Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestfold Maritime Utdanningssenter (VMU) - et markedsorientert kompetansekonsept V estfold 12 mai 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestfold Maritime Utdanningssenter (VMU) - et markedsorientert kompetansekonsept V estfold 12 mai 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestfold Maritime Utdanningssenter (VMU) - et markedsorientert kompetansekonsept V estfold 12 mai 2004

2 Innhold •Bakgrunn – VMU Prosessen fram til i dag •Inspirasjon fra meldingen •Overordnede markedsbetraktninger •Ambisjoner •Konseptbeskrivelse  Visjon, virksomhetsidé og mål  Posisjon  Forretningsområdene  Konkurrentbeskrivelse  Ledelse  Eierskap  Lokalisering  Kommunikasjon og merkevare  Økonomi •Navnvurderinger •VMU markedet •Veien videre  Detaljering av de nærmeste fasene  Beslutninger

3 Bakgrunn: VMU- prosessen fram til i dag •2001  VMU-arbeidet startet våren 2001 som en samarbeidsprosess mellom HVE/MA, Tønsberg maritime fagskole, Borre Havarivernskole og Befalsskolen for sjøforsvaret, med fokus på faglig samordning og felles ressursutnyttelse. •2002  Samordningsarbeidet ble videreført via seminar og møter •2003  Utredningsarbeidet ble løftet til et samarbeidsprosjekt mellom utdanningsinstitusjonene og fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud  Context Consulting engasjert  Posisjonering av VMU  Etablering av omforent målbilde for VMU •2004  Posisjoneringsløpet  Offentlige myndigheter  Presse  Næringen  Konferansen ”Det maritime Norge – med fremtiden bak seg?”  Konseptutforming  Konseptgruppe med deltagere fra alle utdanningsinstitusjonene  Utforming av modellen (organisasjon, ledelse, eierskap, finansiering, tilbud, markedsplattform)  Utvikling av innhold og rammeverk for markeds- og forretningsplan Vi har hatt stort utbytte av samarbeidet så langt. Vi har fått bekreftet at samarbeidet fungerer. Vi har fått en god forankring på eiernivå. Vi har fått en god posisjonering på myndighetsnivå og ovenfor næringen. Vi er den eneste fremtidige utdanningsinstitusjon som det pekes på i meldingen. Så hva må vi nå gjøre for å lykkes…

4 Inspirasjon fra stortingsmeldingen… Norsk skipsfart er en viktig del av norsk næringsliv og bidrar direkte og indirekte til verdiskapingen i Norge. Skipsfarten representerer også en erfaring og en kompetanse som er viktig for resten av det maritime Norge. For at disse bedriftene også i fremtiden skal bidra til vekst og verdiskaping, er det viktig at skipsfarten og de maritime næringer fortsatt er klart forankret i Norge. Regjeringen mener derfor det er nødvendig å beholde hovedkontorer og eierskap i Norge, samt å satse på videreutvikling av kompetanse og innovasjon i skipsfarten og de maritime næringer. I årene fremover vil de maritime næringers evne til å utvikle kunnskap og kompetanse være avgjørende for deres internasjonale konkurranseevne. Det er viktig at kunnskapsinnholdet i produkter og tjenester økes, ut fra en forventning om at dette også øker verdiskapingen. Høy forsknings- og utviklingsinnsats, sammen med god markedskunnskap, er avgjørende faktorer for å oppnå dette. I dette perspektivet legges det vekt på at en tilrettelegging for kunnskapsdrevet næringsutvikling og innovasjon også er viktig for å sikre skipsfartsnæringens konkurranseevne over tid. Regjeringen mener det er nødvendig å vurdere dimensjoneringen av maritim utdanning i Norge. For å sikre de maritime utdanningsinstitusjonene i Norge et fagmiljø av høy internasjonal standard og økonomisk bærekraft er det nødvendig med et visst minimum av heltidsstudenter ved det enkelte lærested. På denne bakgrunn mener Regjeringen at antall læresteder bør reduseres fra dagens nivå. Et maritimt utdanningssenter av den typen en er i ferd med å utvikle i Vestfold vil i større grad enn hva tilfellet er i dag kunne tilby yrkesrettet forskning og fagutvikling både nasjonalt og internasjonalt. En samarbeidsløsning vil også gi høyskolen bedre faglig grunnlag og legitimitet for å gi etter- og videreutdanning i maritime fag, noe som vil gi mulighet for å oppnå en maritim utdanning på et høyere teoretisk nivå. Regjeringen ønsker en konsentrasjon om noen få maritime opplæringssentra. Slike samlokaliserte maritime utdanningssentra vil imidlertid kunne forutsette en felles satsning mellom stat, fylkeskommune og næringen selv.

