Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og mulige tiltak knyttet til kartlegging, effektivisering og styring av verdikjeden Halvor Moen, Deloitte Consulting

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og mulige tiltak knyttet til kartlegging, effektivisering og styring av verdikjeden Halvor Moen, Deloitte Consulting"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og mulige tiltak knyttet til kartlegging, effektivisering og styring av verdikjeden Halvor Moen, Deloitte Consulting hmoen@deloitte.com

2 ©2003 Deloitte Consulting AS Agenda •Utfordringer •Hvordan identifisere utfordringene •Mulige løsninger

3 ©2003 Deloitte Consulting AS Stadige tøffere markedsbetingelser krever at bedrifter kontinuerlig må fokusere på økt effektivitet og resultatforbedringer Eksterne forhold •Stadig tøffere konkurranse og press på marginer •Høyere forventninger og krav fra kunder •Redusert økonomisk aktivitet •Begrenset tilgang på frisk kapital •Eiernes krav til avkastning på investert kapital •Stadig fokus på operasjonelle forbedringer •Sørge for rett ”service” nivå samtidig opprettholde produktivitet og effektivitet •Beholde kritisk kunnskap og kompetanse •Være en attraktiv arbeidsplass Utfordringer •Opprettholde/forbedre kundeservice og produktkvalitet til reduserte kostnader •Utvikling av en fleksibel organisasjon som raskt kan tilpasse seg endringer i markedsforhold •Få ut ønsket effekt av forbedringsprogrammer •Optimalisering av produktporteføljen •Være et attraktivt investeringsobjekt for eierne i et langsiktig perspektiv Interne forhold Utfordringer

4 ©2003 Deloitte Consulting AS Det er mange årsaker til manglende effektivitet i verdikjeden Effektivitets- utfordringer i verdikjeden Mange aktører Manglende standardisering Varierende informasjons- kvalitet Geografisk spredning Intern fragmentering Varierende tilgang på informasjon Avhengighet av individuell erfaring Uklare rolle- og ansvarsfordeling Løpende status ukjent Utfordringer

5 ©2003 Deloitte Consulting AS Informasjon blir en stadig viktigere del av verdiskapingen i alle virksomheter Behov for strukturering av informasjon Datamengden øker eksplosivt Tilgagn til den informasjon en trenger i daglig arbeid Distribuere og dele informasjon internt Håndtere mangfoldet av kommunikasjonskanaler Kommunisere sikkert og effektivt med omverdenen Utfordringer

6 ©2003 Deloitte Consulting AS For å oppnå varig effektivitetsforbedringer kreves strukturelle endringer som vil påvirke ulike deler av organisasjonen Kutte oppgaver/aktiviteter som kunden ikke er villig til å betale for Legge ned virksomhetsområder, produkter eller markeder Effektivisere prosesser - Jobbe smartere Det er ofte nødvendig å foreta investeringer for å oppnå effektivisering på sikt •Strukturelle endringer vil si at man gjennomgår hele verdikjeden og gjør endringer knyttet til denne som f.eks hvordan bedriften samhandler med kunder og leverandører •Kostnadskutt uten tilhørende strukturelle endringer vil medføre økt arbeidspress på færre mennesker. Organisasjonen vil bli sliten og kostnadene vil øke igjen etter kort tid •Formålet er å få økt variabilitet i kostnadsmassen noe som vil føre til større operasjonell fleksibilitet til å tilpasse seg i markedet. Utfordringer

7 ©2003 Deloitte Consulting AS Arbeidsprosesser bestemmer…. Jobber og strukturer forutsetter…. Verdier og oppfatninger forsterker…. Tenk på helheten ! Ledelses- og styringssystemer former…. Bevissthet rundt hvilken informasjon som er nødvendig for at prosessen skal fungere er en forutsetning for effektiv drift Et klart prosessfokus gjøre det enklere å effektivisere verdikjeden Hvordan identifisere utfordringene

8 ©2003 Deloitte Consulting AS Med utgangspunkt i dagens situasjon skal vi identifisere muligheter for standardisering, effektivisering, forenkling og produktivitetsøkning, prioritere disse og designe en ny prosess Beskrivelse av dagens situasjon Mål for ny prosess Identifikasjon av redesign muligheter Design av ny prosess Identifikasjon av muligheter for systemstøtte Gjennomgang av mulige organisatoriske konsekvenser Gjennomgang av mulige opplæringsbehov Fremgangsmåte  Gjennomgang av den dokumentasjonen som finnes av dagens prosess  Definisjon av målsetningen for en ny prosess  Gjennomgang og beskrivelse av de mulighetene vi ser for forenkling og forbedring av dagens prosess  Utvikling av overordnet design for ny leveranseprosess  Gjennomgang av de områdene i en ny prosess som kan støttes av et eller flere system  Diskusjon av mulige organisatoriske konsekvenser av ny prosess  Diskusjon av mulige opplæringsbehov som følge av ny prosess system Hvordan identifisere utfordringene

