Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innspill til Strategisk Næringsplan Gruppeleder: Inge Oliversen, NorSea Group Sekretariat: Gottfried Heinzerling, Rogalandsforskning Fagruppeledere: Tor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innspill til Strategisk Næringsplan Gruppeleder: Inge Oliversen, NorSea Group Sekretariat: Gottfried Heinzerling, Rogalandsforskning Fagruppeledere: Tor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innspill til Strategisk Næringsplan Gruppeleder: Inge Oliversen, NorSea Group Sekretariat: Gottfried Heinzerling, Rogalandsforskning Fagruppeledere: Tor Thingbø, Halliburton (Energi/offshore) Ø. Soma Eriksen, Norgesgruppen (Handel/grossist) Kristian Bøe, Kverneland (Mat-/industri) Anders Hansen, DHL (Logistikk-aktørene ) STAVANGER REGIONEN SOM NASJONALT LOGISTIKK-KNUTEPUNKT

2 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Gruppens mandat: Med utgangspunkt i godsforflytning til & fra andre regioner i Norge og Europa forøvrig skal man:  Klarlegge nå-situasjon, sterke/svake sider og foreslå strategiske målsettinger for å bedre næringslivets forbindelseslinjer til sine markeder  Utarbeide strategier som støtter opp under og styrker Stavanger-regionen som et nasjonalt logistikk knutepunkt.  Foreslå konkrete innspill til prosjekter eller større satsinger regionen bør ha fokus på for å bidra til for å styrke regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt. I tillegg etablere grunnlag for utarbeidelse av mer detaljerte handlingsplaner innen området.

3 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt •Hva vil et nasjonalt logistikksenter plassert i vår region gi av positive ringvirkninger for andre regioner og AS Norge? •Hva er de viktigste grunner for at et slikt logistikksenter ikke skal plasseres i vår region? •Hvordan skal vi best gå fram for å oppnå målsettingen med et nasjonalt logistikksenter i vår region? Sentrale spørsmål :

4 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Deltakelse: Energi/offshoreMat/-industriHandel. VareeiereHalliburton Kverneland Norgesgruppen Statoil Marine Harvest S-gruppen ConocoPhillipsGildeWest-office SchlumbergerFiskå MølleEuropris ProservBamaCoop/NKL TineBilbyen/Bavaria LogistikkDHL, MAKSI, NorCargo, NorSea, CargoNet, Avinor m. fl OrganisasjonerLogistikkforeningen, Næringsforeningen, TF, LTL, NHO

5 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Underlagsmatriale -Statistikk -Faggruppenes innspill Oppstarts- møte Gruppe 4 Presentere gruppens planer med vekt på næringsklyngene - energi - matindustri - handselsnæring 22.9 22.11 03.11 Felles work-shop alle fag-grupper 02.12 Presentasjon på ARNE’s Storsamling møter i fag-gruppene etter behov Presentasjon Gruppe 4 OKT NOV Evaluerings- møte Gruppe 4 15 DES Plan:

6 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt

7 Visjon og mål for et logistikk-knutepunkt: •Nasjonalt senter for energi/offshoreaktivitet •Matfylket sikres effektiv markedsadgang – (Blått/grønt) •Nasjonalt distribusjonssenter for handel og industri Nasjonalt ansvar - Internasjonal ambisjon •Effektiv kobling med internasjonale markeder •Volum og skalafordeler - transittvolumer •Retningsbalanse (handel inn (ut?) – industri ut) •Tyngedepunkt i Europa flyttes østover (EU/Russland) •Kompetanse – (forsyningskjeden – globalisering)

8 NASJONALT LOGISTIKK-KNUTEPUNKT

9 Hvorfor er dette viktig for næringslivet? Eksportrettet industri - et KYSTFENOMEN Note : Ex ships, oil & gas Source : SSB New infrastructure New legislation New services INTERMODALITY LOGISTIKK økt betydning som KONKURRANSEFAKTOR Note : % of turnover Source : TF Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Logistikk er næring – næring er logistikk!

10 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Situasjon og trender: Næringslivet preges av: •Globalisering – outsourcing av produksjonsaktivitet •Økt integrasjon i forsyningskjeden – og industri/logistikk •Manglende retningsbalanse – import/eksport – øst/vest •Mange særinteresser - tenk større – konsolidering •Lokalregionen er for liten – men strategisk viktig •Østlandet er en kostbar flaskehals (ekstra tid og kostnad) Usikkerhet med hensyn til politisk vilje og handlekraft •Byråkrati – virkemidler – rammevilkår •Næringslivet må gjøre det meste sjøl – men er det lønnsomt ?? •Hvem betaler – hvem tar gevinsten??

