Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestfold Maritime Utdanningssenter (VMU) - et markedsorientert kompetansekonsept Vestfold 12 mai 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestfold Maritime Utdanningssenter (VMU) - et markedsorientert kompetansekonsept Vestfold 12 mai 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestfold Maritime Utdanningssenter (VMU) - et markedsorientert kompetansekonsept Vestfold 12 mai 2004

2 Innhold Bakgrunn – VMU Prosessen fram til i dag
Inspirasjon fra meldingen Overordnede markedsbetraktninger Ambisjoner Konseptbeskrivelse Visjon, virksomhetsidé og mål Posisjon Forretningsområdene Konkurrentbeskrivelse Ledelse Eierskap Lokalisering Kommunikasjon og merkevare Økonomi Navnvurderinger VMU markedet Veien videre Detaljering av de nærmeste fasene Beslutninger

3 Bakgrunn: VMU- prosessen fram til i dag
2001 VMU-arbeidet startet våren 2001 som en samarbeidsprosess mellom HVE/MA, Tønsberg maritime fagskole, Borre Havarivernskole og Befalsskolen for sjøforsvaret, med fokus på faglig samordning og felles ressursutnyttelse. 2002 Samordningsarbeidet ble videreført via seminar og møter 2003 Utredningsarbeidet ble løftet til et samarbeidsprosjekt mellom utdanningsinstitusjonene og fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud Context Consulting engasjert Posisjonering av VMU Etablering av omforent målbilde for VMU 2004 Posisjoneringsløpet Offentlige myndigheter Presse Næringen Konferansen ”Det maritime Norge – med fremtiden bak seg?” Konseptutforming Konseptgruppe med deltagere fra alle utdanningsinstitusjonene Utforming av modellen (organisasjon, ledelse, eierskap, finansiering, tilbud, markedsplattform) Utvikling av innhold og rammeverk for markeds- og forretningsplan Vi har hatt stort utbytte av samarbeidet så langt. Vi har fått bekreftet at samarbeidet fungerer. Vi har fått en god forankring på eiernivå. Vi har fått en god posisjonering på myndighetsnivå og ovenfor næringen. Vi er den eneste fremtidige utdanningsinstitusjon som det pekes på i meldingen. Så hva må vi nå gjøre for å lykkes…

4 Inspirasjon fra stortingsmeldingen…
Norsk skipsfart er en viktig del av norsk næringsliv og bidrar direkte og indirekte til verdiskapingen i Norge. Skipsfarten representerer også en erfaring og en kompetanse som er viktig for resten av det maritime Norge. For at disse bedriftene også i fremtiden skal bidra til vekst og verdiskaping, er det viktig at skipsfarten og de maritime næringer fortsatt er klart forankret i Norge. Regjeringen mener derfor det er nødvendig å beholde hovedkontorer og eierskap i Norge, samt å satse på videreutvikling av kompetanse og innovasjon i skipsfarten og de maritime næringer. I årene fremover vil de maritime næringers evne til å utvikle kunnskap og kompetanse være avgjørende for deres internasjonale konkurranseevne. Det er viktig at kunnskapsinnholdet i produkter og tjenester økes, ut fra en forventning om at dette også øker verdiskapingen. Høy forsknings- og utviklingsinnsats, sammen med god markedskunnskap, er avgjørende faktorer for å oppnå dette. I dette perspektivet legges det vekt på at en tilrettelegging for kunnskapsdrevet næringsutvikling og innovasjon også er viktig for å sikre skipsfartsnæringens konkurranseevne over tid. Regjeringen mener det er nødvendig å vurdere dimensjoneringen av maritim utdanning i Norge. For å sikre de maritime utdanningsinstitusjonene i Norge et fagmiljø av høy internasjonal standard og økonomisk bærekraft er det nødvendig med et visst minimum av heltidsstudenter ved det enkelte lærested. På denne bakgrunn mener Regjeringen at antall læresteder bør reduseres fra dagens nivå. Et maritimt utdanningssenter av den typen en er i ferd med å utvikle i Vestfold vil i større grad enn hva tilfellet er i dag kunne tilby yrkesrettet forskning og fagutvikling både nasjonalt og internasjonalt. En samarbeidsløsning vil også gi høyskolen bedre faglig grunnlag og legitimitet for å gi etter- og videreutdanning i maritime fag, noe som vil gi mulighet for å oppnå en maritim utdanning på et høyere teoretisk nivå. Regjeringen ønsker en konsentrasjon om noen få maritime opplæringssentra. Slike samlokaliserte maritime utdanningssentra vil imidlertid kunne forutsette en felles satsning mellom stat, fylkeskommune og næringen selv.

