Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiverkonferanse Lillehammer – 18. november 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiverkonferanse Lillehammer – 18. november 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiverkonferanse Lillehammer – 18. november 2008
Opptak til høyere utdanning Oddvar Kværnhaug Seniorrådgiver Høgskolen i Oslo

2 Innhold – 1 Aktuell informasjon om opptak til høyere utdanning
Avslutning av Reform 94 Nye betegnelser i Kunnskapsløftet Omfang i Kunnskapsløftet Studieforberedende/yrkes-faglige utdanningsprogram Strukturen i Kunnskapsløftet Dokumentasjonsordninger Generell studiekompetanse Utfyllende om 23/5-regelen Påbygging til gsk (VG3) Gsk og yrkesfaglig opplæring Gsk – andre muligheter Søkere med nordisk utdanning Søkere med utenlandsk utdanning Spesielle opptakskrav Dispensasjon Betinget opptak Særskilt vurdering Realkompetanse Politiattest Kvote for førstegangsvitnemål

3 Innhold – II Poengberegning – oversikt Karakterpoeng Realfagspoeng
Poeng for alder og underrepresentert kjønn Poeng for førstegangstjeneste mv. Samspillet mellom kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote Utfordring - poenggrenser Rangering med/uten poengberegning Overgangsordninger Nasjonal klagenemnd Ny opptaksforskrift, oppsummering av endringer Ny opptaksforskrift – forslag på høring høsten 2008 Oppsummering: endringer som påvirker poengberegningen Samordning av opptak Tidsrammene i det nasjonale opptaket Gsk i Reform 94 Primærvitnemålskvoten Kontakt med Høgskolen i Oslo?!

4 Aktuell informasjon om opptak til høyere utdanning
Lov om universiteter og høgskoler av 12. mars kapittel 9, §§ 3 – 6 og 3 – 7. (F-10-05: Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler – ( ) – gjelder til og med opptaket til 2008/2009, tar utgangspunkt i Reform 94. F-08-07: Forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptak til studieåret – ( ) – gjelder fra 1. januar 2009, tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet. Kommentarene : velg ”Kunnskapsdepartementet”, ”Dokumenter”, ”Rundskriv”….. F ( ): Forskrift om opptak – endring i § 9 – 2, overgangsregler om rangering (endringen er tatt inn i nettutgaven av F-08-07). Kunnskapsdepartementet ( ): Høring – forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning – høringsfrist 4

5 - Våren 2008 for fag som avsluttes på grunnkurs
Avslutning av Reform 94 Siste eksamen i fag i Reform 94 - Våren 2008 for fag som avsluttes på grunnkurs - Våren 2009 for fag som avsluttes VKI - Våren 2010 for fag som avsluttes VKII Siste fag-/svenneprøve i Reform 94: Siste vitnemål og kompetansebevis i Reform 94 - Våren 2010 er siste mulighet for vitnemål og kompetansebevis fra R94 - Etter siste eksamen i Reform 94, kan fag fra Kunnskapsløftet erstatte fag i Reform 94, erstatningsliste jfr. Kunnskapsdepartementet ( ) og Utdanningsdirektoratet ( ). Overgangsperiode for primærvitnemål - F-08-07, § 9 – 2, 2 - Gjelder bare for primærvitnemål som er avsluttet senest våren 2008 (F-17-07, ) 5

6 Nye betegnelser i Kunnskapsløftet
Kunnskapsløftet (KL) Reform 94 Utdanningsprogram Studieretning Programområder Kurs Videregående trinn 1 (Vg1) Grunnkurs (GK) Videregående trinn 2 (Vg2) Vid. kurs 1 (VK1) Videregående trinn 3 (Vg3) Vid. kurs 2 (VK2) Fellesfag (FF) Felles allmenne fag Felles programfag (FPF) Studieretningsfag Valgfrie programfag (studieforberedende) Prosjekt til fordypning (yrkesfaglig) 6

7 Omfang i Kunnskapsløftet
Omfang oppgis i årstimer (timer) = det totale antall undervisningstimer, målt i klokketimer 56 årstimer tilsvarer om lag 2 uketimer (à 45 min.) 84 årstimer tilsvarer om lag 3 uketimer 112/113 årstimer tilsvarer om lag 4 uketimer 140 årstimer tilsvarer om lag 5 uketimer 168/169 årstimer tilsvarer om lag 6 uketimer 224/225 årstimer tilsvarer om lag 8 uketimer 281 årstimer tilsvarer om lag 10 uketimer 393 årstimer tilsvarer om lag 14 uketimer 645 årstimer omfang av påbygging gsk-fagene 840 årstimer timetallet godkjennes som ett års vid. opplæring 1121 årstimer sum studiekompetansefag 1962 årstimer timetallet godkjennes som to års vid. opplæring 7

