcessesSkills IT Infrastructure IT IT-strategy BUSINESS Business Strategy External Internal Strategic Fit Functional Integration Organizational Infrastructure & Processes IT Infrastructure & Processes

66 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Integrerte modeller med ”IFS Active Modeler”

67 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse DEL 3 Strategiprosess

68 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Rammeverket LavHøy IT i verdikjeden IT i produkt/tjeneste Lav Høy

69 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse TO FORMER FOR RASJONALISERING PROSESS RASJONALISERING "Process Management" KAPITAL RASJONALISERING "Credit/Cash Management" Prosess- rasjonalisering Kapital- rasjonalisering Produkt/service forbedringer Unngå å tape forretning Vinne nye forretning NYTTEPROFIL

70 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Overordnet strategimodell STRATEGIUTVIKLING Fokus Forankring Eierskap Deltakere Plan Prosjektmål Prosessmål Analysvalg Tilrette- legging Analyser Strategiutvikling Dokumentasjon Budsjettforankring Inn- salg Informasjon Forklaring Motivasjon Aksept Strategi- realise- ring Strategi- realise- ring Prosjekt- tilrettelegging Prosjekt- gjennomføring STRATEGI- REVISJON Premissendringer Realiseringsstatus Prosjekt- tilrettelegging Prosjekt- gjennomføring

71 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse IT-Visjoner IT-Mål Prosjekter & Tiltak Ansvar Nytteeffekter Budsjett HANDLINGSPLANHANDLINGSPLAN ”Kjørereglene” Tolkning av bedriftens visjoner, strategier og forretningsmål Top-down tilnærming Mulighetsanalyse Innovasjon og nytenkning Inside-out tilnærming Systemrevisjon på bedriftens anvendelse av IS og IT Bottom-up tilnærming Dette er implikasjons- analysen som trigger en masse ideer Dette er rammeverket som fylles med regler og retningslinjer EIES AV IT ANSVARLIG IT-strategien og forarbeidet Dette er IS/IT strategien EIES AV DAGLIG LEDER ELLER UTPEKT RESULTATANSVARLIG

72 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Tolkning av den premissgivende kilder Utviklingstrekk som er av betydning for systemvalg og systemtilrettelegging • Veksttakt (organisk) • Geografisk spredning • Produkt/tjenestemix Sannsynlige IS/IT konsekvenser • Teknisk utstyr • Systemer Strategidokumenter • Forretningsstrategi • IS/IT Strategi Eksterne analyser fra: • Bransjeforening • Analysebyråer • Konsulentselskaper Interne planer vedr. • Markedsplaner • Investeringsbudsjett • Produksjonsplaner Innspill fra myndighetene: • Konkurransevilkår • Rapportering Ledelsens tanker og ideer vedr. fremtiden • Kundeservicemål • Kvalitetsmål • Produktivitetsmål • Alliansemodeller • Styringsmodell • Prismodeller • Brukerkompetanse • Data Strategisk analyse

73 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Strategisk analyse tolkning av forr.strategier og mål Top-down tilnærming Mulighetsanalyse Innovasjon og nytenkning Inside-out tilnærming System & prosjektrevisjon styrker og svakheter innen IS/IT Bottom-up tilnærming IS/IT- strategi revisjon IS/IT visjoner & IS/IT mål Prosjekter & tiltak ”Kjøreregler” Overlevering av prosjekt- resultater til drift Igangsetting av prosjekter og tiltak Forvaltningsprosesser Prosjekt/tiltaks prosesser Plan- prosesser Anvendelsesfasen i detalj

74 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Tiltak Prosjekt Tiltak Prosjekt Tiltak VISJONEN Prosjekt Tiltak Prosjekt Tiltak VISJONEN UØNSKET SITUASJON ØNSKET SITUASJON Flere tiltak og prosjekter, men èn visjon

75 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse SATSNINGENES BIDRAG

76 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse DEL 4 Premissanalysen

77 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse VIRKSOMHETSMESSIGE PREMISSER * STRATEGISKE PARAMETRE * IMPLIKASJONSANALYSE * VIRKSOMHETS-SCENARIO

