Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biblioteksmøte Agder 30. Oktober 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biblioteksmøte Agder 30. Oktober 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biblioteksmøte Agder 30. Oktober 2012

2 1913 Født i 1913 100 år med stemmerett for kvinner. Betzy Gåseflå fra Iveland er født i 1913 og det viktigste hun har lært av livet er at hun lærer noe nytt hver dag. Betzy Gåseflå har opplevd to verdenskriger, børskrakket i 1929 og var godt voksen da folketrygden ble innført i 1967.

3 11. juni 1913 – Alle kvinner fikk stemmerett i Norge

4 Historisk bakgrunn Kampen for kvinners røysterett kom i gang parallelt med at røysteretten for menn vart utvida på slutten av 1800-talet. På same måte som for menn vart røysteretten utvida stegvis. I siste halvdel av 1800-talet byrja fleire og fleire å setje spørjeteikn ved grunngjevinga for å nekte kvinner røysterett. I 1884 vart Norsk Kvindesagsforening, den fyrste kvinneorganisasjonen i Noreg, skipa. Året etter vart Kvindestemmeretsforeningen (KSF) stifta under leiing av Gina Krog, ein av pionerane i norsk kvinnerørsle og i kampen for kvinnene sin røysterett. Då alle menn fekk full røysterett i 1898, vart krava frå kvinnene stadig sterkare. Mange såg det som djupt urettferdig at alle menn, men ingen kvinner, fekk røysterett. Stortingsrepresentant Prahl meinte at kvinnene ”er udelukket fra at være Stemmeberettigede den Dag i dag, ene og alene fordi Samfundet, Staten, har været dannet og bygget alene av Mænd. I 1901 fekk kvinner for første gong ta del i eit politisk val. Da fekk kvinner som betalte skatt over ein viss sum røysterett ved kommuneval. Det same fekk kvinner som var gift med ein mann som betalte slik skatt. Dette gjaldt for kommunevala i 1901, 1904 og 1907.

5 Historisk bakgrunn Sjølv etter at alle menn fekk røysterett, ønskte stortingsfleirtalet ei stegvis utviding av røysteretten for kvinner. Då Stortinget i 1910 og 1911 diskuterte full stemmerett ved stortingsval, vart det argumentert med at ein først måtte sjå erfaringane frå den avgrensa røysteretten. I debatten vart det vist til at også menn hadde fått ei stegvis utviding av røysteretten. Stortingsmann Magnus Nilssen sa: ”Vi maa endelig komme bort fra dette, at dele voksne, tænkende mennesker efter klasse, stand, stilling og kjøn her i landet.” I 1907 vart kvinneleg røysterett ved stortingsval innført etter dei same reglane som for kommuneval, slik at kvinner hadde avgrensa røysterett ved stortingsvala i 1909 og Sjølv om alle menn nå hadde hatt røysterett i om lag eit tiår, var det framleis ikkje eit grunnlovsmessig fleirtal for full kvinneleg røysterett. Prinsippet om stegvis utviding sto fast. I ei Stortingsinnstilling frå 1910 står det at den ”opfatning, at veien til statsborgerlig stemmerett for kvinder bør gå gjennem erhvervelse av kommunal stemmerett, synes […] at vinde tilslutning fra flere hold.” I 1910 vart allmenn røysterett ved kommuneval innført. Denne kunne nyttast frå og med kommunevalet same år. Tre år etter, i 1913, vart endeleg allmenn røysterett ved stortingsval innført, samrøystes og utan debatt. Kvinner fekk dermed rett til å røyste frå og med stortingsvalet i 1915.

6 11. juni 2013 11. juni 2013 er det ett hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Regjeringen ønsker å feire Stemmerettsjubileet med arrangementer over hele landet. Regjeringen nedsatte i 2009 en komité som har ansvar for denne jubileumsfeiringen. Komiteen står ansvarlig for Regjeringens offisielle jubileumsprogram. Samtidig har det vært et mål å inspirere institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner å delta i den kommende feiringen. Komiteen ledes av Kirsti Kolle Grøndahl

