Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffpolitisk konferanse Møre og Romsdal Styrking av tillitsvalgtsrollen” Mette Kolsrud 15.10.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffpolitisk konferanse Møre og Romsdal Styrking av tillitsvalgtsrollen” Mette Kolsrud 15.10.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffpolitisk konferanse Møre og Romsdal Styrking av tillitsvalgtsrollen” Mette Kolsrud 15.10.08

2 NETFs visjon Aktivitet og deltagelse for alle NETFs verdiforankring NETF skal framstå som: •etisk bevisst og brukerorientert •tolerant, solidarisk og samarbeidsorientert •ansvarlig, konstruktiv og løsningsorientert

3 4.2Tillitsvalgte NETFs organisasjons- og tarifftillitsvalgte skal være sentrale aktører i utforming og gjennomføring av NETFs politikk. NETF skal ha engasjerte, motiverte og løsningsorienterte tillitsvalgte som kjenner sitt ansvarsområde og som har nødvendig kompetanse. NETFs tillitsvalgtopplæring skal ta utgangspunkt i tillitsvalgtes ulike roller og erfaring. Opplæringen skal imøtekomme de tillitsvalgtes behov for differensiert kunnskap på et kvalitativt høyt nivå.

4 2.Arbeidslivspolitikk n Inntekts- og arbeidsforhold for ergoterapeuter skal være i samsvar med yrkesgruppens kompetanse, ansvar og ulike oppgaver, by på brede faglige og karrieremessige utviklingsmuligheter og være uten kjønnsbaserte lønnsforskjeller

5 2.2Inntektsforhold n Alle NETFs medlemmer skal være omfattet av et helhetlig og hensiktsmessig lønnssystem, som gir uttelling for ansvar, utdanning, kompetanse og erfaring. Utviklingen skal være på lik linje med andre sammenlignbare grupper i privat og offentlig sektor

6 NETF skal: n arbeide for gode lønnsvilkår for alle medlemmer uansett stilling, arbeidsgiver og arbeidsfelt n arbeide for at medlemmenes lønn heves gjennom strategisk og dynamisk bruk av virkemidler som sentrale og lokale forhandlinger samt individuell lønnsfastsettelse n arbeide for at medlemmer som er ansatt i virksomheter hvor det ikke er mulig å få opprettet tariffavtaler, sikres tilfredsstillende inntekts- og arbeidsforhold gjennom ansettelsesavtalen n arbeide for at det gis lønnsuttelling for relevant videreutdanning på ulike nivåer, spesialistgodkjenningen og for faglig og administrativ

7 NETF skal: n bidra til å styrke de tillitsvalgtes endringskompetanse som grunnlag for aktiv og konstruktiv deltakelse i omstillingsprosesser n arbeide for likeverd og jevnbyrdighet mellom arbeidsgiver og -takere på alle nivåer n arbeide for at medlemmene tilsettes i faste stillinger og at ingen ufrivillig må akseptere ansettelse i deltidsstillinger eller turnus n påse at arbeidsgiver oppfyller plikten til å finansiere og legge til rette for relevant etter- og videreutdanning, inkludert mastergrad n arbeide for å sikre en god seniorpolitikk for våre medlemmer

8 2.4Arbeidsmarked Et arbeidsmarked der ergoterapeuters kompetanse skal bli brukt og verdsatt i et bredt perspektiv også innen nye tjenesteområder der funksjon, aktivitet og deltagelse står sentralt. Juridiske og økonomiske rammebetingelser skal muliggjøre et mangfoldig arbeidsmarked for ergoterapeuter.

