Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Masteravhandling HSH vår 2006 Kjell Antvort. A tool for mindful writing? Possible performance advantages through the use of electronic concept- maps in.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Masteravhandling HSH vår 2006 Kjell Antvort. A tool for mindful writing? Possible performance advantages through the use of electronic concept- maps in."— Utskrift av presentasjonen:

1 Masteravhandling HSH vår 2006 Kjell Antvort

2 A tool for mindful writing? Possible performance advantages through the use of electronic concept- maps in written composition Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

3 Et verktøy for ”bevisst” skriving? Mulige forbedrede resultater gjennom elektroniske tankekart brukt i skriveprosessen. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

4 Hva? Hensikten med dette forskningsarbeidet var å undersøke eventuelle fordeler av bruk av IKT-baserte tankekart sett i forhold til papirbaserte ekvivalenter i skriftlig komposisjon. Samtidig ville en undersøke mulig individuelle forskjeller i utbytte sett i lys av teori om strategier i skriftlig komposisjon. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

5 Hvordan? Et terskeltiltak i en VK1-klasse der en typologi av IKT- verktøy utover tekstbehandlingsverktøyet (elektroniske tankekart) introduseres som alternativ til blyant og papir som ressurs for støtte i skriveprosessen. Det ble benyttet en eksperimentell tilnærming. Elevenes produkter ble evaluert med tradisjonell metodikk. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

6 Det praktiske hvorfor? Det er et dokumentert behov i norsk skole for klare indikasjoner på øket læringseffekt med, av og gjennom IKT. Spesielt utrykkes det behov for kunnskap om når IKT bør implementeres i læringsstrategier, og hvilke verktøy en kan forvente gir øket læringseffekt. Føringer ble lagt på dette studiet for å sikre et terskeltiltak i form av et scenario for implementering av IKT-verktøy det ville være realistisk å gjennomføre. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

7

8 Fjern FOU

9

10 Nær FOU

11 ”A leap of faith” • Ikke-vitenskapelige observasjoner av elektroniske tankekart implementert i læringsstrategier har gitt tydelige positive indikasjoner. • Føringer ble lagt på dette studiet for å sikre et terskeltiltak i form av et scenario for implementering av IKT-verktøy det ville være realistisk å gjennomføre på tross av begrensende faktorer i en reelt læringsmiljø.

12 Det teoretiske hva? Forskningsarbeidet legger en teoretisk plattform til grunn for å kombinere implementering av IKT-verktøy som ”tenkeverktøy” (Jonassen, Salomon, Perkins, Novak, Buzan) med teorier om psykologien i skriftlig komposisjon (Bereiter, Scardamalia). Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

13 Tankekart og elektroniske tankekart “concept maps are spatial representations of concepts and their interrelationships that are intended to represent the knowledge structures that humans store in their minds” (Jonassen 2000: 58) Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

14

15 Ekspertkart “Expert skeleton concept maps serve as a guide or scaffold or aid to learning in a way analogous to the use of scaffolding in constructing or refurbishing a building.” (Novak and Cañas 2006 :17) Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

16

17 Komplekse og mindre komplekse skrivestrategier Det er behov for strategier..“In order to solve the problem of generating content without input from conversational partners” (Bereiter 1987 :7) Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

18

19

20 Det teoretiske hvorfor? Ved å kombinere teori om hvordan en typologi av IKT- verktøy kan hjelpe elevene til å ”tenke bedre”, og konstruere kunnskap bedre, med teorier om hvordan vi kan hjelpe elevene til å skrive bedre, søkte dette kvasieksperimentet å eksemplifisere IKT-verktøy ”(…)used in mindful ways” (Salomon and Perkins 2005:2), eller mer eksplisitt; å vise et eksempel på en forbedret skriveprosess gjennom IKT-mediert metodikk. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

21 Ideell effekt By providing mindful support for a writing strategy incorporating the more complex cognition attributed to the knowledge telling model, one can hope to facilitate written composition that reflect the qualities attributed to more accomplished writers. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

22

23 Forskningsspørsmålet.. Gir bruk av elektroniske tankekart slike fordeler at et terskeltiltak der elektroniske tankekart blir implementert i skriveprosessen vil føre til signifikant forbedrede resultater når produktene (stilene) evalueres med tradisjonell metodikk? Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

24 ..gir metoden • Problemstillingen er formet slik at en stiller spørsmål om ett verktøy vil fungere bedre i en gitt situasjon enn et annet, der forholdene ellers er de samme. • En eksperimentell tilnærming kan synes gitt. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

