Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Juridisk hjørne BTV`s tariffseminar 10. juni KS advokatene v/ Tor Allstrin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Juridisk hjørne BTV`s tariffseminar 10. juni KS advokatene v/ Tor Allstrin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Juridisk hjørne BTV`s tariffseminar 10. juni KS advokatene v/ Tor Allstrin

2 Tema for juridisk hjørne •Taushetsplikt •Sosiale medier – arbeidsrettslige spørsmål •Andre spørsmål ?

3 Taushetsplikt

4 Forvaltningsloven § 13 •Den alminnelige regel om taushetsplikt •I tillegg finnes det regler om yrkesbestemt taushetsplikt (normalt strengere) – f. eks. helsepersonell •§ 13 omfatter bare: –Privates personopplysninger –Privates næringsopplysninger Presentasjon | 2010

5 Hvem har taushetsplikt? •Hvem gjelder taushetsplikten for: –«Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for et forvaltningsorgan» •Hva går plikten ut på: –Ikke bare plikt til å bevare taushet –Plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger Presentasjon | 2007

6 «Noens personlige forhold» •«Noe som det med god grunn er vanlig å ønske å holde for seg selv» •Må være knyttet til enkeltperson •At noe er en personopplysning etter personopplysningsloven fører ikke i seg selv til taushetsplikt •Gjelder også opplysninger om døde og forsvunne personer •Hva som er taushetsbelagt er ofte tvilsomt Presentasjon | 2010

7 Momenter •Momenter som taler for taushetsplikt: –Opplysning som kan bidra til å utlevere eller skade en person i allmenhetens øyne –Opplysninger gitt i fortrolighet –Utlevering kan skade tilliten til forvaltningen –Allmennhetens interesse i å bli kjent med opplysningen Presentasjon | 2010

8 Unntakene i § 13 annet ledd: Lite sensitive opplysninger •Fødested •Fødselsdato og personnummer •Statsborgerforhold •Sivilstand •Yrke •Bopel •Arbeidssted •Med mindre…. Presentasjon | 2010

9 Noen typiske kategorier •Slektskaps-, familie-, hjemforhold •Fysisk og psykisk helse •Karakter- og følelsesliv •En rekke opplysninger om utdannelse, arbeid og økonomiske forhold •Oppfatninger, holdninger og innstillinger, seksuell legning Presentasjon | 2010

10 Nærmere om arbeidsforhold •I utgangspunktet ikke taushetsplikt: –Arbeidssted- og arbeidstid –Yrke og stilling –Tidligere arbeidsforhold –Lønn og godtgjørelse i det offentlige •I utgangspunktet taushetsplikt: –F.eks: enkelte opplysninger om arbeid i forsvaret eller etterretningen Presentasjon | 2010

11 Utdanning •I utgangspunktet ikke taushetsbelagt •Gjelder også karakterer for høyere utdanning •Karakterer fra grunnskole og videregående mer usikkert •Merk: egen unntakshjemmel i offl. § 26 for karakterer Presentasjon | 2010

12 Økonomiske forhold •I utgangspunktet taushetsbelagt: –Bidragsplikt –Mottar sosial stønad –Eiendom på tvangsauksjon –Mislighold av private gjeldsforpliktelser •I utgangspunktet ikke: –eiendomsrett og bruksrett til eiendom –Lønn og inntekt som går fram av offentlige skattelister Presentasjon | 2010

13 Holdninger og oppfatninger •Religiøs og politisk oppfatning som utgangspunkt taushetsbelagt •Medlemskap i partier, foreninger og organisasjoner – må vurderes konkret –LO, UNIO, Akademikerne, Norges Bondelag? –Mer spesielle ? Presentasjon | 2010

14 Straffbare og klanderverdige forhold •Tradisjonelt: Opplysninger om straffbare forhold som utgangspunkt underlagt taushetsplikt •Men en viss oppmyking har skjedd •Uklart område – noen momenter: –Næringsvirksomhet eller som privatperson –Yrker som det er knyttet særlig tillit til –Bare mistanke, eller konstatert lovbrudd Presentasjon | 2010