5 Overordnede markedsbetraktninger
Oslofjorden er Norges største maritime cluster, preget av rederi-, tjenesteytende- og teknologisk virksomhet VTB regionen har en stabil utvikling, Osloområdet er mer flyktig. Det er mangel på kvalifiserte offiserer på verdensbasis Sikkerhet og miljøkompetanse er i sterk vekst Oljetransport langs norskekysten forventes å øke betraktelig som en konsekvens av økt oljeutvinning i Russland Økt skadeomfang krever økt sjøerfaring i forsikringsbransjen for å drive skadeforebyggende virksomhet Økt andel ferdigvarer reduserer internasjonal skipsfarts betydning. Nærtransport med spesialkompetanse kan økes som en følge av dette. Internasjonalisering nødvendig i alle ledd for å sikre en bærekraftig utvikling ”I årene fremover vil de maritime næringers evne til å utvikle kunnskap og kompetanse være avgjørende for næringens internasjonale konkurranseevne” (Stortingsmeldingen) …dvs at vi må markedsorientere VMU – næringen må med både i utviklings- og eierspørsmålet…

6 Ambisjoner Vi skal; Være Norges største og beste maritime utdanningssenter Være tyngdepunktet i Norge på utdanning innen maritim drift og operasjon Være det naturlige valg for utenlandske studenter Tilby en fullstendig sertifikatsrettet utdanning Tilby en fullstendig gradsutdanning Drive næringsrettet FoU på oppdragsbasis Være den ledende tilbyder av sikkerhetskurs og andre sertifikatrettede kurs i Norge, med et internasjonalt market Ha en oppdragsbasert finansiering på minimum 40%

7 Konseptbeskrivelse

8 Visjon, forretningsidé, verdier og mål
Norges ledende kompetansesenter innen maritim drift og operasjon. Virksomhetsidé VMU tilbyr komplett utdanning, kurs og forskning innen maritim drift og operasjon. Verdier Ikke definert Utviklings mål Et komplett maritimt utdanningstilbud under "samme tak"; Bedre ressursutnyttelse av personell, utstyr og lokaler; Et tyngre og mer fullstendig maritimt miljø med større muligheter til felles og individuell utvikling; Større attraktivitet og evne til å rekruttere studenter og lærekrefter; Større tyngde og styrket evne til å konkurrere i det maritime utdanningsmarkedet, nasjonalt og internasjonalt Større synlighet og dermed bedre konkurranseevne

9 Posisjon Marin teknisk NTNU Skipsfarts økonomi NHH Maritim drift og operasjon VMU VMU er skal være den utdanningsinstitusjon som er kjent for maritim drift og operasjon I dag er det to naturlige tyngdepunkt innen maritim utdanning (marin teknisk ved NTNU, skipsfarts økonomi ved NHH) og vi tar altså det tredje tyngdepunkt (maritim drift og operasjon ved VMU) Vi skal etablere oss som den ledende totalleverandør av oppdrags- og kursvirksomhet innen maritim drift og operarasjon i Norge

10 Virksomhetsområdene – utdanning og oppdrag
Vestfold Maritime Utdanningssenter Utdanning Oppdrag Inntektsmodell: offentlig finansiering Inntektsmodell: markedsbasert Fullstendig maritim utdannelse innen maritim drift og operasjon Oppdragsbasert virksomhet innen maritim drift, operasjon og sikkerhet