8 Studieforberedende utdanningsprogram (KL)
Idrettsfag (totalt 2943 timer over tre år) Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk (totalt 2943 timer over tre år) Dans (totalt 2943 timer over tre år) Drama (totalt 2943 timer over tre år) Studiespesialisering med disse programområdene: Formgivingsfag (totalt 2943 timer over tre år) Realfag (totalt 2523 timer over tre år) Språk, samfunnsfag og økonomi (totalt 2523 timer over tre år) ”…. og har oppnådd generell studiekompetanse” 8

9 Yrkesfaglige utdanningsprogram (KL)
*) Gir gsk dersom valg av studieforberedende Vg3 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon *) Naturbruk *) Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon 9

10 Strukturen i Kunnskapsløftet
.

11 Dokumentasjonsordninger (KL)
Vitnemål - Fullført og bestått opplæring Vg1, Vg2 og Vg3 i skole. - Fullført og bestått fagopplæring i hht. fastsatt tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet. (jfr. Eksempelsamling nr. 1 – 5) Fagbrev eller svennebrev - Fullført og bestått fagopplæring i hht. fastsatt tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet. Kompetansebevis Fullført deler av opplæring som det i læreplanverket for Kunnskapsløftet gis vurdering i. Kompetansebevis kan utstedes selv om opplæringen ikke er bestått. (jfr. Eksempelsamling nr. 6 – 9) ”Føring av vitnemål og kompetansebevis…” ( ), eksempler på vitnemål og kompetansebevis. 11

12 SUM studiekompetansefag: 1121 årstimer (= GSK-krav)
Generell studiekompetanse (gsk) (F-08-07, opptaksforskrift fra 1. januar 2009, kapittel 2) § 2-1 Bestått norsk treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse (kommentarene spesifiserer også fag-/svennebrev) eller Fylt 23 år i løpet av opptaksåret og kan dokumentere minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning (23 / 5 – søkere). Følgende fag fra videregående opplæring må være dekket: Norsk, 393 årstimer Engelsk, 140 årstimer Matematikk, 224 årstimer Naturfag ,140 årstimer Historie, 140 årstimer Studiespesialisering – historie,169 årstimer (= vitnemålskrav) Samfunnsfag, 84 årstimer SUM studiekompetansefag: årstimer (= GSK-krav) Opptaksorganet har plikt til å vurdere om annen utdanning eller dokumentasjon av kunnskaper kan godkjennes som likeverdig. 12

13 Utfyllende om 23/5-regelen – 1 (F-08-07, § 2 – 1)
” fylt 23 år i løpet av opptaksåret og kan dokumentere minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning (23/5-søkere). Omsorgsarbeid og militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste kan også regnes som arbeidserfaring. Som utdanning gjelder bestått årstrinn i videregående opplæring, godkjent årskurs fra folkehøyskole, og/eller eksamen fra studium av minst ett års varighet. ” Kommentarene til § 2-1 ”.. Det er et krav at arbeidserfaring normalt skal være på heltid. Deltidsarbeid i minst halv stilling kan regnes om til full tid. Arbeidsforhold under et halvt år teller normalt ikke.” ” Fag og eventuelle prøver fra videregående opplæring kan settes sammen til et skoleår, dersom de har et omfang på minimum 840 timer (eller minimum 30 undervisningstimer i uken over ett skoleår).” NB! Alle aldersangivelser gjelder i opptaksåret, dvs. ”det kalenderåret søkeren normalt søker og får tilbud om studieplass” 13

14 Utfyllende om 23/5-regelen – 1I
Praksis Lønnet arbeid Omsorgsarbeid Au pair Militær førstegangstjeneste/siviltjeneste Utdanning Høyere utdanning Fullført/bestått årskurs eller halvårskurs i videregående skole Årskurs fra folkehøgskole med minimum 90 % nærvær Enkeltfag som ett/to utdanningsår (minimum 840/1962 årstimer eller 30/70 uketimer) OBS! Studiekompetansefagene utgjør ett år - Kunnskapsløftet: 1121 årstimer - Reform 94: 35 uketimer 14

15 Oppsummering: 23/5-regelen
Alderskrav Femårskrav *) Gsk-fagene *) femårskravet kan oppfylles med bare utdanning fra 1. januar 2009 (ny opptaksforskrift) 15

16 Fag til generell studiekompetanse – utdanningsprogram for studiespesialisering
Engelsk: 140 årstimer Vg1 – avsluttet første gang vår 2007 Samfunnsfag: 84 årstimer Vg1 – avsluttet første gang vår 2007 Naturfag: 140 årstimer Vg1 – avsluttet første gang vår 2007 Matematikk: 224 årstimer {140 timer Vg timer Vg2} – avsluttet første gang vår 2008 Historie: 169 årstimer {56 timer Vg timer Vg3} – avsluttes første gang vår 2009 Norsk: 393 årstimer {113 timer Vg timer Vg timer Vg3} – avsluttes første gang vår 2009 *) *) Læreplan i norsk for språklige minoriteter gir ikke GSK: For elever med annet morsmål enn norsk/samisk, når de ikke har tilstrekkelige kunnskaper til å følge ordinær læreplan i norsk. Når de har tilstrekkelig kompetanse, skal de følge ordinær læreplan i norsk (F-12-08, punkt ), og avslutte norsk på vanlig måte (eventuelt med fritak for vurdering i sidemål). 16 5