7 Nasjonal komite Komiteen ledes av Kirtsti Kolle Grøndahl, og øvrige medlemmer: Ola Torgeir Lånke, tidligere stortingsrepresentant (Kr.F.), prest og leder i Nidaros Bispedømmeråd. Jan Monsbakken, spesialrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening Cathrine Sandnes, redaktør i Samtiden Shakeel Rehman, tolk og styremedlem i nettverket LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold) Monica Larsson, tidligere leder av Norsk Rockforbund, nå ansatt i Kulturmeglerne Hege Skjeie, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, leder av regjeringens likestillingsutvalg. Torild Skar, Norges første kvinnelige Lagtingspresident ( ), tidligere assisterende utenriksråd, nå seniorforsker, leder Norsk Kvinnesaksforening Sekretariatet i BLD: Kurt -Ole Linn, seniorrådgiver i BLD

8 Det historiske jubileet skal feires på en framtidsrettet måte
Det historiske jubileet skal feires på en framtidsrettet måte. Fire kvinnesakspionerer er valgt ut for ekstra feiring dette året, den ene er Camilla Collett, født 1813 i Kristiansand. I 2013 markeres også hennes 200 års jubileum.

9 Kvinners stemmerett 1883 – New Zealand 1902 – Australia 1906 – Finland
1913 – Norge – 11. juni Danmark Storbritannia, Tyskland, Polen, Latvia, Ungarn 1971 – Sveits 1976 – Portugal 1984 – Liechtensetin 1989 – Namibia 1994 – Sør Afrika – svarte Kuwait

10

11 Målsetting Komiteens målsetting er en feiring som skaper engasjement og oppslutning om viktige sider ved vårt demokrati, som stemmerett, likestilling, deltakelse og representasjon

12 Nasjonale aktiviteter
8. mars – nasjonal åpning i KILDEN/NRK Ny 10 krone mynt - sirkulasjon Frimerke Nasjonalbiblioteket tilbyr alle bibliotek i Norge vandreutstilling/plakatutstilling. Det blir opp til hver enkelt bibliotek å ta kontakt med NB for avtale. Gratis debattbok 2. og 3. videregående skole, på nett Nytt ettbindsleksikon - Likestillingshistorie 11. juni – kakefest over hele landet juni Stemmerettsuke november Internasjonal kvinne konferanse i Oslo

13 Linker til diverse

14 Vest-Agder

15

16 Regional komite Lister-regionen
Svein Vangen, daglig leder Lister –regionen Ordfører Ingun Foss, vara ordfører Ånen Werdal Kultursjef Jan Seland Lindesnes-regionen Per Storetvedt, daglig leder Lindesnes-regionen Kultursjef Alfred Solgaard Rådgiver kultur og informasjon John Erik Kristensen Knutepunkt Sørlandet Kjell A. Kristiansen, daglig leder Knutepunkt Sørlandet Kulturkonsulent Trine Kallevig Kulturleder Kristian Strøm-Fladstad Ordfører Gro-Anita Mykjåland Fylkeskomiteen Inga Lauvdal, Vest-Agder Fylkeskommune Unni Svagård, Fylkesmannen, Vest-Agder Annelise Hornang, Kristiansand kommune Wenche Tronstad, Kristiansand Sanitetsforening Ragna Marie Henden, komiteleder

17 Mål og mandat Målet for Stemmerettskomiteen 2013 i VA er å organisere og koordinere feiringen av Stemmerettsjubileet 2013 i hele regionen. (VA + Knutepunkt Sørlandet). Siktemålet er å øke aktiviteten lokalt og bedre samordningen av aktivitetene på fylkesnivå.

18 Spleiselag Fylkesmannen – kontor representant - Unni Svagård
organisering og prosjektleder Fylkesmannen – kontor representant - Unni Svagård Kristiansand kommune – ansatt + lønn representant - Annelise Hornang Vest Agder Fylkeskommune – lønnsmidler føre prosjektregnskap representant – Inga Lauvdal Kristiansand Sanitetsforening – prosjektmidler – markedsføring /arrangementer representant – Wenche Tronstad

19 Markedsføring

20 Markedsføring Webside: www.stemmerettsjubileet.va.no Brosjyre posters
flyers

21 MÅL for jubileet i Vest-Agder
Høyest valgdeltagelse ved Stortingsvalget 9. september 2013 Spennende arrangementer som trekker interesse nasjonalt og lokalt. Et bredt spekter av aktiviteter og arrangementer fra ulike lag/foreninger/institusjoner i hele regionen. Engasjement rundt Stortingsvalget 9. september