5 Overordnede markedsbetraktninger •Oslofjorden er Norges største maritime cluster, preget av rederi-, tjenesteytende- og teknologisk virksomhet •VTB regionen har en stabil utvikling, Osloområdet er mer flyktig. •Det er mangel på kvalifiserte offiserer på verdensbasis •Sikkerhet og miljøkompetanse er i sterk vekst •Oljetransport langs norskekysten forventes å øke betraktelig som en konsekvens av økt oljeutvinning i Russland •Økt skadeomfang krever økt sjøerfaring i forsikringsbransjen for å drive skadeforebyggende virksomhet •Økt andel ferdigvarer reduserer internasjonal skipsfarts betydning. Nærtransport med spesialkompetanse kan økes som en følge av dette. •Internasjonalisering nødvendig i alle ledd for å sikre en bærekraftig utvikling ” I årene fremover vil de maritime næringers evne til å utvikle kunnskap og kompetanse være avgjørende for næringens internasjonale konkurranseevne” (Stortingsmeldingen) …dvs at vi må markedsorientere VMU – næringen må med både i utviklings- og eierspørsmålet… ” I årene fremover vil de maritime næringers evne til å utvikle kunnskap og kompetanse være avgjørende for næringens internasjonale konkurranseevne” (Stortingsmeldingen) …dvs at vi må markedsorientere VMU – næringen må med både i utviklings- og eierspørsmålet…

6 •Vi skal;  Være Norges største og beste maritime utdanningssenter  Være tyngdepunktet i Norge på utdanning innen maritim drift og operasjon  Være det naturlige valg for utenlandske studenter  Tilby en fullstendig sertifikatsrettet utdanning  Tilby en fullstendig gradsutdanning  Drive næringsrettet FoU på oppdragsbasis  Være den ledende tilbyder av sikkerhetskurs og andre sertifikatrettede kurs i Norge, med et internasjonalt market  Ha en oppdragsbasert finansiering på minimum 40% Ambisjoner

7 Konseptbeskrivelse

8 •Visjon  Norges ledende kompetansesenter innen maritim drift og operasjon. •Virksomhetsidé  VMU tilbyr komplett utdanning, kurs og forskning innen maritim drift og operasjon. •Verdier  Ikke definert •Utviklings mål  Et komplett maritimt utdanningstilbud under "samme tak";  Bedre ressursutnyttelse av personell, utstyr og lokaler;  Et tyngre og mer fullstendig maritimt miljø med større muligheter til felles og individuell utvikling;  Større attraktivitet og evne til å rekruttere studenter og lærekrefter;  Større tyngde og styrket evne til å konkurrere i det maritime utdanningsmarkedet, nasjonalt og internasjonalt  Større synlighet og dermed bedre konkurranseevne Visjon, forretningsidé, verdier og mål

9 Posisjon •VMU er skal være den utdanningsinstitusjon som er kjent for maritim drift og operasjon •I dag er det to naturlige tyngdepunkt innen maritim utdanning (marin teknisk ved NTNU, skipsfarts økonomi ved NHH) og vi tar altså det tredje tyngdepunkt (maritim drift og operasjon ved VMU) •Vi skal etablere oss som den ledende totalleverandør av oppdrags- og kursvirksomhet innen maritim drift og operarasjon i Norge Marin teknisk NTNU Skipsfart s økonomi NHH Maritim drift og operasjon VMU

10 Virksomhetsområdene – utdanning og oppdrag Utdanning Inntektsmodell: offentlig finansiering Oppdrag Inntektsmodell: markedsbasert Vestfold Maritime Utdanningssenter Fullstendig maritim utdannelse innen maritim drift og operasjon Oppdragsbasert virksomhet innen maritim drift, operasjon og sikkerhet

11 Virksomhetsområdene med tilhørende tjenester • VK1 • Sjøfartsfag • Sjøteknisk drift • Maritim fagskole • Nautisk • Skibsteknisk drift • Bachelor • Marinteknisk drift • Nautikk • Skipsfart og logistikk • Master • FoU Utdanning • Kursvirksomhet skipsbasert • Kursvirksomhet offshorebasert • Kursvirksomhet landbasert • Sertifikat (fornyelse) • Etter og videreutdanning • Enkeltkurs • Vekttallsbasert modulopplæring • Oppdragsbasert FoU Oppdrag Full sertifikats- utdannelse …vi skal til enhver tid besitte oppdatert og markedsorientert kompetanse innen maritim drift og operasjon, som gjør oss attraktive både nasjonalt og internasjonalt.

