Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. DFØ MÅ MED PÅ ALLE KUNDEMØTER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. DFØ MÅ MED PÅ ALLE KUNDEMØTER."— Utskrift av presentasjonen:

1 1. DFØ MÅ MED PÅ ALLE KUNDEMØTER

2 Hvem er DFØ til for? DFØ har to målgrupper:
De enkelte statlige virksomheter Staten som helhet Hovedoppgave er å levere gode lønns- og regnskapstjenester til flest mulige statlige virksomheter Stordrift gjennom standardisering og fleksibilitet gjennom segmentering DFØ ble opprettet av Finansdepartementet for å ha ett samlet fagmiljø på statlig virksomhets- og økonomistyring. Koblingen mellom helhetsperspektivet og de enkelte statlige virksomheters behov gir et solid faglig fundament og et bredt spekter av tjenester. Samtidig representerer denne koblingen noen utfordringer: DFØ skal både levere tjenester tilpasset de enkelte statlige virksomhetenes ønsker og behov, og vi skal sikre uttak av stordriftsfordeler for staten samlet sett. Vi må balansere mellom disse hensynene. Koblingen til det statlige økonomiregelverket er også viktig i alt vi gjør. Det ligger en klar styrke i koblingen mellom miljøene som arbeider med tolkning og utvikling av regelverk og metoder og veiledere, og med miljøene som leverer tjenester på områdene lønn og regnskap. Dette gir oss mulighet til tidlig å ha kunnskap om kommende regelendringer. Det betyr at konsekvensene av regelendringer kan innarbeides i våre løsninger tidlig og på en god måte. Likeledes oppnår vi viktige synergieffekter i form av at for eksempel utilsiktede ulemper i praktisk gjennomføring av regelendringer påpekes og endres, eller på andre måter håndteres på vegne av våre kunder og brukere.

3 Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i
regelverket for økonomistyring, legge til rette for god styring i staten DFØs unike rolle er å ivareta statens behov for en helhetlig tilnærming på området Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle DFØ spiller og hvilken arena vi opererer på.

4 Visjon og hovedmål Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Hovedmål:
Visjonen er noe vi strekker oss mot, et fremtidig ønskebilde som beskriver en tilstand hos dem vi er til for Hovedmål: Hensiktsmessige fellesløsninger i staten God styring i statlige virksomheter På hvilke områder kan DFØ påvirke Vi skal både ta hensyn til den enkelte bedrift, men også staten som en helhet. I noen tilfeller vil det være konflikt mellom disse to målgruppene Hovedmålene definerer et ønsket resultat eller en effekt som DFØ ønsker å oppnå hos dem vi er til for. De snevrer inn visjonen til områder DFØ kan påvirke og bidra med. Hovedmålene reflekterer at DFØ har to målgrupper, staten som helhet og den enkelte statlige virksomhet. I noen tilfeller kan det være konflikt mellom hva som er best for disse målgruppene. DFØ må da avveie disse hensynene i de konkrete tilfellene.

5 Organisasjonskart pr 1. november 2013

6 DFØs ledergruppe DFØs direktør er Øystein Børmer
Ble ansatt som direktør Ledergruppe består av direktørene: Kommunikasjonsavdelingen Ruth Høyland Jønsrud Administrasjon og it-avdelingen Elisabeth Gustad Regnskapsavdelingen Gøril Aune Lønnsavdelingen Bjørn Sæstad Forvaltning- og analyseavdelingen Roger Bjerke

7 Prosjekter som vi er stolte av i 2013
Refusjoner fra NAV Sykepenger, omsorgspenger, pleie/opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger Styringsinformasjon Nye rapporter 2013 Årsverk Turnover Lønnsglidning Lønnsendringer E-skjema Skjema sendes i arbeidsflyt Ble utviklet for fullservicekunder Skal nå benyttes av alle ansatte i firma som benytter arbeidsflyt Etter avtale med DFØ Reise- og utgiftsrefusjon Opprett reisesøknad Opprett reiseforskudd Refusjon av utlegg

8 Refusjoner fra NAV DFØ jobber kontinuerlig med å forbedre løsningen
Brukerdokumentasjonen blir stadig forbedret Kundenotat lønn 73/2013 Beregningsgrunnlaget for variabelt grunnlag (NAV-refusjoner) Vi har fra gjort en endring slik at Beregningsgrunnlaget for variabel lønn baserer seg på gjennomsnittlig sats på variabel lønn utbetalt de siste X antall måneder før sykdommen inntreffer Standard er tre måneder som kan parametersettes til andre verdier pr firma eller overstyres manuelt i enkelttilfeller Dette vil få innvirkning for fravær som starter eller senere, og som har variabelt refusjonsgrunnlag

9 Refusjoner fra NAV – forts. av kundenotat 73/2013
Ny blankett på kundenettet Anmodning om korreksjon på debitor i NAV i SAP Benyttes ved behov for endringer på debitor i NAV i SAP Legges ved Solman-saken

10 E-skjema _ Ansatt selvbetjening
Hvor finner den ansatte e-skjema? © Direktoratet for økonomistyring

11 E-skjema gir nye muligheter
Bedre kvalitet Raskere håndtering Elektronisk sporbarhet Ingen dobbel-registrering Effektiv ressursbruk i staten