15 Særlig om offentlig ansatte •Skal ivareta allmenne interesser •Taushetsplikt noe snevrere for opplysninger knyttet til arbeid for det offentlige •Momenter –Stillingsnivå –Betydningen av tillit fra allmennheten Presentasjon | 2010

16 Offentlig ansatte - eksempler •Søkt, fått el. Ikke fått en stilling •Lønn og godtgjøring •Reiseregninger •Oppsagt, avskjediget? •Straffbare handlinger i tjenesten? Presentasjon | 2010

17 Nærmere om forholdet til kommuneloven § 31 og 31 a •Nye regler som trer ikraft 1. juli 2011 •Den nye kommuneloven § 31 skal klargjøre/presisere gjeldende rett •Ny prosedyrebestemmelse i § 31 a

18 Sosiale medier i arbeidslivet – noen utvalgte problemstillinger •Definisjon: medier/tjenester som •Ved hjelp av webbasert teknologi •åpner for interaksjon mellom brukere •som tillater publisering og utveksling av brukergenerert innhold •som ikke har en overordnet redaktør/avsender

19 Særtrekk •Ytringer som •skjer stadig og impulsivt •som sjelden gjennomgår kvalitetskontroll •som ofte gjøres i den tro at man er i det private rom •som ofte kan spores til avsenders virkelige identitet •og som ofte er søkbare (også for arbeidsgiver)

20 Sosiale medier I KS

21

22

23 •Statssekretær Guri Størvold (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet bruker Facebook til å gi støtteerklæring til Gelius. •«Oslo-biskopen demonstrerer høyden under taket i Den Norske Kirke ved å ville kvitte seg med sogneprest Gelius. La oss beholde Gelius - men Kvarme kan vi godt klare oss uten!» •Med disse ordene oppdaterte statssekretær (SP) Guri Størvold Facebook-profilen sin onsdag morgen. •- Statsråden informert •- Jeg har et personlig forhold til Gelius. Han var presten som konfirmerte meg i Beitstad i Nord-Trøndelag, forklarer Størvold. •Mener du det er greit at statssekretær Størvold poster en støtteerklæring til Gelius på Facebook? Si din mening nederst i saken. •Statssekretæren understreker at hun uttaler seg som privatperson, og ikke på vegne av hverken regjeringen eller Senterpartiet. •- Er statsråden informert om at du har ytret dette offentlig? •- Hun er informert i ettertid, men jeg ba ikke om forhåndsgodkjenning for å legge det ut på egen facebookside. •- Uproblematisk •Størvold har 1320 venner på Facebook, og hennes profil er åpen for dem som ikke er hennes venner også. Hun ser ikke noe problem i at hun, som statssekretær, kommer med slike ytringer offentlig. •- Jeg har ytringsfrihet som alle andre, og da må jeg kunne komme med slike ytringer så lenge det ikke er på vegne av andre. Dette er mitt synspunkt, sier hun. •- Mener du at Kvarme bør avsettes? •- Kvarme og de med hans syn går det mange av på dusinet, mens det er ikke så mange som Gelius. Det må være rom for sånne som ham, sier Størvold.

24 •- Hennes private mening •Statsråd Liv Signe Navarsete sier følgende i en kommentar til Aftenposten.no •- Dette er Guri Størvolds private mening. Hun uttaler seg ikke verken på regjeringen eller Senterpartiets vegne. Utover det har jeg ingen kommentar. •Guri Størvold er statssekretær for Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Her fra en spørretime i Stortinget i 2009. FOTO: ERIK JOHANSEN/SCANPIX •- Blir en del av den offentlige samtalen •Per Edgar Kokkvold FOTO: SCANPIX •- Det er uproblematisk at en person av hennes kaliber legger ut en slik melding på Facebook. Hun har samme rett som alle andre til å bruke sin ytringsfrihet, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold. •Men, sier han, Størvold må regne med at dette blir fanget opp av medier og andre, og blir en del av den offentlige samtale. •- Det er et kontroversielt syn, så mange vil reagere. Men det skal være plass for kontroversielle syn, sier Kokkvold.

