Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultet for samfunnsvitenskap (nytt fakultet fra )

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultet for samfunnsvitenskap (nytt fakultet fra )"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultet for samfunnsvitenskap (nytt fakultet fra 1.1.2014)

2 Fakultet for samfunnsvitenskap - STUDIER
Samfunnsfag, årsstudium Statsvitenskap, årsstudium og bachelor Statsvitenskap og ledelse, master European Integration (30 sp, sommersemester) Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor Utviklingsstudiet, årsstudium og Utviklingsstudier, bachelor Master's Programme in Development Management Sosiologi, årsstudium og bachelor Sosialt arbeid, bachelor (tidligere kalt Sosionomstudiet) Velferdsstudier, master IT og informasjonssystemer, årsstudium og bachelor Informasjonssystemer master  Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA

3 Samfunnsfag – årsstudium
Undrast du kva er dei store utviklingstrekka når det gjeld politikk, økonomi, fordeling kultur og demografi? Korleis verkar desse inn på kvarandre, og kva har det å sei for miljøet?   Du vil få kunnskapar om overordna historiske og globale utviklingstrekk og om konsekvensane av dei. Studiet gjev det du treng for å kunne undervise i samfunnsfag i grunnskulen og det er fint å kombinere med andre samfunnsvitskaplege og humanistiske fag, for ei enno djupare og breiare forståing av samfunnutviklinga. Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

4 Statsvitenskap – årsstudium
Statsvitskapsstudiet passer såleis for deg som vil forstå kva som eigentleg skjer i politikk og forvalting – lokalt, nasjonalt og globalt. Årsstudiet gjev deg også kunnskapar om det politiske og administrative systemet, politiske prosessar og samspelet mellom forvaltinga og samfunnet. Dette lærer du ved å studere emne som politisk teori, offentleg politikk og administrasjon, organisasjonsteori og analyse, internasjonal politikk, komparativ politikk og samfunnsvitskapleg metode. Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

5 Statsvitenskap – bachelor
BA-programmet gir deg kunnskapar om det politiske og administrative systemet, politiske prosessar og samspelet mellom forvaltinga og samfunnet. Dette lærer du ved å studere emne som politisk teori, offentleg politikk og administrasjon, organisasjonsteori og analyse, internasjonal politikk, komparativ politikk og samfunnsvitskapleg metode. I det 4 og 5. semesteret skal du sjølv velgje emne. Du kan enten studere i utlandet eller ta eit årsstudium i eit anna samfunnsvitskapleg eller humanistisk fag her heime. Mot slutten av studiet skal du skrive ei bacheloroppgåve. Du vil på denne måten få kompetanse til arbeid innan offentleg sakshandsaming og utgreiing. Også i frivillige organisasjonar og private verksemder har bruk for folk med denne kompetansen. Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

6 European Integration The summer school is organized around two separate courses during the summer, and complemented by a (web-based) paper-writing course in the subsequent fall term. The latter will allow our student to focus on one theme of his/her choice in more depth. The first summer course familiarizes our students with core aspects of the EU’s history, policies and institutions and decision-making from an interdisciplinary perspective which involves law, economics and political science. The second course provides an in-depth study of a special feature or “current issue” of European Integration, such as for instance the institutionalization of EU foreign policy after the Lisbon Treaty or the Euro-crisis. Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

7 Statsvitenskap og ledelse - master
Masterprogrammet i statsvitenskap og ledelse gir deg grundige kunnskaper om politiske og organisatoriske prosesser og utvikler din evne til selvstendig analyse. Du lærer også hvordan samfunnsvitenskapelige metoder anvendes i analyse av empiriske data, og du har muligheter for fordypning i ulike valgretninger. Med dette masterstudiet skaffer du deg kunnskap og kompetanse til å planlegge, lede og gjennomføre organisatoriske endringer. Studiet består av tre hoveddeler: De obligatoriske emnene dekker studiets hovedfokus på statsvitenskapelige og organisatoriske prosesser.  I valgretningene organisasjon og ledelse og Europeisk integrasjon kan studentene spesialisere sine studieprofil.  Studiet avsluttes med en masteroppgave på 40 studiepoeng. Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

8 Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon

9 Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon
Bachelorstudiet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon 180 sp – 3 år Opptakskrav: Generell studiekompetanse Master i samfunnskommunikasjon 120 sp – 2 år

10 Hvorfor velge dette studiet?
Er du opptatt av å forstå hvordan media, internett og et stadig bedre samferdselstilbud nasjonalt og internasjonalt binder mennesker sammen på nye måter? Ønsker du å forstå hvordan globaliseringen påvirker arbeidslivet og de stedene vi bor på? Vil du å lære mer om hvordan du kan påvirke vårt stadig mer komplekse og mobile samfunn gjennom planlegging og kommunikasjon?