17 Påbygging til generell studiekompetanse (Vg3)
Vg1 Vg2 Vg3 (yrkesfaglig) Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Samfunnsfag Historie SUM: = 1121 Programfag fra studiespesialisering Kroppsøving SUM VG3: (Alle tallene er antall årstimer) 17

18 Generell studiekompetanse og yrkesfag/fagbrev/svennebrev - 1
Vg1 + Vg2 + Vg3 (yrkesfag) + påbygging gsk-fagene (645 årstimer) gir generell studiekompetanse Vg1 + Vg2 (yrkesfag) + fag-/svennebrev + påbygging gsk-fagene (645 årstimer) gir generell studiekompetanse Vg1 + Vg2 (yrkesfag) + (Vg3) Påbygging til generell studiekompetanse gir gsk (vitnemål) Påbygging gsk-fagene 645 årstimer (dersom ikke noen av disse fagene er avsluttet fra før) Norsk 281 timer Matematikk 140 timer Naturfag 84 timer Historie 140 timer 18

19 Generell studiekompetanse og yrkesfag/fagbrev/svennebrev – 1I
Vg1 + Vg2 (yrkesfag) årstimer påbygging gir IKKE generell studiekompetanse. Da må vi vurdere om betingelsene for 23 / 5 – vurdering er oppfylt. Avbrutt fag-/svennebrev årstimer påbygging gir IKKE generell studiekompetanse. Da må vi vurdere om betingelsene for 23 / 5 – vurdering er oppfylt. Reform 94 har de samme begrensningene. 19

20 Generell studiekompetanse – andre muligheter – 1
§ 2 – 3: Bestått høyere utdanning på minst 1 år (60 studiepoeng/20 vekttall), gir generell studiekompetanse, forutsatt at søker oppfyller krav om norsk, jfr. § 2 – 1 (husk likeverdighet) eller § 2 – 2. - Regelen gjelder bare dersom søker ikke har gsk etter § 2 – 1. - Avbrutt utdanning gir ikke gsk. - NOKUTs vedtak om studietilbud med eksamensrett: ”Akkrediterte studier på universiteter og høyskoler”, (ajour pr. 15/10 – 2008) - Studietilbud med eksamensrett etter privathøyskoleloven, rundskriv F fra UFD (ajour pr. 31/ ), link fra samme side. § 2 – 4: Fullført 2-årig godkjent fagskoleutdanning etter lov av 2003 om fagskoleutdanning gir generell studiekompetanse, forutsatt at søker oppfyller krav om norsk, jfr. § 2 – 1 (husk likeverdighet) eller § 2 – 2 Oversikt over godkjent fagskoleutdanning på nokut.no 20

21 Generell studiekompetanse – andre muligheter – 11
Rudolf Steiner-skole (§ 9-1, 8) – dersom søknaden ikke kan poengberegnes (da gjelder § 2-1). 3-årig videregående utdanning fra de andre nordiske landene - som gir generelt opptak til universiteter/ høyskoler i hjemlandet (§ 2-2,1). Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) må være på nivå med norsk videregående opplæring (§ 2-2, 2). Diplom fra International Baccalaureate (§ 2-2, 4) Vær dessuten oppmerksom på overgangsreglene, § 9. 21

22 Søkere med nordisk utdanning (F-08-07, § 2 – 2, 1)
Avtale mellom Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland om adgangen til høyere utdanning. - Artikkel 3 ”Dersom det stilles krav til særlige kvalifikasjoner eller faglige kunnskaper for å bli tatt opp til en bestemt høyere utdanning, skal utdanningssøkende fra de andre nordiske landene oppfylle disse kravene på tilsvarende vilkår som landets egne søkere.” - Artikkel 4 ”Dersom adgangen til høyere utdanning er begrenset, gjøres opptaket av søkere fra de andre nordiske land etter de samme eller tilsvarende regler som gjelder for søkere fra eget land.” Søkere med 3-årig videregående utdanning fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak uten tilleggskrav i norsk, når de er kvalifisert for opptak til universiteter og høyskoler i hjemlandet. Søknaden poengberegnes ved hjelp av konverteringstabeller på Poengberegning, Utdanning fra Norden 22

23 Søkere med utenlandsk utdanning – utenfor Norden (F-08-07, § 2 – 2, 2)
Utdanning på nivå med norsk videregående skole, dette går fram av GSU-lista. GSU-lista i oppdatert versjon finnes på nokut.no, ”Utenlandsk utdanning”, ”GSU-liste”. Det er også laget en engelsk versjon. Må dokumentere kunnskaper i norsk etter bestemte regler: norsk (393 årstimer) eller trinn 3 i norsk (fra universitetene) eller 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap eller Bergenstesten (minimum 450 poeng). Lærestedet kan godta annen dokumentasjon av norskkunnskaper – (kan være høyere utdanning i Norge, jobb i Norge med dokumentert bruk av norsk skriftlig og muntlig, norskstudier i hjemlandet eller i Norge m.v.). Må eventuelt dokumentere kunnskaper i engelsk (GSU-lista gir oversikt). 23