78 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse STRATEGISK SCENARIE Strategisk scenario Strategiske parametre Eksisterende strategier og mål Eksterne ramme- betingelser IT-strategiske implikasjoner F.eks. - Vekst i oms./ant.ansatte etc. - Nøkkeltall for kundeservice - Økonomiske nøkkeltall - Virksomhetsmessige nøkkeltall - Organisatoriske prinsipper

79 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse HVA ER STRATEGISKE PARAMETRE ? Definisjon/krav: * De representerer presise indikasjoner på utviklingstrekk for virksomheten som kan ha konsekvenser for IT-funksjonen. * De bør være kvantifiserbare og målbare.

80 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse VIRKSOMHETS-SCENARIO

81 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse IMPLIKASJONSANALYSE EN KILDE-ANALYTISK METODE * Identifisering og prioritering av premissgivende dokumenter (kilder) * Kildetolkning/implikasjonsanalyse * Kategorisering av implikasjonene (konklusjoner)

82 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse IMPLIKASJONSANALYSEN

83 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse HVA ER EN IMPLIKASJON ? Forholdet mellom to formuleringer der den ene er premiss og den andre er en følge.

84 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse TOLKNINGSSKJEMA Referanse Strategisk formulering IT-Implikasjon _______________________________________ "Kapasitetsøkningen ved verftet skal skal i det vesentlige skje gjennom rasjonalisering av produksjonen" "Bedriftenes maskineringskapasitet skal utnyttes i samarbeid mellom bedriftene" "Det forutsettes at målene og retnings- linjene for virksomhten er klart definert, og at oppfølgings- og rapporterings- systemer gir pålitelig informasjon" IT som virkemiddel for rasjonalisering av verdikjeden Medfører behov for informa- sjonsutveksling om utnyttelses- grad mellom bedriftene. Et kvalitetskrav på virksomhetens informasjonssystemer Side 34 Side 36 Side 54

85 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse TEKNOLOGISKE UTVIKLINGSTREKK OG PÅLAGTE STANDARDER * STANDARDER PÅLAGT F.EKS. AV OVERORDNET MYNDIGHET * IT-LEVERANDØRENES STRATEGIER * GENERELLE TEKNOLOGISKE UTVIKLINGSTREKK

86 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse TEKNOLOGISKE UTVIKLINGSTREKK DØDT SPOR UTGÅTTE STANDARDER ÅPEN-POSISJONBUNDET FRAMTID LEVERANDØRAVHENGIGHETLEVERANDØRUAVHENGIGHET GAMMEL TEKNOLOGI NY TEKNOLOGI

87 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Anbefalinger versus pålegg PÅLEGG = Løsningsprinsipper og standarder som alle organisasjonsenheter må rette seg etter. ANBEFALINGER = Løsningsprinsipper og løsningsforslag som organisasjonsenhetene plikter å vurdere seriøst. Enhetenes plikt til å vurdere anbefalingene er den beste (og eneste) måten å foreta en kontinuerlig revisjon av konsernets løsninger opp mot markedets muligheter. Dvs en positiv "Teknologi- og applikasjonsovervåking"

88 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse KOSTNADSUTVIKLING * Den totale IT-kostnadsutvikling over 3-4 år * Den relative utvikling mellom IT-kostnadstypene * IT-kostnadene sett i relasjon til tilgjengelighet og kvalitet på IT-tjenestene.