22 Valgdeltagelse 01 Østfold 74,2 02 Akershus 80,4 03 Oslo 77,9
Valgdeltakelse Fylkesvis 01 Østfold 74,2 02 Akershus 80,4 03 Oslo 77,9 04 Hedmark 74,1 05 Oppland 06 Buskerud 76 07 Vestfold 76,9 08 Telemark 74,6 09 Aust-Agder 75,3 10 Vest-Agder 76,1 11 Rogaland 77 12 Hordaland 78,3 13 Bergen (t.o.m. 1971) 14 Sogn og Fjordane 75,5 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 76,4 17 Nord-Trøndelag 74,5 18 Nordland 73,4 19 Troms Romsa 73,2 20 Finnmark Finnmárku 71

23 Pr kommune Stortingsvalg 2009, SSB
Valgdeltagelse 0926 Lillesand 78,5 0928 Birkenes 76,4 0935 Iveland 77,9 1001 Kristiansand 75,4 1002 Mandal 76,2 1003 Farsund 77,7 1004 Flekkefjord 75,3 1014 Vennesla 77,0 1017 Songdalen 75,1 1018 Søgne 76,8 1021 Marnardal 77,1 1026 Åseral 76,9 1027 Audnedal 81,8 1029 Lindesnes 77,2 1032 Lyngdal 78,4 1034 Hægebostad 80,4 1037 Kvinesdal 74,6 1046 Sirdal Pr kommune Stortingsvalg 2009, SSB

24 Aktiviteter 2012 i VA 12. september: LO Agder arrangerte konsert/foredrag I BUEN kulturhus i Mandal Rita Eriksen konsert Grete Faremo m fl Markerer 1 år til Stortingsvalget 2013 22. september KVINNE/STEMMER – konferanse i Kristiansand. Hovedtaler afghanske ambassadør for Norden. Mellomkonferanse før hovedkonferanse sept 2013

25 Aktiviteter 2013 8. mars 2013 Nasjonale åpningen av Stemmerettsjubileet i KILDEN TV - overføring v/ Bentein Baardsen, KILDEN, og den nasjonale Stemmerettskomiteen BUEN – eget jubileumsarrangement SØSTRA MI – Riksteaterforestillingen i forbindelse med jubileet

26 Aktiviteter 2013 i VA 11. juni 2013 – jubileumsdagen!
Regional konferanse på KILDEN Politikk, likestilling og demokrati Agderforskning fremlegger forskningsprosjekt Kvinner – og politisk deltagelse og representasjon. Aung San Sui Kyi inviteres som hovedtaler. Musikk – stemme i! Kakefest på Torvet – og rundt om i kommunene JUBILEUMSKONSERT målgruppe ungdom på kvelden.

27 11. juni 2013

28 Aktiviteter 2013 i VA Kvinneprosjekt – innvandrerkvinner Ledes av Vest-Agder fylkeskommune, IMDI Sør, FN Sambandet Agder/Telemark og Stemmerettsjubileet Senter for likestilling, UiA 22.september 2012 – Mellomkonferanse 4.- og 5. før valget 9. september 2013 – Hovedkonferanse på UiA og KILDEN

29 Aktiviteter 2013 i VA Stortingsvalg 9. september 2013 Aktiviteter –
Info i partprogrammer/ forhåndsstemmelokaler/ førstegangsvelgere/ transport til valglokaler/ markedsføring/

30 Aktiviteter 2013 i VA SKMU Sørlandets Kunstmuseum Agder Kunstnersenter
Christiansands Kunstforening UiA Statsarkivet Vest -Agder Fylkesmuseum Fylkesbiblioteket Fritt Valg LO Vest-Agder / KS / NHO Agderforskning Senter for Likestilling, UiA Sør-Norsk Forfattersenter Kulturaktører Lag/foreninger/interessegrupper

31 Aktiviteter i Farsund Runesteinen – Skollevollsteinen – søkt om å få låne fra Kulturhistorisk museum i 2013 i samarbeid med Vestagdermuseet. Skollevollsteinene er reist av Rannveig, og er en av få runesteiner i Norge reist av en kvinne. Fra Kulturhistorisk museum. Eilert Sundt-dagene i Farsund rundt 11. juni 2013, tema Eilert Sundt og kvinnene. Eilert Sundt var omgitt av sterke kvinner; mor, kone, svigerinne osv. I tillegg har Vitensenteret informasjon om en rekke andre sterke historiske kvinner på den tiden fra Lista-regionen. Mange måtte ordne det meste da mennene var til sjøs det meste av tiden.

