Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hege E. Hansen. 2 UiT, Tromsø14.desember 2011 TEMA Kjemikalieregelverkene - hva skal ut? CLP/GHS •Bakgrunn – Hvorfor? •Classification- Labelling- Packaging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hege E. Hansen. 2 UiT, Tromsø14.desember 2011 TEMA Kjemikalieregelverkene - hva skal ut? CLP/GHS •Bakgrunn – Hvorfor? •Classification- Labelling- Packaging."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hege E. Hansen

2 2

3 UiT, Tromsø14.desember 2011 TEMA Kjemikalieregelverkene - hva skal ut? CLP/GHS •Bakgrunn – Hvorfor? •Classification- Labelling- Packaging •Hva er nytt? •Status •Fareetiketten •Melding •Oppbyggingen av CLP-forordningen •Tidsfrister - Overgangsperioden •Informasjon REACH •Sikkerhetsdatablad •Eksponeringsscenarioer (ES) 3

4 Arbeidstilsynet Kjemikalieregelverkene - hva skal ut? • Forskjellen på REACH og CLP • Merkeforskriften fases ut når CLP fases inn De øvrige skal bestå, men revideres/omstruktureres: Stoffkartotekforskriften Kjemikalieforskriften Produktforskriften (Klif) +++ Leverandørens plikterArbeidsgivers plikter 4

5 5 FNGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) EU CLP-forordningen (Classification-Labelling-Packaging)

6 6 • Felles system for transport av farlig gods • Mange ulike merkesystemer for ulike brukere - EØS området (inkludert Australia) - Japan - USA - Canada - ++ • Manglende system i svært mange land, spesielt U- land Verdens regelverk:

7 http://echa.europa.eu/reach_enforcement_en.asp INCONSISTENCY

8 Arbeidstilsynet 8 Hvorfor et harmonisert system? Stoff med LD 50 på 257 mg/kg GHSDanger EUHarmful USAToxic CanadaToxic AustraliaHarmful IndiaNon-Toxic JapanToxic MalaysiaHarmful ThailandHarmful New ZealandHazardous ChinaNot dangerous KoreaToxic

9 Arbeidstilsynet 9 BAKGRUNN • Kjemikalier er en stor trussel for helse og miljø gjennom sin livssyklus fra produksjon, håndtering, transport og bruk • Folk i alle aldre, fra barn til eldre, med ulikt språk og alfabet, analfabeter, fra ulike sosiale forhold, utsettes daglig for farlige produkter (kjemikalier, pesticider etc.) • For å håndtere denne faren og den utstrakte globale handelen med kjemikalier ønsker man et felles internasjonalt harmonisert system for kjemikalier.

10 Arbeidstilsynet 10 FORMÅLET MED GHS • Skape felles kriterier for klassifisering og merking av kjemikalier i alle sektorer i FNs medlemsland • Skape felles regler for utarbeidelse av helse-, miljø og sikkerhetsdatablad. Disse reglene er implementert i REACH • Øke beskyttelsen for mennesker og miljø • Senke behovet for å teste og vurdere kjemikalier • Forbedre betingelsene for internasjonal handel

11 Arbeidstilsynet 11 GHS • Globale regler for klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger –Fysikalske/kjemiske egenskaper –Helse –Miljø –Sikkerhetsdatablader • Klassifisering på bakgrunn av iboende egenskaper • Ikke juridisk bindende – kun rekommandasjon • Inkluderer en ”Building Block Approach”. Ulike land kan velge innen visse rammer (”pakker”) hvilke deler de vil innføre (klasser og kategorier). EU har valgt for alle EU/EØS-land. • Ikke totalharmonisering

12 12 EMBALLERING (”Packaging”)  Krav til emballasje finnes i dagens regler  Krav til emballasje finnes i CLP-forordningen

13 13 MERKING

14 14 Brann- og eksplosjonsfaresymboler

15 15 Brann- og eksplosjonsfaresymboler Nye GHS piktogram

16 16 Helse- og miljøfaresymboler og farebetegnelse

17 17 Helse- og miljøfaresymboler og farebetegnelse Nye GHS piktogram og ”signal words” Akutt helse Kroniske helse

18 Arbeidstilsynet 18 Helsefaremerking ENDRING: • To nye piktogram • Kun to ”signalwords” (”varselord”?) - Danger (Dansk: Farlig)”Fare”? - Warning(Dansk: Advarsel)”Advarsel”?

