Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. DFØ. Hvem er DFØ til for? •DFØ har to målgrupper: –De enkelte statlige virksomheter –Staten som helhet •Hovedoppgave er å levere gode lønns- og regnskapstjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. DFØ. Hvem er DFØ til for? •DFØ har to målgrupper: –De enkelte statlige virksomheter –Staten som helhet •Hovedoppgave er å levere gode lønns- og regnskapstjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 1. DFØ

2 Hvem er DFØ til for? •DFØ har to målgrupper: –De enkelte statlige virksomheter –Staten som helhet •Hovedoppgave er å levere gode lønns- og regnskapstjenester til flest mulige statlige virksomheter •Stordrift gjennom standardisering og fleksibilitet gjennom segmentering 2

3 Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring, legge til rette for god styring i staten DFØs unike rolle er å ivareta statens behov for en helhetlig tilnærming på området Side 3

4 Visjon og hovedmål Visjon: •Effektiv ressursbruk i staten –Visjonen er noe vi strekker oss mot, et fremtidig ønskebilde som beskriver en tilstand hos dem vi er til for Hovedmål: •Hensiktsmessige fellesløsninger i staten •God styring i statlige virksomheter –På hvilke områder kan DFØ påvirke –Vi skal både ta hensyn til den enkelte bedrift, men også staten som en helhet. I noen tilfeller vil det være konflikt mellom disse to målgruppene 4

5 Organisasjonskart pr 1. november 2013 5

6 DFØs ledergruppe •DFØs direktør er Øystein Børmer –Ble ansatt som direktør 01.11.12 •Ledergruppe består av direktørene: –KommunikasjonsavdelingenRuth Høyland Jønsrud –Administrasjon og it-avdelingenElisabeth Gustad –RegnskapsavdelingenGøril Aune –LønnsavdelingenBjørn Sæstad –Forvaltning- og analyseavdelingenRoger Bjerke 6

7 Prosjekter som vi er stolte av i 2013 Refusjoner fra NAV •Sykepenger, omsorgspenger, pleie/opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger Styringsinformasjon •Nye rapporter 2013 –Årsverk –Turnover –Lønnsglidning –Lønnsendringer E-skjema •Skjema sendes i arbeidsflyt –Ble utviklet for fullservicekunder –Skal nå benyttes av alle ansatte i firma som benytter arbeidsflyt –Etter avtale med DFØ Reise- og utgiftsrefusjon –Opprett reisesøknad –Opprett reiseforskudd –Refusjon av utlegg 7

8 Refusjoner fra NAV •DFØ jobber kontinuerlig med å forbedre løsningen –Brukerdokumentasjonen blir stadig forbedret •Kundenotat lønn 73/2013 –Beregningsgrunnlaget for variabelt grunnlag (NAV-refusjoner) •Vi har fra 1.10.2013 gjort en endring slik at Beregningsgrunnlaget for variabel lønn baserer seg på gjennomsnittlig sats på variabel lønn utbetalt de siste X antall måneder før sykdommen inntreffer •Standard er tre måneder som kan parametersettes til andre verdier pr firma eller overstyres manuelt i enkelttilfeller •Dette vil få innvirkning for fravær som starter 01.11.2013 eller senere, og som har variabelt refusjonsgrunnlag 8

9 Refusjoner fra NAV – forts. av kundenotat 73/2013 •Ny blankett på kundenettet –Anmodning om korreksjon på debitor i NAV i SAP •Benyttes ved behov for endringer på debitor i NAV i SAP –Legges ved Solman-saken – 9

10 E-skjema _ Ansatt selvbetjening •Hvor finner den ansatte e-skjema? 10

11 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Raskere håndtering Elektronisk sporbarhet Ingen dobbel- registrering Effektiv ressursbruk i staten 11

12 E-skjema _ Ansatt selvbetjening Arbeidsprosess med e-skjema Ansatt registrerer i SAP-portal Elektronisk godkjenning via arbeidsflyt SAP blir automatisk oppdatert 12

