Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stord 30.11 2007 Geir Grimstad KS Utdanning Kvalitetssystem i grunnskolen Ledelsesutfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stord 30.11 2007 Geir Grimstad KS Utdanning Kvalitetssystem i grunnskolen Ledelsesutfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stord 30.11 2007 Geir Grimstad KS Utdanning Kvalitetssystem i grunnskolen Ledelsesutfordringer

2 KS Utdanning

3 Nasjonal utdanningspolitikk Vedtas av stortinget Departement For tiden Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet Strategier, planer, utøvelse Fylkesmannen Tilsyn, kontroll, veiledning Skoleeier – Eier og drifter av skolen Kommunestyret er ansvarlig organ RÅDMANN ELEVEN- RETT OG PLIKT TIL OPPLÆRING MÅLSETTING: ”GAGNS MENNESKE” §13.10- FORSVARLIG SYSTEM – KVALITETSSIKRING-KVALITETSUTVIKLING

4 KS Utdanning Kommunen som skoleeier Kommunen som selvstendig rettssubjekt •Kommunen har handlefrihet så lenge annet ikke følger av særskilt rettslig grunnlag – det er mao begrensningene som krever rettslig grunnlag •Rettslig grunnlag; -Kommunen som skoleeier (Oppll. §§ 13-1 og 13-2 § 13-10), ot.prp. 46 (1997-1998) s. 9,10, særlig fokus på lokal handlefrihet i ot.prp. 67 (2002-2003) s. 5 mfl, se også Utdanningsdirektoratet i rundskriv 11- 2005, ny læreplan og nytt avtaleverk– økt fokus på lokal handlefrihet -Kommunen som selvstendig rettssubjekt ; Rt. 2003 s. 670 Forarbeidene til kommuneloven (ot.prp. nr 42 (1991-1992) s. 61 Europeiske Charteret for lokalt selvstyre art. 11

5 KS Utdanning Dette innebærer: •Ta utgangspunkt i hovedregelen når du leser lov, forskrift og avtaleverket. Det er unntakene som står i lov, forskrift, mv •Betydning også som tolkningsprinsipp ved skjønnsmessige lovbestemmelser

6 KS Utdanning Kompetansesystemet i kommunen •All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret – kommuneloven § 6 •Dersom andre organer/personer i kommunen skal treffe vedtak, må det ha hjemmel i delegasjonsreglement eller særlov •Oppl. § 9-1 – rektor kompetanse treffe beslutninger vedrørende opplæring

7 KS Utdanning FRA VEILEDER § 13.10 Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling (eks: delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og myndighetsfordelingen mellom de ulike ansvarsnivåene må være klargjort Er dette godt avklart og dokumentert i de kommunene dere representerer ?

8 KS Utdanning FRA VEILEDER § 13.10 Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket. Hva står opplæringslovens § 9.1 om kravet til rektor?

9 KS Utdanning Opplæringslova ”§9-1. Leiing Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda. Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar. Rektorar kan tilsetjast på åremål. Departementet kan etter søknad gjere unntak frå reglane i andre ledd og gi høve til andre måtar å organisere leiinga på.”

10 KS Utdanning Hva ligger i dette krav ? Hva innebærer: ” fortrulege med den daglege verksemda” •En skjønnsmessig vurdering •Momenter: –Være fortrolig med … - ganske strengt krav –Mulighet for tilstedeværelse –Mulighet for aktiv ledelse –Hvor stor skole – ansvar for flere skoler og hvor stor geografisk avstand ? –Det totale antall elever – moment, men ikke avgjørende

11 KS Utdanning Ledelsesutfordring : •sette fokus på behov for endring •skape en kultur og forståelse for vurdering •lage arenaer for dialog tilrettelegge for kollektiv læring •kunne analysere organisasjonen og behovet for kvalitetstiltak

12 KS Utdanning Ledelsesutfordring : •sette fokus på behov for endring •skape en kultur og forståelse for vurdering •lage arenaer for dialog tilrettelegge for kollektiv læring •kunne analysere organisasjonen og behovet for kvalitetstiltak

13 KS Utdanning Ledelsesutfordring : Rektor må selv delta i den daglige kvalitetsutviklingen dersom kvalitetsutvikling skal oppnå troverdighet – det at ledere ikke har tid til dette arbeidet som leder innebærer samtidig en erkjennelse om at det er andre temaer enn kvalitetsutvikling som er viktigere for lederne

14 KS Utdanning Oppgaver innen kvalitetsledelse •Utvikling av skolens ”kvalitetspolitikk” - Hva vil vi på området •Utvikling og vedlikehold av skolens vurderings og kvalitetssystem •Utvikling av kvalitetsmål på bakgrunn av kunnskap og analyse av skolens resultater og forbedringsmuligheter •Tilrettelegge tid og møteplasser for erfaringsdeling og utvikle metoder for deling av erfaringer •Bidra til å sikre prosess-eierskap over trinn og ”klassegrenser” Bidra til å utvikle en delingskultur •Ha utviklingsprogram som holder lærerne oppdatert mht utviklingen innen de forskjellige fag •Systematisk kompetanseutvikling •Ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.