32 Mandal kunstforening arrangerer –
Kvinnestemmer i kunsten 2013 – i BUEN kulturhus galleri, åpner 8. mars. Utstillerne blir Olaug Aasen, Anna Bertelsen, Ingrid Juell Moe, Kristin Antonsen, Line Mastad og  Lise Schønberg – altså et fantastisk knippe av dagens kunstneriske kvinnestemmer fra landsdelen. Lyngdal har satt 13. juni som sin Jubileumsdag, og hit er May-Brith Ohman Nielsen invitert som hovedtaler. Hægebostad har sitt hovedarrangement en søndag i april i Tingparken.

33 Statsarkivet og IKAVA

34 Camilla Collett på Sørlandet

35 Camilla Collett f. 23. 01/1813 Kritiansand

36 Camilla Collett f. 23. 01/1813 Kritiansand

37 Camilla Collett f. 23. 01/1813 Kritiansand
Camilla Collett ønsket å frigjøre kvinners følelser. For å få dette til, tok hun en plass i den offentlige debatten, noe som var ansett som svært upassende for en kvinne på den tiden. Camilla Collett var 41 år og enke da hennes første bok kom ut. Først etter at hun ble gift, kunne Collett delta i offentlig debatt. I 1854 ga hun ut romanen Amtmandens Døttre, en kjærlighetshistori om den unge kvinnen Sophie og hennes huslærer Georg Cold, og sikret Collett en plass i litteraturhistorien. Romanen ble utgitt anonymt. Den tok opp et så kontroversielt tema som kvinners manglende kontroll over eget liv og valg av ektefelle. Colletts budskap er at kjærligheten mellom mann og kvinne blir meningsløs når konvensjonene tvinger den ene parten til å være passiv. Hun kaller romanen «Et Skrig. Mitt Livs længst tilbakeholdte Skrig.»

38 Camilla Collett f. 23. 01/1813 Kritiansand
Opplysningstidens skribenter ute i Europa la grunnlaget for kvinnesaken, men på 1850-tallet hadde ingen andre talt kvinnenes sak i Norge. Camilla Collett var den første. Først på 1880-tallet fikk kvinnesaken vind i seilene. Da anerkjente også samtiden Camillas innsats. I en artikkel fra 1884 skrev Gina Krog, en av kvinnene som virkelig kjempet for kvinnelig stemmerett, at «når vi kvinner av den yngre slekt kan ha en freidigere tro på vår sak enn Camilla Collett, da er denne tro for en stor del kjøpt oss for henne smerte og ved hennes mot». Da Camilla Collett fylte 80 år ble hun feiret med fakkeltog og stor fest, og hvert år ble fødselsdagen hennes 23. januar feiret som en «Kvindesagens Nationaldag» av datidens kvinnesakskvinner.

39 Camilla Collett i Vest-Agder 2013
Line Baugstø – ny biografi om Camilla Collett (Høyskoleforlaget/Cappelen Damm) lanseres 23. januar 27. september 2013, Camilla Collett forestilling i KILDEN Flere forestillinger ut oktober (Ingrid Forthun/Tyra Tønnessen) DKS – produksjoner Laura Christina Brøvig Vallenes. Kjær.Lighet.Sorg.2013 ,10. klasser premiere 23. januar i Kristiansand Domkirke Agder Kunstnersenter Veggbilde Camilla Collett i Kristiansand (?) Arrangement 15. mars Kristiansand Folkebibliotek Camilla Collett utstilling – og litteratur utstilling Dele ut Line Baugstøs nye biografi CC til alle 10. klassinger

40 Camilla Collett ny biografi

41 Camilla Collett ny biografi

42 NY BIOGRAFI CAMILLA COLLETT
Line Baugstø NY BIOGRAFI CAMILLA COLLETT Forfatterforedrag Kristiansand kommune deler trolig ut boka til alle klassinger i kommunen.