13 E-skjema _ Ansatt selvbetjening e-skjema for •Andre utbetalinger •Vaktgodtgjørelse, treningsavgift, refusjon av tlf.,bredbånd…. •Variabel lønn, se Kundenotat lønn 69/2013 •Kun for ansatte som har kombinasjonen “Ingen tidevaluering” og “Ingen eksterne tidsystem” i IT0007, •Ekstra skattetrekk •Permisjonssøknad (langvarige) Rapport (i selvbetjeningsportalen): •« Liste over alle skjema» •Viser oversikt over alle e-skjema du som ansatt har sendt 13

14 E-skjema _ fullservicekunden •Saksbehandler registrerer direkte i kjernesystemet –YHR_HURTIGREG •Skjema sendes i arbeidsflyt til leder (godkjenner 2) –Lønnssystemet blir oppdatert når leder har godkjent skjemaet •Skjema fullservicekunder benytter er registrering av: –Faste tillegg – IT0014 –Variable tillegg– IT0015 –Godtgjørelsesposter– IT2010 –Bonuslønn – IT0267 14

15 Reise- og utgiftsrefusjon •Under Reise- og utgiftsrefusjon ligger det tre valg –Reisesøknad –Opprett reise- og utgiftrefusjon –Liste over alle reise- og utgiftsrefusjoner 15

16 Reisesøknad – ny funksjonalitet •Ny og enkel funksjonalitet i portalen •Bestilling gjøres via Solman •Forutsetning standard arbeidsflyt •Ingen merkostnader Innenfor SAP standard •Mindre papirarbeid •Prosess for reiseforskudd enklere Enklere å estimere reisekostnader 16

17 Hva er reisesøknad? Benyttes i forkant av en reise, før reiseregning opprettes Ansatte kan søke om å reise, ved å oppgi dato, reisemål, årsak og estimert kostnad Reisesøknad kan brukes for å søke om reiseforskudd Eventuelle godkjente forskudd utbetales på første mulige reisekjøring Reisesøknaden går i arbeidsflyt og sendes direkte til godkjenner 2 (leder) 17

18 Utgiftsrefusjon •Under punktet for reise- og utgiftsrefusjon er det kommet et nytt valg –Utgiftsrefusjon •Når skal man benytte dette? 18

19 Utgiftsrefusjon Svar: •Utgifter som ikke skal på lønns og trekkoppgaven kan man legge inn her –Terminalbriller –Gaver til ansatte –Bevertning –Blomster –…….. 19

20 Styringsinformasjon •Lønnsglidning –YHR_LONNSGLIDNING –Viser lønnsglidning i en angitt periode i prosent •Lønnsøkning –YHR_LOENNSOEKNING –Viser endringer i regulativlønn i forbindelse med lønnsoppgjør •Årsverk –YHR_AARSVERK –Viser ressursinnsats målt i årsverk •Turnover –YHR_TURNOVER –Viser turnover beregnet i prosent 20

21 DFØ Brukerdokumentasjon •Les alltid brukerdokumentasjonen før en ny rapport tas ut –Må vite hva som er lagt til grunn •For eksempel: definisjon av «Turnover» –Når en arbeidstaker sier opp og slutter i sin stilling i virksomheten og begynner i ny stilling i annen virksomhet, og stillingen arbeidstakeren forlater blir besatt av ny arbeidstaker defineres dette som turnover (FAD) –Turnover er det laveste antall fratrådte eller tiltrådte i en periode i prosent av antall aktive pr startdato i rapportperioden –I vår «Turnover rapport» har vi valgt å beregne turnover ut fra alle som fratrer for deretter å bli erstattet av ny medarbeider. Dette gjelder enten dette er frivillig eller ufrivillig. Fratredelsen må være av varig karakter, dvs. permisjoner teller ikke med 21

22 Prosjekter som pågår på lønnsområdet IAM (Singel sign on) •Pilot kjøres i 2013 •Utrulling planlagt 2014 Elektronisk innhenting av skattekort •Fra 01.01.14 er det obligatorisk •Skatteetaten skriver ikke ut papirbaserte skattekort EDAG •A-melding 22

