Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordnorsk matkultur og reiseliv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordnorsk matkultur og reiseliv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordnorsk matkultur og reiseliv
30 studiepoeng – samlingsbasert over to semester Lofoten – kann man das essen? Kilde: www. Aperitif.no Kilde:

2 Studiet skal gi et innblikk i hvordan nordnorsk matkultur
er knyttet til landskap, råstoff, historie og tradisjoner, og hvordan forholdet mellom reiseliv og lokal matkultur kan gi god synergi og bidra til regional utvikling Kilde: Kilde: Kilde: Kilde:

3 Likhetstrekkene mellom matkultur og turisme er flere og slående
Produksjon – konsum kjeden: Sluttproduktet er opplevelse Opplevelsesøkonomien vokser Dette øker behovet for nyskaping gjennom å framheve produkter og service for å øke forbrukerens opplevelser

4 Kilde: www.lofotlam.info
Reiselivsdelen vil fokusere på attraksjonenes funksjon, med særlig vekt på natur og kultur som grunnlag for utvikling av matkultur og tradisjoner

5 Med utgangspunkt i nordnorske forhold vil det bli gitt en kort
innføring i reiselivets oppbygging, funksjon og økonomiske betydning Det vil bli fokusert på attraksjonenes funksjon, med særlig vekt på natur og kultur som grunnlag for utvikling av matkultur og tradisjoner knyttet til denne Kilde:

6 Fordeler for produsenten med matturisme
Bygge merkekunnskap og lojalitet gjennom kontakt Markedsinformasjon om produkt og forbrukere Økt fortjeneste gjennom direkte salg Økt nærhet til produktet for kunden Et ekstra utsalgssted – for små produsenter det eneste Mulighet for informasjon Skaper forhold til kundene. Muligheten til å treffe ansatte og se bak scenen kan gi positive forhold til kundene og føre både til direkte salg samt indirekte gjennom positiv omtale. Økt fortjeneste gjennom direkte salg til kunden, uten fordyrende mellomledd. Økt nærhet til produktet for kunden og større mulighet til å smake på produktet Bygge merkekunnskap og lojalitet gjennom kontakt mellom produsent og forbruker og ved dette kjøp av produktet. Et ekstra utsalgssted, og for små produsenter det eneste, etter som de ikke kan garantere kontinuerlig leveranse. Markedsinformasjon om produkt og forbrukere. Produsenter kan få verdifull informasjon om forbrukernes ønsker og behov. Nye produkter kan skapes. Mulighet for informasjon. Turistene kan bli interesse og oppmerksomhet rettet mot spesielle typer mat – eller mat generelt. Kilde:

7 Turismen påvirker både matproduksjon og konsumet av
ulike mattradisjoner Interesse for mat og mattradisjoner er en viktig del av dagens livsstil og vaner Mat kan lett assosieres med stedsidentitet, knyttes til markedsføring av destinasjoner Servicebildet som produktet presenteres i er en del av produktet Mat kan lett assosieres med stedsidentitet, knyttes til markedsføring av destinasjoner noe som gir disse en mulighet til å knytte seg opp mot sin matprofil

8 Målgruppe Studiets primære målgruppe er folk som direkte eller indirekte deltar i næringsutvikling med matkultur og reiseliv som basis. Aktuelle søkergrupper er f. eks: Yrkesutøvere i landbruk Yrkesutøvere innen reiseliv Serveringsbedrifter Lærere i skoleverket Faglige og økonomiske veiledningsinstanser i fiskeri og landbruk Søkere bør ha interesse for utvikling og forvaltning av lokale naturog kulturressurser og hvordan disse kan utvikles. - Yrkesutøvere i landbruk: Som i tråd med dagens landbrukspolitikk oppfordres til å utvikle produsere og foredle mat basert på kultur og Tradisjon Yrkesutøvere innen reiseliv: Som skal formidle kultur og opplevelser. - Serveringsbedrifter: Som kan utvikle og servere mat og formidle opplevelse tuftet på kultur og tradisjon. Lærere i skoleverket: Som skal overføre kunnskaper til kommende slekter.