9 NETF skal: n bidra til å synliggjøre ergoterapeutkompetansens relevans, betydning og verdi og stimulere medlemmer til å søke alle typer stillinger der ergoterapeutkompetanse kan benyttes n arbeide for at alle ergoterapeuter som ønsker det, sikres en jobb hvor ergoterapeutkompetansen blir benyttet, også ved ansettelse i turnus- og grunnbemanningsstillinger n påvirke beslutningstakere til å etterspørre ergoterapi- kompetanse og arbeide for tilgang på ergoterapeuter over hele landet n arbeide for at ledige stillinger besettes og at det ansettes vikarer ved lengre tids fravær n arbeide for at medlemmene tilsettes i faste stillinger, og at nye stillinger størst mulig grad opprettes som hele stillinger

10 Hovedutfordringer for arbeidslivspolitikk i neste landsmøteperiode: n hele stillinger for alle som ønsker det, med en lønn som gjenspeiler ergoterapeuters utdanning, kompetanse, erfaring og ansvar n sikre ergoterapeuters lønns- og arbeidsbetingelser i profesjonsnøytrale stillinger n forsvare og styrke opparbeidede pensjonsrettigheter i folketrygden og tariffavtaler n styrking av NETFs innflytelse i de enkelte tariffområder n forsvare og styrke opparbeidede pensjonsrettigheter i lov og tariffavtaler

11 Grunnlag for lønnsfastsettelse bør ta utgangspunkt i arbeidsoppgaver, ansvarsområde, arbeidsbelastning og krav til utdanning og kompetanse n Stillingsvurdering n Individvurdering n Markedsvurdering/relasjonsvurdering

12 Stillingsvurderingen n Kompetansekrav: - Grunn- og videreutdanning - Praktisk erfaring n Krav til ferdigheter: - Kommunikasjon - Praktiske ferdigheter n Arbeidsbelastning: - Fysisk belastning - Psykisk belastning - (Evt: Belasting ved å være eneste ergoterapeut)

13 Stillingsvurdering (2) n Kompleksitet: - Planlegging og organisering - Problemløsning - Vurdering n Ansvar - Personal- og arbeidsledelse - Ansvar for eget fag - kvalitet i tjenesten - Ansvar for økonomi og materiell - Ansvar for mennesker (brukere) - Undervisning og veiledning - Forskning og utvikling

14 Stillingsvurdering (3) n Lokalt lønns- og stillingsregulativ (struktur) knyttet opp mot virksomhetsplaner og målsettingsdokumenter –Herunder lønnsnivå over minstelønn, lengre ansiennitetsstiger enn sentral avtale n Behov for avansementstillinger n Behov for spesialiststillinger n Etablering av arbeidstitler

15 Eks på avansementstillinger n Ergoterapeut n Ergoterapeut I n Spesialergoterapeut n Spesialergoterapeut I n Kommune-/avdelingsergoterapeut n Ledende ergoterapeut/sjefsergoterapeut

16 Eks på arbeidstitler n Barneergoterapeut n Teamleder n Koordinator

17 Individvurderingen n Bygger på stillingsvurderingen, og er en vurdering av hvordan du vil evne å fylle nettopp denne stillingen. n Hvorfor bør arbeidsgiver betale mer for å få ansatt nettopp deg?

18 Kriterier for individvurdering - Idérikdom og initiativ - Dyktighet - Arbeidsprestasjoner - Serviceinnstilling - Evne til å løse problemer - Samarbeids- og kommunikasjonsevne - Omstillingsevne og fleksibilitet - Positivt element for arbeidsmiljøet - Lederegenskaper - Evne til å administrere - Beslutningsevne - Utviklingsmulighet - Lang og/eller bred erfaring - Stressterskel - Pålitelighet 3.

19 Markedsvurderingen Kan ta utgangspunkt i arbeidsplassens rekrutteringsbehov og -problemer, tilbud og etterspørsel på tilsvarende arbeidskraft, lønn for sammenlignbare stillinger for ergoterapeuter og andre yrkesgrupper i samme og i andre tariffområder. Din personlige markedsverdi vil også kunne inngå som en del av markedsvurderingen. Hvilken lønn har du, eller kan du kunne få, hos andre arbeidsgivere?