89 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse ET SCENARIO BASERT PÅ TOLKNING AV EKSISTERENDE PLANER TEKNISKE INFRASTRUKTUR DAGENS EKSISTERENDE PLANER/PÅGÅENDE PROSJEKTER Konsekvenser ved realisering ET SCENARIO PR. 1996 ET SCENARIO PR. 1996 Teknisk infrastruktur APPLIKASJONS- STRUKTUR Applikasjons- struktur

90 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse DEL 5 Virksomhets- analysen

91 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Analysesynsvinkler VIRKSOMHETEN KONKURRENTER Verdikjeden Verdisystemet Konkurransekrefter LEVERAN- DØRER KONKURRENTER MARKEDET "Upstream value""Downstream value"

92 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse VIRKSOMHETSANALYSEN * Konkurransekrefter * Verdikjedeanalyse * Funksjonanalyse * Informasjonsanalyse * Informasjonsutvekslingsanalyse * CSF analyse * Styringsmodell

93 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Konkurransekrefter

94 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Økonomiprosesser Personalprosesser Produktutviklingsprosesser Innkjøpsprosesser Støtte- prosesser Primære verdi- skapende prosesser Inngående logistikk Markedsf./ Salg Produk- sjon Utgående logistikk Service Tilbud Kalkyler Ordreoppf. Annonsering Avrop/mottak Kontroll Råvarelager Transport Montasje Materielladm. Installasjon Testing Kvalitetskontr. Pakking og emballering Varelager Distribusjon Transport. Oppfølging Informasjon Reparasjoner Klager Garantisaker M. Porters verdikjede

95 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Vår modell kontra den logiske og fysiske modell Overordnet modell Essensiell modell Konseptuell modell Strategisk modell Virksomhetsorientert informasjonsmodell En overordnet modell er teknologi- og løsningsuavhengig. På denne måten skapes et stabilt bilde av forretningsområdet DBMS uavhengig

96 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Et meget enkelt eksempel ENITITET APPLIKASJON AAPPLIKASJON B ENITITET Applikasjonens interesser i datamodellen Stamdata ?

97 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse HENSIKT * Modellen skal gi en KONSEPTUELL forståelse for informasjonslogikk og forretningsregler innen virksomheten * Modellen danner grunnlag for videre systemorientert modellering ifm utvikling av nye applikasjoner eller redesign av eksisterende løsninger * Modellen danner utgangspunkt for identifisering av virksomhetens stamdata * Modellen gir mulighet for en semantisk normalisering av viktige begreper

98 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Sammensetning av analysemetoder

99 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse DEL 6 Mulighets- analysen

100 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse INNOVASJON konkretisering Kreativ tenkning og problemløsning f.eks. ved hjelp av metoder og teknikker: - Brain Storming - Kvalitetssirkler "Reengineering the Organization" Smart PSO omstilling Kreativitet er evnen til å produsere et størst mulig antall løsningsmuligheter til et problem.

101 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse INNOVASJON Van der Ven, 1986: "An innovation is a new idea, which may be a recombination of old ideas, a scheme that challenges the present order, a formula, or a unique approach which is perceived as new by the individuals ivolved"

102 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Resultater fra system- og prosjekt revisjon Resultater fra premissanalysen Kompetansenettverk ORGANISASJON SYSTEMER Bransjeløsningen TEKNISK UTSTYR DATA PROSESSER 5 9 3 7 Tolkning av den premissgivende kilder Utviklingstrekk som er av betydning for systemvalg og systemtilrettelegging Sannsynlige IS/IT konsekvenser KILDER Mulighetsanalyse

103 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse DEL 7 Organisering & økonomi

104 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse IT-ORGANISERING OG FORVALTNING * IT-FUNKSJONENS STYRINGSMODELL - - Organisering - - Avregning og oppfølging av IT-kostnader - - Forvaltningsmodell for brukersystemer - - Budsjettprosess - - Rullering av IT-strategien - - Kompetanse-utvikling

105 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Kompetanseprofil: IT-sjef Et utpreget dilemma EN "TUSEN- KUNSTNER" ØKONOM LEDER STRATEG TEKNOLOG

106 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Begreper i tiden "Chief information officer" "IS-Vice President" "Information Resource Management" signaliserer endringer !!