24 Spesielle opptakskrav F-08-07 (kapittel 4)
Spesielle opptakskrav kommer i tillegg til kravene til generell studiekompetanse. Det kan være krav til bestemte fag, utdanning, praksis, opptaksprøve m.v. Studier med spesielle opptakskrav er oppført i det respektive informasjonsmateriellet med ulike kravkoder. Oversikt/forklaring av kravkodene på nettet, i Søkerhandboka og i lærestedenes informasjonsmateriell. Opptaksorganet har plikt til å vurdere likeverdig utdanning/- dokumentasjon av kunnskaper. Kravkode GENS = generell studiekompetanse. 24

25 Spesielle opptakskrav ved HiO
Studium Kravkode Krav Barnevern deltid BVDE Enten 2 års relevant fulltids forpraksis eller 50 % arbeidstilknytning i studietiden Bioingeniør/Farmasi BIOI Matematikk R1 / (S1+S2) og Biologi eller Fysikk 1 eller Kjemi 1 Fotojournalist FOTO Godkjent opptaksprøve Førskolelærer deltid FØDE Ett års relevant fulltids forpraksis og minimum 20 % arbeidstilknytning i studietiden Informasjonsteknologi MATRS Matematikk R1 / (S1+S2) Ingeniør HING Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 Forkurs og teknisk fagskole kvalifiserer, dessuten muligheter via treterminordning. Ortopediingeniør ORTO Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 Tanntekniker TANN Matematikk R1 / (S1+S2) eller Fysikk eller Kjemi 25

26 Spesielle opptakskrav til allmennlærerutdanning (F-08-07, § 4 – 7)
Kravkode ALMLÆR Minimum 35 skolepoeng (karakterpoeng og realfagspoeng). Gjennomsnitt minimum 3 i norsk (393 årstimer): gjennomsnitt av samtlige karakterer i hovedmål, sidemål og muntlig. Minimum karakter 3 i matematikk-kravet til generell studiekompetanse (224 årstimer). Dersom søker har matematikk på høyere nivå, regnes kravet som oppfylt når faget er bestått. Søkere med nordisk utdanning har bestemte karakterkrav Søkere med utenlandsk utdanning – utenom Norden – må oppfylle bestemte nivåkrav, når de skal dokumentere kunnskaper i norsk, for eksempel Bergenstest med minimum 500 poeng. 26

27 Dispensasjon (F-08-07, § 3 – 2) Lærestedene kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra enkelte av kravene til generell studiekompetanse: Unntaksbestemmelse for søkere under 25 år (ellers vurdering på grunnlag av realkompetanse). Det må dokumenteres at søker pga. varig sykdom, funksjonshemming eller lignende ikke er i stand til å fullføre enkelte av kravene til generell studiekompetanse. Gjelder kun ved opptak til enkeltstudier – det gis ikke generell dispensasjon. Lærestedet vurderer om søker har de nødvendige faglige kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet. Søknaden poengberegnes ikke (F-08-07, § 7-12). 27

28 Betinget opptak (F-08 – 07, § 5 – 1)
Søkere som ikke har fullført videregående skole pga. sykdom, ulykker eller dødsfall i nær familie eller andre spesielle grunner, ”og som derfor ikke kan få dokumentasjon for bestått opplæring som normalt er krav….” Søker sender inn et kompetansebevis og dokumentasjon på fravær fra eksamen (sykmelding). Betingelser for betinget opptak: må ha standpunktkarakter i faget (ordningen gjelder ikke privatister), må ha dokumentasjon som viser gyldig grunn, kan ikke ha tidligere avsluttende vurdering i faget. Søkeren poengberegnes ut fra kompetansebeviset. Studenten må bestå manglende eksamen i løpet av det første semesteret, ellers mister han/hun studieretten. Resultater fra høyere utdanning blir ikke gyldige før vitnemål fra videregående skole er utskrevet. 28

29 Særskilt vurdering, (F-08-07, § 7 – 13)
Søker skal være kvalifisert for studiet. Gjelder for søkere som har spesielle grunner til at poengsummen ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner: kan være annet morsmål enn norsk, sykdom, funksjonshemming eller andre spesielle forhold. Krever egenerklæring og dokumentasjon fra sakkyndig (lege osv.). Søkere vurderes opp mot poenggrensene, det kan tillates et mindre poengavvik. Søkere som kommer inn under bestemmelsene, har ikke automatisk krav på studieplass. Søkere som ikke får tilbud etter særskilt vurdering, konkurrerer automatisk om studieplass etter de vanlige reglene. 29

30 Realkompetanse (F 08-07, § 3 – 1), (F-55-00, 18. 12
Realkompetanse (F 08-07, § 3 – 1), (F-55-00, , fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet) ”Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse.” Realkompetanse: kunnskaper ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonserfaring, utdanning eller på annen måte. Det er den enkelte institusjon som skal vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner for et studium. Det er den enkelte institusjon som vurderer hva som er hensiktsmessige framgangsmåter ved saksbehandling. Søkerne skal rangeres etter bestemmelsene om rangering av søkere som ikke kan poengberegnes. 30

