Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientfokusert redesign En strukturert metode for forbedringsarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientfokusert redesign En strukturert metode for forbedringsarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientfokusert redesign En strukturert metode for forbedringsarbeid
ved Bjarne Riis Strøm Fagdirektør i Legeforeningen Lillestrøm,

2 En helsetjeneste blir til:
I møtet mellom: Pasienten og behandler/ behandlerteam.

3

4 Hva er helsetjeneste? Medisinsk kunnskap som i samhandling med pasienten omsettes til tjenester av verdi for pasienten.

5

6 Systemforståelse “Every system
is perfectly designed to get exactly the results it gets” Paul Batalden Institute for Healthcare Improvement, Boston

7 Sammenkobling av kunnskapsdomener (etter Batalden & Stoltz, 1993)
Forbedringskunnskap system variasjon endringspsykologi erfaringsbasert læring Profesjonell kunnskap fagkunnskap ferdigheter profesjonsetikk Forbedring av prosesser og systemer + Forbedring av diagnostikk og behandling KONTINUERLIG FORBEDRING – bedre pasientbehandling

8 Kontinuerlig forbedre
Vi (ikke jeg) Inkludere Like endring Ledelse Eierskap

9 Kontinuerlig forbedre
Vi (ikke jeg) V Inkludere I Like endring L Forbedre Ledelse L Eierskap E Skape kultur for forbedring

10 Hvorfor inndele i pasientgrupper i hovedprosesser?
Akutt mottak Rtg Int Post Polkl. Post Polkl. LMS

11 Pasientfokusert Redesign

12 HVORDAN VELGE UT PROSESSENE ?
Prosessens kompleksitet Lav Middels Høy Nøkkel Ideell Implementerings index Mulig Liten Middels Sterk Ikke mulig

13 Prosjektgruppen bestående av ledere/medarbeidere møtes til et møte
ca. 2 timer. Etterarbeid: Kommunikasjon internt Samle ideer fra andre Få frem ”Beste praksis” Oppstart Etablere prosjektgruppe Målsetting Målinger/ dokumentasjon Prosessavgrensing Kommunikasjonsstrategi Strukturen er slik med ulike faser. Dette er fasene hvor man jobber sammen dvs.enten ledere og medarbeidere evt. At vi skiller ut lederne i en egen styringsgruppe med egne møtepunkter. Det beste er å ha disse sammen. Mellom disse fasene skjer det mye arbeid som alle involverte tar del i. Vi kommer nærmerer tilbake til dette. Tidsaspekt.

14 DELTAKERE I PROSJEKTGRUPPEN
Representant for lederteamet Medarbeidere som kjenner prosessen Mottak Kir avd post 1 Rtg. Operasjon Inntaks kontor Rehab Prinsipper som ligger til grunn for metoden er først og fremst en prosessforståelse av virksomheten. Vi ser på ulike pasientforløp og får en bevissthet om hva vi som helsepersonell gjør og også hva pasientene opplever i en gitt prosess. Enkelt, men en ny måte å tenke på for oss. Tidligere opptatt av hva som skjer innen de ulike fagfelt på ulike avdelinger – nå på asientløpet og tjenesteproduksjon i det. Med prosess mener vi hva som skjer med pasienten trinn for trinn i sykehuset. Skiller mellom kliniske hovedprosesser og støtteprosesser. I PR jobber vi med alle typerprosesser eller deler av prosesser for eks. Inntaksprosessen i psykiatrien eller nye klinikske hovedprosesser i nybygget. Vi er organisert i vertikale fagspesifikke avdelinger mens pasientene beveger seg horisontalt. Dette medfører at det ikke er noen som er ansvarlig or pasientenes prosess fra ende til ende. Myndighetene har jo forsøkt å gjøre noe med det vha. pasientansvarlig lege uten at vi har klart å sette det i system. PR kan være en hjelp for å realisere dette. Vi får brudd mellom de ulike avdelingers håndtering av pasienten i prosessen. Dette gir lett feil og ventetid i prosessen eks. en pasient blir vurdert til å trenge rask hjelp i en avdeling mens han i en annen tjeneste vil være nedprioritert. For de som arbeider på de ulike avdelingen gjør de gode jobber og er hensiktsmessig organisert i forhold til den fragmenterte oppgaven de har i pasientprosessen. Mens derimot hvis man ser hele prosessen vil man oppleve at dette ikke hanger i hop. Et eksempel fra inntak av elektive gyn pasienter der de kom til sykehuset og skulle forberedes for en operasjon. Flere arbeidsgrupper skulle se på pasienten – de skulle snakke med gynekolog, ta ulike prøver og snakke med anestesilege. Pasienten kom tidlig torsdag og ble først ferdig med dette på kvelden, tjenestene var ikke koordinert ! Eller enda verre inntak til reumateologisk avdeling der de beholdt pasienten i flere dager for å få tatt disse undersøkelsene som ikke på noen måte var koordinert i et forløp. Behandlingsprosess 9

