Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aage Schei – Frostating 28.11.03 Naturgass gir muligheter Bedre energiforsyning Ny industriutvikling Økt verdskaping Bedre miljø Gassforum Trøndelag 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aage Schei – Frostating 28.11.03 Naturgass gir muligheter Bedre energiforsyning Ny industriutvikling Økt verdskaping Bedre miljø Gassforum Trøndelag 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Naturgass gir muligheter Bedre energiforsyning Ny industriutvikling Økt verdskaping Bedre miljø Gassforum Trøndelag 2003

2 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Styre Felles oljepolitisk utvalg for Trøndelag FOPUT Gassforum Trøndelag NHO Trøndelag MidGas Fellesforbundet Nord-Trøndelag Fellesforbundet Sør-Trøndelag LO Nord-Trøndelag LO Sør-Trøndelag Verdal Næringsforum Indre Namdal Regionråd Bedriftsforbundet avd. Midt- og Nord-Norge Orkdal Næringsforening NITO Sør-Trøndelag NITO Nord-Trøndelag NIF Sør-Trøndelag NIF Nord-Trøndelag Næringsforeningen i Trondheim Regionsamarbeidet Frostating

3 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Visjon og utfordringer for industriutvikling, energi, miljø og bruk av naturgass

4 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Vår visjon •Det skal bygges og utvikles ny industri og ny teknologi basert på naturgass i Trøndelag •Forskning og industri i Trøndelag skal være verdensledende innen håndtering av CO 2 •Nærheten til en av Europas største naturgassressurser skal være en konkurransefordel for Trøndelag •Det skal utvikles distribusjonsystem for naturgass i store deler av Trøndelag

5 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Noen fakta •Noen av Europas største forekomster av naturgass finnes i Midt-Norge •Tilgang til naturgass gir store muligheter for verdiskaping og industriutvikling •98% av norsk naturgass eksporteres uten videreforedling i Norge •Energilandet Norge er avhengig av å importere store mengder elektrisk kraft •Norsk industri trenger mer energi og tilgang til naturgass •Gassnasjonen Norge mangler infrastruktur for naturgass

6 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Utfordring: kraftmangel •Norge og Norden har en stor underbalanse på elektrisk kraft •Norge er avhengig av å importere store mengder kraft i normalår •Kraftprisene øker - for industri og husholdninger •All norsk el-produksjon er vannkraft – vi er svært sårbare i tørrår •Kraftunderskuddet øker – vind, bioenergi m.v. er ikke nok til å dekke underskuddet

7 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Underbalanse i Norden uten ny produksjon

8 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Kraftbalansen i Norden Kilde: Statnett Forbruksvekst1-2,5 TWh/år Økt tilgang  0 Absolutt tørrår 3TWh - 35 TWh - 18 TWh NORGE SVERIGE FINLAND DANMARK-VEST TYSKLAND POLEN RUSSLAND DANMARK-ØST 14 9 TWh FINLAND 3TWh Normalår 3 TWh - 9 TWh - 5 TWh 9 NORGE SVERIGE FINLAND DANMARK-ØST DANMARK-VEST TYSKLAND POLEN RUSSLAND 14 TWh

9 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Utfordring: industrien forsvinner •Norsk fastlandsindustri svekkes – arbeidsplasser forsvinner og flagges ut •Norsk prosessindustri er verdensledende – men trenger konkurransedyktig energiforsyning for å satse videre i Norge •Økt kraftproduksjon er nødvendig for å unngå nedlegging av prosessindustri

10 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Sysselsetting norsk industri 1980- 2003 Kilde: SSB/NHO

11 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Utfordring: klima og miljø •Utslippene av klimagasser i verden øker •Norge har betydelige utslipp av CO 2 fra olje- og gassinstallasjonene på sokkelen •Norge eksporterer naturgass og importerer kraft – dette gir økte utslipp av CO 2 •Det bør utvikles effektiv teknologi som kan rense og håndtere CO 2 •Det bør i løpet av få år bygges pilotanlegg for håndtering av CO 2 fra gasskraftverk •Kraftimporten må reduseres