19 19 KLASSIFISERING

20 Arbeidstilsynet Klassifisering av stoffer Kjemiske stoffer, som skal markedsføres, skal klassifiseres ved anvendelse av en eller begge fremgangsmåter: 1.Anvendelse av harmoniserte klassifiseringer, 2.Selvklassifisering ved anvendelse av kriteriene. Blandinger skal alltid selvklassifiseres 20

21 Arbeidstilsynet Harmonisert klassifisering Harmoniserte klassifiseringer i Norge i dag: ”Stofflisten” Harmoniserte klassifiseringer i CLP: CLP, Vedlegg VI Harmoniserte klassifiseringer for et stoff er bestemt på fellesskapsnivå og er angitt i Vedlegg VI til CLP. Anvendelse av harmoniserte klassifiseringer og de spesifikke konsentrasjonsgrensene gitt i vedlegg VI er obligatoriske. Bundet harmonisert klassifisering for CMR og luftveissensibilisering. 21

22 Arbeidstilsynet Fysiske farer Dagens merkeforskrift: 5 fareklasser • Eksplosiv • Oksiderende • Ekstremt brannfarlig • Meget brannfarlig • Brannfarlig 22

23 Arbeidstilsynet CLP: 16 fareklasserDansk • Eksplosiver (Ustabile eksplosiver, gr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6) • Brandfarlige gasarter (kategori 1 og 2) • Brandfarlige aerosoler (kategori 1 og 2) • Brandnærende gasser (kategori 1) • Gasser under tryk (Komprimert gas, flydende gas, nedkjølet gas og opløst gas) • Brandfarlige væsker (kategori 1, 2, og 3) • Brandfarlige faste stoffer (kategori 1 og 2) • Selvreaktive stoffer og blandinger (type A, B, C, D, E, F & G) (type A og B) • Pyrofore væsker (kategori 1) • Pyrofore faste stoffer (kategori 1) • Selvopvarmende stoffer og blandinger (kategori 1 og 2) • Stoffer og blandinger, som i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser (kategori 1, 2 og 3) • Brandnærende væsker (kategori 1, 2 og 3) (kategori 1 og 2) • Brandnærende faste stoffer (kategori 1, 2 og 3) (kategori 1 og 2) • Organiske peroxider (type A, B, C, D, E, F & G) (type A til F) • Metalætsende (kategori 1) STRENGE TESTKRAV FOR FYSISKE FARER 23

24 Arbeidstilsynet 24 Ny fareklasse • STOT - SE (Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure) ”Spesifikk målorgantoksisitet – enkel eksponering” • STOT - RE (Specific Target Organ Toxicity - Repeted Exposure ”Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering”