107 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Desentralisering av IT-funksjonene Uansett grad av desentralisering vil en rekke oppgaver måtte løses "for fellesskapet" - Definere Stamdata og grensesnitt - Kommunikasjonsnett - Definere standarder og prinsipper

108 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Sjef IT-avdelingen Tjenestekontor Brukerstøtte Plankontor Arkitekturplanlegging • Applikasjonsarkitektur • Teknisk arkitektur • Dataarkitektur • Prosessarkitektur Kapasitets- og ressurs- planlegging Rammeverk/Prosedyrer Prosjektkontor Prosjektledelse • Applikasjoner • Infrastruktur • Mulighetsanalyser/Utredn. IT-strategi Kvalitet & SikkerhetBudsjett og økonomi DriftSystem Drift av infrastruktur Rettighetsadm. Drift av applikasjoner og databaser Bruksrettet systemutv. Integrasjoner Dataadministrasjon/ Datadict. Adm. av SNA Konfigurasjonsstyring Help Desk

109 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse IMAS FORVALTNING LFK/Lokalt/Skole IMAS STYRINGS- GRUPPE IMAS SYSTEMEIER IMAS Sluttbrukere SNA SNA-Status, Bearbeidede endringsbehov Prioriterte endringsforslag Oppdrag Bruksproblemer Feilmeldinger Endringsbehov Driftstjenester Opplæring Brukerstøtte IMAS FORVALTNING LEVERANDØR Rettigheter til, og policy for systembruk IMAS BRUKER- FORENING Deltakelse System- leveranser Brukerstøtte rådgivning undervisning

110 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse SNA; Kontraktsadministrasjon Konfigurasjonsstyring Program, data, brukerrettigh., krav, dok., prosess, rapporter Brukerstøtte 1, 2 og 3 linje Bruksrettet systemutvikling Behandling av endringsbehov,prosessendring, datauttrekk, rapporter, nye bruksmåter/parameteroppsett, dokumentasjon, samarbeid med systemleverandør Betjene Help Desk / Call Center Integrasjoner Tildeling og adm. av brukerrettigheter Sårbarhets- og sikkerhetsanalyse Dataadministrasjon/datadictionary Applikasjons- og databasedrift Feilretting Funksjonell og teknisk videreutvikling Operasjonalisering av nye releaser Opplæring Imas Primære Forvaltnings- prosesser Strategisk styring/Prioritering 8 15 26 2 22-24 11 18 26 19-20 20 25 Kopling til prosesser i IT-98

111 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse IT-avd. Kjeller Bruker- miljø Skolene Lokalt driftsmiljø Leverandør Ansvarlig Utførende SNA; Kontraktsadministrasjon Konfigurasjonsstyring Program, data, brukerrettigh., krav, dok., prosess, rapporter Brukerstøtte 1, 2 og 3 linje Bruksrettet systemutvikling Behandling av endringsbehov,prosessendring, datauttrekk, rapporter, nye bruksmåter/parameteroppsett, dokumentasjon, samarbeid med systemleverandør Betjene Help Desk / Call Center Integrasjoner Tildeling og adm. av brukerrettigheter Sårbarhets- og sikkerhetsanalyse Dataadministrasjon/datadictionary Applikasjons- og databasedrift Feilretting Funksjonell og teknisk videreutvikling Operasjonalisering av nye releaser Opplæring Strategisk styring/Prioritering Premiss- lev.

112 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse IMAS Systemeier/IMAS Prosesseier Prosessdeltaker Superbruker Sluttbruker Teknisk personell i IT-avd. (øvrige stillingsbetegnelser) IMAS Styringsgruppe Brukerforening Kontraktsadministrasjon/SNA Konfigurasjonsstyring Brukerstøtte Bruksrettet systemutvikling Help Desk betjening Integrasjonsutvikling Strategisk styring/prioritering Tildeling og adm. av brukerrettigh. Sårbarhets- og sikkerhetsanalyser Dataadministrasjon/datadict. Applikasjons- og databasedrift Opplæring Feilretting Funksjonell og teknisk videreutvikl. Operasjonalisering av nye releaser IT-avd. Kjeller Lokal driftsavd. Skole LST IFS/Karihaugen etc.