12 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Totalt energitap ved transport:  Gasstransport: 2-3% tapt energi  Krafttransport: 3-4% tapt energi Gass Gass- kraft Kullkraft -3-4% -2% Gass- kraft Gass- kraft •Er import løsningen framfor økt egenproduksjon? •Kraftimport gir høyere utslipp Hvordan møte økende energiunderskudd? Atomkraft

13 Aage Schei – Frostating 28.11.03

14 Utfordring: infrastruktur for gass •Som et av få land i Europa mangler gassnasjonen Norge infrastruktur for naturgass •I dag kan nesten bare utenlandsk industri utnytte fordelene med norsk naturgass •Infrastruktur med offentlig medvirkning er nødvendig for å ta naturgassen i bruk •Rørledninger er nødvendig for å transportere større mengder gass på en effektiv måte

15 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Gassrør i Europa

16 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Eksempel: Norske Skog i Europa •Norske Skog har fire papirfabrikker i Norge - fem på Kontinentet •Fire av de fem fabrikkene på Kontinentet bruker naturgass •To av fabrikkene har egne kraftvarmeverk for naturgass •Ingen av fabrikkene i Norge har tilgang til naturgass •Skogn ligger nærmest gassfeltene av alle papirfabrikker i hele Europa •Fabrikken i Skogn har store utbyggingsplaner – trenger naturgass, men mangler infastruktur

17 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Hvordan møter vi utfordringene? •Det er mange paradokser og utfordringer knyttet til energi, naturgass og industriutvikling i Norge •Industriplanene i Trøndelag møter disse utfordringene på en offensiv måte –industriutvikling, kraftbalanser, miljø, infrastruktur •Vi har store muligheter om vi tar naturgassen i bruk!

18 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Muligheter i Trøndelag Industriprosjekt, CO 2 -pilot, gassrør

19 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Hva vil vi gjøre i Trøndelag? •Bygge gassrør i Trondheimsfjorden med grenrør til Trondheim og industristeder langs fjorden •Bygge et kraftvarmeverk og videreutvikle Norske Skogs papirfabrikk i Skogn •Bygge pilotanlegg for CO 2 -håndtering i Skogn, som kan utvikles til fullskala anlegg •Utvikle teknologi og bli verdensledende innen rensing og håndtering av CO 2 •Utvikle ny industri basert på naturgass i hele regionen

20 Aage Schei – Frostating 28.11.03 NORNE SKARV HEIDRUN ÅSGÅRD KRISTIN NJORD DRAUGEN ORMEN LANGE TJELDBERGODDEN BREKSTAD BJUGN ORKANGER TRONDHEIM INDERØYA STEINKJER LEKSVIK SKOGN LEVANGER VERDAL Gassregion Midt-Norge

21 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Skogn-prosjektet et unikt industriprosjekt

22 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Industriprosjektet i Skogn

23 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Skogn-prosjektet •Bygge et kraftvarmeverk med pilot for CO 2 - håndtering i Skogn, Nord-Trøndelag •Samarbeid mellom Industrikraft Midt-Norge (utbygger) og SINTEF (CO 2 -teknologi) •Integreres med Norske Skogs papirfabrikk •Skaffer regionen en internasjonal frontposisjon for utvikling av miljøteknologi •Gir store utviklingsmuligheter for papirfabrikken •Øker kraftproduksjonen i Norge

24 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Norske Skog Skogn •En ledende avispapirfabrikk i Europa •Tre papirmaskiner – to mer enn 35 år gamle •Norske Skog ønsker å bygge ut fabrikken med ny papirmaskin når markedet er riktig •Investering: 3 – 4 milliarder kroner •Konkurransedyktig og langsiktig energiforsyning må sikres før utbygging •Kraftvarmeverk øker muligheten for utbygging