12 Utdanning Beskrivelse av konkurransesituasjonen Utdanning (tall fra 2001, sammenlignet med 2003) • VK1 • Markedsandel: • Sjøfart: 4,6% (14 av 303 elever) • Skipstekn: 3.8% (12 av 314) • Konkurrenter: • Ålesund (største aktør 7,8%) • Haugesund • Tromsø • Nasjonal tendens: • 2001: 617 • 2003: 635 (søkere) • Maritim fagskole • Markedsandel • Nautisk: 9,4% (29 av 309 elever) • Maskin: 12,1% (29 av 239) • Konkurrenter • Ålesund (største aktør 14,4%) • Haugesund • Tromsø • Nasjonal tendens • 2001: 548 • 2003: 494 (søkere) •Bachelor • Markedsandel • Primærsøkere 52% (70 av 135) • Konkurrenter • Høgskolen i Haugesund (18,5%) • Høgskolen i Ålesund (18,5%) • Høgskolen i Tromsø • Nasjonal tendens (MA sterk vekst i 2003-04) • 2001: 159 • 2003: 135 • Master • Konkurrenter: • Ingen • Markedsandel • i/a • Tendens •Økende internasjonalt • FoU (begrenset FoU i dag) • Konkurrenter: • Stort sett Marintek i Trondheim • Markedsandel • Liten • Tendens • Økende fokus • Nasjonalt • Internasjonalt

13 Oppdrag Beskrivelse av konkurransesituasjonen • Kursvirksomhet skipsbasert •Markedsandel: •Regionalt: 90 % (23’’ av 26’’) •Nasjonalt: 8% (23’’ av 300’’) • Konkurrenter: •Nutec (67% av nasjonal mark.and) •Norwegian Maritime Safety Consult •(Croftholmen) •Rescue (Haugesund) •Nosefo (Stavanger) • Nasjonal tendens: •Stabil •Fallende regional andel når Nutec etablerer seg i Oslo • Kursvirksomhet offshorebasert • Se skipsbasert • Kursvirksomhet landbasert •Markedsandel: •Nasjonalt: 10% • Konkurrenter: •Starum (Gjøvik) •IF (Hobøl) •Brannvesenet • Nasjonal tendens: • Stabil • Sertifikat (fornyelse) • Etter- og videreutdanning • Enkeltkurs • Vekttallsbasert modul opplæring • Oppdragsbasert FoU Markedsutvikling; Det er i dette segmentet VMU skal etablere seg som en markedsorientert kursleverandør for å skreddersy sitt tilbud til markedet. Begrenset med konkurranse per i dag.

14 Ledelse Vestfold Maritime Utdanningssenter vil være en langt mer kommersiell aktør enn dagens institusjoner. Derfor må det merkantile også vektlegges i større grad i organisasjons og ledelsesutforming. Adm.dir Daglig leder Oppdrag Rektor Utdanning Ledelse Høyskole og fagskole lov Produktutvikling Personal Budsjettmål Ledelse Salgs og markedsutvikling Produktutvikling Personal Markedsmål • To forretningsområder  Forretningsområde Utdanning ledes av en rektor. Rektor vil være faglig ansvarlig i VMU.  Forretningsområde Oppdrag ledes av en daglig leder. Daglig leder vil ha markedsansvaret i VMU • Administrerende direktør  Rektor/daglig leder rapporterer til administrerende direktør som har det totale merkantile ansvar • Styre  Adm.dir rapporterer til et styre sammensatt av representanter fra eierne (stat, fylkeskommune og næringen), samt representanter fra VMU og regionen Styret VMU En smalest mulig administrasjon tilstrebes

