Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likestillingsarbeid i barnehagen fokus på menn 29.9.2006 i Voksen kirke Pål E. Dingstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likestillingsarbeid i barnehagen fokus på menn 29.9.2006 i Voksen kirke Pål E. Dingstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likestillingsarbeid i barnehagen fokus på menn 29.9.2006 i Voksen kirke Pål E. Dingstad

2 •Likestilling med vekt på Rammeplanen •Hva gjør kvinnemiljøet med menn i barnehagen? •Er vi redde for at mennene blir lik kvinnene? •Detaljoppheng, sladring og baksnakking, følelsesorienterte – og – er det derfor vi trenger menn i barnehagen? •Slippes mennene til?

3 Lovpålagt innhold •Lov om barnehager, § 2. Barnehagens innhold: ”Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse (…)”

4 Del av barnehagens verdigrunnlag Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. BFD, 2006 Kap 1.3

5 Ansvarlige fagområder i rammeplanen

6 3.2 Kropp, bevegelse og helse Under kropp, bevegelse og helse må personalet alle aktivitetsformer •skape betingelser for kroppslig lek og aktivitet der det også brytes med tradisjonelle kjønnsrollemønstre slik at jenter og gutter på en likeverdig måte kan delta i alle aktivitetsformer uansett kjønn •tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger

7 3.6 Nærmiljø og samfunn ”Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna (...) opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter.” sørge for at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet For å arbeide i retning av disse målene må personalet (...) arbeide med likestilling mellom gutter og jenter og sørge for at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet

8 3.5 Etikk, religion og filosofi: Barnehagen skal bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro(m) til undring og tenkning, samtaler og fortellinger Kanskje også de ansatte bør få denne roen, dette rommet?

9 Hvordan skal vi forstå dette? •Arbeid med likestilling = likeverd = arbeid mot diskriminering = arbeid mot forskjellsbehandling •Biologien skal ikke ha noe å si! –Biologien (genetisk makeup utseende etc. kjønn, rase, diagnose) •Sosiokulturell bakgrunn •Refleksjonsarbeid knyttet til kjønnsroller, likeverd, og kjønn i forhold til sosialisering •Som tema overfor barn

10 Og dette handler egentlig om Normer og verdier (Kjønns)roller – forventninger til gutter og jenter Strukturer – mønstre – om å påvirke dem!!

11 Menn i barnehagen -noen utfordringer

12 Forventninger •Mannens rolleutøvelse (væremåte) i barnehagen vil i høy grad være styrt av kvinnenes forventninger til ham –Hva innebærer disse? •Forventninger er bilder •I det hele tatt - hva er egentlig en mann?

13 Eksemplene – noen historier fra menns hverdagsvirkelighet i barnehagen 1.Snømåkingen –Når det tas for gitt at de mannlige ansatte (førskolelærere som assistenter) må opp på taket og måke snø 2. ”Forbigåelsen” –Når det danner seg en uformell kultur (uskreven regel) som sier at kvinnene i barnehagen representerer førskolelærer- kompetansen (de faglige henvendelsene går hit, fra foreldre, så vel som fra kollegaer) enda det finnes mannlige førskolelærere der også 3. ”Ballen på taket” –Når jentene ikke kan hente ballen på taket, fordi gutta – som pleier å gjøre det – spiser lunch

14 Eks. fortsetter 4.”Hva driver du med?” Hørt fra en student (vedr. samfunnets syn på mannlige ansatte i barnehagen: Når menn i enkelte mannsdominerte miljøer på fritida (fotballdommer-miljøet) dropper å si hva de driver med til andre menn (Fotballdommer i 50-årsalderen. Garderoben) Hva driver du med da? Jeg studerer Hvor? På Høgskolen i Oslo Å, hvor da? Avdeling for lærerutdanning (Hvilken utdanning?) Førskolelærerutdanningen

15 Eks. forts –Skjulte agendaer •Å ikke bli trukket inn i diskusjoner, og mer alvorlig – avgjørelser, for eksempler knyttet til gruppearbeid i studiet •Eller det snakkes om noe, men det er egentlig noe annet det snakkes om, hensikten er skjult, og derfor kanskje ofte innholdet

16 Utfordringene •Bekjempe stereotypiene •Jobbe med kompleksitet og mangfold som grunnkategorier vs enkle kategorier og sorteringer (”menn er menn, typisk kvinnfolk”) •Unngå å tenke for mye biologi når vi tenker kjønn •Erkjenne at menn er forskjellige, på samme måte som kvinner er det •Motarbeide (lage strukturer som motvirker) praktisering av diskriminerende handlinger – som dobbeltstandard (ulik sanksjon overfor lik handling) eller generell forskjellsbehandling av gutter og jenter / menn og kvinner

17 Hva må til?

18 Kritisk refleksjon som del av det praktiske abeidet i barnehagen

19

20 Hvorfor kritisk refleksjon? •Problemet er i utgangspunktet sosiologisk – eller i det minste sosialpsykologisk •Vi inngår systemer – dvs. våre handlingsmønstre kan sies å utøves i systemer med sin spesifikke kultur + andre krav om opprettholdelse og drift. Eks.: produktivitet, reproduksjon, rekruttering m.m. (Aubert)

21 •Desto mindre man ser (inn i) systemer, desto mer lukker man dem, og desto vanskeligere er det å se inn i dem, obserevere delene, sette dem sammen til helheter, for eventuellt å forandre dem •Strukturene – og helheten av dem – opererer egentlig uavhengig av personer - umenneskelige – upersonlige. Posisjoner i systemet blir det vesentlige. •Kulturen som regulerer en yrkesutøvers praksis blir således mer og mer fastgrodd – dermed også handlingsmønstrene – ”ønskede” så vel som ”uønskede” etiske som uetiske, lovlige som ulovlige. –De tas for gitt –De blir dermed mer usynlige og vanskelige å endre

22 Strukturering – tilrettelegging / endring •Ledelses / organisatorisk utfordring •Ha strukturer / subsystemer for øye – spesielt de uformelle, som motvirker likeverdsarbeidet

23 Hvordan bidra til at barna opplever arbeide med sørge for at tilrettelegge for skape betingelser for = strukturering = å skape strukturer = mønstre for handling / endring Påvirke / endre organisasjonen, rutinene?

24 Refleksjon / kritisk refleksjon og diskusjon Strukturerte observasjoner Utarbeide forslag til rutiner for Dokumentasjon – for eksempel observasjonsrutiner Samtaler / veiledning Teoretisk arbeid sammen med kolleger Lesegrupper / åpne diskusjoner / kurs / seminarer •Skrive ned operasjonaliseringer (assosiere faglig) og definisjoner Refleksjon / kritisk refleksjon og diskusjon Hverdagslivet i barnehagen: dagsrytme, episoder, opplegg, pauser, planlegging / møter Tilstede- værelse, årvåkenhet, ustrukturerte, egne generelle observasjoner Erkjennelse av problem / utfordring Egne tolkninger / tanker A, B, C, D, E Strukturerte samtaler / veiledning

25 •LovenLoven •RammeplanenRammeplanen •Handlingsplan for likestilling i barnehagen: Den gode barnehagen er en likestillt barnehageHandlingsplan for likestilling i barnehagen: Den gode barnehagen er en likestillt barnehage


Laste ned ppt "Likestillingsarbeid i barnehagen fokus på menn 29.9.2006 i Voksen kirke Pål E. Dingstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google