23 EDAG - rapportering via a-melding •A-opplysningsloven (Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold mm) med tilhørende forskrifter trer i kraft 01.01.15 •Hovedmål: –Forenkling for arbeidsgiver ved rapportering til SSB, Skatteetaten og NAV •Rapportering skal skje via a-melding den 5. i kalendermåned etter rapporteringsmåned (12 ganger pr år) –Formelt er det ikke noen innholdsmessige endringer for rapportering –Unntak: •Forslag i statsbudsjettet til forenklinger for rapportering av elektronisk kommunikasjon •Nedre grense, 4 t for rapportering til AA-registeret blir fjernet •Arbeidstaker skal ikke lenger meldes ut av AA- registeret ved permisjoner 23

24 Hva a-meldingen erstatter 24

25 Identity and Access Management (IAM – Singel sign on = SSO) •DFØ kan levere en etterspurt tjeneste i løpet av 2013: –ny brukeradministrasjon og enhetlig pålogging til DFØs systemer •For kundene og sluttbrukerne betyr dette: –forbedret brukeropplevelse og effektivisering •I løpet av året vil sluttbruker kunne få: –enhetlig pålogging til flere DFØ systemer (SSO) –felles brukernavn og passord til ulike systemer –mulighet for å resette passord selv –mulighet for passordlengden på mellom 8 og 40 tegn •For DFØ betyr det: –mer automatiserte prosesser for brukeradministrasjon –økt sikkerhet, kontroll og sporbarhet på området •IAM 25

26 Kundeleveransene kommer trinnvis •Kundestyrt bruker- administrasjon •SSO for Agresso SC, SAP, SolMan og Alusta • SSO for Agresso web, SAP portal og Citrix. Passordreset og passordsynk. •Nytt system for brukeradministrasjon. Felles brukernavn i målsystemer. Kristiansand Drammen Kristiansand Drammen Trondheim Tromsø Stavanger Hamar Trondheim Tromsø Stavanger Hamar 2014 Videreutvikling 26

27 Oppstart elektronisk innhenting av skattekort •Første månedlige innhenting av elektronisk skattekort var til november lønn –Kundenotat lønn 71/2013 –Obligatorisk for alle fra 01.01.14 •Alle kjøringer utføres av DFØ –Våre kunder skal kun kontrollere dataene –Skattekortopplysninger leses inn i SAP når DFØ tar sin månedlige kjøring i forkant av hovedlønn •Ved registrering av nyansatte i kontrollperioden må skattekort legges av lønnsmedarbeider i den enkelte virksomhet –For fullservicekunder gjøres dette av DFØ 27

28 Oppstart elektronisk innhenting av skattekort •Nytt felt i IT0173 –Kan skille på hovedarbeidsgiver og sekundær arbeidsgiver –Sekundær arbeidsgiver prosenttrekk •Trekkprosent i SAP høyere enn skattekort –Ikke mulig fra 01.01.14 –Kan legges inn som ekstra skattetrekk •Grensegjengere/frikort –Løsning kommer først i 2014 –Den ansatte kan selv velge å dele opp sitt «fribeløp» på ulike arbeidsgivere •Brukerdokumentasjon 28

29 IT0173 per 1. november 29

30 EDAG -To tjenester for arbeidsgiver •RF-1307 Elektronisk skattekort.. •Lønns- system •RF-1211 Elektronisk skattekort... Altinn Bestille skattekort på fil – gjøres som regel direkte fra lønnssystemet. Bestille skattekort ved å taste f nr inn i skjema i Altinn- portalen. Lønnssystem Skatteetaten Batch-kjøring – svar neste dag «On-line løype» – svar med en gang 30


Laste ned ppt "1. DFØ. Hvem er DFØ til for? •DFØ har to målgrupper: –De enkelte statlige virksomheter –Staten som helhet •Hovedoppgave er å levere gode lønns- og regnskapstjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google