25 Sekundært spørsmål Bereiter og Scardamalia har funnet indikasjoner på at IKT- verktøy kan gi støtte for mer komplekse strategier i komposisjonen, men antar dette trolig ikke vil ha effekt på elever hvis skrivestrategi ikke vil skape behov for en type støtte IKT-verktøy kan gi. Vil mulige fordeler elektroniske tankekart kan gi avhenge av individuelle skrivestrategier? Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

26 Deltakere • I utgangspunktet skulle utvalget være to klasser på U-trinn • Det ble benyttet et utvalg (n = 29) bestående av elever i en klasse ved viderekommende 1, allmennfaglig studieretning. • Var det forsvarlig å fortsette? • Eksperimentgruppe ble ved veis ende: (n = 12) kontrollgruppe (n = 14). Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

27 Datainnsamling og analyse • Tekstene elevene produserte ble evaluert og kryssevaluert av sensorer, i henhold til evalueringsmetodikk fra læreverket Tekst og tanke (Halvorsen, Jemterud, Lund, Semmen, Stenstad 1991). • Tankekartene produsert av begge grupper ble analysert med kriterier gitt av relevant teori (Jonassen). • En spørreundersøkelse utarbeidet på bakgrunn av teorier om skrivestrategier (Bereiter og Scardamalia). Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

28 Materialet Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

29 MIA Uheldigvis var manglene mest betydelige i eksperimentgruppen. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

30 Ho 1 - Funn Ho 1 : En vil ikke finne forskjell i gjennomsnittsscore på produktene rangert ved bruk av tradisjonelle evalueringsmetoder, mellom elever som tar i bruk elektroniske semantiske nettverk, og elever som tar i bruk papirekvivalenter. • Ikke forkastet Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

31 Ho 1 - data Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

32 Ho 2 - Funn Ho 2 : Effekten av forbedret støtte IKT-baserte tankekart kan gi, vil ikke være tydeligere hos elever med visse individuelle skrivestrategier. • Ikke forkastet Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

33 Ho 2 - data Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

34 Andre funn • Observasjonene viser en signifikant øket interaksjon med tankekartene hos eksperimentgruppen. • Markert mindre spredning (eksperimentgruppen). • De elektroniske kartene ble brukt lengre (i tid). • De elektroniske kartene ble brukt mer (i fylde). Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

35 Mindre spredning • Markert mindre spredning i scoren for karakter på tekstene hos eksperimentgruppen. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

36 Brukt lengre • De elektroniske kartene ble brukt lengre (i tid). Funnet er statistisk signifikant. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

37 Brukt mer • De elektroniske kartene ble brukt mer (i fylde). Funnet er statistisk signifikant. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

38 Konklusjoner • Funn i dette studiet gir ikke grunnlag for å hevde at elektroniske tankekart, slik de ble implementert i dette studiet, vil gi bedre produkter enn ved bruk av papirekvivalenter, når produktene vurderes med tradisjonelle metoder. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

39 Konklusjoner • Funn i dette studiet gir ikke grunnlag for å hevde at elever med en individuell skrivestil som mer samsvarer med ”The knowledge transforming model” vil få et komparativt større utbytte av bruken av elektroniske tankekart enn elever hvis skrivestil mer samsvarer med ”The knowledge telling model”. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

40 Konklusjoner • Funn i dette studiet indikerer at implementering av elektroniske tankekart bør vurderes i slike situasjoner der det er antatt at slik øket interaksjon vil gi positive effekter. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

41 Anbefaling • Et longitudinelt studie på et liknende teoretisk grunnlag, men med flere informanter og et nestet design for å styrke reliabilitet og validitet, anbefales på bakgrunn av de funn som er gjort. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

42 Kommentar Anbefalingen er gjort på grunnlag av de funn som er gjort rundt øket interaksjon med de elektroniske tankekartene. Selv om dette studiet av ulike årsaker ikke kunne påvise resultater i form av ”bedre” produkter, svekker ikke dette teorigrunnlaget og forskningen studiet er bygget på. Funnene indikerer at eventuell kognitiv støtte tankekart kan gi, vil ha bedre forutsetninger ved bruk av elektroniske tankekart enn ved bruk av papirekvivalenter. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006

43 Kommentar forts. Anbefalingen om flere informanter og et nestet design, springer ut fra utfordringer en møtte på i analysearbeidet. Det var spesielt utfordrende å måle effekter av individuelle skrivestiler innefor eksperimentgruppen. Primært på grunn av datamengden, men også fordi denne variabelen i realiteten er nestet i main-effekten for bruk av elektroniske tankekart. Et longitudinelt studie vil redusere effekt av eventuell støy, og tillate metodisk modning. Kjell Antvort Høgskolen Stord/Haugesund 2006


Laste ned ppt "Masteravhandling HSH vår 2006 Kjell Antvort. A tool for mindful writing? Possible performance advantages through the use of electronic concept- maps in."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google