25 25 Helsefare Akutt giftig, oralt

26 Helsefare Akutt giftig, dermalt 26

27 Helsefare Akutt giftig inhalasjon - gasser 27

28 Helsefare Etsende/irriterende - hud 28

29 Helsefare Alvorlig øyeskade/irriterende på øyne 29

30 Helsefare Sensibiliserende – innånding eller hud 30

31 Helsefare Kreft 31

32 Helsefare Kjønnscellemutagen virkning 32

33 Helsefare Reproduksjonstoksisitet 33 Tilleggskategori for amming

34 Helsefare STOT-SE Spesifikk målorgantoksisitet – enkel eksponering Spesifikk målorgantoksisk – enkel eksponering 34

35 Helsefare STOT-RE Spesifikk målorgantoksisitet –gjentatt eksponering 35

36 Helsefare Aspirasjon 36

37 Miljøfare Akutt fare 37

38 Miljøfare Fare for skadelige langtidseffekter - 38

39 Miljøfare Farlig for ozonlaget 39

40 1234 Acute oral toxicity Acute dermal toxicity Acute inhalation toxicity Skin corrosion/irritation 1A1B1C CorrosiveIrritation 2 1234 1234 Hazard classHazard category Sensitisation: respiratory Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Reproductive toxicity STOT – single exposure STOT – repeated exposure Severe eye damage/eye irritation 1A1B2 1A1B2 1A1B 1 1 Lactation 12 12 Health hazards under CLP 2 3 Sensitisation: skin 1 Aspiration hazard 1 2 http://echa.europa.eu/reach_enforcement_en.asp

41 Ulike testdata -Ulik klassifisering Man kan allikevel få ulik klassifisering av et stoff, selv om kriteriene er like, på grunn av tilgang til ulike testdata. 41

42 42 HVA NÅ?

43 Arbeidstilsynet 43 GHS (2.rev) er implementert i en ny EU-forordning for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Forordningen vil etter en overgangsperiode erstatte dagens –stoffdirektiv (67/548/EEC) –stoffblandingsdirektiv (1999/45/EC) Del XI om C&L i REACH blir erstattet av den nye forordningen CLP-forordningen ble vedtatt i EU 16. desember 2008 og trådte i kraft i EU 20. januar 2009.

44 Arbeidstilsynet Endring av CLP • 1. ATP til CLP er vedtatt i EU (Forordning EC (790/2009)) - var på høring i Norge til 1.6.2010. • Innebærer ny eller endret klassifisering for ca. 1300 stoffer: - ca. 700 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere får klassifisering - Ca. 600 stoffer får endret klassifisering Dette forventes å gi økt beskyttelse av helse og miljø, både det ytre miljøet og arbeidsmiljøet. 44

45 Arbeidstilsynet Endring av CLP fortsatt • 2. ATP til CLP er vedtatt i EU (Forordning EF (286/2011) (vedtatt i EU 10. mars 2011 og trådde i kraft 19. april 2011) CLP harmoniseres med 3.rev. av FNs GHS (rev. hvert annet år) - Er på høring i Norge høsten 2011 Innebærer endring for : • Allegifremkallende stoffer Endring i klassifisering fra 1 (1 %) til 1A (0.1 %) 1B (1 %) • Miljøskadelige stoffer Kriteriene for klassifisering vil i større grad differensieres avhengig av hvilken informasjon som er tilgjengelig for stoffet som skal klassifiseres. NOEC. Lett/Ikke lett nedbrytbare. Ozonnedbrytende stoffer Fra kun EUH-setn. til Pictogram 2. ATP til CLP gjelder for stoffer i EU fra 1. desember 2012 og for stoffblandinger i EU fra1. juni 2015. Frivillig før disse datoer - også i Norge 45

46 Arbeidstilsynet 46 Oppbygging av EUs CLP-forordning (1355 sider) Forklarende tekst (Explanatory memorandum) Forordning – 79 fortaler og 62 paragrafer 7 Annex’er som kan endres ved egen prosedyre

47 Arbeidstilsynet 47 CLP-Annex Annex IKlass./merk kriterier for stoffer og stoffblandinger (fra GHS) Annex IISpesielle regler for merking og emballasje. For eksempel barnesikret lukning og følbar merking Annex III Liste over ”Hazard Statement” (H-setn./R-setn.)(fra GHS) + EUH Ikke i GHS men i CLP Annex IVListe over Precautionary Statement” (P-setn./S-setn.)(fra GHS) Annex VPicktogrammer (symboler) (fra GHS) Annex VIListe over stoffer med harmonisert klassifisering (”Stofflisten”) 3.1(volum IIa): Oversettelse av dagens stoffliste til CLP 3.2 (volum IIb): Dagens Stoffliste Annex VII”Oversettelsestabell” (”speil”) hvor klassifisering iht. stoffdirektivet er oversatt til CLP (vanskelig for fys./kjem.)