31 Politiattest (F-08-07, kapittel 6)
Søkere til bestemte utdanninger må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, ellers får de ikke anledning til å delta i obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning. Det går fram av forskriften hvilke utdanninger som har krav om politiattest:, f. eks. barnevernspedagogutdanning, lærerutdanninger, sosionomutdanning og en rekke utdanninger innen helsefag. Dersom politiattest ikke legges fram, kan utdanningen ikke fullføres. Foreløpig gjelder politiattesten forskjellige former for usedelighet/vold og seksuelle overgrep mot barn, men lovteksten (§ 4-9) er mer omfattende. Dersom det er aktuelle merknader på politiattesten, skal saken legges fram for en nasjonal nemnd. Formelt ikke vedtatt fra 1. januar 2009, men høringsutkast med frist 15/ inneholder ikke store endringer. 31

32 Studier ved HiO – med krav om politiattest
Allmennlærer Barnevernspedagog Ergoterapeut Faglærer i formgiving, kunst og håndverk Fysioterapeut inkl. mensendieck Førskolelærer Idrett, friluftsliv og helse Ortopediingeniør Radiograf Sosialt arbeid Sykepleier 32

33 Kvote for førstegangsvitnemål (F-8-7, § 7 – 2)
Kvoten omfatter søkere som er 21 år eller yngre. Kvoten omfatter også søkere med vitnemål fra yrkesfag + gsk-fagene, dersom utdanningen er avlagt ”innenfor den normaltid som er fastsatt for vedkommende opplæringsløp”. 50 % av studieplassene skal tilbys i kvoten Poengberegning: karakterpoeng, realfagspoeng og kjønnspoeng Forskrift til opplæringsloven § 4 – 31 a: Førstegangsvitnemål blir gitt til den som innenfor normal tid har bestått vid. opplæring som gir generell studiekompetanse, og kan bare utstedes en gang, unntak fra krav til normal tid (maksimalt fem år): internasjonal utveksling, folkehøgskole, verneplikt, omsorgsarbeid, omvalg av Vg1 eller Vg2, langvarig sykdom eller at eleven har rett til spesialundervisning i to år ekstra. OBS: Forbedringer innenfor løpet er tillatt! 33

34 Utfordring – førstegangsvitnemål (KL)
Elever som er interessert i studier med spesielle opptakskrav i form av f. eks. realfag (programfag fra programområde for realfag) må velge disse programfagene allerede fra Vg2, slik at fagene kan føres på førstegangsvitnemålet. Dette er betingelsen for å kunne konkurrere om studieplass – med disse fagene – i kvote for førstegangsvitnemål. Dersom fagene tas i ettertid, må elevene konkurrere med disse fagene i ordinær kvote, dvs. konkurrere med søkere som eventuelt har tilleggspoeng i form av alderspoeng og poeng for førstegangstjeneste mv. Dette er en endring fra Reform 94. I F (tidligere opptaksforskrift), var det bestemt at søkere i primærkvoten kunne dokumentere spesielle opptakskrav i form av tilleggsdokumentasjon. Søkere med primærvitnemål fullført senest våren 2008, kan konkurrere om studieplass i kvote for førstegangsvitnemål, men etter bestemmelsene for primærvitnemål (F-08-07, § 9-2) og (F-10-05, § 7-2). 34

35 Poengberegning - oversikt (F-08-07, kapittel 7)
Oversikt over poengene som kan gis Karakterpoeng (endring fra 2009) Realfagspoeng (endring fra 2009) Poeng for folkehøgskole eller førstegangstjeneste eller høyere utdanning (endring fra 2009) Kjønnspoeng Alderspoeng Fordypningspoeng fjernes Bonuspoeng fjernes 35

36 Karakterpoeng § 7 – 5 Karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående opplæring Alle fag med tallkarakter skal regnes med. Gjennomsnittet av samtlige karakterer regnes ut med to desimaler og multipliseres med 10. § 7 – 6 Karakterpoeng for 23/5-søkere Karakterpoengene regnes ut på grunnlag av de fagene som dekker generelle og spesielle opptakskrav + fag som gir realfagspoeng (dersom det lønner seg for søker). Gjennomsnittet av samtlige tellende karakterer regnes ut med to desimaler og multipliseres med 10. NB: Dersom 23/5-søkere tilfredsstiller ett/flere generelle/spesielle fagkrav på annen måte enn ved fagene fra norsk vid. skole, skal tilbud om studieplass skje etter skjønnsmessig vurdering (F-08-07, § 7-6 og 7-12). NB: Ved utregning av karakterpoeng skal ikke lenger gjennomsnitt regnes ut ved hjelp av middelverdi i enkeltfag. 36