43 Kulturarenaer i fylket:
Aktiviteter 2013 i VA Kulturarenaer i fylket: Buen – Mandal, Tingstua – Hægebostad, Biblioteket – Vennesla, Lyngdal kulturhus Farsund – Eilert Sundt dager – folkeopplysning, Søgne gamle prestegård Marnardal ungdomsskole, Audnedal – Byremo kino, Sirdal – Knaben – sauesanking – stemmesanking, Utsikten kunstsenter, Kvinesdal , Minne kulturhus, Åseral mfl

44 Aktiviteter 2013 i VA KILDEN

45 Historisk informasjon
Agder Historielag/Stemmerettsjubileet 2013 VA ÅRBOK med artikler knyttet til jubileet. Kommer mars 2013

46 Stemmerettsquiz: Månedlige oppgaver på nett Klassekampen for 8. klasse
Quizarrangementer

47 Foredragspool Bjørg Seland, UiA, historisk foredrag – fra den franske revolusjonen og til allmenn stemmerett Bjarne Markussen, UiA, foredrag Camilla Collett Joseph Salomonsen, IMDI Sør, foredrag innvandrere og valgdeltagelse May-Britt Ohman Nielsen, UiA, Den demokratiske revolusjonen - fra 1814 – til stemmeretten 1913 Gunvor Andresen, FN-sambandet Kvinnekonvensjonen mm

48 Valgest kval Olav Grendstad/Morten Liene – jobber med et gøyalt stykke – Valgets kval, som kan turnere på Agder og VGS. En god blanding av komikk og presis valginfo – hva skjer i et valglokale... ca 30 – 40 min.

49 Queendom / Hanne Krohg Queendom  – spennende og populært konsertband vil gjerne turnere på Agder – både VGS og kulturhus. Her blir det musikk og humor, tekst knyttet til Stemmerettsjubileet, med utgangspunkt i Nina Simonsens klassiker ”4 women” – og tar for seg de fire kvinner i jubileet også. Hanne Krogh, jobber med et konsept musikk/info/samtale

50 Filmer Sørnorsk Filmsenter utfordrer produsenter og skuespillere til dokumentarfilmer. BLD lager 5- 6 minutters filmer av de fire store Nasjonalt - Kinofilmen GULABI GANG Kvinners kamp i India Samtaleopplegg etter filmen

51 Barn – unge – førstegangsvelgere
Kontaktet VAF og FM – kontakt Grunnskole og VGS – aktivitet for førstegangsvelgere DKS – grunnskole og VGS BLD gir ut en gratis debattbok til alle 2. og 3. klassinger på VGS i hele landet. Nettbasert – med oppgaver og nettside.

52 Forhåndsstemmelokaler: BIBLIOTEKENE
VALG Forhåndsstemmelokaler: BIBLIOTEKENE Forhåndsstemming fra: 10. august – 8. september

53 FORHÅNDSSTEMMELOKALE
Sted for forhåndsstemming På helse- og sosialinstitusjonene i kommunen Ellers der valgstyret bestemmer – tenk gjerne litt utradisjonelt, ikke bare rådhus/servicetorg Tid og sted skal kunngjøres Lokalene skal være tilgjengelige for alle Valgagitasjon er ikke tillatt i det rommet der forhåndsstemmegivningen foregår Framgangsmåte I enerom og usett Velger som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg – de som mangler legitimasjon, må hjem og hente Velgeren skal kunne identifiseres, men ikke hva velgeren har stemt. Stemmeseddelen legges i anonym konvolutt Valgkort følger med i omslagskonvolutt Stemmer til andre kommuner videresendes raskt som A-post – samlekonvolutt hvis flere til samme kommune