15 KS Utdanning Ledelse av kvalitetsutvikling følger prinsipper fra den lærende organisasjon •Felles mål og ambisjoner •Systemtenkning •Personlig mestring •Teamlæring •Utvikling er endring av mentale modeller

16 KS Utdanning Mekanismer og handlinger som formidler skolekulturen Helter Seremonier Myter Sjargong Symboler Historier Ritualer

17 KS Utdanning Mulige dimensjoner innen ”dialogbasert kvalitetsutvikling” Involveringsgrad Profesjon, administrasjon, brukere og politikere Profesjon, administrasjon og brukere Kun profesjonen Profesjon og administrasjon Ingen doku- menta- sjon Evaluerings- resultater Grad av faktagrunnlag Mål og lær Evalueringsresultat relatert til kvalitets- standard Grad av dialogkvalitet Tatt på alvor. Konsekvens Sett – på egne premisser Blir ikke hørt eller sett Får si sin mening

18 KS Utdanning Prinsipper og rammer for kvalitetsarbeide Alt som er viktig kan ikke måles. Likevel skal vi jobbe for å sette oss etterprøvbare mål. Det viktigste for kvaliteten i skolen, er det som skjer i det enkelte klasserommet. Læreren er viktigste skolefaktoren for at eleven skal ha godt utbytte av opplæringen. Kvalitetsvurderingssystemet må ikke skyve fokus og ressurser bort fra dette. Vurderingsarbeid skal være en del av hverdagen og systemet vårt skal gi arenaer for refleksjon over praksis. Involvering av flest mulig aktører ( politikere, foresatte, ansatte og elever ) Fokus på utvikling.

19 KS Utdanning

20 Bruk følgende tre spørsmål i analysen 1. Hvor gode er vi egentlig 2. Hvordan vet vi det ? 3. Hva gjør vi nå Skolebasert vurdering - "Hvor god er vår skole"

21 KS Utdanning Jakten på det gode skihoppet er ikke jakten på lengdemeter og stilkarakterer – men på forutsetningene for å oppnå det. Mika Kojonkoski

22 KS Utdanning Mikas kommunikasjon •Alltid se og fremheve det positive •Lytte mer enn du snakker •Spørre mer enn du svarer •Forstå den andres følelser •Gi 2/3 ros og 1/3 forslag til forbedringer •Gå veien sammen •Tålmodighet

23 KS Utdanning

24 Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til regelverkets gjennomføring F. eks

25 KS Utdanning Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling (eks: delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og myndighetsfordelingen de ulike ansvarsnivåene har til å ta stilling til om regelverket blir etterlevd, må være klargjort

26 KS Utdanning Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket.

27 KS Utdanning Rutiner for å sikre informasjonsflyt i virksomheten for rapporteringer og tilbakemeldinger.

28 KS Utdanning Beskrivelse av rutiner eller andre tiltak som er egnet for å bekrefte god tilstand - og/eller avdekke og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter Beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget, samt rutiner for oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger.

29 KS Utdanning

30 Administrativt og politisk å rshjul danner grunnlag for styringsdialogen, resultatoppf ø lgingen, lederoppf ø lgingen, brukerdialogen og beslutningsprosessene Økonomiplan/handlings program. Grunnlag for gode målsettinger og riktig ressursinnsats Nasjonal prøver- testplaner Lokale satsinger Årsmelding Fokus på resultater alle områder Dialog og læring – Fokus på forbedringer. 2. Tertial Rapportering på § 9a fysisk/psykisk miljø Leder- medarbeiderdialog – ambisjoner - forbedringer Folkevalgtdag i K-styret Fokus skolens resultater Full rapportering K-styret § 13.10

31 KS Utdanning Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten

32 KS Utdanning Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.

33 KS Utdanning En skolevurderingsmodell Forskrift § 2-1 Trinnets/Gruppens Årsmøter Oppsummering/ egenvurdering Vurdeing av Elevenes Læringsutbytte •Elevsamtalen •Mappevurdering •Foreldresamtalen •Eksamensreultater •Leseferdigheter •Nasjonale prøver •Elevundersøkelsene Vurdering av skolen Som lærende organisasjon •Skole/hjem samarbeidet •Skolens utviklingsplan •Kompetansekartlegging •Teamarbeid •HMS - rutiner •Ledelse - ledelsesutviklng •Rekruttering Skolens årlige egenvurdering Kommunenivå Dialog skole/skoleeier Rapportering/behandling I kommunestyret

