Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikler lærerstudentene digital kompetanse? Og hva er det egentlig!?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikler lærerstudentene digital kompetanse? Og hva er det egentlig!?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikler lærerstudentene digital kompetanse? Og hva er det egentlig!?

2 Digital kompetanse •Det er digitale ferdigheter, holdninger til IKT og kunnskap om teknologiens muligheter og begrensninger som utgjør digital kompetanse •Digital kompetanse i utdanningssammenheng er altså knyttet til innsiktsfull bruk av IKT i relasjon til læring og utvikling og i samspill med andre mennesker – IKT i en sammenheng! •Digital kompetanse utvikles samtidig som vi utvikler våre perspektiver på læring – vi må ha en pedagogisk innsikt som kan knytte forbindelsen mellom redskapene, mediene og læringsaktivitene •Læring og utvikling skjer utenfor skjermene!

3 Det digitale læringsfelleskapet •Samvirket mellom uformell, sosial kommunikasjon og målrettet samspill om problemløsing er grunnlaget for utvikling av relasjoner i læringsfelleskapet •Relasjoner og samspill mellom mennesker er grunnlaget for læring Hvordan påvirker aktiviteter, redskaper og medier kommunikasjonen og relasjonene i læringsfelleskapet? - om erfaringer fra PLUTO-prosjektet ved HiØ…

4 Hva er et ”fleksibelt læringsmiljø?” •Studentene møter ulike undervisningsmetoder og varierte arbeidsformer •Digitalt samspill supplerer ansikt-til-ansiktkontakt •Kommunikasjonen mellom studenter og lærere har mange alternative kanaler •Infrastrukturen er trådløs og åpner for kontakt uavhengig av tid og geografi •Studentene engasjeres i kommunikasjon om læring uavhengig av timeplanen •Læringsaktivitet på nett er mulig alternativ til læring i klasserommet •Læringsresultatet er avhengig av studentaktivitet og arbeid med oppgaver, ikke tilstedeværelse •Læring som sosial aktivitet er knyttet til arbeid med praksisrelaterte problemer i teoristudiet og på refleksjon over studentenes praksiserfaringer •Studentene har medansvar for planlegging av undervisning og praksis – innhold og organisering av fag og tverrfaglige prosjekter påvirkes av årstrinnet og endres fra år til år..

5 Hovedmål i IKT-basert lærerutdanning ved HiØ : 1.Endre innhold og organisering av studiet på høgskolen….mer studentaktive arbeidsformer og profesjonsretting 2.Utvikle en ny og mer fleksibel praksisordning som henger sammen med resten av studiet…. 3.Integrere ny informasjons- og kommunikasjons- teknologi (IKT) i det daglige studiearbeidet og praksis….

6 Rammefaktorer nå….. •Ca 350 studenter fordelt på tre årstrinn •Ca. 70 lærere med øvingslærerfunksjon fordelt på 31 grunnskoler i Østfold (+ 2 svenske skoler) •32 høgskoleansatte lærere fordelt på tre trinnteam (Med tre trinnledere) •2 hele stillinger til brukerstøtte + 4 studenter i ”orakeltjeneste” •Studenter og lærere arbeider med bærbare PC-er og trådløs nett-tilgang – studentene kjøper PC, mens høgskolen tilbyr infrastruktur, programvaretilbud og kompetanseutvikling

7 Organiseringen av læringsaktivitetene •Fagperioder og 2-4 tema-eller prosjektperioder, noen med styringsfag •Tverrfaglig lærerteam •Generell studieveiledning av basisgruppene og kontaktlærerfunksjon mot praksisskolene •Fleksibel praksisordning…. •Web-basert læringsmiljø som støtte •Studiet administreres via nettet •Mappevurdering med IKT-baserte oppgaver integrert i flere av fagene

8 IKT som integrert del av studiet •Informasjon og kommunikasjon om studiet skal være både nettbasert, knyttet til prosjektmøter for studenter og lærere og tema i veiledningen •Faglærere skal der det er naturlig, legge ut forelesningsnotater eller undervisningsopplegg på nettet eller studenter skal ta ansvar for dette forelesningsnotaterstudenter •Det skal legges vekt på faglige drøftinger på Webboard – lærerne skal bruke konferansene systematisk Webboard •Læringsresultater skal også dokumenteres digitalt •Aktiv bruk av IKT på praksis skal være hovedregelen •Evalueringsordningene skal også etterspørre IKT- kompetanse

9 Studenter på rett vei… Øvingslærernes syn på studentenes praksisforberedelse:

10 Andel av øvingslærere, lærereutdannere og studenter som har tiltro til at studentene kan integrere IKT i sitt daglige arbeid som lærer?