25 Noen utvalgte problemstillinger •Bruk av sosiale medier som bakgrunnssjekk •Arbeidstakers (og –givers) plikter – noen grove trekk •Lojalitet og ytringsfrihet generelt – forholdet dem i mellom •Varsling •Gjør det seg gjeldende spesielle forhold ved sosiale medier knyttet til lojalitet og ytringsfrihet? •Noen spesielle betraktninger rundt sosiale medier, herunder faremomenter og kontrollmuligheter •Reaksjoner/sanksjoner?

26 Nærmere om bakgrunnssjekk via sosiale medier •Arbeidsmiljøloven § 13-4 •Diskrimineringsloven § 7 •Likestillingsloven § 4

27 Partenes plikter i et løpende arbeidsforhold •Arbeidsgivers omsorgsplikt •Arbeidstakers arbeidsplikt – arbeidskraft til disposisjon mot lønn –Herunder lydighetsplikt – plikten til å etterkomme ordre •Lojalitetsplikt –Positiv fremme –Avstå fra handlinger/ytringer som strider mot virksomhetens interesser.

28 Rettslige utgangspunkter - I •Ytringsfrihet –Hjemmelsgrunnlag; •Grunnloven §100; –”Ytringsfrihed bør finde Sted.” (1. ledd)) –”Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grænser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser. ” (3.ledd) – ” Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.” (4. ledd) •

29 Grunnloven § 110 c •EMK art 10 •Gjennom Grunnloven § 110 c •§ 110c. • ”Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. • Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov. •Menneskerettsloven av 1999.”

30 Nærmere om ytringsfrihet •«Arbeidstakere har samme ytringsfrihet som enhver annen borger […]. Inngrep i ytringsfriheten krever en særskilt begrunnelse. Arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver er en slik særskilt begrunnelse som setter begrensninger for hvor frie arbeidstakers ytringer kan være». »Ot.prp.nr. 49 (2004-2005).

31 Altså; •Etter grunnloven § 100 har arbeidstaker fri rett til å uttale seg –om faktiske forhold ved virksomheten –delta i politisk og faglig debatt om spørsmål som berører virksomheten

32 Rettslige utgangspunkter - I •Begrensninger i ytringsfriheten krever en særskilt begrunnelse •Hvilke rettslige begrensninger i er praktiske i et ansettelsesforhold? –arbeidsavtalen –styringsretten –lojalitetsplikten –grovt utilbørlige ytringer –(privat autonomi)

33 Rettslige utgangspunkter - II •Lojalitetsplikten –Rettslig grunnlag – blant annet Rt. 1996 s. 1401: "Det rettslige utgangspunktet er at det gjelder en alminnelig, ulovfestet lojalitetsplikt i arbeidsforhold, se blant annet uttalelser i Høyesteretts dommer i Rt. 1990 side 607 og Rt. 1993 side 300. ” –Innhold – plikt til å hensynta arbeidsgivers interesser •Antakelig både positiv og negativ side •Kun ytringer i eget navn •Internt/eksternt? •skille mellom offentlig ansatte og privat ansatte?

