Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

06.07.20141 Nye forvaltningsoppgaver innen landbrukssektoren Mosjøen 2. Februar 2011 Helge Moldjord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "06.07.20141 Nye forvaltningsoppgaver innen landbrukssektoren Mosjøen 2. Februar 2011 Helge Moldjord."— Utskrift av presentasjonen:

1 06.07.20141 Nye forvaltningsoppgaver innen landbrukssektoren Mosjøen 2. Februar 2011 Helge Moldjord

2 06.07.20142 Nordland fylkeskommune og landbrukssektoren før 1.1.2010 •Vi har i Nordland en lang tradisjon i å samarbeide tett med fylkesmannens landbruksavdeling •Frifylkeforsøket i Nordland – her var Fylkesmannens landbruksavdeling sentral. •Partnerskap Nordland – fra 1996 - 2011 •Sentral i arbeidet med fylkets strategiske næringsplan •Sentral i utarbeidelsen av fylkesplanene •Sentral i fylkesplanens handlingsplaner •Løpende saker som opptar partnerskapet innenfor næringsutvikling/regional utvikling •Deltatt i arbeidet med å utarbeide næringsstrategier for landbruket •Deltar i Partnerskap Landbruk

3 06.07.20143 I løpet av de siste 3 årene er det utarbeidet 2 fylkestingssaker om landbruket •*Landbruket i Nordland - utfordringer og muligheter (Fylkestingssak 74/08 – juni 2008) * grunnlaget for våre landbrukspolitiske innspill til ny landbruks- og matmelding som kommer til våren og innspill til jordbruksoppgjørene

4 06.07.20144 I løpet av de siste 3 årene er det utarbeidet 2 fylkestingssaker om landbruket •Melding om kystskogbruket (Fylkestingssak 70/08 – juni 2008) •Fylkestingets vedtak, var grunnlaget for etableringen av et eget Nordlandsprosjekt; Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket •Fylkestingetssak 136/10 – Kystskogbruket - desember 2010.

5 06.07.20145 Gjennom forvaltningsreformen ønsker Landbruks- og matdepartementet å styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør.

6 06.07.20146 Viktige hovedmål for fylkeskommunene på landbruks- og matområdet blir å: •styrke regional verdiskaping, ressursforvaltning og miljøinnsats med utgangspunkt i landbruket og landbrukets ressurser •styrke samhandlingen med andre regionale og lokale aktører om gjennomføringen av landbrukspolitikken •styrke regionale folkevalgtes engasjement i landbrukspolitikken •sikre god kobling mellom landbruk og annet samfunns- og næringsutviklingsarbeid i fylket, herunder å integrere landbruksområdet i fylkeskommunenes øvrige ansvars og arbeidsområdet

7 06.07.20147 Fylkeskommunenes oppgaver på landbruks- og matområdet •Ivareta oppgaver innenfor verdiskaping i landbruket •Klima og samfunnsplanlegging •Rekruttering og kompetanseheving •Rammedirektiv for vann •Innspill til jordbruksoppgjøret

8 06.07.20148 Hva innebærer dette konkret: Verdiskaping i landbruket •Næringsstrategier for Nordland Angir mål, strategier og klare prioriteringer for bruk av menneskelige og økonomiske ressurser i arbeidet med næringsutvikling •Verdiskapingsprogrammene • 4 ulike programmer •Politiske innspill • Ny landbrukspolitikk • Innspill til det årlige jordbruksoppgjøret •Matsatsingen koblet opp mot reiseliv •Kystskogbruket - Nordlandsprosjektet; Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket

9 06.07.20149 Verdiskaping i landbruket - fortsettelse •Vi har støttet/støtter finansielt ulike prosjekter som: Noen eksempler •Grønt reiseliv •Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner •Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket •Nordland - en kulinarisk opplevelse •Kommunedialogen •Tiltak via de regionale partnerskapene

10 06.07.201410 Aktiv deltager i landbrukspolitisk utforming •Fylkeskommunen har myndighet til å avgi uttalelser i landbrukspolitiske saker, og mulighet til å gi innspill til det årlige jordbruksoppgjøret. •Fylkeskommunene vil bli invitert til å delta i fremtidige revideringer av nasjonale og regionale næringsstrategier og handlingsplaner.