113 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse IMAS Systemeier/IMAS Prosesseier Prosessdeltaker Superbruker Sluttbruker Teknisk personell i IT-avd. Ledere i IT-avdelingen P1P2P3P4P5 A1 A2 A3 A4 A5 A6 Prosess- eier Prosess- eier Prosess- eier Prosess- deltaker Prosess- deltaker Stillingsbeskrivelse

114 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Superbruker Sluttbruker Lokal enhetLFK Help-Desk Lokal driftsavdeling IT-avdelingen IT-personell Melding om problemer og feil Help-Desk Routing Automatisk eskallering 1. linje BS Alt. 2 Routing 1. linje BS Alt. 1 Routing 2. linje BS Alt. 2 2. linje BS Alt. 1 Systemleverandør/IFS Kontakt- punkt Manuell eskallering Tilbakemeld. Kunnskaps- overføring 3. linje BS

115 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Strategisk forretningsplan for LF Organisering av Luftforsvaret IS/IT strategisk plan for LF Organisering av IS/IT-funksjonen i LF Luftforsvarets ”forretningsdomene” Luftforsvarets ”IS/IT domene” Gir styrings- signaler Gir styrings- signaler Gir føringer

116 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Strategisk forretningsplan for LF Organisering av Luftforsvaret IS/IT strategisk plan for LF Organisering av IS/IT-funksjonen i LF Luftforsvarets ”forretnings- og IS/IT domene” Gir styrings- signaler Gir føringer Harmonisk tilpasning Felles visjon

117 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Genereiske ROLLER relatert til linjen: Sjef IT-avdeling Kontorsjef Medarbeider SNA ansvarlig Kvalitetsleder Generiske ROLLER relatert til prosess: Prosesseier Prosessdeltaker Prosess A Prosess B Tjeneste A Tjeneste B SNA Prosess C Etablering av SNA

118 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Sjef IT-avdelingen Kontor- sjef Kontor- sjef Kontor- sjef Medarbeider Kvalitets- leder SNA- leder Organisasjons- relaterte roller Prosess- relaterte roller Prosess 1 Prosess- eier Prosess- eier Prosess- eier Prosess- deltaker Prosess- deltaker Sjef IT-avdelin Kontor- sjef Kvalitets- leder SNA- leder Med- arbeider Med- arbeider Prosess 2 Prosess 3 Prosess 4

119 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Genereiske ROLLER relatert til linjen: Sjef IT-avdeling Kontorsjef Medarbeider SNA ansvarlig Kvalitetsleder Generiske ROLLER relatert til prosess: Prosesseier Prosessdeltaker Genereiske ROLLER relatert til Prosjekt: Prosjektleder Prosjektdeltaker Generiske ROLLER relatert til applikasjon: Applikasjonseier Sluttbruker

120 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse ANSVARSMATRISE

121 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse APPLIKASJONS- FORVALTNING maksimumseksempel fra Forsvaret

122 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse SUKSESS,- HVORDAN ? Oppnås ved kombinasjonen av en "altomfattende" og vedvarende markedsorientert innstilling i IT-funksjonen og konkret intern markedsføring på prosjektnivå.

123 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse BALANSE Sentraliserte oppgaver Desentraliserte oppgaver Brukermiljø IT-fagmiljø Helhet Detaljer Egen organisasjon Ekstern leverandør

124 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Ansvar Roller Oppgaver Organisasjonsforankring ROLLER: Applikasjonseier Sentral faginstans IT Funksjonsansvarlig Sentral Planinstans IT Nøkkelbruker etc. OPPGAVER: - Teknologiovervåking - Konfigurasjonsstyring - Kvalitetssikring - Vedlikehold - Planlegging - Applikasjonsdrift - Teknisk drift - osv

125 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Valg- fasen Implementerings- fasen Anvendelses- fasen Akkumulert kost/nytte Tid - Konsulenthjelp - Egen innsats - Kjøp av programvare - Lisenskostnader - Opplæring - Infrastruktur - Konsulenthjelp - Erstatningshjelp - Egen innsats - Produktivitetstap i en overgangsperiode - Vedlikehold - Support - Intern forvaltning/drift Break-even punkt - Tilleggskjøp av programvare - Utvidete lisenser (database mm) - Opplæring av nye medarbeidere + Effektivisering + Økt salg + Salg man unngår å tape + Lavere kapitalbinding + Lavere tap på fordringer + Redusert kredittid År 1År 2 År 3År 4År 5 Prosjektets økonomiske utvikling