15 WORKSHOP Prosjektgruppen bestående av ledere/medarbeidere møtes til workshop ca. 2 dager. Etterarbeid: Tilrettelegge for utprøving. Gjennomføre målinger. Nå situasjon Redesign Kartlegge nåværende prosess Analysere nåværende prosess Gode ideer og løsninger noteres Få frem gode ideer/nye løsninger Kartlegge ny prosess Beskrive nytt prosessforløp Definere nødvendig tilrettelegging Fastsette tid for utprøving Strukturen er slik med ulike faser. Dette er fasene hvor man jobber sammen dvs.enten ledere og medarbeidere evt. At vi skiller ut lederne i en egen styringsgruppe med egne møtepunkter. Det beste er å ha disse sammen. Mellom disse fasene skjer det mye arbeid som alle involverte tar del i. Vi kommer nærmerer tilbake til dette. Tidsaspekt.

16 An elephant is like a brush
An elephant is like a rope An elephant is like a snake An elephant is soft and mushy An elephant is like a tree trunk 12

17 KARTLEGGING

18

19 REDESIGN Verktøy for kreativ tenking Hva gjør andre ?
Hva ville vi oppleve som pasient/ pårørende? Finnes det analoge prosesser utenfor helsevesenet som vi kan lære av? Med nye blanke ark…

20 Tilrettelegging for og utprøving av pilot foregår på gitt avdeling.
Prosjektleder koordinerer. Etterarbeid Måling for å se effekt før-etter redesign. Evaluering i samlet gruppe. Utprøving Informasjon Måling/dokumentasjon Evaluering Strukturen er slik med ulike faser. Dette er fasene hvor man jobber sammen dvs.enten ledere og medarbeidere evt. At vi skiller ut lederne i en egen styringsgruppe med egne møtepunkter. Det beste er å ha disse sammen. Mellom disse fasene skjer det mye arbeid som alle involverte tar del i. Vi kommer nærmerer tilbake til dette. Tidsaspekt.

21 Følge opp at nytt design blir fulgt evt. justere/korrigere
Etterarbeid Følge opp at nytt design blir fulgt evt. justere/korrigere Leder en sentral rolle motivere takle motstand mot endring Implementering Ansvaret plasseres hos ledere Implementeringsplan Informasjonsplan Strukturen er slik med ulike faser. Dette er fasene hvor man jobber sammen dvs.enten ledere og medarbeidere evt. At vi skiller ut lederne i en egen styringsgruppe med egne møtepunkter. Det beste er å ha disse sammen. Mellom disse fasene skjer det mye arbeid som alle involverte tar del i. Vi kommer nærmerer tilbake til dette. Tidsaspekt.

22 FORVENTET PROSESSFORLØP

23 Flerdimensjonal tilnærming
Pasientfokusert redesign (prosessteknikk) Pasientfokusert tenkning/organisering Plaintree modeller Lærende organisasjon Kontinuerlig lederutviklingsprogram

24 Ledelses- versus styringsinformasjon
Totalkvalitet Ledelses- perspektivet Pasient- perspektivet Profesjonelt perspektiv (Indeksering) Indikatorer fra kritiske sjekkpunkter i hovedprosessen

25 Hvordan få informasjon om prosessene?
Bruke de data som produseres i prosessen Omforme data fra prosessen til forstålig informasjon ved å bruke Statistisk prosesskontroll (SPC)

26 Prosessen fungerer som den skal

27 ”Friskmeldt” avvik, og en gunstig utvikling

28 En bottom-up-modell initiert av toppledelsen Med fem info-nivå
Ledelsesinformasjon En bottom-up-modell initiert av toppledelsen Med fem info-nivå Informasjonstavle til prosessteamet Normal Fødeprosess (inkl. friske barn) 1. Kvalitet 4 3 2. Kostnad 1 2 3. Prosess 2 4 7 9

29 Swiss Cheese Model Triggers Accident DEFENSES Institution Organization
Profession Team Individual Technical Regulatory Narrowness Incomplete Procedures Mixed Messages Production Pressures Responsibility Shifting Inadequate Training Attention Distractions Deferred Maintenance Clumsy Technology LATENT FAILURES Goal Conflicts and Double Binds The World Modified from Reason, 1991 © 1991, James Reason


Laste ned ppt "Pasientfokusert redesign En strukturert metode for forbedringsarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google