Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Lakkegata skole VEILEDET LESING – halvdagskurs fredag 30. mai 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Lakkegata skole VEILEDET LESING – halvdagskurs fredag 30. mai 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Lakkegata skole VEILEDET LESING – halvdagskurs fredag 30. mai 2008

2 Oslo kommune Lakkegata skole Dagens program •12.00 -12.45: Veiledet lesing og lesestrategier •12.45 - 13.00: Pause •13.00 - 13.45: Veiledet lesing og LUS •13.45 - 14.00: Pause •14.00 - 14.45: Veiledet lesing i praksis på 1., 3. og 6. trinn •14.45 - 15.00: Oppsummering og spørsmål

3 Oslo kommune Lakkegata skole Hva er lesing? Lesing = avkoding X forståelse

4 Oslo kommune Lakkegata skole Veiledet lesing – et helhetlig leseprogram •Lytte, snakke, lese og skrive er likeverdige komponenter •Veiledet lesing er hjertet i leseprogrammet •Integrert lesemetodikk – syntetisk og analytisk lesemetode

5 Oslo kommune Lakkegata skole Veiledet lesing i små mestringsgrupper •En lærer og en gruppe elever (2 – 6 elever) sitter rundt et bord •Elevene har tilnærmet lik lesekompetanse (LUS-kvalitet) •De leser og diskuterer en tekst •Hver elev har et eksemplar av boka eller den valgte teksten •Lærer har tilgang på Whiteboard, flipover eller tavle

6 Oslo kommune Lakkegata skole Målet med veiledet lesing •Utvikle gode lesestrategier - elevene skal lykkes med lesingen og mestre stadig nye tekster •Konstruere mening - elevene skal forstå det de leser •Kritisk lesing - elevene skal respondere kritisk på tekstene de leser •Elevtilpasset og individsentrert opplæring i dynamiske grupper

7 Oslo kommune Lakkegata skole Lesefasene i veiledet lesing for å konstruere mening og leseforståelse •Førlesefasen/motivasjonsfasen – skape førforståelse for teksten, aktivisere ordforrådet, gå bildepromenade, se på forside og tittel. I denne fasen leses det høyt. Læringsmål presiseres. •Lesefasen – arbeide med leseforståelse, lesestrategier, virkemidler, ledetråder (meningsbærende, strukturelle, ortografiske og fonologiske) tabeller, illustrasjoner, ord, begreper i tråd med kompetansemål i Kunnskapsløftet. Elevene får lese enkeltvis. •Etterarbeidsfasen/oppsummering og refleksjon – snakke om teksten og strategiene som er brukt, elevene viser gjennom lesing, samhandling og kommunikasjon om de har nådd læringsmålet, forstår det de har lest og bruker nye ord og begreper.

8 Oslo kommune Lakkegata skole Et helhetlig program for leseopplæring med ulike opplevelser og innfallsvinkler •Høytlesing – krever mest lærerstøtte i begynnelsen hvor elevenes innsats er liten •Felleslesing – krever mye lærerstøtte, men innsatsen til elevene øker •Veiledet lesing – krever innsats fra begge parter •Selvstendig lesing – krever høy innsats fra elevene og mindre fra lærer

9 Oslo kommune Lakkegata skole Hvorfor praktisere veiledet lesing? •En målrettet og strukturert undervisningsform •Kan brukes i alle fag på alle klassetrinn •Veiledet lesing er tilpasset opplæring •Elevene blir trygge og selvstendige lesere •Utvikling av leseforståelse og lesekompetanse •Elevene lærer av hverandre •Utfordringer innenfor nærmeste utviklingssone (Vygotsky) •Samspill mellom lærer og elev •Tekstens innhold blir fremhevet •Veiledet lesing bidrar til å øke vurderingskompetansen hos læreren

10 Oslo kommune Lakkegata skole Lesestrategier (teknikker, ferdigheter, måter) Gode lesestrategier fremmer elevenes motivasjon for læring og evne til å løse vanskelige oppgaver (Kunnskapsløftets generelle del) Definisjon på strategi: 1.Fremgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring (Kunnskapsløftet) 2.En systematisk plan, bevisst tilpasset og overvåket for å bedre læringsprestasjoner (L. I. Kulbrandstad 2003: Lesing i utvikling)

11 Oslo kommune Lakkegata skole Kjennetegn ved gode lesere: •De har høy lesehastighet •De kan tilpasse hastigheten til lesesituasjonen de er i

12 Oslo kommune Lakkegata skole Forskjellige tekster leses med ulik hensikt. Det å kunne endre lesehastigheten er en viktig del av den strategiske lesekompetansen •Nærlesing, studielesing eller dybdelesing: langsom lesemåte vi bruker når en tekst skal leses veldig nøye •Skumlesing: å lese en tekst raskt igjennom for å få et inntrykk av hva den handler om (loddrett skumming, slangeskumming, diagonalskumming og linjeskumming). •Punktlesing: lesing når vi leter etter en spesiell informasjon (et bestemt ord, navn, årstall osv.).