11 Virksomhetsområdene med tilhørende tjenester
Utdanning Oppdrag VK1 Sjøfartsfag Sjøteknisk drift Maritim fagskole Nautisk Skibsteknisk drift Bachelor Marinteknisk drift Nautikk Skipsfart og logistikk Master FoU Kursvirksomhet skipsbasert Kursvirksomhet offshorebasert Kursvirksomhet landbasert Sertifikat (fornyelse) Etter og videreutdanning Enkeltkurs Vekttallsbasert modulopplæring Oppdragsbasert FoU Full sertifikats- utdannelse …vi skal til enhver tid besitte oppdatert og markedsorientert kompetanse innen maritim drift og operasjon, som gjør oss attraktive både nasjonalt og internasjonalt.

12 Utdanning Beskrivelse av konkurransesituasjonen
Utdanning (tall fra 2001, sammenlignet med 2003) VK1 Markedsandel: Sjøfart: 4,6% (14 av 303 elever) Skipstekn: 3.8% (12 av 314) Konkurrenter: Ålesund (største aktør 7,8%) Haugesund Tromsø Nasjonal tendens: 2001: 617 2003: 635 (søkere) Maritim fagskole Markedsandel Nautisk: 9,4% (29 av 309 elever) Maskin: 12,1% (29 av 239) Konkurrenter Ålesund (største aktør 14,4%) Nasjonal tendens 2001: 548 2003: 494 (søkere) Bachelor Markedsandel Primærsøkere 52% (70 av 135) Konkurrenter Høgskolen i Haugesund (18,5%) Høgskolen i Ålesund (18,5%) Høgskolen i Tromsø Nasjonal tendens (MA sterk vekst i ) 2001: 159 2003: 135 Master Konkurrenter: Ingen i/a Tendens Økende internasjonalt FoU (begrenset FoU i dag) Stort sett Marintek i Trondheim Liten Økende fokus Nasjonalt Internasjonalt

13 Oppdrag Beskrivelse av konkurransesituasjonen
Kursvirksomhet skipsbasert Markedsandel: Regionalt: 90 % (23’’ av 26’’) Nasjonalt: 8% (23’’ av 300’’) Konkurrenter: Nutec (67% av nasjonal mark.and) Norwegian Maritime Safety Consult (Croftholmen) Rescue (Haugesund) Nosefo (Stavanger) Nasjonal tendens: Stabil Fallende regional andel når Nutec etablerer seg i Oslo Kursvirksomhet offshorebasert Se skipsbasert Kursvirksomhet landbasert Nasjonalt: 10% Starum (Gjøvik) IF (Hobøl) Brannvesenet Sertifikat (fornyelse) Etter- og videreutdanning Enkeltkurs Vekttallsbasert modul opplæring Oppdragsbasert FoU Markedsutvikling; Det er i dette segmentet VMU skal etablere seg som en markedsorientert kursleverandør for å skreddersy sitt tilbud til markedet. Begrenset med konkurranse per i dag.

14 En smalest mulig administrasjon tilstrebes
Ledelse Vestfold Maritime Utdanningssenter vil være en langt mer kommersiell aktør enn dagens institusjoner. Derfor må det merkantile også vektlegges i større grad i organisasjons og ledelsesutforming. To forretningsområder Forretningsområde Utdanning ledes av en rektor. Rektor vil være faglig ansvarlig i VMU. Forretningsområde Oppdrag ledes av en daglig leder. Daglig leder vil ha markedsansvaret i VMU Administrerende direktør Rektor/daglig leder rapporterer til administrerende direktør som har det totale merkantile ansvar Styre Adm.dir rapporterer til et styre sammensatt av representanter fra eierne (stat, fylkeskommune og næringen), samt representanter fra VMU og regionen Styret VMU Adm.dir Rektor Utdanning Daglig leder Oppdrag Ledelse Høyskole og fagskole lov Produktutvikling Personal Budsjettmål Ledelse Salgs og markedsutvikling Produktutvikling Personal Markedsmål En smalest mulig administrasjon tilstrebes

