Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hege E. Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hege E. Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hege E. Hansen

2

3 UiT, Tromsø14.desember 2011 TEMA
Kjemikalieregelverkene - hva skal ut? CLP/GHS Bakgrunn – Hvorfor? Classification- Labelling- Packaging Hva er nytt? Status Fareetiketten Melding Oppbyggingen av CLP-forordningen Tidsfrister - Overgangsperioden Informasjon REACH Sikkerhetsdatablad Eksponeringsscenarioer (ES)

4 Kjemikalieregelverkene - hva skal ut?
Forskjellen på REACH og CLP Merkeforskriften fases ut når CLP fases inn De øvrige skal bestå, men revideres/omstruktureres: Stoffkartotekforskriften Kjemikalieforskriften Produktforskriften (Klif) +++ Leverandørens plikter Arbeidsgivers plikter

5 FN GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) EU CLP-forordningen (Classification-Labelling-Packaging)

6 Felles system for transport av farlig gods
Verdens regelverk: Felles system for transport av farlig gods Mange ulike merkesystemer for ulike brukere - EØS området (inkludert Australia) - Japan - USA - Canada - ++ Manglende system i svært mange land, spesielt U-land

7 INCONSISTENCY 7

8 Hvorfor et harmonisert system?
Stoff med LD50 på 257 mg/kg GHS Danger EU Harmful USA Toxic Canada Toxic Australia Harmful India Non-Toxic Japan Toxic Malaysia Harmful Thailand Harmful New Zealand Hazardous China Not dangerous Korea Toxic

9 BAKGRUNN Kjemikalier er en stor trussel for helse og miljø gjennom sin livssyklus fra produksjon, håndtering, transport og bruk Folk i alle aldre, fra barn til eldre, med ulikt språk og alfabet, analfabeter, fra ulike sosiale forhold, utsettes daglig for farlige produkter (kjemikalier, pesticider etc.) For å håndtere denne faren og den utstrakte globale handelen med kjemikalier ønsker man et felles internasjonalt harmonisert system for kjemikalier.

10 FORMÅLET MED GHS Skape felles kriterier for klassifisering og merking av kjemikalier i alle sektorer i FNs medlemsland Skape felles regler for utarbeidelse av helse-, miljø og sikkerhetsdatablad. Disse reglene er implementert i REACH Øke beskyttelsen for mennesker og miljø Senke behovet for å teste og vurdere kjemikalier Forbedre betingelsene for internasjonal handel HMS-datablad viktigste kommunikasjonskilde- MÅ ivaretas også i nytt regelverk

11 GHS Globale regler for klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger Fysikalske/kjemiske egenskaper Helse Miljø Sikkerhetsdatablader Klassifisering på bakgrunn av iboende egenskaper Ikke juridisk bindende – kun rekommandasjon Inkluderer en ”Building Block Approach”. Ulike land kan velge innen visse rammer (”pakker”) hvilke deler de vil innføre (klasser og kategorier). EU har valgt for alle EU/EØS-land. Ikke totalharmonisering

12 EMBALLERING (”Packaging”)
Krav til emballasje finnes i dagens regler Krav til emballasje finnes i CLP-forordningen EMBALLERING (”Packaging”)

13 MERKING

14 Brann- og eksplosjonsfaresymboler
Snudde kvadrater, rød kant, ikke undertekst

15 Brann- og eksplosjonsfaresymboler
Nye GHS piktogram Snudde kvadrater, rød kant, ikke undertekst

16 Helse- og miljøfaresymboler og farebetegnelse
Ikke lenger dødningehode for meget giftig OG giftig. GHS mye likt Canadas piktogram. Nå ett for akutt ett annet for kronisk. KUN to undertekster. Karakterløs figur. KJØNNSNØYTRAL. Fått med MILJØFARESYMBOL

17 Helse- og miljøfaresymboler og farebetegnelse
Nye GHS piktogram og ”signal words” Akutt helse Ikke lenger dødningehode for meget giftig OG giftig. GHS mye likt Canadas piktogram. Nå ett for akutt ett annet for kronisk. KUN to undertekster. Karakterløs figur. KJØNNSNØYTRAL. Fått med MILJØFARESYMBOL Kroniske helse

18 Helsefaremerking ENDRING: To nye piktogram
Kun to ”signalwords” (”varselord”?) - Danger (Dansk: Farlig) ”Fare”? - Warning (Dansk: Advarsel) ”Advarsel”?