9 ©2003 Deloitte Consulting AS En analyse av de største operasjonelle kostnadsdriverne i organisasjonen vil avdekke mulige effektiviseringsområder •Bruk av systemer –Standardisert? –Integrert med andre systemer? –Virksomhetskritisk? •Prosesser –Standardisert eller fragmentert? –Muligheter for effektivisering? –Bruk av teknologi? –Integrasjon mot kjerneprosesser? •Organisering –Utføres prosessen/virksomheten innen en organisasjon, eller i mange enheter? –Er nærhet til linjen viktig? –Vil ”samorganisering” føre til større effektivitet, kvalitet eller forretningsorientering? •Lokalisering –Hvor mange steder utføres prosessen? –Er stordriftsfordeler hentet ut? –Vil samlokalisering føre til større effektivitet, kvalitet eller forretningsorientering? Mange Systemer Mange Lokasjoner Mange Prosesser Mange Organisasjoner Rasjonaliser Systemer Integrer til Ett System Flytt til En Database Separate from Business Units Konsolider innenfor landet Konsolider innenfor regionen En Lokasjon Standardiser Prosesser Standardiser rutiner Definer Prosesser En Organisasjon per Prosess Det effektive selskap Sentraliserte service sentre og outsourcing er effektive verktøy mht effektivisering. Dette fordrer god datakvalitet og tydelig ansvars- og rollebeskrivelser * Hvordan identifisere utfordringene

10 ©2003 Deloitte Consulting AS Elektronisk sporbarhet Mottak, fordeling, oppfølging, kontroll og ekspedisjon av informasjon Overføring av virksomhetsprosesser til automatisk saksflyt Elektronisk Saks- og dokument behandling Styrer virksomhetens informasjonslogistikk Strukturert og standardisert lagring av informasjon Tydeliggjøre ansvar og roller i hele virksomheten Elektronisk arkivbehandling Elektronisk dokumentforvaltning vil, for mange virksomheter, bidra til økt effektivitet og oversikt Oppbygging av elektronisk kunnskapsbase Elektronisk dokumentforvaltning Mulige løsninger

11 ©2003 Deloitte Consulting AS ERP-løsnProd. Sys. CRMWorkflow Doc./content Mngmt. Legacy systems Bus. Intelligence Front-office WWW/Portal DatabaserNettverk Supply chain Data Capture Infrastruktur Operativsystem Elektronisk dokumentforvaltning bidrar til å tydeliggjøre roller og sikre lik tilgang til informasjon Elektronisk dokumentfly kan bestå av: –Data Capture –Workflow Management –Document / Content Management Mulige løsninger

12 ©2003 Deloitte Consulting AS Et arbeidsflytsystem bidrar til å strukturere prosessene, både internt og mellom aktører i verdikjeden •Arbeidsflytsystem bidrar til a utomatisering av: –Beslutninger –Tidsfrister –Kommunisering med andre systemer og verktøy –Oversikt over og kontroll med prosessene –Standardisering av arbeidsmåter / prosesser •Arbeidsflytsystem gir –Bedre kundeservice –Bedre kvalitet –Økt produktivitet –Reduserte forretningssykluser –Økt effektivitet –Økt prosesskontroll –Reduserte kostnader –Reduserte responstider –Reduserte feil Mulige løsninger

13 ©2003 Deloitte Consulting AS Verdiskaping med eksterne serviceenheter krever både høy presisjon og god kommunikasjon mellom aktivitetene og aktørene i prosessen  Kontroll med garantier og kontrakter  Fakturering og innkassering  ‘Install-base management’  Tilgang til relevante kundedata og servicedeler  Tekniske ‘computer’ ferdigheter  Pålitelige serviceleveranser  Feilretting ved første servicebesøk  Kryssalg og oppsalg  Planlegge/ forutse serviceetterspørsel  Ressursplanlegging og ekspederingsregler  Servicerapportering  Iverksette forebyggende tiltak/ vedlikehold  Konfigureringsendringer  Innhente data for feilretting  Formidle tekniske beskjeder, endringsordre etc  Innlemme Kundens-/ feltingeniørens stemme  Lagerstyring (forutse behov, hvor mye skal til enhver tid være på lager etc)  Integrasjon til ‘supply chain’  ‘RMA and depot repair processing’  Få refundert ‘wc’ fra leverandører  Kundekontakt I flere kanaler  Tilpassede/ standardiserte rutiner for servicehenvendelser  Tilgang til garantier og finansielle data  Diagnostikk og feilsøkingsmuligheter Installatør Kunde-service Kunde Service-ledelseLagerstyring Ingeniør Økonomi & administrasjon Field Service Optimalisering av prosessene rundt eksterne serviceenheter krever integrasjon mellom virksomhetsområder og brukere Mulige løsninger

14 Det finnes en rekke løsninger, både ”manuelle” og ”tekniske” som kan bidra til å adressere utfordringer knyttet til effektivisering og styring av verdikjeden – brukt riktig kan de skape betydelig verdi, brukt galt kan de bli et pengesluk. Lykke til Halvor Moen, Deloitte Consulting hmoen@deloitte.com


Laste ned ppt "Utfordringer og mulige tiltak knyttet til kartlegging, effektivisering og styring av verdikjeden Halvor Moen, Deloitte Consulting"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google