12 E-skjema _ Ansatt selvbetjening
Arbeidsprosess med e-skjema Ansatt registrerer i SAP-portal Elektronisk godkjenning via arbeidsflyt SAP blir automatisk oppdatert

13 E-skjema _ Ansatt selvbetjening
e-skjema for Andre utbetalinger Vaktgodtgjørelse, treningsavgift, refusjon av tlf. ,bredbånd…. Variabel lønn, se Kundenotat lønn 69/2013 Kun for ansatte som har kombinasjonen “Ingen tidevaluering” og “Ingen eksterne tidsystem” i IT0007, Ekstra skattetrekk Permisjonssøknad (langvarige) Rapport (i selvbetjeningsportalen): «Liste over alle skjema» Viser oversikt over alle e-skjema du som ansatt har sendt selvbetjeningsportal - Godkjenner 1 - e-skjema

14 E-skjema _ fullservicekunden
Saksbehandler registrerer direkte i kjernesystemet YHR_HURTIGREG Skjema sendes i arbeidsflyt til leder (godkjenner 2) Lønnssystemet blir oppdatert når leder har godkjent skjemaet Skjema fullservicekunder benytter er registrering av: Faste tillegg – IT0014 Variable tillegg – IT0015 Godtgjørelsesposter – IT2010 Bonuslønn – IT0267

15 Reise- og utgiftsrefusjon
Under Reise- og utgiftsrefusjon ligger det tre valg Reisesøknad Opprett reise- og utgiftrefusjon Liste over alle reise- og utgiftsrefusjoner

16 Reisesøknad – ny funksjonalitet
Ny og enkel funksjonalitet i portalen Bestilling gjøres via Solman Forutsetning standard arbeidsflyt Ingen merkostnader Innenfor SAP standard Mindre papirarbeid Prosess for reiseforskudd enklere Enklere å estimere reisekostnader Reisesøknad er en ny funksjonalitet i ansatt selvbetjening under reise, som er enkel å ta i bruk. Bestillingen gjøres via solman. Reisesøknad er laget innenfor SAP standard rammeverk. Den er en del av den felles statlige løsningen DFØ leverer og kan ikke endres uten videre. Reisesøknad har vært testet av en pilotkunde i 6 mnd med gode tilbakemeldinger fra både ansatte og godkjenner, og uten en eneste brukerstøtte sak! Forutsetning: Kunden har tatt i bruk standard rolle oppsett for arbeidsflyt. © Direktoratet for økonomistyring

17 Hva er reisesøknad? Benyttes i forkant av en reise, før reiseregning opprettes Ansatte kan søke om å reise, ved å oppgi dato, reisemål, årsak og estimert kostnad Reisesøknad kan brukes for å søke om reiseforskudd Eventuelle godkjente forskudd utbetales på første mulige reisekjøring Reisesøknaden går i arbeidsflyt og sendes direkte til godkjenner 2 (leder)

18 Utgiftsrefusjon Under punktet for reise- og utgiftsrefusjon er det kommet et nytt valg Utgiftsrefusjon Når skal man benytte dette?

19 Utgiftsrefusjon Svar:
Utgifter som ikke skal på lønns og trekkoppgaven kan man legge inn her Terminalbriller Gaver til ansatte Bevertning Blomster ……..

20 Styringsinformasjon Lønnsglidning Lønnsøkning Årsverk Turnover
YHR_LONNSGLIDNING Viser lønnsglidning i en angitt periode i prosent Lønnsøkning YHR_LOENNSOEKNING Viser endringer i regulativlønn i forbindelse med lønnsoppgjør Årsverk YHR_AARSVERK Viser ressursinnsats målt i årsverk Turnover YHR_TURNOVER Viser turnover beregnet i prosent

21 DFØ Brukerdokumentasjon
Les alltid brukerdokumentasjonen før en ny rapport tas ut Må vite hva som er lagt til grunn For eksempel: definisjon av «Turnover» Når en arbeidstaker sier opp og slutter i sin stilling i virksomheten og begynner i ny stilling i annen virksomhet, og stillingen arbeidstakeren forlater blir besatt av ny arbeidstaker defineres dette som turnover (FAD) Turnover er det laveste antall fratrådte eller tiltrådte i en periode i prosent av antall aktive pr startdato i rapportperioden I vår «Turnover rapport» har vi valgt å beregne turnover ut fra alle som fratrer for deretter å bli erstattet av ny medarbeider. Dette gjelder enten dette er frivillig eller ufrivillig. Fratredelsen må være av varig karakter, dvs. permisjoner teller ikke med

22 Prosjekter som pågår på lønnsområdet
IAM (Singel sign on) Pilot kjøres i 2013 Utrulling planlagt 2014 Elektronisk innhenting av skattekort Fra er det obligatorisk Skatteetaten skriver ikke ut papirbaserte skattekort EDAG A-melding