19 KLASSIFISERING

20 Klassifisering av stoffer
Kjemiske stoffer, som skal markedsføres, skal klassifiseres ved anvendelse av en eller begge fremgangsmåter: Anvendelse av harmoniserte klassifiseringer, Selvklassifisering ved anvendelse av kriteriene. Blandinger skal alltid selvklassifiseres

21 Harmonisert klassifisering
Harmoniserte klassifiseringer i Norge i dag: ”Stofflisten” Harmoniserte klassifiseringer i CLP: CLP, Vedlegg VI Harmoniserte klassifiseringer for et stoff er bestemt på fellesskapsnivå og er angitt i Vedlegg VI til CLP. Anvendelse av harmoniserte klassifiseringer og de spesifikke konsentrasjonsgrensene gitt i vedlegg VI er obligatoriske. Bundet harmonisert klassifisering for CMR og luftveissensibilisering.

22 Fysiske farer Dagens merkeforskrift: 5 fareklasser Eksplosiv
Oksiderende Ekstremt brannfarlig Meget brannfarlig Brannfarlig

23 CLP: 16 fareklasser Dansk
Eksplosiver (Ustabile eksplosiver, gr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6) Brandfarlige gasarter (kategori 1 og 2) Brandfarlige aerosoler (kategori 1 og 2) Brandnærende gasser (kategori 1) Gasser under tryk (Komprimert gas, flydende gas, nedkjølet gas og opløst gas) Brandfarlige væsker (kategori 1, 2, og 3) Brandfarlige faste stoffer (kategori 1 og 2) Selvreaktive stoffer og blandinger (type A, B, C, D, E, F & G) (type A og B) Pyrofore væsker (kategori 1) Pyrofore faste stoffer (kategori 1) Selvopvarmende stoffer og blandinger (kategori 1 og 2) Stoffer og blandinger, som i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser (kategori 1, 2 og 3) Brandnærende væsker (kategori 1, 2 og 3) (kategori 1 og 2) Brandnærende faste stoffer (kategori 1, 2 og 3) (kategori 1 og 2) Organiske peroxider (type A, B, C, D, E, F & G) (type A til F) Metalætsende (kategori 1) STRENGE TESTKRAV FOR FYSISKE FARER

24 Ny fareklasse STOT - SE (Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure) ”Spesifikk målorgantoksisitet – enkel eksponering” STOT - RE (Specific Target Organ Toxicity - Repeted Exposure ”Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering”

25 Helsefare Akutt giftig, oralt

26 Helsefare Akutt giftig, dermalt

27 Helsefare Akutt giftig inhalasjon - gasser

28 Helsefare Etsende/irriterende - hud

29 Helsefare Alvorlig øyeskade/irriterende på øyne

30 Helsefare Sensibiliserende – innånding eller hud

31 Helsefare Kreft

32 Helsefare Kjønnscellemutagen virkning

33 Helsefare Reproduksjonstoksisitet
Tilleggskategori for amming

34 Helsefare STOT-SE Spesifikk målorgantoksisitet – enkel eksponering Spesifikk målorgantoksisk – enkel eksponering

35 Helsefare STOT-RE Spesifikk målorgantoksisitet –gjentatt eksponering

36 Helsefare Aspirasjon

37 Miljøfare Akutt fare

38 Miljøfare Fare for skadelige langtidseffekter -

39 Miljøfare Farlig for ozonlaget

40 Health hazards under CLP
Hazard class Hazard category Acute oral toxicity Acute dermal toxicity Acute inhalation toxicity 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Skin corrosion/irritation Corrosive Irritation 1A 1B 1C 2 Severe eye damage/eye irritation 1 2 Sensitisation: respiratory 1 Sensitisation: skin 1 Germ cell mutagenicity 1A 1B 2 Carcinogenicity 1A 1B 2 Reproductive toxicity 1A 1B 2 Lactation STOT – single exposure STOT – repeated exposure 1 2 3 1 2 Aspiration hazard 1

41 Ulike testdata - Ulik klassifisering Man kan allikevel få ulik klassifisering av et stoff, selv om kriteriene er like, på grunn av tilgang til ulike testdata.

42 HVA NÅ?

43 Forordningen vil etter en overgangsperiode erstatte dagens
GHS (2.rev) er implementert i en ny EU-forordning for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Forordningen vil etter en overgangsperiode erstatte dagens stoffdirektiv (67/548/EEC) stoffblandingsdirektiv (1999/45/EC) Del XI om C&L i REACH blir erstattet av den nye forordningen CLP-forordningen ble vedtatt i EU 16. desember 2008 og trådte i kraft i EU 20. januar 2009.