15 Organisasjonsmodell – Eierforhold
Opprettelse av VMU som et eget frittstående rettsubjekt innebærer en sammenslåing/fusjon av tre enheter, hvor to eiere er representert Staten ved Høgskolen i Vestfold Fylkeskommunen ved Færder videregående/Maritime fagskole. Fylkeskommunen også indirekte ved Borre Havarivernskole For å få en markedsorientert enhet må også næringen inn på eiersiden. Som næring defineres: Rederier (for eksempel Color Line) Maritim virksomhet nasjonalt (for eksempel Det Norske Veritas) Maritim virksomhet lokalt (for eksempel Kongsberg Maritime) Interesseorganisasjoner (Norges Rederiforbund) Eiersits Det naturlige utgangspunkt er en ren tredeling Stat 33,33% Fylkeskommune 33,33% Næring 33,33% Ingen har kontroll, ingen har negativ kontroll Men; viktigst er det at eierskap reflekterer faktisk bidrag, både ut fra hva som bringes inn i VMU og for fremtidig bidrag

16 Tre nærliggende alternativ
Samlokalisering Det mentale bildet; ”VMU fremstår som et landemerke i innseilingen til ………. Et praktbygg som gir klare assosiasjoner til et skip, gjør kompetansebygget VMU til et attraktivt og populært studiested for norske og utenlandske studenter”. Tre nærliggende alternativ Borre Havarivernskoles områder Befalskolens lokaler og områder Færder VGS områder, avd Korten

17 Kommunikasjon/merkenavn
Logo profileres VMU etableres som merkenavn på linje med NHH og NTNU Annonsering Deltagelse på messer etc. De gamle merkenavnene fases ut (?)

18 Økonomi Etablering og utvikling av VMU Drift og videreutvikling av VMU
Det videre utviklingsarbeid vil kreve betydelig finansiering Dagens enheter har mye strukturkapital, men frisk kapital må fremskaffes til utvikling, lokaler, rekruttering, markedsføring osv. Vi har anledning til å søke om både prosjektmidler (tidlig i utviklingsfasen, og investeringsmidler til bygg og infrastruktur) Optimal finansiering settes sammen av; Statlig finansiering – regjeringen oppfordrer kandidater til å søke i meldingen Næringen (ny eier) skyter inn frisk kapital i utviklingsøyemed Drift og videreutvikling av VMU Forretningsområde utdanning Finansieres som i dag, dvs offentlige midler pr elev/student Forretningsområde oppdrag Finansieres som i dag, dvs salg av kursplasser og øvrig oppdrag ut fra markedsbaserte vilkår Avkastning Uavklart – ved at næringen involveres må det klargjøres avkastningsmål og bruk av denne kapitalen, evt tilgang på ny kapital

19 Uformell navnforslag - alternativer
Det ble sendt ut en forespørsel til 19 personer med innsikt i VMU. Svarprosenten er på 79%. Respondentene prioriterte 3 alternativ, hvor prioritet 1 ga 3 poeng, prioritet 2 ga 2 poeng og prioritet 1 ga 1 poeng. Resultatene oppsummeres på neste side. Det skal ikke konkluderes på nåværende tidspunkt, men det vi kan ta med oss er at navnet skaper stort engasjement, og at det bør utvikles/profileres ut fra hva VMU skal være… VMU Vestfold Maritime Utdanningssenter VMU Viken Maritime Utdanningssenter NMU Norges Maritime Utdanningssenter NMU Norsk Maritime Utdanningssenter NIMU Norges Internasjonale Maritime Utdanningssenter OMU Oslofjorden Maritime Utdanningsenter TMU Tønsberg Maritime Utdanningssenter NMA Norwegian Maritime Academy NSME Norwegian School of Maritime Education VME Vestfold Maritime Educationcenter NMUC Norwegian Maritime University College

20 Uformell navnavstemming - resultat
Nye navn foreslått ifob med avstemmingen Fjord School of Maritime Education, Vestfold Maritime University College, Norwegian International Maritime University, Norwegian International Maritime Technical College and University, Norwegian International Maritime College and University Center og Norges Maritime Utdanningsinstitutt

