Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Didaktikk for nettundervisning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Didaktikk for nettundervisning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Didaktikk for nettundervisning
Erfaringer fra videreutdanning av lærere Lärande i glesbygd Lycsele 6/2 - 09 Hallstein Hegerholm Høgskolen i Nesna

2 Digital kompetanse Situasjonen i norsk grunnskole
Faglig styrking - timss evaluering årsklasser Styrking av digital kompetanse Kunnskapsløftet: Skrive, lese, regne, muntlig - digital kompetanse

3 Ny rapport om IKT i skolen
Bare bok gjør ingen klok Haugnæs, Albriktsen& Nafstad; 2008 Fra Abelia ved direktør Paul Chaffey Konklusjon Norge ligger langt framme når det gjelder tilgang på utstyr og infrastruktur, men bruken av IKT i undervisningen er beskjeden

4 IKT i undervisning Utfordrer tradisjonelle roller og arbeidsmåter
lærerne, skolebokforfatterne, forlagene tavleundervisning og trykte læremidler lærerrollen – lokal utviklingen drevet av ildsjeler Digitale mapper - utgangspunkt for digital vurdering, karaktersetting, og eksamen LMS - 98 prosent av skolene dokumentlagring, innlevering av oppgaver og tester administrasjon Samarbeid, kommunikasjon og kunnskapsdeling Mellom skoler, i skolen, mellom skole og hjem mellom lærer og elev, mellom elever, mellom lærere

5 Utvikling - IKT i skolen
Stagnasjon - perioden Kunnskapsløftet - styrket IKTbruk Krav: eleven skal kunne bruke digitale verktøy digitale verktøy - inkluderes i alle fag og læreplaner Styrket forskning på effekt og læringsutbytte 2009? Underveisrapport eNorge Lærende nettverk

6 Lærerutdanning Ny lærerutdanning Lærerutdanning -
Svenske og finske erfaringer Masternivå, Specifik kompetens Övergripande perspektiv - IT som utbildingsresurs Sverige: 28 Høgskoler/Universitet gir lærerutdanning Lærerutdanning - HiNesna - distrikts profil, - turbulent Nesna - Profesjonsutdanning Lærer-, Sykepleier-, Informatikkutdanning

7 Læring med nettstøttet undervisning
Forskningsprosjekt på desentralisert lærerutdanning (DALU) Undervisning og utviklingsarbeid i nettstudiet ”IKT og læring” Ansvarlig for Lærende nettverk Avsluttes og oppsummeres nå

8 IKT og læring To halvårsenheter - 2 X 30 st.p
Splitta opp i moduler på 6 og 12 st.p Både klasserom og nettstudium fra 1995 Undersøkelse 2000 Reint nettstudium 2001 Mappevurdering 2002 Organisering i LMS Moodle 2003

9 Data, Informasjon og Kunnskap
Symbolsk gjengivelse Informasjon Data i en meningsfull sammenheng Annenhånds Kan deles og distribueres Kunnskap Må personlig bygges i en sosial sammenheng

10 Kunnskap Et sosiokulturelt læringssyn - fokus på handling, verktøy og fellesskap: Kunnskap kommer vi att förstå som knuten till argumentation och handling i sociala kontexter, och som resultat av aktiva försök att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt. Säljö (2000) Lärande i praktiken

11 Sammenligning klasserom/nettstudenter
Undersøkelse nettstudenter vektlegger: Tydelig informasjon og metainformasjon Formalisert lærerveiledning Eget arbeid som læringsgrunnlag Distribuerte samarbeidsprosesser Omfattende oppgaver som sentrale arbeidskrav Egnet evaluerings/eksamensform Begge grupper anbefaler studiet til andre

12 Eksamen - klasse og nett
Klasseromstudenter Nesna Nettstudenter Antall oppmeldte studenter: Antall oppmøtte studenter: Ikke møtt: Antall Stryk: Stryk prosent på ant. møtte: 9,09 4,26 Beste karakter: 1,8 1,3 Dårligste beståtte karakter: 3,5 4,0 Gjennomsnittskarakter: 3,03 2,85 Karakterer mellom: 1.0 og 2.0 : 2,1 og 3.0 : 3.1 og 4.0 : Over 4: Internettstudenter har bedre eksamenskarakter - hvorfor? Fokus på hva vi evaluerer.

