Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn Lars Tveit, KS Innovasjon og utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn Lars Tveit, KS Innovasjon og utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn Lars Tveit, KS Innovasjon og utvikling

2 IKT er «overalt» og griper inn i alt Lokaldemokratiet Politikere: Innsyn, styringsgrunnlag, styringsmåte Innbyggere: Innsyn, Forståelse, Deltakelse (repr. seg selv) Kommunal tjenesteyting Selvbetjening/automatisering, organisering og samarbeid om tjenesteproduksjon Kommunen som arbeidsplass Samspill mellom ansatte og ledelse, fleksibilitet, attraktivitet Kommunen som bosted Attraktivitet/profilering - kommunens nettsted som utstillingsvindu

3 Hva er IKT…? IKT Fag systemene Kjerne systemene Basis Infrastruktur og drift

4 Dette dreier seg egentlig ikke om IKT… et mål eller et virkemiddel…?

5 IKT er ikke et mål i seg selv IKT er i utgangspunktet kun et virkemiddel…

6 Det dreier seg mest om å benytte IKT som et virkemiddel for å oppnå… •Tjenesteutvikling •Arbeidsprosesser •Gevinstrealisering •Organisasjonsutvikling •Effektivisering

7 Hvor går utviklingen….?

8

9 Hvordan skal vi henge med….?

10 Å utvikle en digital offentlig sektor - Fra informasjons siloer til integrerte, dynamiske og robuste tjenste arkitekturer 10 Ekspansivt/redundant, Riktig dimensjonert Diversifisert men standardisert, Garantert SLA nivå Mer delt data, Standardisering, Økt interoperabilitet Dynamisk, diversifisert, Innovativt Komplette, integrerte Forenklet Applikasjoner Delte data and metadata Logiske nettverk og Nettverks tjenester Fysisk infrastruktur: Kabel, fiber og frekvenser Tjenester/ Bruker grensesnitt Informasjons siloer

11 11 Horisontal og vertikal informasjonsflyt Eksterne systemer/ tjenester Fagsystem Virksomhets- prosesser x x y y z z x x y y z z GUI Fagsystem Portal Intranett Tjenesteorientert arkitektur (SOA)

12 Samarbeid og fremtidsvisjoner – lokale eller fellesløsninger Hvor mange løsninger (og avtaler) skal vi ha i kommunal sektor? Løsningene skal understøtte både horisontal og vertikal samhandel!

13 Virksomhetslag (offentlige etater) Felleskomponenter Presentasjonslag Fagsystem Samarbeid og fremtidsvisjoner – Prinsippskisse for fellesløsning? IdentitetstjenesteLenketjenesteMeldingstjeneste » ID Porten » Folkeregisteret » Enhetsregisteret » Likningsopplysninger » Andre off. registre » Tjenestekatalog Datamodell Portal

14 eKommune 2012 Tekniske kunnskaper ikke lenger nok. Man kan ikke tenke systemarkitektur frikoblet fra organisasjonsstruktur. Datasystemene er den nye organisasjonsinfrastrukturen – både i næringslivet og forvaltningen. Lars Groth, professor NTNU og institutt for informatikk (Ifi) i Oslo

15 BETYDNINGEN AV SAMARBEID… eKommune 2012

16 I et regionalt samarbeid betyr dette at man må ha fokus på fagsamarbeid mellom kommunene! Man bør (må) ha et overordnet perspektiv på hvorfor man skal samarbeide Man bør (må) ha et overordnet perspektiv på hva mans skal samarbeide om

17 Med andre ord: Man bør ha en strategi og et overordnet mål med samarbeidet

18 ERFARINGER FRA ANDRE REGIONALE SAMARBEID… eKommune 2012

19 Regionale samarbeid blomstrer! Men hvordan.…?

20 De fleste mangler: •en klar strategi - Hvorfor skal de samarbeide? •en god styringsmodell - Hvordan skal de samarbeide? •fokus på gevinstrealisering - Hvordan hente ut fordelene? •fokus på innovasjon - Hvordan skape nye tjenester?