54 11. juni 1913 – Alle kvinner fikk stemmerett i Norge

55 Vest-Agder - historie Egdene fikk ta sjarmøretappen. Menn med et dypt samfunnsengasjement og en sterk reformvilje, også i likestillingsspørsmål. De trer fram som representanter for en tidstypisk folkelig elite: bondesønner som ble lærere og som viet mye av sin tid til folkeopplysning og reformpolitikk. Aasulv Bryggesaa fra Hægebostad, skrevet inn i rikshistorien. Han møtte på Stortinget fra 1900 og markerte seg gjennom en rekke rikspolitiske saker var han statsråd med ansvar for Kirke og undervisningsdepartementet, han var også sekretær, formann og ordfører for stortingets konstitusjonskomité Olav Andreas Eftestøl ( ) fra Fjotland i Kvinesdal, hadde solid erfaring fra lokalpolitikken da han ble valgt inn på Stortinget i Med yrkesbakgrunn bl.a. som styrer av Elverum seminar og seinere som skoledirektør i Hamar stift, viste han særlig sitt engasjement i skole- og utdanningsspørsmål. Nils Andreas Aanensen Djuvik ( ) var lærer og gardbruker fra Nes herred ved Flekkefjord. Han møtte som suppleant på tinget i Tomas Torsvik ( ) fra Oddernes, var også suppleant under denne sesjonen. Som ung hadde han noen år ledet en grundtvigiansk folkehøgskole – først i Randesund, seinere på Lista. I ettertid er han nok mest kjent som profilert redaktør av avisen Fædrelandsvennen et drøyt tiår, fra 1889 til 1900.

56 Vest-Agder - historie Aasulv O. Bryggesaa (V) navn er skrevet inn i rikshistorien. Han møtte på Stortinget for Listerbenken fra 1900 og markerte seg gjennom en rekke rikspolitiske saker var han statsråd med ansvar for Kirke og undervisningsdepartementet, han var også sekretær, formann og ordfører for stortingets konstitusjonskomité. Aasulv Olsen Bryggesaa, født 25. april 1856 i Hægebostad, døde 3. april 1922, samme sted. Bonde.

57 Vest-Agder - historie Aasulv Olsen Bryggesaa – sitat:
”Jeg mener, at livet selv har vist, at kvinder har rigtig gode anlæg for det offentlige liv […] Mændene tog styret i den tid, da den brutale magt var den afgjørende, og under det styre blev kvindernes anlæg for det offentlige liv helt og holdent holdt nede. […] kvinderne blev oplært og opdraget slig, at de selv tabte troen paa, at de havde slige anlæg. Men da saa livet og udviklingen førte til, at tusender og atter tusender af kvinder maatte staa paa egne ben og sørge for sig selv, da saa de selv, at deres gamle tro var falsk; de saa, de havde evner og kræfter, som de ikke før havde drømt om, og de vilde bruge disse evner.”[i]

58 Vest-Agder - historie Fane i Vestagdermuseet, Flekkefjord. Flekkefjord Kvinnesagsforening, stiftet i Fana ble 1. gang brukt 17. mai 1899. Malt av malermester O.J. Helliesen fra Sandnes.

59 Stemmerettsjubileet i bibliotekene:
Bibliotekene skal være attraktive og tilgjengelige møteplasser, som til enhver tid skal gjenspeile endringer i befolkningens og samfunnets behov. Bibliotekene gis i oppdrag å fremstå som aktive formidlingsaktører. I det ligger også viktigheten av å videreutvikle biblioteket som møteplass og samfunnsarena. Markedsføring/utlån av relatert litteratur Historisk – og relatert til situasjonen i andre land Utstillinger Arena for foredrag Arena for arrangementer Forhåndsstemmelokale

60 Stemmerettsjubileet for oss:
Ny Camilla Collett biografi av Line Baugstø Årbok /Stemmerettsjubileet/fra Agder Historielag 8. mars i KILDEN eller på NRK- TV 11. juni – konferanse/konsert og Kakefest 11. juni i alle lunsjpauser/ på Torvet 4.og 5. september – KVINNE/STEMMER konf Kunstutstillinger – SKMU Sørlandets Kunstmusuem/ Agder Kunstnersenter/Kristiansand Kunsthall Historiske foredrag CARMEN i KILDEN EVITA i KILDEN STEMME 9. SEPTEMBER! Camilla Collett forestilling i KILDEN fra 27. september Med mer!

61 Godt valg og jubileum i 2013!


Laste ned ppt "Biblioteksmøte Agder 30. Oktober 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google