9 Undervisning Opptakskrav Studiet avvikles med til sammen
6 samlinger av 3 dagers varighet Samlingene er desentralisert og vil bli gjennomført på ulike steder i landsdelen Det blir lagt opp til noe arbeid mellom samlingene Studiet er tematisk todelt med en felles integrert avsluttende eksamen Kilde: Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse

10 Fag Samlinger Oppstart Nord-Norsk mat og matkultur 4 Reiseliv 2
Til sammen 6 Hver samling starter onsdag ettermiddag og avsluttes fredag Studiet legger vekt på erfaringslæring og deltakermedvirkning Oppstart Første samling våren 2007 Nærmere informasjon om sted og dato sendes ved innkalling

11 Nordnorsk matkultur og reiseliv
Velkommen til studiet Nordnorsk matkultur og reiseliv

12 Matkulturstudiet. Er du interessert i mat og matkultur
i fortid og nåtid, tradisjonelle konserverings- og tillagingsmetoder og den ernæringsmessige siden knyttet til dette? Kunne du tenke deg å lær mer om hvordan vår tradisjonelle matkultur i kombinasjon med nyere forskning kan utnyttes til å etablere og videreutvikle næringer med mat som basiselement? Eller har du bare lyst til å få økt kunnskap og innsikt i disse aktuelle fagområdene? Da er studiet Matkultur og reiseliv noe for deg. Kunnskap om mat og matkultur er viktig for å utvikle lokale reiselivstilbud basert på lokale mattradisjoner. Tradisjonsmaten skal produseres, tilberedes og serveres, men opplevelsen blir først fullstendig når man kan nyte måltidet i tidsriktige omgivelser – servert og presentert av mennesker som kan fortelle om måltidets historie og tradisjon. For mange gjester og kunder er også det ernæringsmessige innholdet i måltidet viktig, og kunnskap om produksjonsmetoden fra jord og fjord til bord står derfor svært sentralt. Forståelsen for sammenhengen mellom mat og helse, tradisjoner og produksjonsmetoder er viktig kunnskap å ha med seg – ikke minst for den oppvoksende slekt.

13 Målgruppe Studiets primære målgruppe er folk som direkte eller indirekte deltar i næringsutvikling med matkultur og reiseliv som basis. Søkere bør ha interesse for utvikling og forvaltning av lokale natur og kulturressurser og hvordan disse kan utvikles. Aktuelle søkergrupper er f.eks.: - Yrkesutøvere i landbruk: Som i tråd med dagens landbrukspolitikk oppfordres til å utvikle produsere og foredle mat basert på kultur og tradisjon - Yrkesutøvere innen reiseliv: Som skal formidle kultur og opplevelser. - Serveringsbedrifter: Som kan utvikle og servere mat og formidle opplevelse tuftet på kultur og tradisjon. - Lærere i skoleverket: Som skal overføre kunnskaper til kommende slekter. - Faglige og økonomiske veiledningsinstanser i landbruket: Herunder FMLA, Innovasjon Norge, regionale utviklingsavdelinger, mattilsynet, forsøksringene og kommunale landbruks- og næringskontor. Mål Studiet har som mål å utvikle reiseliv og lokalsamfunn i tråd med prinsippene for bærekraftig utvikling, både når det gjelder naturmiljø og samfunn. Jordbruk, fangst og fiske har satt sitt preg på kulturen og framtida krever at vi viser omsorg for miljø og livsform. Studiet skal bidra til å utvikle lokal faglig kompetanse og kreativitet, og være en stimulans for videreutvikling av bedrifter og lokalsamfunn. En viktig del av norsk konkurransekraft ligger i distrikt og lokalsamfunn. Studiet innebærer interaksjon med lokalsamfunn og lokale aktører i et spennende reiselivsdistrikt. Studiet skal gi et innblikk i hvordan nordnorsk matkultur er knyttet til landskap, råstoff, historie og tradisjoner, og hvordan forholdet mellom reiseliv og lokal matkultur kan gi god synergi og bidra til regional utvikling. Med utgangspunkt i nordnorske forhold vil reiselivsdelen gi en kort innføring i reiselivets oppbygging, funksjon og økonomiske betydning. Det vil bli fokusert på attraksjonenes funksjon, med særlig vekt på natur og kultur som grunnlag for utvikling av matkultur og tradisjoner knyttet til denne. Studentene vil få innsikt i det historiske grunnlaget for og den sosiokulturelle konteksten til mat, mattradisjoner og matkultur. Pensum omfatter seder og skikker knyttet til mat og måltid og den symbolske dimensjonen til maten. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Undervisning Studiet avvikles med til sammen 6 samlinger av 3 dagers varighet. Samlingene er desentralisert og vil bli gjennomført på ulike steder i landsdelen. Det blir lagt opp til noe arbeid mellom samlingene. Studiet er tematisk todelt med en felles integrert avsluttende eksamen. Fag Samlinger Nord-norsk mat og matkultur 4 Reiseliv 2 Til sammen 6 I undervisningen legges det opp til en veksling mellom teoretisk og praktisk formidling. Sammen med ekskursjoner vil praktiske oppgaver stå sentralt i undervisningen for å synliggjøre de tema som tas opp og samtidig gi studenten forståelse for betydningen av begrepet handlingsbåren kunnskap. Hver samling starter onsdag ettermiddag og avsluttes fredag. Studiet legger vekt på erfaringslæring og deltakermedvirkning. Oppstart Nærmere informasjon om sted og dato sendes ved innkalling. Søknad 5. januar Søknadsskjema lastes ned fra eller fås ved henvendelse til høgskolen. Studiet er støttet av Fylkesmannen i Troms. Hvis HiH får flere samarbeidspartnere vil prisen pr deltaker bli lavere. Kursdeltakerne kan søke om støtte til kursavgifter, reise- og oppholdsutgifter til Innovasjon Norge. Søknadsskjema lastes ned fra Søknad på studiet samt evt. søknad om finansiering fra Innovasjon Norge sendes direkte til Høgskolen i Harstad, 9480 Harstad. HiH koordinerer og videresender alle søknader til Innovasjon Norge. HiH kjenner i tillegg til at enkelte kommuner finansierer kurs-/kompetansehevingstiltak av denne art. Slike stønader behandles og evt. innvilges individuelt. Kursavgift: kr I tillegg: Reise- og oppholdskostnader ved samlingene. Etter søknad kan Innovasjon Norge gi støtte inntil 50% av samlede utgifter. Kontakt for mer informasjon Høgskolen i Harstad v/Øystein Normann ( tlf )