44 Endring av CLP 1. ATP til CLP er vedtatt i EU (Forordning EC (790/2009)) - var på høring i Norge til Innebærer ny eller endret klassifisering for ca stoffer: - ca. 700 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere får klassifisering - Ca. 600 stoffer får endret klassifisering Dette forventes å gi økt beskyttelse av helse og miljø, både det ytre miljøet og arbeidsmiljøet.

45 Endring av CLP fortsatt
2. ATP til CLP er vedtatt i EU (Forordning EF (286/2011) (vedtatt i EU 10. mars 2011 og trådde i kraft 19. april 2011) CLP harmoniseres med 3.rev. av FNs GHS (rev. hvert annet år) - Er på høring i Norge høsten 2011 Innebærer endring for : Allegifremkallende stoffer Endring i klassifisering fra 1 (1 %) til 1A (0.1 %) 1B (1 %) Miljøskadelige stoffer Kriteriene for klassifisering vil i større grad differensieres avhengig av hvilken informasjon som er tilgjengelig for stoffet som skal klassifiseres. NOEC. Lett/Ikke lett nedbrytbare. Ozonnedbrytende stoffer Fra kun EUH-setn. til Pictogram 2. ATP til CLP gjelder for stoffer i EU fra 1. desember 2012 og for stoffblandinger i EU fra1. juni 2015. Frivillig før disse datoer - også i Norge

46 Oppbygging av EUs CLP-forordning (1355 sider)
Forklarende tekst (Explanatory memorandum) Forordning – 79 fortaler og 62 paragrafer 7 Annex’er som kan endres ved egen prosedyre

47 CLP-Annex Annex I Klass./merk kriterier for stoffer og stoffblandinger (fra GHS) Annex II Spesielle regler for merking og emballasje. For eksempel barnesikret lukning og følbar merking Annex III Liste over ”Hazard Statement” (H-setn./R-setn.) (fra GHS) + EUH Ikke i GHS men i CLP Annex IV Liste over Precautionary Statement” (P-setn./S-setn.) (fra GHS) Annex V Picktogrammer (symboler) (fra GHS) Annex VI Liste over stoffer med harmonisert klassifisering (”Stofflisten”) 3.1(volum IIa): Oversettelse av dagens stoffliste til CLP 3.2 (volum IIb): Dagens Stoffliste Annex VII ”Oversettelsestabell” (”speil”) hvor klassifisering iht. stoffdirektivet er oversatt til CLP (vanskelig for fys./kjem.)

48 Nummerering av H og P-setninger

49 CLP-forordningen innebærer:
Nye kriterier for klassifisering Nye farepiktogram Plantevernmidler og biocider inkluderes EUs ”leftovers” (ozonnedbrytende kjemikalier) inkluderes Den norske forskriften om klassifisering og merking av farlige kjemikalier (merkeforskriften) vil etter en overgangsperiode bli erstattet av CLP-regelverket. Frister: Reklassifisering av stoffer (markedsførte: ) Reklassifisering av stoffblandinger (m.f.: )

50 Overgangsperioder for CLP

51 Hva skjer i Norge? Ny CLP-forskrift Oversettelse
Høringer av endringer (ATP-er) Stofflisten (Oppheves → ECHAs hjemmesider) Notifisere stoffer til ECHA fra Veiledninger Modul 1 og Modul 2 til CLP (ECHAs hjemmesider) Vil muligens tre i kraft i Norge våren 2012.

52 Etikett - CLP Merkeforskriften: Dekke minst 1/10 (større enn i CLP)

53 Small packaging exemptions: No omissions, but full range
An example of small label Small packaging exemptions: reduced set of hazard and precautionary statements, grouped together on the label by language No omissions, but full range of hazard pictograms

54 An example: label includes transport labels and marks

55 Etikettens størrelse (samme som i merkeforskriften)

56 Hvor mange språk på etiketten?

57 Etiketten fortsatt… Hvordan organisere etiketten – som man vil?
Farepiktogram, signalord, fare- og sikkerhetssetninger skal stå samlet Hvis flere språk: Alle informasjon samlet i et språk (CLP art. 32). Når skal etiketten oppdateres (CLP art. 30)? Uten unødig forsinkelse ved endring av klassifisering og merking av et stoff/stoffblanding når klassifsieringen og merkingen er mer alvorlig, eller når ny tilleggsinformasjon er nødvendig Innen 18 mnd. Når ny klassifisering er mindre alvorlig eller ved endring av navn, telefonnummer til leverandør