11 Hvorfor velge dette studiet?
Bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon passer for studenter som er opptatt av samfunnsendringer generelt, men særlig hvordan samfunnskunnskap kan utnyttes i formingen av et mer demokratisk og bærekraftig samfunn. I løpet av studiet diskuterer vi den politiske organiseringen av samfunnet og medias og planleggingens rolle i formingen av meninger og sosiale fellesskap. Studiet er et av få tverrfaglige og praksisorienterte studier i Norge som retter seg mot steds- og samfunnsutvikling. Med en bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kommunikasjon får du en tverrfaglig og handlingsorientert utdanning.

12 Studieplanen – bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon 180 studiepoeng
Fordypning på 90 studiepoeng i følgende emner: Utvikling, miljø og samfunnsendring Kulturelle endringsprosesser Offentlig administrasjon Økonomisk globalisering Samfunnsplanlegging og regional utvikling Communication, Media and Planning Kultur, planlegging og byutvikling Bacheloroppgave

13 Studieplanen Ex phil, Ex fac og metode, 30 studiepoeng
Valgemner, 20 studiepoeng Breddeenhet 40 studiepoeng Statsvitenskap og organisasjon Jus og økonomi Sosiologi Media og Media og kommunikasjon Spansk Utveksling

14 Hva lærer du? Å analysere og forenkle kompliserte saker og foreslå konstruktive handlinger knyttet til konkrete problemer  Hvilke drivkrefter som ligger bak befolkningsutvikling og økonomisk og kulturell endring Hvordan politiske prosesser og utviklingen av politiske systemer former samfunnet På hvilken måte media påvirker meninger og sosiale prosesser Hvordan du kan anvende praktiske strategier i kommunikasjon og planlegging

15 Videre studier Gir en samfunnsvitenskapelig grad
Kvalifiserer for opptak til masterstudiet i Samfunnskommunikasjon ved Universitetet i Agder. Kvalifisere også for opptak til masterstudiet i Development Management Statsvitenskap og ledelse Innovasjon og kunnskapsutvikling (Grimstad)

16 Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon - yrkesmuligheter
Du kan søke jobb i offentlige, frivillige og private organisasjoner som er involvert i ulike typer utviklings-, planleggings- og kommunikasjonsarbeid. Det kan være en kommune, et regionalt samarbeidsorgan, et departement eller direktorat eller et kommunikasjonsbyrå. Du vil også ha relevant kompetanse for private eller frivillige organisasjoner som er bevisst på å påvirke planleggings- og kommunikasjonsprosesser som berører deres virksomhet.

17 Utviklingsstudier

18 Utviklingsstudiet – årsstudium/bachelor
Årsstudiet 60 sp - 1 år Opptakskrav: Generell studiekompetanse Bachelorstudiet 180 sp – 3 år Opptakskrav: Generell studiekompetanse Master in Development Management – 2 år

19 Hvorfor velge dette studiet?
Er du opptatt av globalisering og internasjonale økonomiske og politiske forhold? Er du interessert i å finne ut av sammenhengene og årsakene til ulikheter i sosial og økonomisk utvikling mellom ulike land og regioner?  Hvordan land kan fanges i konfliktfeller, og hvordan man kan skape grunnlag for fred? Er du opptatt av bærekraftig utvikling og ressursforvaltning? Fattigdom og bistand? Ønsker du å få internasjonal erfaring i løpet av studiet?

20 Hvorfor velge dette studiet?
Utviklingsstudiet passer for deg som har engasjement og interesse for utviklingsspørsmål, internasjonale relasjoner, bistand og endringsprosesser i en global sammenheng. Vi diskuterer og analyserer grunner til at noen land er rike og noen fattige, og hva det er som er med på å fremme eller hemme økonomisk vekst og sosial utvikling. Du vil lære om internasjonale institusjoner og bistandsaktørers rolle og funksjon i forhold til utvikling i fattige land, og om hvordan fordeling av ressurser og makt kan bidra til konflikt.  

