Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25 år med 12-trinnsbasert rusbehandling for kvinner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25 år med 12-trinnsbasert rusbehandling for kvinner"— Utskrift av presentasjonen:

1 25 år med 12-trinnsbasert rusbehandling for kvinner
Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN 25 år med 12-trinnsbasert rusbehandling for kvinner Reidun E Wilhelmsen – Daglig leder - Oslo 2013

2 Kort om Arkens historie
Generelt om Arken Ideologi 12-trinns programmet Behandling kun for kvinner Noen fakta om våre pasienter Hovedinnhold i behandlingen Dilemmaer – utfordringer

3 SOSIALT FYSISK ÅNDELIG MENTALT/ FØLELSESMESSIG

4 ARKEN er et heldøgns behandlingstilbud
Vi ligger rett ved Sinsenkrysset i Oslo Vi har eksistert i 25 år Vi bygger på en 12-trinnsbasert behandlingsmetodikk ARKEN er en institusjon uten LAR Vi driver kjønnsspesifikk behandling, og tar bare imot kvinner Vi er et tilbud til rusavhengige kvinner fra 23 år og oppover Gjennomsnittlig behandlingstid hos oss er ca. ni måneder Vi har 10 avtaleplasser med Helse SørØst ARKEN er livssynsnøytralt. 4

5 I tillegg til 12-trinnsideologien, henter vi inspirasjon og kunnskap fra ulike teoretiske og faglige retninger; Gruppepsykologi Utviklingspsykologi Gestaltteori Kommunikasjonsteori Ulike kognitive retninger Familieterapifeltet Systemisk teori og forståelse

6 Vår metodikk bygger bl. a
Vår metodikk bygger bl.a. på AA’s ideologi - utgangspunkt for utvikling av innholdet i behandlingen vår. AA-ideologien omfatter et system av ideer, forståelse og holdninger om hvordan et rusproblem oppleves - hvordan en avhengig person kan få et bedre liv uten bruk av rusmidler. Alle mennesker bærer i seg en mulighet for forandring. Tyrili : ”Det finnes ikke håpløse mennesker, bare håpløse situasjoner” Behandlingsopplegget tar utgangspunkt i vårt syn på avhengighet Pasientene må lære om avhengighetens dynamikk - rusmisbruk er et sammensatt problem som griper inn i alle aspekter ved pasientens tilværelse. Gruppebehandling og individuell oppfølging får pasienten til å gjenkjenne seg selv i andre og samtidig se egne mønstre.

7 Anyme Alkoholikere (AA) og Narcotics Anonymous (NA)
AA og NA er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp. Gjennom dette løser de sitt felles problem og hjelpe hverandre til tilfriskning. Kjernen i programmet er De Tolv Trinn. Vi fokuserer på de 4 første hvor man: erkjenner at man er maktesløs innser at man trenger hjelp handler på dette – dvs.: ber om hjelp tar imot hjelp ARKEN følger AA`s 12-trinns programms tenkning rundt rusmisbruk og definerer det som en sykdom/lidelse, men en lidelse som er behandlingsbar. Lidelsen kan bare stanses gjennom totalavhold fra rusmidler og andre avhengighetsskapende stoffer. Møtene 12-trinns ideologien og deres selvhjelpsgrupper viser vi en farbar vei til endring . Hjelp til selvhjelp er et viktig prinsipp for ARKEN. I selvhjelpsgrupper deles erfaringer, styrke og håp. AA/NA’s funksjon i ettervern og videre i tilfriskningen

8 ARKEN driver kjønnsspesifikk behandling og tar bare imot kvinner
Målgruppe: kvinner med langvarig misbruk, og hvor konsekvensene har blitt alvorlige (sosialt, fysisk, psykisk, etisk/moralsk). Har ofte tilleggsproblemer knyttet til seksuelle overgrep, vold og relasjonsskader. Arbeider systematisk med å se realistisk på eget liv, på de mønstre og roller en har levd med, og hvor hensiktsmessige disse har vært. Kvinnene må ta vare på sitt egenverd, og det må skje forandringer på flere - ofte alle - livsområder. Viktige forandringer er: mot til å se på sitt eget liv kjenne på følelser sette grenser be om hjelp velge egen adferd ta sjanser ikke se for langt frem (ta en dag om gangen).

9 Overgrepsutsatte kvinner skjermes fra tradisjonelle kjønnsrollemønstre med underkastelse, tilpasning til menn og offerrollen kvinnene ofte inntar i rusmiljøet. Fra passiv tilskuer til aktiv deltager Kvinnene skjermes fra å inngå negative og dysfunksjonelle relasjoner til menn. Motvekt til tidligere erfaringer - våre mannlige ansatte som tydelige og positive rollemodeller, hvor trygghet og forutsigbarhet er stikkord. Kvinnene utvikler sunne relasjoner både til hverandre og til de ansatte - skaper et godt behandlingsklima.

