Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Realismen og naturalismen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Realismen og naturalismen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Realismen og naturalismen
ABI – – HR

2 George Eliot

3 Elizabeth Gaskell

4 Anthony Trollope

5 William M. Thackeray

6 Charles Dickens

7 Dombey and Son (1848)

8 Melodrama Sterke følelser Store kontraster («manikeisme»)
Tilfeldighetenes spill

9 Richard Redgrave

10 Frederick Walker

11 Augustus Egg

12

13 Realisme Hva er realistisk?
Norsk hjelpepleier + amerikansk filmstjerne-millionær = «urealistisk» eller usannsynlig Men hvordan de to møtes og hva slags liv de lever, kan skildres realistisk Hvilken grad av realisme? (jf. «high fantasy» og «low fantasy») Hva slags realisme er det? Hvordan fungerer realismen?

14 Realisme og realismen …
«mimesis» (Aristoteles) Sosialrealisme Skittenrealisme Magisk realisme «Subjektiv realisme» (f.eks. sinnssykdom)

15 Mulig minimaldefinisjon:
Imitasjon av virkeligheten (høy grad av sannsynlighet for at det samme kunne hendt i virkeligheten) Realisme innebærer mimetisk (etterlignende) representasjon av virkelighet – uten at innholdet forskjønnes eller forklares, snarere avdekkes og vises «to give a truthful, objective and impartial representation of the real world, based on meticulous observation of contemporary life» (Linda Nochlin: Realism, 1971)

16 Basere seg på observasjon og dokumentasjon
For sann til å være god (eller vakker) Realisme er en framstillingsmetode, en kunstnerisk strategi «objektivt», «nøytralt», «virkelig» Mimetisk språkspill

17 Duk-analogien

18 Roland Barthes: «Realitetseffekten» (1968)
Forfattere kan bruke små, «overflødige» detaljer for å gi leserne en opplevelse av at det de leser er virkelighet Metonymi Pars pro toto

19 «The sign of a mother pouring out a particular breakfast cereal for her children is a metonym for all her maternal activities of cooking, cleaning and clothing, but a metaphor for the love and security she provides» (John Fiske og J. Hartley 1999) Tingene belyser eller karakteriserer menneskene som bruker og eier dem Det er et årsak-virkningsforhold mellom individene og deres omverden Miljø-faktorene sentrale

20 Realismen som periode På 1820-tallet ble ordet «realisme» brukt i Frankrike om imitasjon av selve virkeligheten «Realisme» ble av noen kritikere brukt nærmest som et skjellsord, bl.a. om den franske maleren Gustave Courbets bilder (f.eks. Steinhuggerne, 1849) Gustave Flauberts roman Madame Bovary (1857) ble oppfattet som en litterær parallell til Courbets stil

21 Den franske forfatteren og kritikeren Champfleury var på 1850-tallet redaktør for tidsskriftet Realismen «Det avgjørende er den metode som følges, at også dikterne bygger på iakttagelser og erfaring. De stoler ikke lenger blindt på inspirasjonen, nei, de studerer grundig de ting de skal tale om, enten det nå er bestemte lag av samfunnet, kjøpmannsstanden, advokatstanden, bøndene, industriproletariatet, eller det er stedet, den vekslende skueplass for handlingen, kvistkammeret, rikmannsboligen, kontorene, rettssalen, fabrikken, overalt er de på ferde, ser alt, merker seg alle enkeltheter»

22 Alexander Kiellands «teknikk»
«Jeg mindre interesserer mig for det enkelte Menneske som saadant, men mere for Menneskene i Forhold til hinanden, og til en eller anden Last eller Daarskab. Jeg tænder ligesom et Baal i Midten, hvor jeg vil brænde et eller annet Samfundsonde, og rundt dette grupperer sig en Flok Personer, om hvilke Baalets Lys falder stærkere og svagere, men alltid kun Belysning fra Baalet; derfor blive mine Figurer ensidigt belyste eller – som man siger – overfladiske. Det er nu engang min Maade, og derfor – kan du vel vide – finder jeg den aldeles udmærket god.» (i et brev datert 6. november 1884)