58 Unntak fra CLP art. 31 Alminnelige regler for påføring av etiketter

59 1.5.1 Unntak fra art.31 (art 29.nr.1)

60 Melding til ECHA fra

61 Hvilke stoffer skal meldes?

62 Hva skal meldes?

63 Hvordan skal man melde?

64 Noen aktuelle lenker EU-Kommisjonen har laget en uoffisiell konsolidert versjon av CLP. Den finner dere her under avsnittet om 2ATP: 

65 SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

66 Endring av REACH vedlegg II (om SDS)
For eksempel: Bruksområder + hva det ikke må brukes til Registreringsnummer (EU-ECHA) Norsk nødnummer (Giftinformasjonen) Merking inkl. piktogram i pkt. 2, tidligere pkt.15. CLP klassifiseringer (gammel og ny klassifisering) Alle pkt. skal fylles ut Mer data (noe beregnet for helsepersonell) Eksponeringsscenarier

67 Eksponeringsscenario, definisjon i REACH:
Driftsvilkår og risikohåndteringstiltak som beskriver: hvordan stoffet blir framstilt eller brukt i løpet av sin livssyklus hvordan framstilleren eller importøren kontrollerer, eller anbefaler etterfølgende brukere å kontrollere, menneskers eller miljøets eksponering.

68 Eksponeringsscenarioer
Registrantene må utarbeide eksponeringsscenarioer for stoffer som er: registrert 10 tonn/år eller mer per registrant farlige – Kriteriene i CLP* / klass-merk-forskriften** – PBTeller vPvB i følge REACH vedlegg XII *) CLP = EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger **) Klass-merk-forskriften= forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, gjennomfører direktivene 67/548/EØF (stoffdirektivet) og 1999/45/EF (stoffblandingsdirektivet) i Norge

69 Eksponeringsscenarioer fortsatt
Hva etterfølgende brukere må gjøre: Sammenlikne bruksbetingelsene og risikohåndteringstiltakene i virksomheten med opplysningene i eksponeringsscenarioene. Hvis stor forskjell, er det ikke sikkert at virksomheten er dekket av eksponeringsscenarioet. Videreformidle eksponeringsscenarioene med sikkerhetsdatablad for stoffblandinger de lager sjøl.

70 Nye forskrifter til arbeidsmiljøloven
Organisering, ledelse og medvirkning Utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Virksomheten Tiltaksverdier og grenseverdier mm. for fysiske, kjemiske og biologiske faktorer Administrative ordninger Konstruksjon, utforming og fremstilling av produkter Produsenter, importører, leverandører, selgere, utleiere, utlånere januar 2006

71 Nye HMS- forskrifter E t hovedtrekk i oppbyggingen av de nye forskriftene er: En systematikk som har tre bærebjelker → Krav om tilrettelegging før arbeidet igangsettes → Krav til plassen hvor arbeidet skal utføres → Krav til arbeidets utførelse Fra et fragmentert regelverk basert på krav for særskilte forhold i spesifikke næringer, til et helhetlig regelverk basert på risikovurdering og gjenomgående krav.

72 Forskrift om utførelse av arbeid
Innholdsfortegnelse Første del: Innledende bestemmelser Kapittel 1 Innledende bestemmelser Andre del: Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer Kapittel 2 Stoffkartotek Kapittel 3 Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse Kapittel 4 Asbestarbeid Kapittel 5 Varmt arbeid Kapittel 6 Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer Kapittel 7 Arbeid med fare for forplantningsskader Kapittel 8 Arbeid ved avløpsanlegg Kapittel 9 Arbeid med cytostatika Osv……

73 Eksempel Kapittel 2 Stoffkartotek § 2-1 Krav om stoffkartotek Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de stoffene som kan medføre helsefare, deriblant de som dannes under prosesser i virksomheten. Stoffkartoteket skal opprettes før stoffene dannes, fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten. Stoffkartoteket skal for de tre gruppene som nevnes nedenfor, inneholde følgende informasjon: Gruppe 1) For farlige kjemikalier som omfattes av EF-forordning 1907/2006 artikkel 31 om krav til sikkerhetsdatablader, jf. forskrift nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) § 1, skal det foreligge (osv…)

74 Hege E. Hansen


Laste ned ppt "Hege E. Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google