Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status i nødnettprosjektet Tor Helge Lyngstøl prosjektleder Justisdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status i nødnettprosjektet Tor Helge Lyngstøl prosjektleder Justisdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status i nødnettprosjektet Tor Helge Lyngstøl prosjektleder Justisdepartementet

2 Nødnettprosjektet 2 Justisdepartementet Stortingets vedtak om nødnett Den 2. desember 2004 vedtok Stortinget å etablere et landsdekkende digitalt radionettverk for nød- og beredskapsetater. Stortinget ga fullmakt til å innhente tilbud på et landsdekkende nett, samt tegne kontrakt for et første utbyggingstrinn omfattende 54 kommuner på Østlandet.

3 Nødnettprosjektet 3 Justisdepartementet Nødnettprosjektets rammeverk •Spesifikasjonen skal være teknologinøytral. Kravspesifikasjonen skal kun beskrive hvordan sambandet skal virke for sluttbruker. •Det kan oppstå forhold hvor kravene til nødnettet ikke kan løses med én teknologi. Det kan da være behov for å supplere basisteknologien med kjøp av enkelte tjenester i en annen teknologi (hybridnett). •Nødnettet skal være robust fra starten av og ikke bære preg av et utviklingsprosjekt. •Det er krav om “sømløst” nett, slik at etatene kan operere ensartet og bruke samme brukerutstyr over hele landet. •Det nye nettet skal eies og drives av et eget forvaltningsorgan under Justisdepartementet

4 Nødnettprosjektet 4 Justisdepartementet Omfang – hva skal kjøpes? 1.Radionettverk inklusive drift og vedlikehold –Styrket innendørsdekning i de 19 største byene –Spesielt styrket dekning i Oslo –Fokus på god dekning langs hovedveiene –Dekning i alle veitunneler som har en form for radiodekning i dag (mobiltelefon eller nødetatenes nåværende systemer) –Dekning i togtunneler –Dekning på T-banen i Oslo 2.Utstyr til kommunikasjonssentraler Ca. 280 kommunikasjonssentraler av ulik størrelse (Politiets operasjonssentraler, Branns 110-sentraler, Helses AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler) 3.Radioterminaler (håndholdte og monterte i kjøretøy) 37.000 radioterminaler inkludert i sentralt budsjett

5 Nødnettprosjektet 5 Justisdepartementet Brukere Brann: Brukere : 12.500 Radioterminaler: 20.400 (hvorav ca.400 er fast- monterte terminaler på hovedbrannstasjoner) Kommunikasjonssentraler: 24 fagsentraler brann (nødnummer 110) Helse: Brukere: 2.800 (initially) Radioterminaler : 4.600 Kommunikasjonssentraler: ca. 230 => 21AMK-sentraler (nødnummer 113) 60Akuttmottak 150Legevaktsentraler Politi: Brukere : 10.500 Radioterminaler : 12.800 (hvorav ca.300 er fast- monterte terminaler på lensmannskontorer) Kommunikasjonssentraler: 27 operasjonssentraler (nødnummer 112) Andre beredskapsbrukere som trekkes fram i vedtaket: –Forsvaret –Tollvesenet –Fengselsvesenet –Sivilforsvaret –Frivillige hjelpeorganisasjoner

6 Nødnettprosjektet 6 Justisdepartementet Funksjonalitet •Gruppesamtaler og én-til-én samtaler •Nødknapp •Dataoverføring •Interoperabilitet med andre nett –Fasttelefoni, GSM, UMTS –Datanettverk –Kystradioen –GSM-R –Andre nordiske nødnett (Finland, Sverige) –Forsvarets nett •Fallbackmekanismer ved feil •Direktekontakt mellom radioer på steder uten dekning

7 Nødnettprosjektet 7 Justisdepartementet Nødnettet, et sikkert nett •Nødnettet skal sikre samhandling ved større ulykker og hendelser •Det fokuseres på intern sikkerhet i prosjektet •Det vil stilles krav til sikkerhet overfor leverandørene: –Nasjonal tilhørighet –Intern sikkerhetsorganisasjon –Sikkerhetspolicy, -instrukser og -rutiner •Justiskomiteen: ”Det nye nødnettet vil fremstå som en av grunnpilarene i det framtidige totalforsvaret”.

8 Nødnettprosjektet 8 Justisdepartementet Utbyggingsplan Første trinn Markedshenvendelser og forhandlinger2005 Sentrale deler av Østlandet - Oslo og omegn2006 (30% av bebodde områder / 25% av brukerne / 4% av utbyggingsarealet) Evaluering - Stortingsbehandling2007 Andre trinn Utbygging ferdigstilt i hele Norge2009

9 Nødnettprosjektet 9 Justisdepartementet Første utbyggingstrinn (2006) •6 politidistrikter –Østfold politidistrikt –Søndre Buskerud politidistrikt –Oslo politidistrikt –Asker & Bærum politidistrikt –Romerike politidistrikt –Follo politidistrikt •54 kommuner totalt

10 Nødnettprosjektet 10 Justisdepartementet Kostnader •Investeringer finansieres over statsbudsjettet: –Totalt : 3.6 milliarder kroner –Første trinn: 600 mill. kroner •Nødetatene skal dekke driftsutgiftene innenfor sine til enhver tid gjeldende budsjettrammer.