15 Organisasjonsmodell – Eierforhold •Opprettelse av VMU som et eget frittstående rettsubjekt innebærer en sammenslåing/fusjon av tre enheter, hvor to eiere er representert  Staten ved Høgskolen i Vestfold  Fylkeskommunen ved Færder videregående/Maritime fagskole.  Fylkeskommunen også indirekte ved Borre Havarivernskole •For å få en markedsorientert enhet må også næringen inn på eiersiden. •Som næring defineres:  Rederier (for eksempel Color Line)  Maritim virksomhet nasjonalt (for eksempel Det Norske Veritas)  Maritim virksomhet lokalt (for eksempel Kongsberg Maritime)  Interesseorganisasjoner (Norges Rederiforbund) •Eiersits  Det naturlige utgangspunkt er en ren tredeling  Stat 33,33%  Fylkeskommune 33,33%  Næring 33,33%  Ingen har kontroll, ingen har negativ kontroll  Men; viktigst er det at eierskap reflekterer faktisk bidrag, både ut fra hva som bringes inn i VMU og for fremtidig bidrag

16 Samlokalisering •Tre nærliggende alternativ  Borre Havarivernskoles områder  Befalskolens lokaler og områder  Færder VGS områder, avd Korten Det mentale bildet; ”VMU fremstår som et landemerke i innseilingen til ………. Et praktbygg som gir klare assosiasjoner til et skip, gjør kompetansebygget VMU til et attraktivt og populært studiested for norske og utenlandske studenter”. Det mentale bildet; ”VMU fremstår som et landemerke i innseilingen til ………. Et praktbygg som gir klare assosiasjoner til et skip, gjør kompetansebygget VMU til et attraktivt og populært studiested for norske og utenlandske studenter”.

17 Kommunikasjon/merkenavn •Logo profileres •VMU etableres som merkenavn på linje med NHH og NTNU  www.vmu.no www.vmu.no  Annonsering  Deltagelse på messer etc. •De gamle merkenavnene fases ut (?)

18 Økonomi •Etablering og utvikling av VMU  Det videre utviklingsarbeid vil kreve betydelig finansiering  Dagens enheter har mye strukturkapital, men frisk kapital må fremskaffes til utvikling, lokaler, rekruttering, markedsføring osv.  Vi har anledning til å søke om både prosjektmidler (tidlig i utviklingsfasen, og investeringsmidler til bygg og infrastruktur)  Optimal finansiering settes sammen av;  Statlig finansiering – regjeringen oppfordrer kandidater til å søke i meldingen  Næringen (ny eier) skyter inn frisk kapital i utviklingsøyemed •Drift og videreutvikling av VMU  Forretningsområde utdanning  Finansieres som i dag, dvs offentlige midler pr elev/student  Forretningsområde oppdrag  Finansieres som i dag, dvs salg av kursplasser og øvrig oppdrag ut fra markedsbaserte vilkår  Avkastning  Uavklart – ved at næringen involveres må det klargjøres avkastningsmål og bruk av denne kapitalen, evt tilgang på ny kapital

19 Uformell navnforslag - alternativer •Det ble sendt ut en forespørsel til 19 personer med innsikt i VMU. Svarprosenten er på 79%. •Respondentene prioriterte 3 alternativ, hvor prioritet 1 ga 3 poeng, prioritet 2 ga 2 poeng og prioritet 1 ga 1 poeng. •Resultatene oppsummeres på neste side. Det skal ikke konkluderes på nåværende tidspunkt, men det vi kan ta med oss er at navnet skaper stort engasjement, og at det bør utvikles/profileres ut fra hva VMU skal være… •VMUVestfold Maritime Utdanningssenter •VMUViken Maritime Utdanningssenter •NMUNorges Maritime Utdanningssenter •NMUNorsk Maritime Utdanningssenter •NIMUNorges Internasjonale Maritime Utdanningssenter •OMUOslofjorden Maritime Utdanningsenter •TMUTønsberg Maritime Utdanningssenter •NMANorwegian Maritime Academy •NSMENorwegian School of Maritime Education •VMEVestfold Maritime Educationcenter •NMUCNorwegian Maritime University College

20 Uformell navnavstemming - resultat Nye navn foreslått ifob med avstemmingen Fjord School of Maritime Education, Vestfold Maritime University College, Norwegian International Maritime University, Norwegian International Maritime Technical College and University, Norwegian International Maritime College and University Center og Norges Maritime Utdanningsinstitutt