11 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Energi/offshore: Situasjonsbeskrivelse: •Få, sentrale aktører kontrollerer godsflyten •Orientert mot kyst/sjøsiden •Aktiviteten flytter nordover – utover Trender: •Ytterligere konsolidering •Effektivisering – økt aktivitet •Nye aktører/metoder – nye muligheter •Internasjonale markeder betjenes fra regionen

12 Situasjonsbeskrivelse: •Må kompensere for store avstander til markedet •Eksport betinger effektiv kobling til globale markeder •Relativt lav foredlingsindustri i regionen – stort potensial •Nasjonal fordelingspolitikk begrenser eksport (avgifter) •Underdimensjonert offentlig servicetilbud (mat-tilsyn) Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Trender: •Avtakende industriaktivitet – outsourcing - redusert volum •Skalafordeler/konsolidering –> volum, frekvens, regularitet, •Må etablere ubrutte forsyningskjeder – (jord/fjord til bord) •Effektiv logistikk øker muligheten for foredling Matfylket/industri:

13 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Handel/grossist: Situasjonsbeskrivelse: •Befolkningskonsentrasjon på Østlandet (enn så lenge...) •Økende krav til effektivisering – større distribusjonsområder •Betydelig transitt til andre regioner (Kjeder/handelshus) •Kjøpesterkt marked lokalt og nasjonalt Trender: •Distribusjons-senter til/fra stor-regionen •Enda tettere koblinger i logistikk-kjeden (Beine Veien) •Kjedekonsepter – konkurranse på kjedenivå •Blir nasjonale kjeder solgt til Europa...?

14 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Logistikkaktører: Situasjonsbeskrivelse: •Dårlig retningsbalanse •Særinteresser styrer - lite helhetlige løsninger •Underdimensjonert infrastruktur – kommer forbedringene? •Dårlig og dyre forbindelser langs kystaksen Trender: •Spesialisering og konsolidering •Samarbeid og konkurranse for å utvikle bedre tjenestetilbud utover transport-tjenester •Just in time – logistikk-aktørene tar mer ansvar •Kompetansebehov – forsyningsledelse - internasjonalt

15 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Strategiformulering: Dialog og samarbeid -Mellom flere offentlige instanser og nivå -Mellom offentlige og næringslivet -Mellom bransjer og aktører i logistikk-kjeden -Næringsklynge sikrer konkurranse og samarbeid Vi må utnytte regionale fortrinn -Internasjonalt næringsgrunnlag med beslutningskraft -Beliggenhet -Samferdselsinvesteringer: Fly/Bane/Vei/Havn/Båt Parallellitet samfunnsinvesteringer og næringsliv -Bruk næringslivet som medspiller -Virkemiddelapparatet må innrettes mot definerte mål -Kompetanse og forskning må møte markedsføring og nye løsninger

16 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Strategiformulering (forts.) Ta nasjonalt ansvar i møte med globaliseringen -Styrk regionalt samarbeid -Bjellesau-funksjon – vi er de nærmeste til å lede an -Vi må gi noe til andre regioner - men hva? Logistikk er næring – næring er logistikk! Utnytt globaliseringen til vår fordel! -Spesialisering mot verdiskapende produkter -Produksjon og foredlingsmuligheter for matgleder -EU stimulerer i forhold til sine egne behov (utvidelse øst) -Asia er like langt vekke for alle!

17 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt  Hold trykk på samferdsel mot Knutepunkt 2010!!! -Vei/bane/fly/båt/havn - Kyststamveien må prioriteres -Ryfast, Terminaltangenten, Ganddalterminal, Risavika knutepunkthavn -OPS- muligheter må tas i bruk – men statlig finansiering må sikres!  Regional samordning – Tydelig profil - Handlekraft -Nasjonal konkurranse – overvinn politiske vanskeligheter -Prioritert næringsplan som sikrer industrien og retningsbalanse -Bjellesau-effekten – vi må informere og lede an!  Felles utvikling av nye logistikk-løsninger -Landets logistikk–knutepunkt og kompetanse-senter -Nye løsninger, varehotell, samordning av varestrømmer -fra HVIS til HVORDAN Konkrete forslag til innspill:

18 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt  Felles markedsføring av regionen som distribusjonssenter -Tiltrekke oss sentrale aktører – etablere robuste varestrømmer -Utvilke markedet - fagmiljø - skalafordeler -Sikre internasjonale relasjoner – stimulans og konkurranse  Kompetanseoppbygging -Forskning og analyse – utnytte Universitetet -Styrke fagmiljøet – utvikle nettverk -Kompetanseformidling – beste praksis/konkurranse  Utnytte virkemiddelapparatet -Innovasjon Norge, Intsok, EU-midler -Stavanger Partner - ARNE -Bransjesamarbeid – næringsklynger gir vekst Konkrete forslag til innspill (2):

19 NASJONALT LOGISTIKK-KNUTEPUNKT HVORFOR FÅR VI DET TIL  Åpen og internasjonal orientering  Internasjonale relasjoner og nettverk  Velutviklet tjenestetilbud  Robust og ressursrikt næringsliv  Hovedkontorfunksjoner og beslutningsmiljø  Kompetanse og teknologifortrinn  Markedskunnskap og kapitalstøtte  Godt samarbeid mellom offentlige og private  Løsningsorientering og handlekraft  Effektiv infrastruktur og næringsvennlig politikk  Lønnsomme bedrifter i vekst Vi kan gjøre jobben for AS Norge!


Laste ned ppt "Innspill til Strategisk Næringsplan Gruppeleder: Inge Oliversen, NorSea Group Sekretariat: Gottfried Heinzerling, Rogalandsforskning Fagruppeledere: Tor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google