14 Slipp skaperkraften løs!
Produsentstudiet Slipp skaperkraften løs!

15 Bakgrunn for produsentstudiet
Markeds-undersøkelse: Dybdeintervju med ledere i reiseliv og kulturfeltet Ønsket kompetanseutvikling på næringenes egne premisser

16 Økende marked Den kreative industrien er den som øker mest internasjonalt – stor verdiskapning OL i Tromsø? Bruker mer penger på opplevelser og aktiviteter Utvikle det unike også gjennom kreative verktøy Koble kapital og kultur

17 Produsentstudiets målgruppe
Satser på å rekruttere personer som ønsker å formalisere sin prosjektkompetanse innenfor kultur, reiseliv og opplevelsesindustri Produsentstudiet retter seg også mot kulturadministratorer, ansatte i frivillige organisasjoner, kunstnere, journalister, og andre som arbeider med kreative prosjekter

18 Målgruppe for skaperkraft
Studenter som kan bruke kultur som et aspekt i sitt yrkesliv – og ikke kun som en sektor i privat eller offentlig regi Studenter som kan bli drivkrefter i regions- og byutvikling

19 Studiet oppbygging Tema 1 ”Changing the game”
Høst Vår Tema 1 ”Changing the game” Innovasjon, kommunikasjon og prosessbasert prosjektutvikling 15 studiepoeng Tema 3 ”It takes two to tango” Kunst- og kulturkunnskap og ledelsesteori Tema 2 “Rules of Engagement” Markedsføring, økonomi og juss i en kulturproduksjon Tema 4 Prosjekt Del 1: Praksis i en kultur/opplevelses- produksjon (10 dager) Del 2: Utvikling av en kulturproduksjon, samt en skriftlig dokumentasjon av denne

20 Kreative og problembaserte arbeidsmetoder
Arbeid med uttrykk og samspill i grupper Forelesninger og seminarer Workshops Praksis Utvikle et eget studentprosjekt som skal settes opp i sin helhet for publikum


Laste ned ppt "Nordnorsk matkultur og reiseliv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google