34 Se også forarbeidsuttalelser •«Arbeidstakers lojalitetsplikt går ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med arbeidsgivers interesser og lojalt fremme disse. Blant annet skal arbeidstaker ikke uberettiget omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte». »NOU 2004:5

35 Hva er (il)lojalitet? •Om en ytring er illojal avgjøres etter rettspraksis ut fra en skjønnsmessig helhetsvurdering •Sentrale momenter: –forsvarlig faktisk grunnlag –arbeidstakerens stilling –hvem han/hun ytrer seg til –er intern varsling forsøkt

36 Rettslige utgangspunkter - III •Varsling i aml § 2-4 –Innhold; •(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. •(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. •(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen. •Innskrenking eller utvidelse ? Forholdet til de ulovfestede reglene •Vurderingstema; Har arbeidstaker forsvarlig grunnlag for kritikken, og har arbeidstaker tatt tilbørlig hensyn til arbeidsgiverens og virksomhetens saklige interesser med hensyn til måten det varsles på?

37 •Formål; –fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet –signalisere at varsling både er lovlig og ønsket, å avdekke og stoppe ulovlig og uetisk praksis samt å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø

38 Gjør det seg gjeldende spesielle forhold ved sosiale medier knyttet til lojalitet og ytringsfrihet?

39 Skal eller bør det innføres retningslinjer? •Faktorer av betydning –Aktualitet –Retningslinjers begrunnelse –Arten av bruken – skadelig? •Jf lojalitetsprinsippet –Mulig gevinst? •Jf KS´ oppfordring –Motstrid mellom å forby eller overvåke, og aktivt bruke selv? [Herunder hvordan bør de utformes].

40 Hvordan bør retningslinjer utformes •I dialog med ansatte (tillitsvalgte/vernetjenesten) •Korte og lettfattelige •Ikke bare «ikke» •Skille virksomhetens brukerkonto med private •Inntas i en bredere kommunikasjonspolitikk

41 Eksempler •Kan jeg bruke sosiale medier for private formål i arbeidstiden •Kan jeg oppgi arbeidsgivers navn i sosiale medier •Kan jeg delta i diskusjoner på internett?

42 Sosiale medier I KS Arbeidsgiver får noe igjen for tiden du bruker! • 78% bruker mer tid på sosiale medier i arbeidet enn for ett år siden. •Skill mellom tiden du bruker på personlige Facebook- oppdateringer og tiden du bruker på jobb-relaterte nettverk •Flytende grenser mellom arbeidstid og fritid (alltid tilgjengelig)

43 Noen aktuelle skjæringspunkter •I arbeidstiden –Til profesjonell bruk –Til privat bruk –Med arbeidsgivers utstyr •I fritiden –Til profesjonell bruk –Til privat bruk •Glidende overgang ved ass til arb giver? –Med arbeidsgivers utstyr

44 •Risiko? –Erstatning? •Bør en ha retningslinjer? –Bevissthet om sammenblanding –Fare for identifikasjon ansatt/arbeidssted –Privat bruk av virksomhetens e-post? –Referanser til arbeidssted/jobbsituasjoner? •Bør en forby?

45 Arbeidsgivers kontroll •Vil kreve kontrolltiltak •§ 9-1. Vilkår for kontrolltiltak i virksomheten •(1) Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren. •(2) Personopplysningsloven gjelder for arbeidsgivers behandling av opplysninger om arbeidstakere i forbindelse med kontrolltiltak med mindre annet er fastsatt i denne eller annen lov. •NOU 2009:1: «Proporsjonalitetsprinsippet…. Innebærer…. at graden av overvåkning skal stå i forhold til det eller de problemene arbeidsgiver ønsker å løse».

46 Se sammenhengen med personopplysningsloven m.v. •Personopplysningsloven § 8 («Vilkår») •Se videre personopplysningsforskriften kap 9

47 Hva kan jeg / skal jeg si til hvem? TaushetspliktPersonvernOffentlighetVarslereYtringsfrihetLojalitetspliktInnsynsrettOpplysningsplikt

48 Eventuelle sanksjoner •Hvilke reaksjoner ser vi for oss? –Advarsel –Oppsigelse –Avskjed –(Straff)


Laste ned ppt "Juridisk hjørne BTV`s tariffseminar 10. juni KS advokatene v/ Tor Allstrin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google