37 Realfagspoeng (F-08-07, § 7 – 8)
Gjelder alle programfag fra programområde for realfag: biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk og teknologi og forskningslære. Uttelling ½ poeng for hvert realfag pr. årstrinn (omfang 140 årstimer), men med to unntak: matematikk R2 og Fysikk 2 gir 1 realfagspoeng for hvert fag (Vg3-nivå). Studieforberedende VG3 fra utdanningsprogram for naturbruk gir 0,5 realfagspoeng. Det gis maksimum 4 realfagspoeng. Det gis ikke dobbel uttelling for fag som overlapper. Det kan gis inntil 4 realfagspoeng for tidligere strukturer i vid. opplæring, ved fagkombinasjoner som er likeverdige med realfag som gir rett til realfagspoeng i Kunnskapsløftet. 37

38 Tilleggspoeng for alder og tilleggspoeng for underrepresentert kjønn
Det kan gis 2 alderspoeng pr. år i inntil 4 år, maksimum 8 alderspoeng (§ 7-10) – gjelder ikke i kvote for førstegangsvitnemål. 3-årig videregående skole Søkere med GSK på grunnlag av 3-årig videregående opplæring, som gir studie- eller yrkeskompetanse får alderspoeng fra og med det året de fyller 20 år, dvs. full uttelling fra og med fylte 23 år. Søkere med GSK etter 23/5-regelen får alderspoeng fra og med det året de fyller 24 år, dvs. full uttelling fra og med fylte 27 år. Det kan gis 1 – 2 tilleggspoeng til søkere av underrepresentert kjønn til bestemte studier (§ 7-9). Oversikt i kommentarene til forskriften: gjelder stort sett kvinnelige søkere til ingeniørutdanninger, landbruksutdanninger og maritime utdanninger. 38

39 Poeng for førstegangstjeneste mv. (F-08-07, § 7 – 11)
Det gis 2 tilleggspoeng for enten fullført militær førstegangstjeneste/siviltjeneste, eller folkehøgskole – med godkjent skoledokumentasjon, avlagt fra og med skoleåret 1997/98, eller ett års høyere utdanning – fullført studium eller samlet 60 studiepoeng (20 vekttall). Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng (10 vekttall) gir 1 tilleggspoeng. 39

40 Poengberegning: samspillet mellom kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote
Søker er i kvote for førstegangsvitnemål, har et karaktersnitt på 4,45, har grunnlag for 2,5 realfagspoeng, er 21 år gammel og har vært ett år på folkehøgskole. Kvote for førstegangsvitnemål Karakterpoeng = 44,5 poeng Realfagspoeng = 2,5 poeng SKOLEPOENG = 47,0 poeng Ordinær kvote Alderspoeng = 4,0 poeng Tilleggspoeng for folkehøgskole = 2,0 poeng KONKURRANSEPOENG = 53,0 poeng 40

41 Utfordring ved opptaket i 2009: poenggrenser
Poenggrensene er som regel fra foregående år (siste gang det var opptak på det respektive studiet). De offisielle poenggrensene er poengsummen til den siste som fikk tilbud i de respektive kvotene – i det nasjonale suppleringsopptaket. Poenggrensene er ikke absolutte, men kan likevel gi en ganske god antydning av hvor vanskelig/lett det kan være å få studieplass ved et bestemt studium. Ved overgang til nytt regelverk fra 1. januar 2009 vil endringene i poengberegningsreglene gjøre fjorårets poenggrenser (2008) enda mer usikre enn de vanligvis er. Endring i kvotestørrelsene vil også påvirke poenggrensene: - ordinær kvote reduseres med 10 % - kvote for førstegangsvitnemål økes med 10 % 41

42 Rangering med/uten poengberegning
Rangering kan skje med poengberegning (§ 7-1): Ved lik poengsum skjer rangering etter alder. Rangering uten poengberegning (§ 7-12): ”Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.” Det kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud etter poengberegning. Gjelder blant annet: Søkere med Rudolf Steiner-skole(dersom vitnemålet ikke kan poengberegnes), GSK på grunnlag av høyere utdanning, 23/5-søkere som skal ha skjønnsmessig vurdering, søkere med utdanning fra land utenfor Norden, søkere med realkompetanse som fullt opptaksgrunnlag og søkere som har fått innvilget dispensasjon fra enkeltkrav til gsk. 42

43 Overgangsordninger – utdrag (F-08-07, § 9 – 1)
Generell studiekompetanse etter tidligere ordninger Punkt 1 Søkere som iht. Reform 94 har generell studiekompetanse vil fortsatt oppfylle bestemmelsene. Punkt 3 Bestått 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan av 1998/1999 oppfyller kravene til gsk. Punkt 4 Bestått 3-årig vid. opplæring fra tidligere allmennfaglige studieretninger gir gsk. Det samme gjelder søkere med bestått 3-årig handels- og kontorfag, examen artium og økonomisk gymnas. 43

44 Overgangsordninger – utdrag (F-08-07, § 9 – 2)
Overgangsregler om rangering Punkt 2 Kvote for førstegangsvitnemål omfatter også søkere som er omfattet av bestemmelsene for primærvitnemålskvoten. Disse søkerne kan dokumentere generelle/spesielle opptakskrav og fag som gir realfagspoeng med tilleggsdokumentasjon. (F-17-07, ) Gjelder bare for vitnemål som er avsluttet senest våren 2008. 44