126 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Applikasjon InnfasingNormal driftssituasjonUtfasing Parametersetting (konfigurering) Opplæring Tilpasninger Maskinvare Datakonvertering Programvarevedlikehold Maskinvedlikehold Drift av maskinvare Drift av applikasjon/database Versjonsoppgradering Maskinoppgradering Parameter vedlikehold Brukerkonferanser Opplæring Life Cycle Cost

127 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse KOSTNADSUTVIKLING * Den totale IT-kostnadsutvikling over 3-4 år * Den relative utvikling mellom IT-kostnadstypene * IT-kostnadene sett i relasjon til tilgjengelighet og kvalitet på IT-tjenestene.

128 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Vår felles ambisjon Skape et best mulig beslutnings- grunnlag for prosjektvalg.- dvs å redusere risiko A: Investering i informasjonstknologi skal skal underlegges bedriftens vanlige krav til investerings analyse. B: Investeringen skal være rentabel i henhold til de krav som settes. Skape et best mulig beslutnings- grunnlag for prosjektvalg.- dvs å redusere risiko A: Investering i informasjonstknologi skal skal underlegges bedriftens vanlige krav til investerings analyse. B: Investeringen skal være rentabel i henhold til de krav som settes.

129 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Våre felles erfaringer A: Urealistiske nytteanslag B: Vanskelig å realisere nytten C: Vanskelig å etterprøve A: Urealistiske nytteanslag B: Vanskelig å realisere nytten C: Vanskelig å etterprøve "DU FÅR DE TALL DU BER OM" syndromet

130 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse De tradisjonelle metoder Nåverdimetoden (Statskonsults anbefalte metode) Pay-back metoden Internrentemetoden

131 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Problemstillingene KOSTNADSSIDEN * En vesentlig del av IT-kostnadene er grunn- investeringer som vanskelig lar seg relatere til en konkret nytteside. Hvem skal da bære kostnaden * Moderne estimeringsteknikker på utviklings- prosjekter har fremdeles svakheter * Livstidskost er vanskelig å fastslå fordi begrepet "livstid" kan være noe uklart. * Bevisst underestimering for å øke prosjektet vinnersjanser i konkurranse med andre * En vesentlig del av IT-kostnadene er grunn- investeringer som vanskelig lar seg relatere til en konkret nytteside. Hvem skal da bære kostnaden * Moderne estimeringsteknikker på utviklings- prosjekter har fremdeles svakheter * Livstidskost er vanskelig å fastslå fordi begrepet "livstid" kan være noe uklart. * Bevisst underestimering for å øke prosjektet vinnersjanser i konkurranse med andre

132 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Problemstillingene NYTTEVERDI * Indirekte nytte,- f.eks. verdien av sikrere beslutningsunderlag. * IT-satsningen utgjør et bidrag f.eks. i en større reorganisering eller eller endring av et arbeids- eller styringsprinsipp (JIT) * Investeringer i infrastruktur gir selv ingen direktenytte. * Fragmentert nytte (20 minutter besparelse pr. ansatt) lar seg ikke akkumulere i en kost/nytte analyse. * Annen-gangs anskaffelse gir ikke alltid "ny-nytte" * Indirekte nytte,- f.eks. verdien av sikrere beslutningsunderlag. * IT-satsningen utgjør et bidrag f.eks. i en større reorganisering eller eller endring av et arbeids- eller styringsprinsipp (JIT) * Investeringer i infrastruktur gir selv ingen direktenytte. * Fragmentert nytte (20 minutter besparelse pr. ansatt) lar seg ikke akkumulere i en kost/nytte analyse. * Annen-gangs anskaffelse gir ikke alltid "ny-nytte"