13 Oslo kommune Lakkegata skole LESESTRATEGIER FOR DE YNGSTE ELEVENE Arbeid med metakognisjon blant skolebegynnere (Dorothee Baker) Metakognisjon: Tenkning om tenking •Innsikt i egen lesing •Innsikt i lesing og forståelse av tekst

14 Oslo kommune Lakkegata skole 9 LURE LESEKNEP Jeg må bruke øynene! Jeg må lese nøye! •Små, løse øyne

15 Oslo kommune Lakkegata skole Jeg må lytte! Jeg må høre det jeg leser! •Løsører

16 Oslo kommune Lakkegata skole Jeg må bruke hodet! Jeg må tenke når jeg leser! •Lyspære

17 Oslo kommune Lakkegata skole Jeg må være lur detektiv! Jeg må tenke fremover når jeg leser! •Svarte solbriller

18 Oslo kommune Lakkegata skole Jeg må lese og huske! Jeg må lukke øynene og se bildene i hodet! •Lekekamera

19 Oslo kommune Lakkegata skole Forsto jeg dette? Forsto jeg ordene og hva det handlet om? •Spørsmålstegn av isopor

20 Oslo kommune Lakkegata skole Jeg må studere det jeg ikke forsto. Jeg må lese nærmere! •Forstørrelsesglass

21 Oslo kommune Lakkegata skole Jeg må trykke tilbake. Jeg må lese på nytt! •Fjernkontroll

22 Oslo kommune Lakkegata skole Jeg må spørre andre når jeg fortsatt ikke forstår. Hvem vet? •Ugle

23 Oslo kommune Lakkegata skole Veiledet lesing og Kunnskapsløftet •Vektlegger grunnleggende ferdigheter •Variasjon i litteratur og tekstsjangrer •Bevisst bruk av lese- og læringsstrategier •Settes av tid til lesing, refleksjon og kommunikasjon •Kunne forholde seg analytisk og kritisk til tekst

24 Oslo kommune Lakkegata skole Kompetansemål i Kunnskapsløftet Etter 2. trinn (LUS 10): •Bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over leste tekster Etter 4. trinn (LUS 15): •Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet •Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, føleleser og egne meninger •Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder •Vurdere og sammenlikne egne og andres tekster

25 Oslo kommune Lakkegata skole Etter 7. trinn (LUS 18a) •Lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelser •Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo •Referere og oppsummere tekster •Presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig

26 Oslo kommune Lakkegata skole Fra Læringsplakaten: •Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre •Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking •Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter

27 Oslo kommune Lakkegata skole LUS-trappa

28 Oslo kommune Lakkegata skole Forslag til faglitteratur •Bråten, Ivar 2002: Vygotsky i pedagogikken. Cappelen Akademisk Forlag •Allard, Rudqvist og Sundbald 2006: Den nye LUS-boken. En bok om leseutvikling. CappelenAkademisk Forlag •Engen og Kulbrandstad 2004: Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning. Gyldendal Akademisk Forlag •Forsterket tilpasset opplæring. Ressursperm for Grunnskolen. Utdanningsetaten Oslo Kommune 2006 •Frost, Jørgen 2004: Prinsipper for god lese-opplæring. Innføring i den første lese- og skriveopplæring. Cappelen Akademisk Forlag •Kulbrandstad, L. I. 2003: Lesing i utvikling. Fagbokforlaget, Landslaget for norskundervisning •Selj, Ryen og Lindberg 2004: Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Cappelen Akademisk Forlag •Santa, C. M. 2003: Lære å lære. Stiftelsen Dysleksiforskning •Å lese for livet. Barn lærer å lese 2003. Cappelen Akademisk Forlag

29 Oslo kommune Lakkegata skole Forslag til læremidler i forhold til LUS og veiledet lesing på 1. og 2. trinn •Bokslottet. Lese- og skrivestart. Storbøker til felleslesing og småbøker til veiledet lesing. GAN Aschehoug (fra ca. LUS 1 og opp til ca. LUS 6) •Damms Leseunivers. Skjønnlitterære småbøker i 11 nivåer og ressursperm for lærere (fra ca. LUS 4 og oppover) •Frost og Lønnegård 2000: Språkleker – praktisk del Universitetsforlaget (fra ca. LUS 1 og opp til ca. LUS 10) •Lesekassen. GAN Aschehoug (fra ca. LUS 1 og oppover) •Simsalabim – vi leser! 2003. Cappelen Forlag. 360 nivågraderte småbøker, 12 storbøker og lærerveiledning (fra ca. LUS 4 og oppover) •Simsalabim - vi leser mer! Cappelen Forlag. 120 fakta og fiksjonsbøker og lærerveiledning (fra ca. LUS 10 og oppover) •Varierte lettlestbøker i klasserommene og på biblioteket tilpasset LUS innenfor alle LUS-kvalitetene


Laste ned ppt "Oslo kommune Lakkegata skole VEILEDET LESING – halvdagskurs fredag 30. mai 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google