21 VMU markedet - hvor finner vi våre fremtidige studenter… •Utdanning  VK1  Elever fra GK (elektro/mekanikk) i VTB- regionen  Maritim fagskole  Elever med fagbrev, primært i VTB-regionen, men også nasjonalt.  Bachelor  Studenter med allmennfaglig kompetanse, nasjonalt  Studenter fra marinen  Internasjonale studenter allmennfaglig kompetanse  Studenter fra sommerkurs (generell studiekompetanse)  Master  Studentene fra Bachelor nasjonalt  Internasjonale studenter med Bachelor fra utlandet  Fou  Tilpasset masterprogrammet Det er først og fremst på Bachelor og Master nivå vi kan være attraktive for studenter utenfor regionen og internasjonale studenter. Det internasjonale markedet betegnes som de land som driver internasjonal skipsfart, og som ønsker å lære mer om vår kultur. De mest aktuelle landene er: • Estland • Litauen • Latvia • Ukraina • Polen • Sverige • Danmark • Kina • Singapore Det er først og fremst på Bachelor og Master nivå vi kan være attraktive for studenter utenfor regionen og internasjonale studenter. Det internasjonale markedet betegnes som de land som driver internasjonal skipsfart, og som ønsker å lære mer om vår kultur. De mest aktuelle landene er: • Estland • Litauen • Latvia • Ukraina • Polen • Sverige • Danmark • Kina • Singapore

22 VMU markedet - hvor finner vi våre oppdragsmuligheter… •Oppdrag  Kursvirksomhet skipsbasert  Kursvirksomhet offshorebasert  Kursvirksomhet landbasert  Primærmarked:Oslofjorden  Sekundærmarked:Landet forøvrig Internasjonalt  Sertifikatfornyelse  Primærmarked:Nasjonal fornyelse  Sekundærmarked:Utenlandske sjøfolk som ønsker norske sertifikat  Vektallsbasert modul opplæring  Nasjonalt for de som ønsker å ta fag, men som ikke satser på et fullt studie  Etterutdanning  Tilbud til de som ønsker å ta enkelte fag, selskap som ønsker å sende sine offiserer eller andre på enkelt kurs  Oppdragsbasert FoU  Primærmarked:Nasjonal næring  Sekundærmarked:Internasjonal næring Det er først og fremst det regionale markedet som skal vinnes. Men på linje med tøffere konkurranse må også en større andel av det nasjonale marked vinnes. Internasjonalt ligger det muligheter i flere perspektiv: • Norske sertifikat er attraktive internasjonalt • Norske sikkerhetskurs er attraktive • On board training – kursinstruktører arrangerer kurs om bord, fremfor å arrangere kurs på land • Norge har vært en ledende skipsfartsnasjon i 150 år. Vi bør være synlige på vår FoU-kapasitet internasjonalt for å gjøre kompetanse til en eksportartikkel i seg selv Det er først og fremst det regionale markedet som skal vinnes. Men på linje med tøffere konkurranse må også en større andel av det nasjonale marked vinnes. Internasjonalt ligger det muligheter i flere perspektiv: • Norske sertifikat er attraktive internasjonalt • Norske sikkerhetskurs er attraktive • On board training – kursinstruktører arrangerer kurs om bord, fremfor å arrangere kurs på land • Norge har vært en ledende skipsfartsnasjon i 150 år. Vi bør være synlige på vår FoU-kapasitet internasjonalt for å gjøre kompetanse til en eksportartikkel i seg selv

23 Veien videre – prosessen frem til oppstart Mai 04 ForfaseSalgsfaseForetablering Etablering Drift Okt 04 – Des 04 Jan 05 – Aug 05 1 – 2 årAugust 2007 (?) Markedsanalyse Kartlegging og involvering av næringen og samarbeidspartnere • workshops • produktutvikling • markedsjustering Finansieringssøknad Forretningsplan Prospekt • økonomiske- • finansielle- perspektiv • produkt/studietilb. Salgsoffansiv mot investormiljø: • Rederi • Øvrig næring • Regional • Interesseorg Kartlegging og søknad om statlig finansiering Styringsgruppe Arbeidsgrupper Forretningsmessig bistand Innhold og leveranser: Ressursestimat og organisering: Praktisk planl. Tilrettelegging • juridisk • akkreditering/ godkjenning. • selskapsform • selskapsetabl. • avtaler • Ansettelser • Nøkkel- personlell • Tegning, godkj. bygg osv • Implementering av foretableringsfasen • Markedsføring • Overføring av ansatte fra tidligere enheter • Bygging av nytt bygg iverksettes og ferdigstilles Prosjektet ferdig til kommune og fylkesvalg 2007 Styringsgruppe Forretningsm. Bistand Juridisk bistand Salgsteam Styringsgruppe Arbeidsgrupper Org.messig bistand Teknisk bistand Juridisk bistand Styringsgruppe Arbeidsgrupper Forretningsm. bistand Org.messig bistand Juridisk bistand Daglig ledelse = Overordnede milepæler = Beslutningspunkt – go vs no go