11 Øvingslæreres syn på følgende utsagn om studentenes praksisinnsats (IKT-prosjektet):

12 Hovedpoenget er de kulturelle endringene: –Studiekvalitetsundersøkelsen i 1999: 56% opplevde lærerne som svært lite interesserte i deres studieframgang, mens bare 7% mente det motsatte –Studiekvalitetsundersøkelsen i 2001(etter bare ett år i prosjektet: 52% opplever at lærerne er svært interesserte i deres studieframgang, mens bare 18% mener det motsatte

13 Dette har vi lykkes med: Vi har….. •skapt en mer åpen kultur og bedre relasjoner mellom studenter, lærere og praksiskoler •gitt alle studentene muligheter til å utvikle nødvendig IKT- kompetanse •etablert en god infrastruktur og et godt servicetilbud til studentene mht brukerstøtte •utviklet gode samarbeidsrelasjoner i lærerteamene •utviklet evalueringsordninger som også etterspør IKT-kompetanse •økt studentaktiviteten i læringsmiljøet gjennom praksisrettede studieprosjekter og mappeoppgaver •bidratt til økt profesjonsretting gjennom basisgruppeorganisering, ny praksisordning, endringer i undervisningen •vært aktivt med i et nettverk (PLUTO) og påvirket utviklingen av lærerutdanningen nasjonalt

14 Digital kompetanse – umulig tanke uten samspill i aktive, personlige læringsfelleskap? Digitale relasjoner? •E-post, webkonferanser, web-info, MSN, SMS…..økte muligheter for kommunikasjon uten ”terskel” •Digital lagring av egne arbeider – oversikt og utviklingsmuligheter •Digital presentasjon av læring – økt betydning av innsats og relevans •Forsterking av samarbeidsmulighetene for basisgruppene •Bærbar PC i studiearbeid, på praksis og i fritiden: Integrering av det digitale i det personlige? Utvidet identitet? Dette må vi gjøre ansikt til ansikt! •”Mandagsmøter” med studentgruppene •Basisgrupper og generell studieveiledning – tett kontakt mellom studenter og lærere •Praksisbaserte studieprosjekter •Vektlegging av sosialpedagogiske tiltak: Studiestart med ”leirskole”, åpnings-og avlutnings- ”seremonier”, turer og ekskursjoner •Felleskap mellom praksislærere, faglærere ved høgskolen og studenter – vi lærer sammen! •Åpen kontordør til lærere, trinnledere og studieledere •Økt kontakt mellom lærere og studenter

15 Er noen redskaper mer personlige enn andre? Og hva slags betydning skal det ha for grensene for digitale aktiviteter? Må vi arbeide mer enn noensinne med estetiske fag? Er utvikling av personlig håndskrift og bruk av blyant og viskelær i regneboka fortsatt viktig?

16 Digital dannelse? •…når digital kommunikasjon knyttes til det personlige møtet ansikt til ansikt? •…når digitalt arbeid knyttes til erfaringsbasert arbeid i det fysiske læringsrommet? –The Art Moving Project ”Fra kunst til computer….” –Praksisbasert prosjektarbeid og individuelle arbeidsoppgaver i studiet bygger den digitale mappen – ” Fra klasserom til computer…” …når ”digital kompetanse” fører til at vi setter grenser for ukritisk digitalisering… ”Dannelse” er knyttet til møter mellom mennesker, og deres gjensidige bidrag til hverandres kulturelle og personlige utvikling!!

17 Dette er lærerutdanning!


Laste ned ppt "Utvikler lærerstudentene digital kompetanse? Og hva er det egentlig!?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google