25 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Eiersammensetning Industrikraft Midt-Norge Elkem50% Statoil20% Norske Skog10% Nord-Trøndelag E-Verk10% Trondheim Energiverk10%

26 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Kraftvarmeverk Skogn •Utbygger: Industrikraft Midt-Norge AS •Effekt: 800 MW el (2 aggregater à 400 MW) •Årlig produksjonskapasitet: –ca. 6,2 TWh (milliarder kWh) el-kraft + inntil 1 TWh varmeenergi –el-produksjon tilsvarer 10 "Alta-kraftverk" –gassbehov: 1,2 mrd Sm 3 /år •Høy energieffektivitet •Har stadfestede tillatelser og konsekvensutredninger for kraftverk, kraftlinje, gassrørledning •Omfattende planlegging og engineering er gjennomført •Utbygging kan starte så snart lønnsomhet og rammebetingelser er til stede •Byggetid: Ca. 2 år •Investering: Ca. 3,5 milliarder kroner

27 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Fordeler med lokalisering Skogn •Integrasjon med papirfabrikken gir høy energieffektivitet •Nær gassfeltene, nær en stor energibruker, nær sentralnettet for kraft •Gass, overskuddsvarme og bioenergi kan utnyttes i samspill •Ligger i landsdel med underskudd på kraft •Gassrørledning til Skogn åpner for distribusjon av naturgass i hele regionen •Gir nye muligheter for utvikling og utbygging av papirfabrikken •Et helhetlig industriprosjekt med store ringvirkninger •Konsesjon og utslippstillatelse foreligger

28 Aage Schei – Frostating 28.11.03 CO 2 -pilot Skogn et prosjekt med globale perspektiver

29 Aage Schei – Frostating 28.11.03 CO 2 -pilot, Skogn •Et prosjekt med globale perspektiver for miljø og industriutvikling •SINTEF/NTNU ligger i front internasjonalt innen FoU for CO 2 -håndtering •Industrikraft Midt-Norge og SINTEF har lagt fram en plan for å utvikle CO 2 -pilot i Skogn •Pilot kan utvides til full skala når teknologi og rammebetingelser er videreutviklet •Gir muligheter for utvikling og kommersialisering av teknologi med internasjonalt marked

30 Aage Schei – Frostating 28.11.03 CO 2 -pilot Skogn - konsept •Bygge fullskala kraftvarmeverk basert på eksisterende teknologi og tillatelser •Bygge "CO 2 -laboratorium" i Skogn –pilot i industriell skala –ta hånd om CO 2 -utslipp fra en andel av anlegget –langtidstesting og optimalisering av CO 2 -fangsten •Komplett kjede for CO 2 -behandling testes ut –fangst, transport og lagring/utnyttelse av CO 2 •Anlegget kan skaleres opp etter hvert •Kan bli første storskala anlegg for kraftproduksjon med CO 2 -håndtering i verden

31 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Vi vet hvordan vi skal fange CO 2 •Norge har bygd opp betydelig kompetanse innen CO 2 -håndtering •Forskningsmiljøene i Trondheim kan bringe fram kostnadseffektiv industriell håndtering av CO 2 •Trenger pilotanlegg for å teste ut teknologi

32 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Teknologien må utvikles industrielt CO 2 N2O2H2ON2O2H2O

33 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Utviklingen må skje i regionen •Teknologimiljøene i Trondheim ligger i internasjonal front •Vi har en av Europas største forekomster av naturgass •Industriutbyggerne ønsker utbygging og CO 2 -pilot på Skogn •Samarbeid mellom FoU og utbygger er etablert •Store muligheter for internasjonal teknologiutvikling i regionen •Teknologien bør testes og kommersialiseres i regionen •En unik mulighet til å utnytte regional kompetanse og naturgitte fortrinn i Trøndelag •Vi kan gripe muligheten... eller la andre gjør det

34 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Faser og mulig finansiering – CO 2 pilot Forprosjekt Forskning på utforming av optimalisert CO 2 -pilot Selskap som skal investere i og drive CO 2 -piloten 80% statlig kapital 20% privat kapital Målretting av eksisterende og ny statlig finansiert forskning Inntekter: • Grønn el • CO 2 • Patenter etc.