20 Markedsvurderingen (2) - Rekrutteringsmuligheter - Tilbud og etterspørsel på arbeidskraft - Beholde kvalifisert personale - Virksomhetens egen økonomi - Sammenlignbare stillinger

21 Strategisk arbeid for god lønnsutvikling n Tenk langsiktig n Bruk lønnsforskjeller strategisk n Jobb med lønnsutvikling hele året gjennom å synliggjøre det du gjør n Selg kompetansen der du får anledning n Benytt anledningene til å få nye oppgaver - og krev lønnskompensasjon ”Minimumslønn er for minimumsinnsats”

22 Begrunnelse/argumenter n Lokal lønnspolitikk – knyttet opp mot lokale mål n Likelønnskommisjonens dokumentasjon n Dårlig lønnsutvikling n Forbigått lønnsmessig ved nytilsetting – oppretting av skjevheter

23 Innhold i lokal lønnspolitikk n Definer prinsipper for hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendige for å nå virksomhetens mål n Lønnspolitikken må ta hensyn til at det skal føres frie, reelle forhandlinger, herunder hensyn til person, stilling, marked og motivasjon.

24 Innhold i lokal lønnspolitikk (2) n Prosedyrer for gjennomføring av lokale forhandlinger n Særskilte forhandlinger n Prosedyre for lønnsfastsettelse av ledige stillinger n Bruk av stillingskoder n Lønnsnivå

25 Innhold i lokal lønnspolitikk (3) n Lederlønn, herunder ledere som går over i annen stilling n Stedfortrederlønn (fungeringstillegg) n Seniorpolitiske tiltak n Etter- og videreutdanning

26 Innhold i lokal lønnspolitikk (4) n Beskrivelse av stillingsgrupper (stillingsvurderingssystem) –Nivåer: Ledere, saksbehandlere, helsefaglige grupper, kontoransatte –Kvalifikasjonskrav –Karriereplaner

27 Tillitsvalgtes oppgaver (ikke uttømmende) n Bidra til å synliggjøre kompetanse, oppgaver og ansvar n Bidra til få nye oppgaver og utfordringer n Delta i omstillinger og endringsprosesser n Arbeide for stillingsstrukturer som gir rom for ulike stillingskategorier og avansementsstillinger n Arbeide for lønnssystemer som gir uttelling for kompetanse (etter- og videreutdanning, erfaring og ansvar) n Etablere samarbeidsallianser og møter med andre faggrupper n Bistå medlemmer i enkeltsaker

28 Tillitsvalgtes rettigheter n Være talsperson for medlemmene uansett stillingskategori n Kreve møte med ledelsen n Få informasjon om virksomheter og planer for virksomheten n Nødvendig fri for å utøve TV oppgavene n Gå utenom tjenestevei n Kan henvende seg direkte til media

29 Tillitsvalgtes rettigheter (2) n Delta i drøftinger om prosedyrer ved lokale forhandlinger n Fremmer krav ved lønnsforhandlinger n Ivareta medlemmenes interesser og krav ved lokale forhandlinger n Kan fremme lønnskrav utenom lønnsforhandlinger ved endringer i oppgaver eller kompetanse n Binde medlemmene ved konflikter

30 Viktig at tillitsvalgte: n Har god oversikt over medlemmenes arbeidsområder n Har god dialog med arbeidsgiver og leder n Samarbeider med andre TV n Etablerer nettverk/”støtteapparat” i vanskelige saker og forhandlinger n Kjenner de lokale rutiner for lønnsforhandlinger

31 Forhandlingene n Du fremmer KRAV – ikke ønsker n Begrunn – gjerne overordnet n Gi gjerne tillegginformasjon på individ i møtet n Krev begrunnelse for arbeidsgivers krav n Hold deg til fakta n Lytt nøye til arbeidsgiver og evt andre organisasjoner n Be om pause ved behov – særmøte n Hold kontakt med andre organisasjoner n Ikke la deg presse på tid n Prioriter kraftig avslutningsvis

32 Forhandlingene (annet) n Vær kreativ/fleksibel n Utforsk muligheter n Kom med forslag til resultat n Slipp ikke taket n Ta kontakt med NETF før du bryter

33


Laste ned ppt "Tariffpolitisk konferanse Møre og Romsdal Styrking av tillitsvalgtsrollen” Mette Kolsrud 15.10.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google