45 Utfyllende om overgangsordninger
Vedtak om gsk iht. R94 kan fattes uten tidsbegrensning. Dersom søker har alle gsk-fag fra R94, men krav til praksis og/eller alder oppfylles etter : gsk-vedtak etter 23/5-regelen kan fattes når alle 23/5-krav er oppfylt. Alle gsk-fag som er bestått i R94 eller tidligere strukturer, godkjennes etter F (§ 9 – 1), uavhengig av endringer i timetall (mest aktuelt for 23/5-søkere), og uavhengig av overgangsregler for utskriving av vitnemål. Dersom søker ønsker å forbedre beståtte gsk-fag fra R94 eller tidligere strukturer, må dette skje etter bestemmelsene som gjelder for KL: matematikk 224 timer, historie 140 timer, samfunnsfag 84 timer. Gsk-krav innfridd i tidligere strukturer og spesielle opptakskrav tatt i KL er tillatt (eller omvendt). 45 25

46 Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak (F-08-07, kapittel 8)
”Reglene for nasjonal klagenemnd gjelder klager over enkeltvedtak i den nasjonale opptaksmodellen (NOM) for grunnutdanninger ved universitetet og høyskoler som organiseres av Samordna opptak (SO).” Den nasjonale klagenemnda behandler ikke vedtak om opptak på grunnlag av realkompetanse og vedtak om opptak etter at det er innvilget dispensasjon fra enkelte av kravene til gsk. Reglene gjelder heller ikke klager på vurdering av spesielle opptakskrav, som omfatter ferdigheter/opptaksregler etter regler fastsatt av institusjonen. Klagenemnda oppnevnes av departementet og har 7 medlemmer. Samordna opptak er sekretariat for klagenemnda. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages. 46

47 Ny opptaksforskrift – F-08-07 – 1 Oppsummering av endringer
Gjelder fra 1. januar 2009 Medisin får samme regelverk som alle andre studier. Nye noteringsformer for omfang fag: totalt antall timer à 60 minutter: 140 timer tilsvarer om lag 5 uketimer à 45 min. Nye fagkrav til gsk: samfunnsfag 84 t, historie 140 t (169 t), matematikk 224 t. 5-årskravet til 23/5 kan oppfylles bare med utdanning. Gsk på grunnlag av høyere utdanning: alderskravet fjernet, godkjenning av ½-årsstudier fjernet, krav om gsk-norsk innført. Gsk på grunnlag av 2-årig godkjent fagskoleutdanning: skal være godkjent av NOKUT, krav om dok. av gsk-norsk. Enkelte endringer i spesielle kvoter. Enkelte endringer i spesielle opptakskrav. 47

48 Ny opptaksforskrift – F-08-07 – 1I Oppsummering av endringer
ALMLÆR-kravet blir i realiteten innskjerpet, fordi fordypningspoengene fjernes, uten at kravet til minimum 35 skolepoeng blir tilsvarende endret. Kvote for førstegangsvitnemål: 50 % av studieplassene, ikke lenger anledning til tilleggsdokumentasjon innen kvoten. Forbedringer innenfor løpet er tillatt i kvoten. Middelverdi fjernes ved utregning av gjennomsnitt. Antall realfagspoeng reduseres fra 6 til 4 poeng, 3 nye programfag kan gi realfagspoeng. Tilleggspoeng for høyere utdanning mv. reduseres fra 3 til 2 poeng. Fordypningspoeng og bonuspoeng fjernes. Overgangsordning for søkere med gsk-grunnlag fra R94. Overgangsordning: Bestått 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan av 1998/1999 oppfyller kravene til gsk. Overgangsordning for søkere med primærvitnemål. 48

49 Ny opptaksforskrift – forslag på høring høsten 2008
Med virkning fra og med 2009 Bestemmelsene om politiattest ikke formelt fastsatt fra 1. januar 2009, svært små endringer i høringsutkastet: ikke lenger egenerklæring ved opptak. Mindre endring vedrørende mandat for nasjonal klagenemnd (forutsatt videreført fra 2008). Endringer mht. IB: under visse forutsetninger ikke lenger krav om Diploma. Justeringer mht. unntak fra krav om generell studiekompetanse. Enkelte endringer mht. spesielle opptakskrav. Forslag med virkning fra og med opptaket til studieåret Forslag om totalt inntil 4 tilleggspoeng for programfag innen realfag og innen fremmedspråk (ikke for obligatorisk fremmedspråk eller programfag engelsk). Uttelling 0,5 poeng pr. fag/pr. årstrinn, men med unntak av R2, F2 og Fremmedspråk III, som gir 1,0 poeng. 49