23

24 Nedre Rogneby gård, Østre Toten, 1869

25 Mennesket framstilt i en sosial sammenheng, som et samfunnsvesen
Mennesker avspeiler trekk ved det sosiale og politiske i samfunnsutviklingen

26

27

28 Klassesamfunnet på 1800-tallet blir tydelig tematisert
Fattigdom Barnearbeid Konemishandling

29 «Realismens prisme»

30 Multatuli (psevdonym for Eduard Douwes Dekker)
Max Havelaar: Or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company (1860)

31 Bruke litteraturen til å påpeke problemer og forandre samfunnet
Tendenslitteratur Bruke litteraturen til å påpeke problemer og forandre samfunnet Viser en klar løsning (eller løsningsmulighet) «Blir opposisjonslitteratur fra autoritære regimer fort dårlige bøker utfra formelle kvalitetskriterier? Eller, for å si det på en annen måte: Hva skjer med aktivistiske romaner når de underlegges Vestens mondene krav til nyanser, kompleksitet og nyskapning?» (Morgenbladet 11. – 17. februar 2011 s. 38)

32 «Overflødige» kvinner i den realistiske og naturalistiske litteraturen:
Gustave Flaubert: Madame Bovary Theodor Fontane: Effi Briest Amalie Skram: Constance Ring August Strindberg: Fröken Julie Henrik Ibsen: Hedda Gabler

33 Leo Tolstoj: Anna Karenina (1877)
Problemer under debatt? Konflikter i ekteskapet Utroskap Hykleri Barn som lider Sykdom Togulykke Narkotikamisbruk Smertefulle barnefødsler Selvmord

34 Tolstoj påvirket av Schopenhauer
Anna motsetter seg ektemannens undertrykkelse – optimisme Familien som ideal Hun går til grunne – pessimisme Hvem er tapere? Hvem er vinnere? Personene blir stadig mer isolerte, særlig Anna

35 Hennes to menn heter begge heter Alexei
Alternativene forsvinner ett etter ett Ønske om uforbeholden kjærlighet – urealiserbart mellom mann og kvinne?

36 Vronskij er grunnleggende egoistisk, og det er kanskje Anna også?
Overflatiske? Bruker tårer og trusler for å holde på han «En gammel historie nok en gang» Bevare sin personlige integritet i et moralsk korrupt samfunn

37 Handler mot sin vilje? «There is even a kind of Greek fatality to the character and outlook of Anna.» (Robert Louis Jackson) Skjebne Tilfeldigheter Sykelig sjalusi Opprør, motstand mot konvensjonene Samfunnets fordømmelse og indre fordømmelse Selvmordet er delvis en hevn mot Vronskij Gåtefull skyld – metafysisk Demonisk

38

39 Sant, ekte, dokumentarisk, autentisk …
Objektivt/vitenskapelig … Determinisme Den naturalistiske trekanten

40 Menneskets drifter er sterkere enn etikken
Livets grusomhet og tilfeldighet Menneskene er styrt av sin natur og bakgrunn, og er kasteballer for blinde krefter Lars-Åke Skalin: Den bundna viljan: Till determinationens problem i skönlitterär naturalism (1983) genetisk determinisme sosial determinisme (miljøpåvirkning) biologisk determinisme (drifter)

41 Egenverdi – bruksverdi
«Intrumentell» bruk av mennesker Det utbyttbare og det ikke utbyttbare Dyret i mennesket Homo-homini-lupus-motivet

42 Destruksjonsmekanismer: hvordan noe ødelegges – prosessen, forløpet, stadiene i forfallet
Fattigdom, alkoholisme og andre sosiale onder er i en viss forstand arvelig Onde sirkler

43

44 Sjelelig tilfrysing og selvmord – livet blir umulig
Nedbryting, destruksjonsprosess «En gammel historie nok en gang» Element av «case study», et nytt tilfelle, et mønster

45 Darwin fokuserte på livskampen i naturen, men også på utviklingen mot høyere, mer komplekse og bedre tilpassete former

46 Émile Zola Den eksperimentelle roman (1880) «Litteraturen skal formulere sosiale og menneskelige lovmessigheter, virke inn på samfunnet, bevare det friske og foreslå hjelp mot det syke»