21 VMU markedet - hvor finner vi våre fremtidige studenter…
Utdanning VK1 Elever fra GK (elektro/mekanikk) i VTB-regionen Maritim fagskole Elever med fagbrev, primært i VTB-regionen, men også nasjonalt. Bachelor Studenter med allmennfaglig kompetanse, nasjonalt Studenter fra marinen Internasjonale studenter allmennfaglig kompetanse Studenter fra sommerkurs (generell studiekompetanse) Master Studentene fra Bachelor nasjonalt Internasjonale studenter med Bachelor fra utlandet Fou Tilpasset masterprogrammet Det er først og fremst på Bachelor og Master nivå vi kan være attraktive for studenter utenfor regionen og internasjonale studenter. Det internasjonale markedet betegnes som de land som driver internasjonal skipsfart, og som ønsker å lære mer om vår kultur. De mest aktuelle landene er: Estland Litauen Latvia Ukraina Polen Sverige Danmark Kina Singapore

22 VMU markedet - hvor finner vi våre oppdragsmuligheter…
Kursvirksomhet skipsbasert Kursvirksomhet offshorebasert Kursvirksomhet landbasert Primærmarked: Oslofjorden Sekundærmarked: Landet forøvrig Internasjonalt Sertifikatfornyelse Primærmarked: Nasjonal fornyelse Sekundærmarked: Utenlandske sjøfolk som ønsker norske sertifikat Vektallsbasert modul opplæring Nasjonalt for de som ønsker å ta fag, men som ikke satser på et fullt studie Etterutdanning Tilbud til de som ønsker å ta enkelte fag, selskap som ønsker å sende sine offiserer eller andre på enkelt kurs Oppdragsbasert FoU Primærmarked: Nasjonal næring Sekundærmarked: Internasjonal næring Det er først og fremst det regionale markedet som skal vinnes. Men på linje med tøffere konkurranse må også en større andel av det nasjonale marked vinnes. Internasjonalt ligger det muligheter i flere perspektiv: Norske sertifikat er attraktive internasjonalt Norske sikkerhetskurs er attraktive On board training – kursinstruktører arrangerer kurs om bord, fremfor å arrangere kurs på land Norge har vært en ledende skipsfartsnasjon i 150 år. Vi bør være synlige på vår FoU-kapasitet internasjonalt for å gjøre kompetanse til en eksportartikkel i seg selv

23 Veien videre – prosessen frem til oppstart
Mai 04 Okt 04 – Des 04 Jan 05 – Aug 05 1 – 2 år August 2007 (?) Forfase Salgsfase Foretablering Etablering Drift Innhold og leveranser: Markedsanalyse Kartlegging og involvering av næringen og samarbeidspartnere workshops produktutvikling markedsjustering Finansieringssøknad Forretningsplan Prospekt økonomiske- finansielle- perspektiv produkt/studietilb. Salgsoffansiv mot investormiljø: Rederi Øvrig næring Regional Interesseorg Kartlegging og søknad om statlig finansiering Praktisk planl. Tilrettelegging juridisk akkreditering/ godkjenning. selskapsform selskapsetabl. avtaler Ansettelser Nøkkel- personlell Tegning, godkj. bygg osv Implementering av foretableringsfasen Markedsføring Overføring av ansatte fra tidligere enheter Bygging av nytt bygg iverksettes og ferdigstilles Prosjektet ferdig til kommune og fylkesvalg 2007 Ressursestimat og organisering: Styringsgruppe Arbeidsgrupper Forretningsmessig bistand Styringsgruppe Forretningsm. Bistand Juridisk bistand Salgsteam Styringsgruppe Arbeidsgrupper Org.messig bistand Teknisk bistand Juridisk bistand Styringsgruppe Arbeidsgrupper Forretningsm. bistand Org.messig bistand Juridisk bistand Daglig ledelse = Overordnede milepæler = Beslutningspunkt – go vs no go

