Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN 25 år med 12-trinnsbasert rusbehandling for kvinner Reidun E Wilhelmsen – Daglig leder - Oslo 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN 25 år med 12-trinnsbasert rusbehandling for kvinner Reidun E Wilhelmsen – Daglig leder - Oslo 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN 25 år med 12-trinnsbasert rusbehandling for kvinner Reidun E Wilhelmsen – Daglig leder - Oslo 2013

2 Kort om Arkens historie Generelt om Arken Ideologi 12-trinns programmet Behandling kun for kvinner Noen fakta om våre pasienter Hovedinnhold i behandlingen Dilemmaer – utfordringer

3 SOSIALT FYSISK ÅNDELIGMENTALT/ FØLELSESMESSIG

4  ARKEN er et heldøgns behandlingstilbud  Vi ligger rett ved Sinsenkrysset i Oslo  Vi har eksistert i 25 år  Vi bygger på en 12-trinnsbasert behandlingsmetodikk  ARKEN er en institusjon uten LAR  Vi driver kjønnsspesifikk behandling, og tar bare imot kvinner  Vi er et tilbud til rusavhengige kvinner fra 23 år og oppover  Gjennomsnittlig behandlingstid hos oss er ca. ni måneder  Vi har 10 avtaleplasser med Helse SørØst  ARKEN er livssynsnøytralt.

5  I tillegg til 12-trinnsideologien, henter vi inspirasjon og kunnskap fra ulike teoretiske og faglige retninger;  Gruppepsykologi  Utviklingspsykologi  Gestaltteori  Kommunikasjonsteori  Ulike kognitive retninger  Familieterapifeltet  Systemisk teori og forståelse

6  Vår metodikk bygger bl.a. på AA’s ideologi - utgangspunkt for utvikling av innholdet i behandlingen vår.  AA-ideologien omfatter et system av ideer, forståelse og holdninger om hvordan et rusproblem oppleves - hvordan en avhengig person kan få et bedre liv uten bruk av rusmidler.  Alle mennesker bærer i seg en mulighet for forandring.  Tyrili : ”Det finnes ikke håpløse mennesker, bare håpløse situasjoner”  Behandlingsopplegget tar utgangspunkt i vårt syn på avhengighet  Pasientene må lære om avhengighetens dynamikk - rusmisbruk er et sammensatt problem som griper inn i alle aspekter ved pasientens tilværelse.  Gruppebehandling og individuell oppfølging får pasienten til å gjenkjenne seg selv i andre og samtidig se egne mønstre.

7 Anyme Alkoholikere (AA) og Narcotics Anonymous (NA)  AA og NA er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp. Gjennom dette løser de sitt felles problem og hjelpe hverandre til tilfriskning. Kjernen i programmet er De Tolv Trinn. Vi fokuserer på de 4 første hvor man:  erkjenner at man er maktesløs  innser at man trenger hjelp  handler på dette – dvs.: ber om hjelp tar imot hjelp ARKEN følger AA`s 12-trinns programms tenkning rundt rusmisbruk og definerer det som en sykdom/lidelse, men en lidelse som er behandlingsbar. Lidelsen kan bare stanses gjennom totalavhold fra rusmidler og andre avhengighetsskapende stoffer. Møtene  12-trinns ideologien og deres selvhjelpsgrupper viser vi en farbar vei til endring.  Hjelp til selvhjelp er et viktig prinsipp for ARKEN. I selvhjelpsgrupper deles erfaringer, styrke og håp.  AA/NA’s funksjon i ettervern og videre i tilfriskningen

8 ARKEN driver kjønnsspesifikk behandling og tar bare imot kvinner  Målgruppe: kvinner med langvarig misbruk, og hvor konsekvensene har blitt alvorlige (sosialt, fysisk, psykisk, etisk/moralsk).  Har ofte tilleggsproblemer knyttet til seksuelle overgrep, vold og relasjonsskader.  Arbeider systematisk med å se realistisk på eget liv, på de mønstre og roller en har levd med, og hvor hensiktsmessige disse har vært.  Kvinnene må ta vare på sitt egenverd, og det må skje forandringer på flere - ofte alle - livsområder. Viktige forandringer er:  mot til å se på sitt eget liv  kjenne på følelser  sette grenser  be om hjelp  velge egen adferd  ta sjanser  ikke se for langt frem (ta en dag om gangen).

9  Overgrepsutsatte kvinner skjermes fra tradisjonelle kjønnsrollemønstre med underkastelse, tilpasning til menn og offerrollen kvinnene ofte inntar i rusmiljøet.  Fra passiv tilskuer til aktiv deltager  Kvinnene skjermes fra å inngå negative og dysfunksjonelle relasjoner til menn.  Motvekt til tidligere erfaringer - våre mannlige ansatte som tydelige og positive rollemodeller, hvor trygghet og forutsigbarhet er stikkord.  Kvinnene utvikler sunne relasjoner både til hverandre og til de ansatte - skaper et godt behandlingsklima.