21 Studieplanen – bachelor i utviklingsstudier 180 studiepoeng
Utviklingsrelaterte emner: Utvikling, miljø og samfunnsendring Kulturelle endringsprosesser Global historie Årsstudiet, 60 sp Bistand, makt og konflikt Økonomisk globalisering Feltkurs (studietur 4 uker) The Global Challenge: Natural Resources and Climate Change Comparative Regional Analysis Feltarbeid Bacheloroppgave

22 Ex phil, Ex fac og metode, 30 studiepoeng
Breddeenhet 40 studiepoeng Statsvitenskap Samfunnsendring og kommunikasjon Jus og økonomi Spansk Medieproduksjon Religionsstudier i Asia Religion og livssyn Sosiologi Utveksling

23 Utenlandsopphold hvert år!
1. år - Feltkurs i et utviklingsland 4 uker i andre semester av årsstudiet/bachelorstudiet 2. år - Utveksling Mulig hele 4. semester – mange gode utvekslingsavtaler 3. år - Feltarbeid i et utviklingsland i forbindelse med bacheloroppgaven, minimum 3 måneder, 6. semester Master in Development Management 4. år - Face-to-face samling Sri Lanka 4 uker i slutten av andre semester 5. år - Feltarbeid i et utviklingsland i forbindelse med masteroppgaven

24 Videre studier gir en samfunnsvitenskapelig grad
kvalifiserer for opptak til masterstudiet i Development Management ved Universitetet i Agder. Kvalifisere også for opptak til masterstudiet i Samfunnskommunikasjon Statsvitenskap og ledelse Innovasjon og kunnskapsutvikling (Grimstad)

25 Bachelor i utviklingsstudier - yrkesmuligheter
Studiet gir en forutsetning for å kunne søke stillinger i forbindelse med: administrasjon og planlegging av bistand- og humanitært arbeid frivillige organisasjoner som driver utviklingsprosjekter eller internasjonalt samarbeid informasjonsarbeid i offentlige eller private organisasjoner arbeid i forbindelse med innvandring og flyktninger saksbehandling i det private og det offentlige

26 Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Sosiologi, bachelor og årsstudium Hvordan blir mennesket påvirket av endringer i arbeidslivet og fremveksten av nye samlivsformer? Hvorfor er kunnskap, makt og rikdom ulikt fordelt? Sosiologi kan defineres som studiet av mennesket i samfunnet, og faget gir deg dypere innsikt i denne typen spørsmål. Sosiologien forklarer og fortolker hvordan mennesker blir formet av samfunnet og hvordan mennesker selv bidrar til å forme samfunnet. Sosialt arbeid, bachelor Har du lyst til å jobbe med mennesker? Er du opptatt av samfunnsspørsmål og sosiale problemer? Om du ønsker å bidra til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer hos enkeltpersoner, i familier, grupper eller i samfunnet generelt, kan sosialt arbeid være en utdanning for deg. Som sosionom vil du kunne jobbe med barn, unge, voksne og miljøer som trenger støtte i vanskelige situasjoner. Atle Holbek (fullførte Sosionomstudiet 2013) - Å bli sosionom gir mange muligheter. En kan jobbe innen barnevernet, NAV, rus, psykiatri og mye mer. Det er en «potetutdanning». - Praksis er jo det lengste jobbintervjuet en er på. Det er en god arena for å teste seg selv.  Hvorfor er det sånn at det er flere fra vestkanten av Oslo som tar høyere utdanning? Hvorfor er det flere fra østkanten som sliter med en type helseproblemer? Bachelor fordypning med bacheloroppgave og årsstudium kan brukes som bredde i andre bachelor eller som del av GLU som skolerelevante fag 60 sp eller som 30sp pakker. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