24 Detaljering Forfase (mai – medio oktober) - estimert ressursbruk 90 – 110 dagsverk •Faktabasert markedsanalyse og beskrivelse (15 – 20 dv)  God oversikt over nasjonale og internasjonale marked og bevegelser •Utvikling av produkt/samordnet studietilbud (kontakt NOKUT og S-dir.) •Kartlegging og kontakt med næring og samarbeidspartnere ( 20 – 25 dv)  Definere mulighetsvindu  Hvem er våre potensielle nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere (for eksempel NTNU, Universitet i Kina osv)  Hvem er potensielle investorer fra næringen, og hvem bør være med oss i en utviklingsfase (for eksempel redere, Norges Rederiforbund, annen maritim næring)  Kontakte, besøke og idésalg til næring og samarbeidspartnere •Involvering av næring og samarbeidspartner (30 – 35 dv)  Design av opplegg for å gjennomføre arbeidsmøter med næring og samarbeidspartnere  Gjennomføring av arbeidsmøter for å skreddersy VMU til næringens behov •Utvikling av forretningsplan, med detaljert og endelig konseptbeskrivelse (25 – 30 dv)  Utarbeidelse av VMU-budsjett for å beskrive hvor mye det koster å drifte VMU, i hvilket område synergigevinster ligger, og hvordan vi kan hente de ut. Budsjettet vil være det viktigste verktøyet for å ha prosjektkontroll fra denne fasen frem til drift.  Videreutvikle konseptbeskrivelsen ut fra markedsbeskrivelse, alliansemuligheter og næringens behov beskrevet gjennom arbeidsmøter med næringen.  Ferdigstille forretningsplan med budsjett  Forretningsmessig beskrivelse til prospektet Forfase I denne fasen vil vi søke departementet om prosjektmidler for å finansiere utviklingsarbeidet

25 Detaljering Salgsfase (oktober – desember) - estimert ressursbruk 50 – 80 dagsverk •Arbeidet med samordnet studietilbud fullføres  Dialog NOKUT og Sjøfartsdirektoratet •Prospektutarbeidelse (10 – 15 dv)  Forretningsbeskrivelse klar i forfase  Juridisk kvalitetssikring og utforming  Finansiell kvalitetssikring og utforming •Salg og markedsturné ( 20 – 30 dv)  Kontaktpunkt og innledning etablert i forfase  Design av salgsprosess  Konkret innsalgsaktiviteter ovenfor samarbeidspartnere og private/statlige investorer •Forhandlinger (15 – 25 dv)  Oppføling og evaluering av interessenter  Design av forhandlingsprosess  Gjennomføre forhandlingsrunder  Juridisk kvalitetssikring  Samarbeidsmessig due dilligence •Avtaleinngåelse (5 – 10 dv)  Avtaleinngåelse av juridisk godkjente avtaler  Utarbeidelse av avtaler Salgsfase I denne fasen vil vi søke om investeringsmidler ut fra en konkret forretningsplan

26 Beslutninger - status og videre mandat… •Ambisjon  Skal vi være størst og best?  Skal vi innta posisjon som ledende? •Overordnede mål  Skal vi ha et komplett tilbud?  Skal vi være internasjonale? •Forretningsidé – er det den riktige?  ”Et samordnet og samlokalisert maritimt storsenter med internasjonal vinkling” •VMU som eget rettsubjekt?  Dvs eies av stat, fylkeskommune og næringen •Faser i prosjektet  1) forfase 2) salgsfase 3) foretablering 4) etablering 5) drift •Milepæler 1.Næring involvert, forretningsplan ferdig 2.Prospekt ferdig, finansiering på plass 3.Lokalisering avgjort, bygg bestilt, ansatt nøkkelpersonell 4.Bygg ferdig, ansatte er overført 5.Drift ved VMU i nytt bygg •Økonomisk ramme (avhengig av hva vi kan og vil gjøre selv)  Forfase:Kr 1.000.000 – 1.300.000  Salgsfase:Kr 600.000 – 950.000  Resterende:Usikkert, utvikling av bygg, markedsføring, forretningsmessig og juridisk bistand


Laste ned ppt "Vestfold Maritime Utdanningssenter (VMU) - et markedsorientert kompetansekonsept V estfold 12 mai 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google