34 KS Utdanning Ledelsesutfordring : •sette fokus på behov for endring •skape en kultur og forståelse for vurdering •lage arenaer for dialog tilrettelegge for kollektiv læring •kunne analysere organisasjonen og behovet for kvalitetstiltak

35 KS Utdanning Resultatledelse følger prinsipper fra den lærende organisasjon •Felles mål og ambisjoner •Systemtenkning •Personlig mestring •Teamlæring •Utvikling er endring av mentale modeller

36 KS Utdanning Utvikling og resultatplan Skolens resultatmål: Rektors mål/fokus ØkonomiHolde budsjett Bedre utnyttelse av Lærerressurs og byggning Holde budsjett Rapportere avvik i tertialrapport Tjenester/brukereBedre elevmedvirkning Bedre leseferdighet Høyere brukertilfredshet Fokus på metoder for leseferdighet Bedre informasjon og samarbeid med foreldre MedarbeidereLavere sykefravær Økt medarbeider- tilfredshet Følge opp sykefraværsprosedyrer Gjennomføre medarbeidesamtaler Samfunn/ innbyggere Gjøre skolen til en nærmiljøet sentral arena i barns oppvekstmiljøPositive mediaoppslag Profilere skolen i

37 KS Utdanning Utdanning SOSIALISERING KULTUR & VERDIER ØKONOMI ARBEIDS-MARKED GLOBALE UTFORDRINGER/OVERLEVELSE

38 KS Utdanning Drøfting Oversikt styringsdokumenter organisering og myndighetsfordeling Kompetansekrav Informasjonskanaler Rapporteringsrutiner Ledelse og resultat oppfølgings- system Opplæringsloven med forskrifter Forvaltningsloven, kommuneloven Nasjonale læreplaner (forskrift) Lokale læreplaner Organisasjonskart Delegasjonsreglement Økonomiplan/budsjett Skoleeiers lokale planer (også jf avtaleverket) Skolenes planer Hva er status i forhold til elementene i et kvalitetssystem § 13.10 i din kommune? Hva er status i forhold til forskriftens § 2.1 • Kompetanse om opplæringsloven •Behov for opplæring? • Klargjøring av ansvarslinjene og myndighetsfordelingen •Ansvar for rapportering •Rutiner for Informasjonsflyt Sjekkliste for opplæringsloven Med ansvarsbeskrivelser og tid • oppfølging og bearbeiding av nasjonalt kvalitetssystem • Årshjul/styringshjul Del av kommunenes helhetlig styringssystem Risikovurdering system for oppdatering og bruk av systemet Vurderingskultur • Risikovurderinger LEDELSE- BRUK – UTVIKLING av §13.10- FORANKRING •Virksomhetsbasert vurdering •Har vi systematikk? • Har vi en kultur for vurdering • Har vi arenaer for refleksjon over praksis Status Utfordring

39 KS Utdanning Krav til skoleeier § 13.10 § 13-10. Ansvarsomfang Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd.

40 KS Utdanning Forskrift til opplæringslova Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda § 2-1. Verksemdsbasert vurdering Skolen og lærebedrifta skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene § 2-2. Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa. § 2-3. Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane Skoleeigaren skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedverknad, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomførte og følgde opp lokalt.

41 KS Utdanning Managementkulturer Behov for helhetlige ledelses og styringssystemer Innsats og ytelser kan måles – både Kvalitativt og kvantitativt Organisasjonen kan effektiviseres til å produsere bedre og billigere tjenester Sterk grad av delegering til resultatenheter Organisasjonens atferd kan generaliseres - bruk av modeller BMS,TQM Medarbeideren er en ressurs ( Human kapital) som skal ledes og motiveres Ledelse er en universell profesjon Skolekultur Fremhever det unike i eget arbeid og organisasjonens eksistens og funksjon Faglig /profesjonelle mål settes høyere enn politisk styring Muntlig tradisjon - liten sans for dokumentasjon Stor skepsis til brukerundersøkelser Stor skepsis til kvantitative målinger Ser ikke stort behov for styring og ledelse Aksepterer bare faglig ledelse


Laste ned ppt "Stord 30.11 2007 Geir Grimstad KS Utdanning Kvalitetssystem i grunnskolen Ledelsesutfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google