27 Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Velferdsstudier, master Masterprogrammet gir deg solide kunnskaper om forholdet mellom individ, samfunn og velferdssystemer. Det passer for deg som ønsker å jobbe med analysearbeid, fagutvikling, administrasjon eller ledelse. Studiet gir deg kunnskaper om samfunnsendring og velferd, herunder hvordan ulike land utvikler sine velferdssystemer, hvilke drivkrefter som ligger bak disse endringene, og hvordan ulike typer velferdspolitikk påvirker fordelingen av velferd i samfunnet. Anne Tøge (fullførte masterstudiet 2011) Studiet handler mye om hva du gjør selv. Det er lagt opp til bolkundervisning og i stor grad egenarbeid. Man må ha interesse og lyst til å lære. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

28 Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Nattergalen - En kjempebra mulighet til å utvikle seg faglig og få nye perspektiver, sier Eline Freim som har vært mentor i "Nattergalen" ved siden av sosionomstudiet. "Nattergalen" er et prisbelønnet mentorprogram hvor ideen er å rekruttere studenter som mentorer for barn mellom 8-12 år. Studenter med (primært) sosialfaglig bakgrunn møter skolebarn med minoritetsbakgrunn en gang i uken for ulike aktiviteter. Målet er bedre integrering, og gjensidig glede og læring for de som deltar. Visste du at... Sosionomsstudentene har 18 ukers praksis i nestsiste semester? Et godt samarbeid mellom UiA og praksisfeltet er vesentlig for å sikre kvaliteten på læringsprosessen. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

29 Institutt for informasjonssystemer
Forsker og underviser i grenselandet mellom teknologi, organisasjon og økonomi noe som gjenspeiles i den faglige profilen i studiene Tilbyr årsstudium, bachelor, master og PhD-utdanning i IT og informasjonssystemer Aktiv i oppbygging av faglige senter (E-helse og omsorgsteknologi, e-forvaltning og forretningssystemer) og har et utstrakt samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning Forsker Grand Prix Sør 2012 Stipendiat Øyvind Hellang: «God styring i det offentlige» Øyvind Hellang har tatt både bachelor og master i informasjonssystemer på UiA. Nå forsker han på måleindikatorer for gevinstrealisering i offentlige organisasjoner Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

30 Bachelor i IT og informasjonssystemer - prosjektoppgave i siste semester (bacheloroppgave)
EKSEMPLER: Sikkerhetsapp >> - har kombinert sikkerhet og informasjonsteknologi og utviklet en sikkerhetsapp for smarttelefoner. Oppdragsgiver: Smart Care Datakvalitetssikringsystem >> - har laget et system som sikrer kvaliteten i behandlingen av ulike data på oppdrag fra Aker Solutions. Timotheus Kampik, Ismail Omar og Mohamed Ali Eirin har fått jobb i selskapet etter endt utdanning. Eirin Gjermundsnes, Julie Salomonsen, Dough Richardson og Jørgen Flå Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

31 Andre eksempler... NY NETTPORTAL for Andersen Mek. Verk (AMV) i Flekkefjord, som er totalleverandør av tunnel- og graveutstyr. EVALUERING EPHORTE: BEDRE FUNKSJONALITET for Gecko Informasjonssystemer NYE NETTSIDER for Rolfs Elektro i Kristiansand (nye nettsider med nettbutikk) GÅ TIL PARIS for UiA (personaltiltak) VURDERING AV NY DATAPLATTFORM for IT-tjenesten ved UiA. SIKKER OVERFØRING for Ventelo (overføring av katalogopplysninger) UTVIKLET BRUKERSYSTEM for whisky-drikkere for Norsk Malt Whisky Lag NETTSIDE FOR ØVREBØ IDRETTSLAG NETTKJØP AV BRUKTE BØKER for UiA / STA FOKUS PÅ PUSH-MELDINGER - et rammeverk for å motta push-meldinger på android EFFEKTIVT BILAG-SYSTEM for en skandinavisk bedrift med hovedkontor i Sverige BEDRE GJESTENETT PÅ NATIONAL OILWELL VARCO BEDRE NETTSTED FOR ANTIKVARIAT for nettstedet til antikvariat.no, OVERSIKT OVER LANDBRUKSANSATTE for Landbrukstjenester Sør NETTSIDE FOR KINARESTAURANT (bestilling av mat) for Lilly May AS i Porsgrunn UTVIKLER MOBILPILOT FOR TIMEFØRING for Current Software AS HJELPER UTVIKLERNE I ACCENTURE, utvikler webgrensesnitt Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA


Laste ned ppt "Fakultet for samfunnsvitenskap (nytt fakultet fra )"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google