11 06.07.201411 Verdiskapingsprogrammene Fylkeskommunen skal være en aktiv samarbeidspartner i verdiskapingsprogrammene som forvaltes av Innovasjon Norge. 4 program; Matproduksjon, bruk og foredling av trevirke, rein og bioenergi Departementet legger til grunn at Partnerskap Landbruk drøfter den videre oppfølgingen og arbeidet med verdiskapingsprogrammene som en del av arbeidet med den regionale næringsstrategien innenfor landbruket Fylkeskommunenes rolle i verdiskapingsprogrammene vil særskilt være knyttet til mobilisering og informasjon til målgrupper om programmene og støtteordningene. I den forbindelse er det også viktig at de overordna målsettingene for verdiskapingsprogrammene ses i sammenheng med fylkeskommunens øvrige regionale utviklingsarbeid..

12 06.07.201412 Landbruks-, klima- og energipolitiske mål •Fylkeskommunen skal bidra til at landbruks-, klima- og energipolitiske mål ivaretas bedre i samfunnsplanleggingen, herunder gjennom økt bruk av fornybar energi og styrket jordvern. •Regjeringen har lagt opp til en mer restriktiv linje når det gjelder omdisponering av dyrka og dyrkbar mark. Gjennom ny plan- og bygningslov har fylkeskommunen mulighet til å båndlegge areal over en viss periode. •Gjennom arbeid med klima- og enerigplaner, bør fylkeskommunen sørge for god innarbeiding av landbruksområdet og tilhørende klima- og energibidrag.

13 06.07.201413 Rekruttering, likestilling og kompetanseheving •Landbruks- og matdepartementet styrker innsatsen innenfor rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Nordland fylkeskommune fikk tildelt kr 1420 000,- til styrking av arbeidet på området i 2010. •Fylkeskommunens ansvar for dette området må ses i sammenheng med fylkeskommunens brede politiske rolle som utdanningspolitisk ot regionalpolitisk aktør.

14 06.07.201414 Rekruttering, likestilling og kompetanseheving •FORMÅL Formålet med ordningen er å styrke innsatsen innenfor området rekruttering og kompetanseheving i landbruks- og matområdet. Det er også en målsetning at ordningen skal bidra til å sikre at kvinner og menn skal ha like reelle muligheter i landbruksnæringa.

15 06.07.201415 Rekruttering, likestilling og kompetanseheving MÅLGRUPPER Landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører og videregående skoler kan søke støtte til prosjekter som faller innenfor rammen av disse retningslinjene. Nordland fylkeskommune kan selv ta initiativ til gjennomføring av prosjekter som faller innenfor virkeområdet for ordningen.

16 06.07.201416 Rekruttering, likestilling og kompetanseheving •HVA ORDNINGEN OMFATTER Det kan gis støtte til kurs, konferanser, seminarer, fagsamlinger, studieturer, mobiliseringstiltak, kompetansetiltak, rekrutteringsprosjekt, forsknings- og utviklingstiltak samt andre tiltak som bidrar til formålet for tilskuddsordningen.

17 06.07.201417 Rekruttering, likestilling og kompetanseheving Prioriterte områder for ordningen vil være: - Kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og nye næringer, herunder støtte til etter- og videreutdanningstilbud for yrkesutøvere i landbruket. Det kan også gis støtte til kompetansetiltak som gir voksne med annen videregående utdanning grunnleggende landbruksutdanning. - Prosjekter/tiltak knyttet til rekruttering til landbruksnæringen. - Arbeid knyttet til likestilling i landbruket. -Samarbeidsprosjekter mellom næringsutøvere og videregående skole innen naturbruk og matfag Utdanningsløp som normalt finansieres av Statens lånekasse for utdanning er ikke tilskuddsberettiget.

18 06.07.201418 Rekruttering, likestilling og kompetanseheving •TILSKUDDETS STØRRELSE Normalt vil innvilget tilskudd kunne utgjøre inntil 50% av tilskuddsgrunnlaget. For kvinne- og ungdomsrettede tiltak kan det gis inntil 75% tilskudd. Løpende saksbehandling

19 06.07.201419 Rekruttering, likestilling og kompetanseheving Oversikt innvilget støtte i 2010 SumAndre finansieringsord - NFK Helgelandkr. 174 000,-kr. 575.000,- Salten” 247 000,-” 100 000,- Nord-fylket ” 293 700,-” 230 000,- Nordland” 274 700,-” 1 803 500,-


Laste ned ppt "06.07.20141 Nye forvaltningsoppgaver innen landbrukssektoren Mosjøen 2. Februar 2011 Helge Moldjord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google