35 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Gassrør i Trondheimsfjorden infrastruktur for en hel region

36 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Gassrørledning i Trondheimsfjorden •Et gassrør i Trondheimsfjorden vil sikre store deler av regionen tilgang på naturgass •Røret vil passere 80% av befolkning og næringsliv i Trøndelag •Avgreningsrør kan bygges til byer og industristeder, f.eks. Trondheim, Orkanger, Fosen, Levanger, Verdal •Nye muligheter for industrien i hele regionen

37 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Gassrørledning - fakta •Hovedrør Tjeldbergodden – Skogn –lengde: 160 km –12" diameter –kapasitet: ca. 2 mrd Sm 3 /år –investering: ca. 1,2 milliarder kroner •Konsekvensutredning er godkjent av OED •Detaljerte grunnundersøkelser, engineering og kostnadsberegninger er gjennomført •Bygging kan starte på kort varsel

38 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Statlig engasjement i gassrør •Gassrør er nødvendig infrastruktur for energiforsyning og industri –på linje med kraftlinjer, veier •Staten bygger rør fra Norge til utlandet –må gjøre det også i Norge •Statlig selskap kan bygge og eie rør –brukerne betaler for transport –på samme måte som i kraftnettet –ikke subsidiering •Norsk politikk skal utformes våren 2004

39 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Andre muligheter med naturgass i Trøndelag noen eksempler

40 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Naturgassnett i Trondheim  byggestart 2003, gassleveranse 2004  18 km gassnett  investering 60 mill  30 mill m 3 kort sikt  avtaler med største energibrukere  stor miljøgevinst

41 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Gassanvendelse Orkanger •Produksjon av Carbon Black og hydrogen •kombinert med kraft- produksjon basert på hydrogen •karbon, kraft og varme kan brukes i lokal industri •stor miljøgevinst •kan gi produksjon av ”CO 2 -fri” gasskraft

42 Aage Schei – Frostating 28.11.03 1. Unike ressurser i Verdal Bygg-og anlegg Offshore mekanisk Energi og mineraler Ørin Nord klar for gassrelaterte virksomheter Verdal Industripark: Industrikultur:  70 bedrifter  1800 arbeidsplasser  knutepunkt Tromsdalen:  2-3 mrd. tonn kalk  rein forekomst  industriklynger  600 da prosjekteres  1200 da tomt

43 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Hva skal til? for å realisere planer og muligheter

44 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Hva skal til? •Kraftvarmeverket må være lønnsomt –forhold mellom kraftpris og gasspris •Det må bygges infrastruktur for naturgass - staten må bidra •Samarbeid mellom industri, forskning og staten om CO 2 -håndtering –FoU, pilot, finansiering •Politisk vilje og støtte –fra fagre ord til handling

45 Aage Schei – Frostating 28.11.03 Oppsummering •Sterkt politisk ønske om CO 2 -fri gasskraft •Skogn-prosjekt med CO 2 -pilot kan gjøre fagre ord til handling – konkret skritt mot målet •Våre FoU-miljøer ligger i tet innen CO 2 -teknologi •Vi mangler kraft – og har naturgass •Unikt industri- og miljøprosjekt •Store muligheter for ny industriutvikling i hele landsdelen •Vi trenger politisk vilje og beslutninger


Laste ned ppt "Aage Schei – Frostating 28.11.03 Naturgass gir muligheter Bedre energiforsyning Ny industriutvikling Økt verdskaping Bedre miljø Gassforum Trøndelag 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google