10 Kvinnene gjennomgår mye lidelse, fortvilelse, ensomhet og angst
Kvinnene gjennomgår mye lidelse, fortvilelse, ensomhet og angst. Vi retter oppmerksomhet mot damenes styrke, pågangsmot, interesser og omsorg for hverandre og understøtter den frodige humoren vi ofte opplever. EMPOWERMENT Tid i behandling og relasjoner til personalgruppen er essensielt for våre brukere, og det er derfor viktig at de ansatte våger å være nær, by på seg selv og ta i bruk egne erfaringer. En personalgruppe med stort engasjement og med et klart budskap om håp. Våre brukeres motivasjon er sterkt varierende. Motivasjonen opprettholdes ved å ha fokus på brukernes ressurser, ved å være delaktige, vise respekt for den enkeltes valg, gi brukerne ansvar, stille krav, og ikke undervurdere dem. Damene/fellesskapet og selvhjelpsgruppene bidrar i stor grad til motivasjon gjennom å gi håp og etterhvert tro på at man kan lykkes.

11

12

13

14 Primærbehandlingens hovedinnhold:
Gruppeterapi Obligatoriske/individuelle behandlingsoppgaver Forelesninger Individuelle samtaler Kunst og uttrykksterapi Meditasjon/avspenningsøvelser m fysioterapeut Obligatoriske møter i AA/NA. Oppholdet er preget av intensiv behandling og har en struktur som er obligatorisk. Fokusere på rusavhengigheten som primært problem ved å sette fokus på hva rusmisbruket har gitt av konsekvenser for den enkelte pasient Hjelp til selvhjelp. Konsekvensene som en viktig drivkraft i endringsarbeidet.

15 Hovedmetode: Gruppeterapi
Gruppen ledes av to gruppeterapeuter Prosessorientert gruppemetode, hvor deltagerne i stor grad er med på å bestemme tema. Dette i motsetning til mer undervisningsbaserte grupper. Åpen ved at enkelte kan melde inn behov og tema Styrt av gruppelederne ift for eksempel planlagte behandlingsoppgaver. Løpende inntak medfører løpende endring av gruppa. Målsetting med daglig gruppeterapi: Å dele erfaring og identifisere seg med andre som har et rusavhengighetsproblem Gjenkjenne i andre tendensen til å flykte eller fornekte smertefulle følelser bl.a. ved hjelp av rusmidler Å lære og uttrykke sine behov og følelser direkte uten å være ruspåvirket Takle konflikter Å lære og identifisere følelser/situasjoner som medfører risiko for bruk av rusmidler Alminneliggjøring og toleranse for skremmende og skambelagte symptomer Relasjoner til andre i sentrum av behandlingen Få øvelse i bedre måter å forholde seg til andre mennesker Bevisstgjøring rundt roller – innad og utad – rollemodell – morsrolle osv. Utforming av felles løsninger Å gå fra hemmeligheter til åpenhet – endring av forståelse – fra tysting til deling Vi jobber med å få kvinnene til å forholde seg til mekanismer som benekting, fortrenging og projisering.

16 TILBUD PASIENTGRUPPER 2. Ettervern Pasienter i ettervern får ukentlig behandlingsmøte, individuelle samtaler, samt tilbud om å bruke ARKEN utenom dette ved behov. Krav om å gå i AA/NA. De får tilbud om et intensivt kurs i forebygging av tilbakefall. Pasienter i ettervern som har gjennomgått ARKENs primærbehandling, de bor i egen bolig eller attføringsinstitusjon og er i skole- eller arbeidssituasjon. 3. Poliklinisk Poliklinisk tilbud er tilbud om samtaler og veiledning, samt deltakelse fra ARKEN på samarbeidsmøter med andre faggrupper/personer som pasienten har kontakt med. Pasientene som er utskrevet etter fullført primærbehandling og ettervern, men som trenger videre støtte. 4. Kurs i forebygging av tilbakefall Kurs i forebygging av tilbakefall er tilbud om et intensivt fordypningskurs. Kurset er organisert i gruppesamtaler og med individuelle oppgaver og samtaler. Pasienter som har gjennomført primærbehandling. 5. Familieseminar Familieseminar arrangeres 1-2 ganger i året, og består av undervisning og samtalegrupper (bearbeiding av følelser). De pårørende deler erfaringer, styrker og håp, og får hjelp til å søke hjelp. Pårørende til pasienter som er i ARKEN’s primærbehandling.

17 Dilemmaer - utfordringer
LAR-fri behandling (mangfold vs likt for alle) Menn som jobber på Arken (rolleutfordring) Hvordan kan vi skrive ut pasienter når de viser symptomer på sin lidelse? (er en «sprekk» uten vilje) Medavhengighet (ansatte, familie, andre hjelpere) – hvem har ansvaret? Frihet under ansvar (voksne damer med fjortisadferd) Konsekvenser (hvilke – hvordan – når) Motivasjon (ambivalens – rusbesettelsen) Reinntak (hva er annerledes denne gangen?) Tilbake til kommunen – v avbrudd – v fullført

18 Takk for meg 


Laste ned ppt "25 år med 12-trinnsbasert rusbehandling for kvinner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google