13 Eksamensformer Muntlig eksamen Skriftlig skoleeksamen
Praktisk eksamen (yrkesfag) Multi Choice (spørreskjema) Hjemmeeksamen Semesteroppgaver/hovedfagsoppgave Mappevurdering - (dokumentasjon/portefølge)

14 Formål med mappe/portefolie
Vurdering har tre hovudfunksjonar: å danne grunnlag for utveljing og eventuell sertifisering, anten i vidare utdanningssamanheng eller ved jobbsøking (summativ vurdering) å gi studenten informasjon om eigen framgang og danne grunnlag for endra læringsstrategiar (formativ vurdering) å gi utdanningsinstitusjonen og læraren informasjon om nivå og eventuelle sterke og svake sider ved dei læringmessige aspekt ved utdanninga for å kunne forbetre ho. 4) Ein fjerde funksjon som er relevant spesielt i høgare utdanning er eksamen som ei konsolidering av kva som er sentral og viktig kunnskap innan ein disiplin Mapper som pedagogisk redskap : perspektiver og erfaringer / Olga Dysthe og Knut Steinar Engelsen (red.). Oslo : Abstrakt forlag, 2003.

15 Mappepedagogikk på nett
Arbeidskrav - styrt ut fra kjerna i faga Refleksjon - rapport Individuelt ansvar - Samarbeid - rapport Respons fra gruppe og lærer Lærerveiledning i LMS - åpent Etterkantvurdering - Individuell mappe er enste form Ekstern sensor - ny funksjon Motsetning: produkt - prosess Retningslinjer for mappevurdering - dokument

16 Vår form for for nettundervisning
IKT og læring; Andre halvårsenhet Modul: E-læring, 12 studiepoeng Studentrom Student Pajalla

17 Føringer for nettpedagogikk
Undervisning som informasjonsorganisering Læring som egen kunnskapsbygging Arbeidskrav Mappevurdering Lærerveiledning Gruppestøtte Bruk av LMS Spenning: individuelt arbeid - støtte fra fellesskap

18 IKT IKT i fag Matematikk og IKT 1 7,5 sp og IKT 2 Norsk og IKT IKT i
alle fag KRL og K&H Engelsk Musikk Høst Vår 30studiepoeng 30 studiepoeng 60studiepoeng

19 Lærende nettverk Helgeland
Rapportering ITU - april 9 skoler - oppsummerer: Infrastruktur, Organisering, Undervisning Utstyr, ildsjeler, ledelse = ”pedagogisk merverdi” LMS - Moodle/It’s Learning Sammensatte tekster Begynneropplæring

20 Konklusjoner om LMS Moodle som info.system - ok
Nødvendig info.system mellom samlingene Ikke tilstrekkelig som fellesskap for kunnskapsbygging Arbeid i Moodle er en forlengelse av samlingsarbeid Svak støtte for øvingspraksis Alle tre læringsarenaene er nødvendig LMS er et lukka system med stengsler mot uteverden

21 Sammensatte tekster Forlag og pedagogisk utvikling
Elevarbeid - Rødblokka

22 Begynneropplæring - lese ved å skrive
Lære å lese ved å skrive på data Aftonbladet Att skriva sig till läsning - på datorn Trageton skrive- lese pedagogikk

23 Sammensatt tekst i begynneropplæring

24 Lærerutdanning i nettverk
Erfaring fra lærende netteverk Styrking av lærerutdanning og Videreutdanning Tema og studiepoeng


Laste ned ppt "Didaktikk for nettundervisning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google