50 Oppsummering: endringer som påvirker poengberegningen
Fordypningspoengene blir fjernet. Maksimalt antall realfagspoeng går ned fra 6 til 4 poeng. Poeng for høyere utdanning, folkehøgskole eller førstegangstjeneste m.v. går ned fra 3 til 2 poeng. Dessuten Bonuspoengene blir fjernet. Det kan bli mindre endringer i karakterpoengene som følge av at middelverdiutregningene forsvinner. I tillegg Endring i kvotestørrelsene for ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål vil påvirke poenggrensene. 50

51 Samordning av opptak til høyere utdanning - 1
Elektronisk søknadsskjema for alle tilbud i det samordnete opptaket ( oversikt på samordnaopptak.no, og i Søkerhandboka) – tilgjengelig fra 1. februar. Søker kan sette opp inntil 10 søknadsalternativ. Søknadsalternativ kan endres fram til utløp av ordinær søknadsfrist. Søknaden er uten vedlegg. Samordna opptak fordeler saksbehandlingsansvar etter bestemte kriterier, og sender omslagsark til søker, puljevis utsending/puljevis innsendingsfrist. Søker fyller ut og returnerer omslagsark med vedlegg til saksbehandlende lærested. All omprioritering og endring av personopplysninger gjøres elektronisk – av søker. 51

52 Samordning av opptak til høyere utdanning – 1I
Tilbud om studieplass på høyeste søknadsalternativ, som søker er kvalifisert for og har nok poeng til. Tilbud om ventelisteplass på eventuelt høyere alternativ. Tilbud om studieplass/ventelisteplass gis via nettsidene – skriftlig bare dersom søker krysser av for det ved søknad. Søker får epost om at det er lagt inn tilbud på statussiden – på nettsøknaden. Søker svarer elektronisk på alle tilbud. Eventuelle tilbud om ventelisteplass må besvares. 52

53 Samordning av opptak til høyere utdanning – endringer
Politihøgskolen er med i det samordnete opptaket fra 2009 NB! Søknadsfrist 1. mars Ny struktur på samordnaopptak.no – fra 2009 Nye rutiner for Restetorget, bl. a. elektronisk søknad – fra 2009 Endringer i rutinene for søking og saksbehandling av søknader om dispensasjon – fra 2009 eller 2010 Endring med hensyn til Søkerhandboka – fra 2010 Elektronisk omslagsark – trolig fra 2010 Utvidelse av mulighetene for elektronisk dokumentasjon og gjenbruk av saksbehandling – trolig fra 2010 53

54 Tidsrammene i det nasjonale opptaket
1. februar Søknadsskjema tilgjengelig – på nettet. 1. mars Tidlig søknadsfrist for bestemte søkergrupper. Fristen kan også gjelde for bestemte studier, f. eks. grunnutdanning ved Politihøgskolen 15. april Ordinær søknadsfrist 1. juli Frist for ettersending og omprioritering 10. juli Frist for adresseendring 20. juli Resultatet av hovedopptaket 20. juli Restetorget åpner 26. juli Svarfrist etter hovedopptaket 29. juli Det nasjonale suppleringsopptaket 5. august Lokale etterfyllingsopptak starter 18. august Offisiell studiestart ved HiO i 2009 54

55 Generell studiekompetanse i Reform 94 (F-10-05, tidligere opptaksforskrift, kapittel 2)
§ 2-1 Fullført/bestått 3-årig videregående skole med GK, VK I og VK II, eller fagopplæring dokumentert med fag-/svennebrev, eller søkere som er 23 år eller eldre og har 5 års yrkeserfaring eller kombinasjon av yrkeserfaring/utdanning (23 / 5 – regelen). Alle må dessuten dokumentere eksamen i bestemte studiekompetansefag : Norsk (14 uketimer) Engelsk (5 uketimer) Matematikk (5 uketimer) Naturfag (5 uketimer) Nyere historie (4 uketimer) } Samfunnsfag Samfunnslære (2 uketimer) } ”--- SUM studiekompetansefag i Reform 94 = 35 uketimer 55

56 Primærvitnemålskvoten (F-10-05, § 7 - 2)
Omfatter søkere som ikke fyller mer enn 21 år i søknadsåret. Vitnemålet må være tatt på normert tid – uten karakterforbedringer. Godkjente grunner for avbrudd: - Ett år ved førstegangstjeneste, folkehøgskole, svangerskap, ett år som utvekslingselev og omvalg av GK og VKI. - To år ved sykdom. jfr. LS , punkt og rundskriv SUE/Vg "Søkere i primærvitnemålskvoten kan dokumentere generelle og spesielle opptakskrav og fag som gir fordypningspoeng eller realfagspoeng i form av tilleggsdokumentasjon.” Fra 1. januar 2009: kvote for førstegangsvitnemål, 50 % av studieplassene, overgangsordning for søkere med primærvitnemål (F og F-08-07; § 9 - 2). 56

57 ¡¿ Kontakt med Høgskolen i Oslo ?!
FOR SØKERE, ELEVER m.fl. Tlf (kl – 15.00) FOR RÅDGIVERE m.fl. Tlf 57


Laste ned ppt "Rådgiverkonferanse Lillehammer – 18. november 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google