47 Naturalismen er en litterær «parallell» til naturvitenskapen – idealer: objektivitet, nøyaktighet, mekanismer/lover Vise hvordan arv og miljø preger generasjon etter generasjon av mennesker Krefter som vi ikke kan unnslippe

48 Rougon-Macquart: romanserie på 20 bøker
En slekt med opprinnelse fra både borgerskapet og arbeiderklassen Forfall gjennom generasjoner En av romanene har tittelen Menneskedyret

49 «Naturalismens historie er også, i stor grad, historien om rettssaker, beslagleggelser, debatter om sensur, om forbud … Eksemplene er tallrike […]. De ansvarlige for bibliotekene i Dresden ble i 1883 dømt for ha lånt ut Zolas bøker …» (Chevrel 1982 s ) Guy de Maupassants roman Bel-Ami (1885) ble sensurert og ble publisert uten noen avslørende dialoger om Frankrikes koloni-politikk som opprinnelig var i teksten Det var særlig anklager om usedelighet som førte til fellende dommer i rettssaker

50 Friedrich Engels i 1888: «Den realismen som jeg snakker om, kan til og med vise seg på tross av forfatterens meninger [...] fra denne har jeg, til og med i de økonomiske detaljene (for eksempel den nye fordelingen av reelle og personlige eiendommer etter revolusjonen) lært mer enn av alle profesjonelle historikere, økonomer og statistikere fra denne tiden til sammen. [...] [at forfatteren] ble tvunget til å handle mot sine klassesympatier og politiske fordommer … – det anser jeg som en av realismens største triumfer og en av de mest storartete trekkene»

51 Den ungarske filosofen og marxistiske litteraturforskeren György Lukács utviklet på grunnlag av Engels’ synspunkter en teori om realismen som ble kalt «realismens seier» (eller «realismens triumf»)

52 Pengenes og maktens forgreninger innen politikk, selskapslivet, kulturliv osv.
Grådighet er drivkraften i samfunnsmaskineriet Historiske personer og hendinger opptrer ofte i bakgrunnen for fiktive personer og hendinger Mange detaljer fra dagliglivet Honoré de Balzac Romanserien Den menneskelige komedie

53 Et kolossalt tekst-nettverk som belyser ulike miljøer og sosiale klasser i samfunnet
Intertekstualitet Marx’ yndlingsforfatter

54

55

56 Over 100 romaner, noveller/fortellinger og essays
Ca romanpersoner og 460 av dem forekommer i mer enn én av romanene    I en av romanene er det 150 personer som også forekommer i andre bøker

57 Poetokrati Forfattere/diktere styrer den offentlige oppmerksomheten, er moralske og politiske premissleverandører «Spydspisser» i samfunnsdebatten Involverer seg i innen- og utenrikspolitiske saker (sosial lovgivning, rasisme, miljødebatt, rettssaker og lignende) Intellektuelle Vaktbikkje-funksjon Fokus på forfattere i mediene, deres uttalelser er viktige for opinionen Det progressive i kritikk, den kritiske samfunnsborger er nødvendig, ikke en pest og en plage

58

59 Nye maskiner og produkter
Elektrisitet Bedre kommunikasjoner (jernbane, telegraf) Sterk befolkningsøkning Urbanisering «Litteraturens industrielle revolusjon»: Bedre skolegang for den unge befolkningen (synkende analfabetisme), damppresse og parafinlamper

60 Det litterære marked utvides og institusjonaliseres
I Norge: J. W. Cappelen (1829), N. W. Damm (1843), Aschehoug (1872) Samlaget (1868) Bokhandlere og bokhandlerkjeder I Norge: Den norske Bokhandlerforening (1851) Folkebibliotek I Norge: statsstøtte fra 1836 Forfatterforening (den norske grunnlagt 1893) Tydeligere opphavsrettigheter

61 BBCs Little Dorrit (2008): 1. «Much of the storyline is taken from Dickens' personal experiences as a young boy when his father was imprisoned in a debtors prison.» (biografisk) 2. «This adaptation blends humor, sorrow, joy, and a mystery embedded in a love story that transcends time and place.» (emosjonelt) 3. «Many of the questions that people look for answers like who we will live our lives with, what obligations do parents and children have for each other, and how will we live our lives are brought out from this presentation.» (aktualisering)


Laste ned ppt "Realismen og naturalismen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google