23 EDAG - rapportering via a-melding
A-opplysningsloven (Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold mm) med tilhørende forskrifter trer i kraft Hovedmål: Forenkling for arbeidsgiver ved rapportering til SSB, Skatteetaten og NAV Rapportering skal skje via a-melding den 5. i kalendermåned etter rapporteringsmåned (12 ganger pr år) Formelt er det ikke noen innholdsmessige endringer for rapportering Unntak: Forslag i statsbudsjettet til forenklinger for rapportering av elektronisk kommunikasjon Nedre grense, 4 t for rapportering til AA-registeret blir fjernet Arbeidstaker skal ikke lenger meldes ut av AA- registeret ved permisjoner

24 Hva a-meldingen erstatter
© Direktoratet for økonomistyring

25 Identity and Access Management (IAM – Singel sign on = SSO)
DFØ kan levere en etterspurt tjeneste i løpet av 2013: ny brukeradministrasjon og enhetlig pålogging til DFØs systemer For kundene og sluttbrukerne betyr dette: forbedret brukeropplevelse og effektivisering I løpet av året vil sluttbruker kunne få: enhetlig pålogging til flere DFØ systemer (SSO) felles brukernavn og passord til ulike systemer mulighet for å resette passord selv mulighet for passordlengden på mellom 8 og 40 tegn For DFØ betyr det: mer automatiserte prosesser for brukeradministrasjon økt sikkerhet, kontroll og sporbarhet på området IAM Vi bruker også enhetlig pålogging om SSO siden mange tenker på føderering når vi sier SSO. IAM er to hoveddeler: brukeradministrasjon ett sted for alle systemer og enhetlig pålogging. Økt effektivisering og redusering av kostnader Raskere rutiner for opprettelse, endring og sletting av brukere Forenkler og automatiserer rutiner Forbedret brukeropplevelse Enklere pålogging ved hjelp av Singel Sign-On Felles brukernavn og passord for sluttbruker Økt sikkerhet Prosesser og rutiner er automatisert Redusert risiko for feil Rettigheter gitt i henhold til definerte roller Økt kontroll og sporbarhet Kontroll over hvem som har rettigheter, hvilke rettigheter som er gitt, hvem gjorde hva og når © Direktoratet for økonomistyring

26 Kundeleveransene kommer trinnvis
Videreutvikling 2014 Trondheim Tromsø Stavanger Hamar Kundestyrt bruker-administrasjon SSO for Agresso SC, SAP, SolMan og Alusta Kristiansand Drammen SSO for Agresso web, SAP portal og Citrix. Passordreset og passordsynk. Nytt system for brukeradministrasjon. Felles brukernavn i målsystemer. Vi starter på bunnen av pyramiden med leveranser Pilot med 6 firmaer starter i uke 37. I Drammen og Kristiansand. Disse vil teste de to første trinnene i pyramiden Videre utrulling vil skje fra november etter en evaluering Ny funksjonalitet vil tilgjengeliggjøres etter hvert som det blir klart 4. trinn: Kundestyrt brukeradministrasjon vil bety at kundene etter hvert kan gjøre bestillinger i en webdialog. Papirskjemaene forsvinner og mye kan automatiseres. Siste trinn: Videreutvikling – hva må endres/tilpasses i løsningen?

27 Oppstart elektronisk innhenting av skattekort
Første månedlige innhenting av elektronisk skattekort var til november lønn Kundenotat lønn 71/2013 Obligatorisk for alle fra Alle kjøringer utføres av DFØ Våre kunder skal kun kontrollere dataene Skattekortopplysninger leses inn i SAP når DFØ tar sin månedlige kjøring i forkant av hovedlønn Ved registrering av nyansatte i kontrollperioden må skattekort legges av lønnsmedarbeider i den enkelte virksomhet For fullservicekunder gjøres dette av DFØ Bakgrunn Til og med 2012 har alle tilsatte fått opprettet kvote, selv om man ikke har slike rettigheter. Det har lenge vært et endringsønske at kun ansatte med barn til og med 12 år skal få tildelt kvote. Kvoten oppdateres med 10 dager per kalenderår. Rettigheter utover dette må registreres administrativt av fagbruker.

28 Oppstart elektronisk innhenting av skattekort
Nytt felt i IT0173 Kan skille på hovedarbeidsgiver og sekundær arbeidsgiver Sekundær arbeidsgiver prosenttrekk Trekkprosent i SAP høyere enn skattekort Ikke mulig fra Kan legges inn som ekstra skattetrekk Grensegjengere/frikort Løsning kommer først i 2014 Den ansatte kan selv velge å dele opp sitt «fribeløp» på ulike arbeidsgivere Brukerdokumentasjon

29 IT0173 per 1. november

30 EDAG -To tjenester for arbeidsgiver
Altinn Skatteetaten Lønnssystem Lønns-system RF-1211 Elektronisk skattekort... Batch-kjøring – svar neste dag Bestille skattekort på fil – gjøres som regel direkte fra lønnssystemet. RF-1307 Elektronisk skattekort.. «On-line løype» – svar med en gang Bestille skattekort ved å taste f nr inn i skjema i Altinn-portalen.


Laste ned ppt "1. DFØ MÅ MED PÅ ALLE KUNDEMØTER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google