48 Arbeidstilsynet 48 Nummerering av H og P-setninger

49 Arbeidstilsynet 49 CLP-forordningen innebærer: • Nye kriterier for klassifisering • Nye farepiktogram • Plantevernmidler og biocider inkluderes • EUs ”leftovers” (ozonnedbrytende kjemikalier) inkluderes Den norske forskriften om klassifisering og merking av farlige kjemikalier (merkeforskriften) vil etter en overgangsperiode bli erstattet av CLP-regelverket. Frister: 01.12. 2010Reklassifisering av stoffer (markedsførte:1.12.2012) 01.06. 2015Reklassifisering av stoffblandinger (m.f.: 1.06.2017)

50 Arbeidstilsynet 50 Overgangsperioder for CLP

51 Arbeidstilsynet 51 Hva skjer i Norge? • Ny CLP-forskrift • Oversettelse • Høringer av endringer (ATP-er) • Stofflisten (Oppheves → ECHAs hjemmesider) • Notifisere stoffer til ECHA fra 1.12.2010 • Veiledninger Modul 1 og Modul 2 til CLP (ECHAs hjemmesider) • Vil muligens tre i kraft i Norge våren 2012.

52 Arbeidstilsynet Etikett - CLP 52

53 Arbeidstilsynethttp://echa.europa.eu/reach_enforcement_en.asp An example of small label http://echa.europa.eu Small packaging exemptions: reduced set of hazard and precautionary statements, grouped together on the label by language No omissions, but full range of hazard pictograms

54 Arbeidstilsynethttp://echa.europa.eu/reach_enforcement_en.asp An example: label includes transport labels and marks

55 Arbeidstilsynet Etikettens størrelse (samme som i merkeforskriften) 55

56 Arbeidstilsynet Hvor mange språk på etiketten? 56

57 Arbeidstilsynet Etiketten fortsatt… 57 Hvordan organisere etiketten – som man vil? • Farepiktogram, signalord, fare- og sikkerhetssetninger skal stå samlet • Hvis flere språk: Alle informasjon samlet i et språk (CLP art. 32). Når skal etiketten oppdateres (CLP art. 30)? • Uten unødig forsinkelse ved endring av klassifisering og merking av et stoff/stoffblanding når klassifsieringen og merkingen er mer alvorlig, eller når ny tilleggsinformasjon er nødvendig • Innen 18 mnd. Når ny klassifisering er mindre alvorlig eller ved endring av navn, telefonnummer til leverandør

58 Arbeidstilsynet Unntak fra CLP art. 31 Alminnelige regler for påføring av etiketter 58

59 Arbeidstilsynet 1.5.1 Unntak fra art.31 (art 29.nr.1) 59

60 Arbeidstilsynet Melding til ECHA fra 1.12.2010 60

61 Arbeidstilsynet Hvilke stoffer skal meldes? 61

62 Arbeidstilsynet Hva skal meldes? 62

63 Arbeidstilsynet Hvordan skal man melde? 63

64 Arbeidstilsynet 64 Noen aktuelle lenker • http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/classification/index _en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/classification/index _en.htm • http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html • http://klif.no http://klif.no • http://arbeidstilsynet.no http://arbeidstilsynet.no • http://eur- lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A353%3ASOM %3AEN%3AHTML http://eur- lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A353%3ASOM %3AEN%3AHTML • EU-Kommisjonen har laget en uoffisiell konsolidert versjon av CLP. Den finner dere her under avsnittet om 2ATP: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/ classification/index_en.htm.http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/ classification/index_en.htm

65 SIKKERHETSDATABLAD(SDS) 65

66 Arbeidstilsynet Endring av REACH vedlegg II (om SDS) For eksempel: • Bruksområder + hva det ikke må brukes til • Registreringsnummer (EU-ECHA) • Norsk nødnummer (Giftinformasjonen) • Merking inkl. piktogram i pkt. 2, tidligere pkt.15. • CLP klassifiseringer (gammel og ny klassifisering) • Alle pkt. skal fylles ut • Mer data (noe beregnet for helsepersonell) • Eksponeringsscenarier 66

