Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i spesialundervisningen Thomas Nordahl Odense 08.12.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i spesialundervisningen Thomas Nordahl Odense 08.12.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i spesialundervisningen Thomas Nordahl Odense 08.12.09

2 Grunnleggende spesialpedagogiske perspektiver Kategorisk perspektiv •Elever med vanskeligheter •Vansker og diagnoser betraktes som årsak til elevenes problemer •Undervisningen rettes inn mot den enkelte elevs vansker og problemer •Spesialundervisning et rasjonelt system •Forbedrede resultater krever økt økonomisk innsats Relasjonelt perspektiv •Elever i vanskeligheter i skolen •Elevenes vanskeligheter har sammenheng med kon- tekstuelle betingelser i skolen •Undervisningen differensieres innenfor et inkluderende fellesskap •Spesialundervisning et irrasjonalt system som tjener skolen som organisasjon •Forbedringer krever endringer i all undervisning Thomas Nordahl

3 Manglende teori og evidens i spesialundervisningen •Den praktiske spesialpedagogikken er sterkt preget av altruisme. Alle vil det gode og vil hjelpe enkeltelever •Dette har bidratt til et delvis fravær av grunnleggende teoretiske og kritiske tilnærminger •En konsekvens er også at spesialundervisningen i liten grad er evidensbasert. •Hva som virker har i liten grad vært et relevant spørsmål i spesialpedagogikken. Thomas Nordahl

4 Kartleggingsundersøkelse (LP-modellen) - utvalg og svarprosent •Undersøkelsen er gjennomført i 172 danske grunnskoler høsten 2008. Relativt representativt utvalg av skoler •Informanter er elever og klasselærere •Antall elever 34 076 med en svarprosent på 91,7 •Elevene er fra 4. til 10. klassetrinn •Det er kartlagt en rekke områder i skolen som:  Skolefaglige prestasjoner, sosial kompetanse, trivsel, relasjoner, motivasjon, atferdsproblemer, undervisning og lignende •Alle resultatene er basert på skalaer (faktoranalyser) og det er gode reliabilitetsverdier Thomas Nordahl

5 Generelle vurderinger •Spredingen mellom de elevene som skårer dårligst og de som skårer best er relativt stor. •Dette innebærer at det er en stor andel elever som gjør det bra og har det bra i skolen •Men det er opp mot 15 % av elevene i dansk grunnskole som er i en relativt kritisk situasjon i forhold til læring og utvikling. •Mange av elevene som gjør det dårlig og har det dårlig i dansk grunnskole mottar spesialundervisning Thomas Nordahl

6

7 Andel elever som mottar/ikke mottar spesialundervisning NProsent Mottar spesialundervisning292310,9 Ikke spesialundervisning2385789,1 Thomas Nordahl

8 Vanskegrupper og spesialundervisning VanskegruppeProsent spesialundervisning Ingen vansker1,1 % Hørselshemming18,5 % Synsproblemer9,4 % ADHD-diagnose66,9 % Atferdsproblemer, men ingen ADHD19,3 % Spesifikke innlæringsvansker60,8 % Generelle lærevansker72,8 % Autismespektret66,4 % Andre vansker28,6 % Thomas Nordahl

9 Prosent Andel gutter i spesialundervisning 13,9 Andel jenter i spesialundervisning 7,8 Thomas Nordahl

10 VanskegruppeGutterJenter Ingen vanskeligheter46,5 %53,5 % ADHD- diagnose83,1 %16,9 % Atferdsproblemer, ikke ADHD75,0 %25,0 % Spesifikke innlæringsvansker60,6 %39,4 % Generelle lærevanskeligheter56,8 %43,2 % Andre vanskeligheter60,1 %39,9 % Autismespektret83,8 %16,3 % Thomas Nordahl

11 Vanskegrupper og kjønn •28,3 % av guttene blir av klasselærerne vurdert til å ha et problem eller en vanske. •9,4 % av guttene defineres til å ha et atferdsproblem eller en ADHD-diagnose •8,9 % av guttene har en spesifikk innlæringsvanske •Er det noe galt med gutter eller med de øyne/briller som ser og vurderer gutter? Thomas Nordahl

12

13

14 Oppsummering vanskegrupper •Elever som viser problematisk atferd kommer særlig dårlig ut. Dette gjelder også i noen grad elever med spesifikke innlæringsvanskeligheter •Til sammen utgjør dette 13,8 % av elevene i dansk grunnskole •Det finnes ikke en metode eller arbeidsmåte som kan løse disse elevenes problemer i skolen Thomas Nordahl

15

16 Skole C- elever efterår 2008 Thomas Nordahl

17 Oppsummering spesialundervisning •I egenvurderinger skårer spesialundervisningselevene signifikant dårligere innen trivsel på skolen, atferd på skolen og i vurdering av relasjoner til medelever. •Elever som mottar spesialundervisning opplever seg noe stigmatisert •Elever som mottar spesialundervisning viser en langt dårligere motivasjon og arbeidsinnsats enn de elevene som ikke mottar spesialundervisning. •Det er en nær sammenheng mellom kvaliteten på vanlig undervisning og behovet for spesialundervisning. Spesialundervisning kan legitimere kvalitativt dårlig undervisning Thomas Nordahl

18 REDIGERES I TOPP- /BUNNTEKST Problematferd

19 Resultater nasjonale prøver (omregnet til 6-delt skala) FagSkole A, B og CSkole X, Y og Z Engelsk3,863,51 Lesing4,053,89 Matematikk3,863,53 Gjennomsnitt3,933,63 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

20 Andel elever med spesialundervisning (%) ABCXYZ Spesialund.5,95,12,919,65,37,7 Snitt4,610,9 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

21 Læreres oppfatninger av spesialundervisning •87 % av lærerne gir tilslutning til at spesialundervisningen fungerer godt som nivådifferensiering  Forskning viser at nivådifferensiering ikke gir et bedre læringsutbytte for noen elever •71 % av lærerne uttrykker at spesialundervisning iverksettes av hensyn til medelever og lærere  Dette er spesialundervisningens avlastningsfunksjon •94 % av lærerne mener at spesialundervisningen er sterkt relatert til elevenes individuelle vansker  Fokuset på den enkelte elev er sterkt. Det er elever med vanskeligheter. Thomas Nordahl

22 En kritisk vurdering av spesialundervisningen •Det individorienterte og kategoriske perspektivet står sterkt i spesialundervisningen •Normalitetsbegrepet i grunnskolen framstår som trang. Det tolereres relativt lite heterogenitet og mangfold i elevgruppen •Situasjonen til elever som mottar spesialundervisning kan ikke sies å være tilfredsstillende •Forbedring av det spesialpedagogiske tilbudet dreier seg også om forbedring av den ordinære undervisningen. •Disse funnene er ikke et uttrykk for at spesialundervisningen skal vekk og at de økonomiske ressursene skal reduseres. Det handler om kvalitet Thomas Nordahl

23 Kjennetegn ved spesialundervisning som gir effekt (Egelund og Tetler 2009) •Tidlig innsats og forebygging av elevenes problemer tilknyttet læring •Lærere med høy pedagogisk/spesialpedagogisk kompetanse avgjørende for læringsutbytte •Inkluderende og differensiert undervisning gir best resultat •Kontinuerlige vurderinger med parallelle korrigeringer av undervisningen er avgjørende •Fleksible strategier tilknyttet hver enkelt elevs behov gir godt læringsutbytte Thomas Nordahl


Laste ned ppt "Utfordringer i spesialundervisningen Thomas Nordahl Odense 08.12.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google