133 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Prosjekt rangering TVUNGET VALG AUTOMATISERING VERDIØKING LIS/BSS INFRASTRUKTUR INTERORGANISATORISKE SYSTEMER STRATEGISKE SYSTEMER RADIKAL FORRETNINGSUTVIKLING 8 7 6 5 4 3 2 1 Ifølge: B. Farbey F. Land D. Targett

134 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse ANGREPSVINKLER RISIKO- ANALYSE ROI Nå-verdi etc. The method of common sence

135 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse SIMULERING av tilbakebetalingstid (Pay-back) 1. PROSJEKTETS TOTALE KOSTNAD = kr. 1.000.000 2. SETT KRAV TIL AT PROSJEKTET SKAL GÅ I BALANSE ETTER X ÅR UTELUKKENDE VED HJELP AV ´EN NYTTE-PARAMETER 3. BEREGN HVOR STOR NYTTEN MÅ VÆRE 4. VURDER RIMELIGHETEN I DEN BEREGNEDE NYTTE 5. GJENNOMFØR BEREGNINGEN VED HJELP AV ANDRE NYTTEPARAMETRE

136 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Økonomisk analyse av valgt IT-strategi 1. Beregne de totale IT-kostnader pr. år idag 2. Beregne kostnadsutviklingen ved en "full frys strategi" 3. Beregne årlig kostnadsutvikling ved: - ekstrapolering av tidligere års aktivitets- og investeringsnivå - Realisering av eksisterende planer 4. Beregne kostnadsutviklingen ved realisering av strategisk handlingsprogram.

137 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Eksempel 1 Utskifting av det "gamle" systemet Ved oppgradering til 2. eller 3. generasjons- løsninger er det ofte vanskelig å forsvare satsningen ut fra en tradisjonell kost/nytte betraktning. Derfor må følgende resonement benyttes: - Hva vil en utsettelse koste ? (økte drifts- og omstillingskostnader) - Vil jeg miste markedsposisjon dersom jeg utsetter satsningen - Vil det under enhver omstendighet tvinge seg frem midlertidige løsninger ved en utsettelse ?

138 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Eksempel 2 Skifte av teknologisk plattform "Reengineering" Teknologisk oppgradering er nødvendig for å: - unngå dramatisk øking i vedlikeholdskostnadene - unngå risikokostnader som følge av ustabil drift - unngå å skyve oppgraderingen til et tidspunkt der omstillingskostnadene blir enda større kombinert med økt risiko.

139 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Eksempel 3 Alle andre har det jo Kvaliteteskravene i bransjen øker. Det betyr at enkelte IT-anskaffelser må realiseres for å sikre den markedsposisjon man har opparbeidet seg. - Sikre at de dyktigste søker til egen bedrift - Sikre stabilitet i kundeporteføljen

140 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Eksempel 4 Vi skal vinne kampen Strategien skal bidra til økt konkurransekraft - Tilbakebetalingsanalyse langs hver av hovedaksene/nytteparametrene -- Rasjonalisering i verdiskapningen -- Kapitalrasjonalisering -- Økt omsetning/styrket markedsposisjon - Bidrag til oppnåelse av konkrete virksomhetsmål "krone-effekten" av måloppnåelsen De strategiske satsningenes relative bidrag

141 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse TIMING En utsettelse kan medføre at: * Komponentenes pris endres * Risikoen endres * Nye løsningsalternativer * Prosjektets omfang endres

142 © BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Hva påvirker valg av analysemodell 1. Prosjektets stadium - Strategiforankring - Realisering iht spesifikasjoner 2. Beslutningskultur - erafringer med tidligere IT-prosjekter - retningslinjer og praksis for kost/nytte analyser 3. Prosjektets karakter - applikasjoner - infrastruktur 4. Organisasjonens karakter - stabil / ustabil - fast follower / front runner


Laste ned ppt "© BHC Handelshøyskolen BI Institutt for teknologiledelse Strategi & IT Siviling./Bedriftsøk. Bo Hjort Christensen Studierektor Handelshøyskolen BI Bedriftsrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google