10  Kvinnene gjennomgår mye lidelse, fortvilelse, ensomhet og angst. Vi retter oppmerksomhet mot damenes styrke, pågangsmot, interesser og omsorg for hverandre og understøtter den frodige humoren vi ofte opplever. EMPOWERMENT  Tid i behandling og relasjoner til personalgruppen er essensielt for våre brukere, og det er derfor viktig at de ansatte våger å være nær, by på seg selv og ta i bruk egne erfaringer.  En personalgruppe med stort engasjement og med et klart budskap om håp.  Våre brukeres motivasjon er sterkt varierende. Motivasjonen opprettholdes ved å ha fokus på brukernes ressurser, ved å være delaktige, vise respekt for den enkeltes valg, gi brukerne ansvar, stille krav, og ikke undervurdere dem.  Damene/fellesskapet og selvhjelpsgruppene bidrar i stor grad til motivasjon gjennom å gi håp og etterhvert tro på at man kan lykkes.

11

12

13

14  Primærbehandlingens hovedinnhold:  Gruppeterapi  Obligatoriske/individuelle behandlingsoppgaver  Forelesninger  Individuelle samtaler  Kunst og uttrykksterapi  Meditasjon/avspenningsøvelser m fysioterapeut  Obligatoriske møter i AA/NA.  Oppholdet er preget av intensiv behandling og har en struktur som er obligatorisk.  Fokusere på rusavhengigheten som primært problem ved å sette fokus på hva rusmisbruket har gitt av konsekvenser for den enkelte pasient  Hjelp til selvhjelp.  Konsekvensene som en viktig drivkraft i endringsarbeidet.

15 Hovedmetode: Gruppeterapi  Gruppen ledes av to gruppeterapeuter  Prosessorientert gruppemetode, hvor deltagerne i stor grad er med på å bestemme tema. Dette i motsetning til mer undervisningsbaserte grupper.  Åpen ved at enkelte kan melde inn behov og tema  Styrt av gruppelederne ift for eksempel planlagte behandlingsoppgaver.  Løpende inntak medfører løpende endring av gruppa.  Målsetting med daglig gruppeterapi:  Å dele erfaring og identifisere seg med andre som har et rusavhengighetsproblem  Gjenkjenne i andre tendensen til å flykte eller fornekte smertefulle følelser bl.a. ved hjelp av rusmidler  Å lære og uttrykke sine behov og følelser direkte uten å være ruspåvirket  Takle konflikter  Å lære og identifisere følelser/situasjoner som medfører risiko for bruk av rusmidler  Alminneliggjøring og toleranse for skremmende og skambelagte symptomer  Relasjoner til andre i sentrum av behandlingen  Få øvelse i bedre måter å forholde seg til andre mennesker  Bevisstgjøring rundt roller – innad og utad – rollemodell – morsrolle osv.  Utforming av felles løsninger  Å gå fra hemmeligheter til åpenhet – endring av forståelse – fra tysting til deling  Vi jobber med å få kvinnene til å forholde seg til mekanismer som benekting, fortrenging og projisering.

16 TILBUDPASIENTGRUPPER 2. Ettervern Pasienter i ettervern får ukentlig behandlingsmøte, individuelle samtaler, samt tilbud om å bruke ARKEN utenom dette ved behov. Krav om å gå i AA/NA. De får tilbud om et intensivt kurs i forebygging av tilbakefall. Pasienter i ettervern som har gjennomgått ARKENs primærbehandling, de bor i egen bolig eller attføringsinstitusjon og er i skole- eller arbeidssituasjon. 3. Poliklinisk Poliklinisk tilbud er tilbud om samtaler og veiledning, samt deltakelse fra ARKEN på samarbeidsmøter med andre faggrupper/personer som pasienten har kontakt med. Pasientene som er utskrevet etter fullført primærbehandling og ettervern, men som trenger videre støtte. 4. Kurs i forebygging av tilbakefall Kurs i forebygging av tilbakefall er tilbud om et intensivt fordypningskurs. Kurset er organisert i gruppesamtaler og med individuelle oppgaver og samtaler. Pasienter som har gjennomført primærbehandling. 5. Familieseminar Familieseminar arrangeres 1-2 ganger i året, og består av undervisning og samtalegrupper (bearbeiding av følelser). De pårørende deler erfaringer, styrker og håp, og får hjelp til å søke hjelp. Pårørende til pasienter som er i ARKEN’s primærbehandling.

17 Dilemmaer - utfordringer  LAR-fri behandling (mangfold vs likt for alle)  Menn som jobber på Arken (rolleutfordring)  Hvordan kan vi skrive ut pasienter når de viser symptomer på sin lidelse? (er en «sprekk» uten vilje)  Medavhengighet (ansatte, familie, andre hjelpere) – hvem har ansvaret?  Frihet under ansvar (voksne damer med fjortisadferd)  Konsekvenser (hvilke – hvordan – når)  Motivasjon (ambivalens – rusbesettelsen)  Reinntak (hva er annerledes denne gangen?)  Tilbake til kommunen – v avbrudd – v fullført

18 Takk for meg  reidun@k-arken.no


Laste ned ppt "Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN 25 år med 12-trinnsbasert rusbehandling for kvinner Reidun E Wilhelmsen – Daglig leder - Oslo 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google