24 Detaljering Forfase (mai – medio oktober) - estimert ressursbruk 90 – 110 dagsverk
Faktabasert markedsanalyse og beskrivelse (15 – 20 dv) God oversikt over nasjonale og internasjonale marked og bevegelser Utvikling av produkt/samordnet studietilbud (kontakt NOKUT og S-dir.) Kartlegging og kontakt med næring og samarbeidspartnere ( 20 – 25 dv) Definere mulighetsvindu Hvem er våre potensielle nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere (for eksempel NTNU, Universitet i Kina osv) Hvem er potensielle investorer fra næringen, og hvem bør være med oss i en utviklingsfase (for eksempel redere, Norges Rederiforbund, annen maritim næring) Kontakte, besøke og idésalg til næring og samarbeidspartnere Involvering av næring og samarbeidspartner (30 – 35 dv) Design av opplegg for å gjennomføre arbeidsmøter med næring og samarbeidspartnere Gjennomføring av arbeidsmøter for å skreddersy VMU til næringens behov Utvikling av forretningsplan, med detaljert og endelig konseptbeskrivelse (25 – 30 dv) Utarbeidelse av VMU-budsjett for å beskrive hvor mye det koster å drifte VMU, i hvilket område synergigevinster ligger, og hvordan vi kan hente de ut. Budsjettet vil være det viktigste verktøyet for å ha prosjektkontroll fra denne fasen frem til drift. Videreutvikle konseptbeskrivelsen ut fra markedsbeskrivelse, alliansemuligheter og næringens behov beskrevet gjennom arbeidsmøter med næringen. Ferdigstille forretningsplan med budsjett Forretningsmessig beskrivelse til prospektet I denne fasen vil vi søke departementet om prosjektmidler for å finansiere utviklingsarbeidet

25 Salgsfase Detaljering Salgsfase (oktober – desember) - estimert ressursbruk 50 – 80 dagsverk Arbeidet med samordnet studietilbud fullføres Dialog NOKUT og Sjøfartsdirektoratet Prospektutarbeidelse (10 – 15 dv) Forretningsbeskrivelse klar i forfase Juridisk kvalitetssikring og utforming Finansiell kvalitetssikring og utforming Salg og markedsturné ( 20 – 30 dv) Kontaktpunkt og innledning etablert i forfase Design av salgsprosess Konkret innsalgsaktiviteter ovenfor samarbeidspartnere og private/statlige investorer Forhandlinger (15 – 25 dv) Oppføling og evaluering av interessenter Design av forhandlingsprosess Gjennomføre forhandlingsrunder Juridisk kvalitetssikring Samarbeidsmessig due dilligence Avtaleinngåelse (5 – 10 dv) Avtaleinngåelse av juridisk godkjente avtaler Utarbeidelse av avtaler I denne fasen vil vi søke om investeringsmidler ut fra en konkret forretningsplan

26 Beslutninger - status og videre mandat…
Ambisjon Skal vi være størst og best? Skal vi innta posisjon som ledende? Overordnede mål Skal vi ha et komplett tilbud? Skal vi være internasjonale? Forretningsidé – er det den riktige? ”Et samordnet og samlokalisert maritimt storsenter med internasjonal vinkling” VMU som eget rettsubjekt? Dvs eies av stat, fylkeskommune og næringen Faser i prosjektet 1) forfase 2) salgsfase 3) foretablering 4) etablering 5) drift Milepæler Næring involvert, forretningsplan ferdig Prospekt ferdig, finansiering på plass Lokalisering avgjort, bygg bestilt, ansatt nøkkelpersonell Bygg ferdig, ansatte er overført Drift ved VMU i nytt bygg Økonomisk ramme (avhengig av hva vi kan og vil gjøre selv) Forfase: Kr – Salgsfase: Kr – Resterende: Usikkert, utvikling av bygg, markedsføring, forretningsmessig og juridisk bistand


Laste ned ppt "Vestfold Maritime Utdanningssenter (VMU) - et markedsorientert kompetansekonsept Vestfold 12 mai 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google