Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ICF i undervisning og forskning. Torstein Vik, Prodekanus studier, DMF, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ICF i undervisning og forskning. Torstein Vik, Prodekanus studier, DMF, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ICF i undervisning og forskning. Torstein Vik, Prodekanus studier, DMF, NTNU

2 2 ICF i helseutdanningene • Grunnutdanning av leger • Spesialistutdanning leger • Master i helsevitenskap • Høyskolene (bachelor) –Sykepleie –Fysioterapi –Ergoterapi –Sosionom –Pedagog • Eksperter i team • Helseeksperter i team

3 3 Grunnutdanningen av leger Mål: Kunne redegjøre for prinsippene bak ICF. Kjenne til at det finnes et eget kodesystem Moderne medisinstudier har særlige forutsetninger for å kunne lykkes med dett….

4 4 Medisinstudiet i Trondheim • Tre hovedakser: Biologisk-klinisk Atferd Miljø http://www.medisin.ntnu.no/ • Tidlig pasientkontakt • ”Lærings-spiral” • Fagintegrasjon (basalfag, parakliniske fag og kliniske fag) gjennom hele studiet Mer vekt på studentaktiv læring. • Problem Basert Læring (PBL): hovedmetode

5 5

6 6

7 7 Gaute… To bilder av en liten gutt (i rullestol) med kvadriplegi er fjernet her, da jeg ikke ønsker bildene på internett. På den ene er han i korpsuniform – han deltar i skolekorpset På det andre kjører han en elektrisk rullestol

8 8 Studieplan for medisinstudiet ved NTNU http://www.medisin.ntnu.no/

9 9 Grunnutdanningen av leger Tilrettelegging !

10 10 Spesialistdanningen av leger Mål: Forstå og bruke prinsippene bak ICF i klinisk arbeid. Kunne benytte kodesystemet Redegjøre for og forstå betydningen av å benytte ICF i kvalitetsarbeid og forskning Relevante spesialiteter: • Geriatri, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Geriatri, Habilitering av barn • Alle ?

11 11 Spesialistutdanning av leger • Teoriutdanningen: I dag ustrukturert / tilfeldig • Stortingsmelding / Nasjonale anbefalinger: Mer av ansvaret bør overføres til universitetene. Prøves for tiden ut i Midt-Norge (HMN /NTNU) (Psykiatri /Geriatri /Pediatri / BUP) PBL, smågruppeundervisning, Ferdighetslaboratorier •Forskning /fordypning i utdanningen ?

12 12 Masterstudiet i Helsevitenskap • Bachelor i helsefag Sykepleiere Fysioterapeuter Ergoterapeuter • Obligatoriske emner (45 stp) • Valgemner (30 stp) • Mastergradsoppgave (45 stp) Mål: Kjenne til relevante metoder for å vurdere aktivitet og deltakelse til bruk i forskning og kvalitetssikringsarbeid.

13 13 Masterstudiet i Helsevitenskap • Eksempler Helsevitenskapelig teori Funksjonshemming: teori, politikk og hverdagsliv Velferd, integrering og marginalisering Bevegelse og fysisk funksjonsevne

14 14 Oppsummering: ICF i utdanning I dag lite inne i grunnutdanning og spesialistutdanning av leger. Kan ved enkle tiltak få en bredere plass. Er i dag inne i grunnutdanningen i helsefag og i Mastergradsstudier i helsevitenskap.

15 15 Forskning Samarbeidsorganet HMN / NTNU: Strategisk satsning på Habilitering / Rehabilitering Spesialistutdanningsprosjektene: Geriatri PhD i Helsevitenskap Leger: ’Dobbeltkompetanse’?

16 16 ICF i forskning: Noen utfordringer •Funksjon (impairment) –ofte objektivt målbare funksjonsinnskrenkninger •f. eks. muskelstyrke/ leddbevegelighet •normalfunksjon kan ofte defineres •Aktiviteter –mer komplekse, i liten grad målbart med instrumenter –behov for utvikling av nye (objektive) kvantitative målemetoder –finnes mange selvrapporterende skjemaer –usikker kunnskap vedr. reliabilitet og validitet •Deltagelse –komplekst innhold, i liten grad målbart med instrumenter –noen selvrapporterende skjemaer tilgjengelige

17 17 Egen forskning Oppfølging av barn med lav fødselvekt Nasjonalt CP register Europeisk CP register

18 18 Oppsummering: ICF i forskning. Viktig redskap både i kvalitativ og kvantitativ forskning Gunstig tidspunkt: Strategisk plan for HMN /NTNU. Nye PhD program Spesialistutdanningen av leger i støpeskjeen. Nytt masterstudium i HV.


Laste ned ppt "1 ICF i undervisning og forskning. Torstein Vik, Prodekanus studier, DMF, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google