11 Nødnettprosjektet 11 Justisdepartementet Fremtidig organisering •Det nye nettet skal eies og drives av et eget forvaltningsorgan under Justisdepartementet. •Organet skal knytte til seg nødvendig kompetanse på innkjøp og teknologi for å ivareta styring og kontroll av utbyggingen. •Organet skal være nøytralt for å bevare likeverdigheten mellom tre etater. Likevel kan noen spesielle funksjoner legges til enkelte etater der dette er formålstjenlig (for eksempel krypto til politiet). •Nødnettet skal driftes i offentlig regi for å ivareta samfunnssikkerheten •All fysisk drift settes ut på anbud. Ikke opprettelse av et nytt statlig ”televerk”.

12 Nødnettprosjektet 12 Justisdepartementet Anskaffelsesprosess •Regelverk: –Forskrift om offentlige anskaffelse –Kjøp etter forhandlinger –Anskaffelse i to trinn •Trinn 1: Prekvalifisering –Evaluere kandidatenes tekniske og økonomiske kapasitet og gjennomføringsevne •Trinn 2: Evaluering og forhandlinger –Evaluere om tilbudene oppfyller detaljerte krav –Forhandle med utvalgt(e) leverandør(er) –Inngå kontrakt

13 Nødnettprosjektet 13 Justisdepartementet Anskaffelsesprosess - tidsplan Utlysning15. des.2004 Utsendelse av prekvalifiserings- dokumenter4. jan.2005 Frist for å søke om prekvalifisering21. feb.2005 Kvalifisering av tilbydere12. april2005 Utsendelse av konkurransegrunnlag19. april2005

14 Nødnettprosjektet 14 Justisdepartementet Prekvalifiseringsprosessen •All markedskontakt på engelsk. Ingen norsk versjon. •Utlysning 15. desember 2005 •Interesserte fikk tilsendt brukernavn og passord til webside for prekvalifiseringen. •All informasjon ble lagt ut på websiden. Ingen forespørsler om papirkopier! •Spørsmål og svar via e-post/web. •Prosjektet krevde at alle søknader om prekvalifisering skulle leveres elektronisk og på engelsk.

15 Nødnettprosjektet 15 Justisdepartementet Evaluering av søknader om prekvalifisering Fire faser: 1.Utvikling av evalueringsmodell og evalueringsdatabase 2.Detaljert evaluering av hvert enkelt krav 3.Koordinering og sammenstilling av evalueringskriterier 4.Analyse og kvalitetssikring av resultatene

16 Nødnettprosjektet 16 Justisdepartementet Evaluering – rent praktisk •Fire evalueringsteam med ulik kompetanse •Tett kontakt mellom alle deltakere •Arbeidet med evalueringsmodell startet etter frigivelse av prekvalifiseringsdokumentene 4. januar 2005. •Evalueringsmodell og evalueringsdatabase ferdig og godkjent før evalueringsstart 21. februar 2005. •Brukerrepresentanter har hatt innsyn i metodikken for prekvalifiseringen som en opplæring/ forberedelse for tilbudsevalueringen til høsten.

17 Nødnettprosjektet 17 Justisdepartementet Verktøy i evalueringsprosessen •Evalueringsdatabase i Microsoft Access •Expert Choice programvare brukt som beslutningsstøtte for å sammenstille alle vurderingene. Matematisk tilnærming. •Analyserapporten er basis for endelig beslutning. Samme verktøy har vært brukt i en rekke evalueringsprosesser tidligere.

18 Nødnettprosjektet 18 Justisdepartementet Evalueringsdatabase

19 Nødnettprosjektet 19 Justisdepartementet Prekvalifiseringen identifiserer kandidatenes tekniske og finansielle kapasitet og gjennomføringsevne

20 Nødnettprosjektet 20 Justisdepartementet Følgende søker prekvalifisering Radionett: EADS Defence and Security Systems SA Nordisk Mobiltelefon AS, Ericsson AS Siemens AS - Division COM Mobile Networks Telenor Telecom Solutions AS / T Connect AS / Nokia Corporation Kommunikasjonssentraler: EADS Defence and Security Systems SA Ericsson AS / ID Connect Frequentis GmbH Intergraph Norway AS IPC Information Systems Positron Public Safety Systems Inc Siemens AS - Division COM Mobile Networks Telenor Telecom Solutions AS / T Connect AS / Nokia Corporation Vivista Limited

21 Nødnettprosjektet 21 Justisdepartementet Prosjekterfaringer •Sterk brukerinvolvering ved utarbeidelse av brukerkrav utfordrende. Tre etater genererer i sum mange krav. •Krav til inndekning av alle kostnadselementer gir høyt budsjett som det er vanskelig å få gjennomslag for •Kostnadsmessig gap mellom oppfyllelse av alle brukerkrav og et realistisk budsjett •Begrenset offentlig forståelse for prosjektets sær- egenhet. Media er vant med å omtale neste generasjons teknologier for kommersielle mobilnett og tar det for gitt at tilsvarende løsninger er egnet innenfor nød- og beredskapsetater. •Politikere og byråkrater har liten innsikt i telekommuni- kasjon og blir mottagelige for all slags lobbying •Nødnettet avviker sterkt fra et vanlig mobiltelefonnett pga integrasjonen mot kommunikasjonssentralene •Nå: Detaljerte brukerkrav og teknologinøytral spesifikasjon gir omfangsrikt konkurransegrunnlag

22 Nødnettprosjektet 22 Justisdepartementet Prosjektside på web: http://www.nødnett.no eller: http://www.nodnett.no


Laste ned ppt "Status i nødnettprosjektet Tor Helge Lyngstøl prosjektleder Justisdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google