67 Arbeidstilsynet Eksponeringsscenario, definisjon i REACH: Driftsvilkår og risikohåndteringstiltak som beskriver: • hvordan stoffet blir framstilt eller brukt i løpet av sin livssyklus • hvordan framstilleren eller importøren kontrollerer, eller anbefaler etterfølgende brukere å kontrollere, menneskers eller miljøets eksponering. 67

68 Arbeidstilsynet Eksponeringsscenarioer • Registrantene må utarbeide eksponeringsscenarioer for stoffer som er: • registrert • 10 tonn/år eller mer per registrant • farlige • – Kriteriene i CLP* / klass-merk-forskriften** • – PBTeller vPvB i følge REACH vedlegg XII • *) CLP = EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger • **) Klass-merk-forskriften= forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, gjennomfører direktivene 67/548/EØF (stoffdirektivet) og 1999/45/EF (stoffblandingsdirektivet) i Norge 68

69 Arbeidstilsynet Eksponeringsscenarioer fortsatt Hva etterfølgende brukere må gjøre: • Sammenlikne bruksbetingelsene og risikohåndteringstiltakene i virksomheten med opplysningene i eksponeringsscenarioene. • Hvis stor forskjell, er det ikke sikkert at virksomheten er dekket av eksponeringsscenarioet. • Videreformidle eksponeringsscenarioene med sikkerhetsdatablad for stoffblandinger de lager sjøl. http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2011/Desember- 2011/Foredrag-fra-konferanse/?cid=45995 69

70 Arbeidstilsynet05.07.2014 70 Nye forskrifter til arbeidsmiljøloven • Organisering, ledelse og medvirkning Utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Tiltaksverdier og grenseverdier mm. for fysiske, kjemiske og biologiske faktorer Konstruksjon, utforming og fremstilling av produkter Utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Administrative ordninger Virksomheten Produsenter, importører, leverandører, selgere, utleiere, utlånere januar 2006

71 Arbeidstilsynet05.07.2014 71 Nye HMS- forskrifter • E t hovedtrekk i oppbyggingen av de nye forskriftene er: • En systematikk som har tre bærebjelker →Krav om tilrettelegging før arbeidet igangsettes →Krav til plassen hvor arbeidet skal utføres →Krav til arbeidets utførelse • Fra et fragmentert regelverk basert på krav for særskilte forhold i spesifikke næringer, til et helhetlig regelverk basert på risikovurdering og gjenomgående krav.

72 Arbeidstilsynet Forskrift om utførelse av arbeid Innholdsfortegnelse Første del: Innledende bestemmelser Kapittel 1 Innledende bestemmelser Andre del: Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer Kapittel 2 Stoffkartotek Kapittel 3 Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse Kapittel 4 Asbestarbeid Kapittel 5 Varmt arbeid Kapittel 6 Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer Kapittel 7 Arbeid med fare for forplantningsskader Kapittel 8 Arbeid ved avløpsanlegg Kapittel 9 Arbeid med cytostatika Osv…… 72

73 Arbeidstilsynet Eksempel Kapittel 2 Stoffkartotek § 2-1 Krav om stoffkartotek Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de stoffene som kan medføre helsefare, deriblant de som dannes under prosesser i virksomheten. Stoffkartoteket skal opprettes før stoffene dannes, fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten. Stoffkartoteket skal for de tre gruppene som nevnes nedenfor, inneholde følgende informasjon: Gruppe 1) For farlige kjemikalier som omfattes av EF-forordning 1907/2006 artikkel 31 om krav til sikkerhetsdatablader, jf. forskrift 30.05.2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) § 1, skal det foreligge (osv…) 73

74 Arbeidstilsynet 74 Hege E. Hansen


Laste ned ppt "1 Hege E. Hansen. 2 UiT, Tromsø14.desember 2011 TEMA Kjemikalieregelverkene - hva skal ut? CLP/GHS •Bakgrunn – Hvorfor? •Classification- Labelling- Packaging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google