21 Orkdals-regionen Hedmark/ Oppland 1 Nord-hordaland og Vest regionen Fosen og Værnes Strategisk ledelse og IKT Hedmark/ Oppland 2 Ålesunds regionen Sunnmøre regionen Ålesunds regionen Sunnmøre regionen Vest-Finnmark Indre Namdal Øvre Romerike Vest-Agder Nord møre (Pilot) Rogaland og Ryfylke ROR samarbeidet Molde 96 kommuner gjennomført 60 kommuner starter fra aug. 2011 Totalt: 156 kommuner 96 kommuner gjennomført 60 kommuner starter fra aug. 2011 Totalt: 156 kommuner

22 ORGANISERING AV IKT OMRÅDET – ET STRATEGISK VIRKEMIDDEL eKommune 2012

23 Det er ikke en bestemt måte å organisere IKT området… Men det er noen grunnleggende prinsipper som må/bør følges…!

24 Koordinere behov og forretningsutvikling eKommune 2012

25 Styring av prosjekter og investeringer

26 GEVINSTREALISERING eKommune 2012

27 Hva er den sterkeste bidragsyter for gevinstrealisering? Fordeler Fornøyde kunder (innbyggere) Forbedret tjeneste nivå Harmonisering Tilgang til ekspertise Fleksibilitet Kostnads- reduksjoner Prosess-basert arbeid Utvikling i forretnings- enhetene Tjeneste utsetting Kompetanse sentre Høyt bidragMiddels bidragLavt bidrag

28 Prosess basert endring baserer seg på mer enn teknologi… Teknologi Mennesker Prosesser Adapted from: Lean Enterprise Systems, Using IT for Continuous Improvement www.steadyimprovement.com Kjernen Kunsten i å mestre endring

29 Forretningsprosessene i fokus... Riktig sammenstilling av organisasjon, prosesser og teknologi er kritisk for effektivisering av virksomheten Organisasjon TeknologiProsesser 80% 20%

30 Endringsvillige omgivelser Evne til å endre adferd Villighet til å endre adferd Overbevisning Fordeler > Smerte Tillit og Tro på ledelsen Evner og kompetanse Verktøy Prosesser Troen på at det er nødvendig

31 Arkitektur + Forretningsprosesser = synergier Arkitektur = “Hva" som er nødvendig Arkitektur + Forretningsprosesser = "Hvordan" gjøre det Forretningsprosesser = Å GJØRE det Stort gap! Strategi Gjennom- føring

32

33 Prosessforbedring med ny teknologi - forenkling og automatisering av aktiviteter

34 INNOVASJON eKommune 2012

35 Hvordan skape innovasjon?

36 Stimulere innovasjon og nytenkning

37 Hva er innovasjon? •Kjent eller ny viten kombinert på en ny måte eller brukt i en ny sammenheng •Radikal eller stegvis •Dristig og eksperiment-erende i sin form •Innovasjon - en ny, og samtidig så god løsning, at folk vil ta den i bruk. Den skaper merverdi!

38 Hvorfor fokus på innovasjon? •Velferdsutfordringene krever nye løsninger! •Hovedspørsmålet er: «hvordan finner vi nye løsninger som gjør at vi kan levere vesentlig bedre for vesentlig mindre»? •Vi må jobbe smartere! •Vi må innovere!

39 Erfaringer - viktige kriterier for å få innovasjon til i praksis 1.Ha et tydelig verdifokus 2.Kombiner kort-og langsiktighet 3.Involver innbyggerne 4.Gi innbyggerne selvbetjeningsmuligheter 5.Åpent samarbeid 6.Dyrk entreprenørskap 7.Bruk teknologi som katalysator for endring 8.Etabler sosiale og økonomiske mål 39 “We need to be much flexible and open- minded about change. Within public services, this would require a major culture change. Public sector workers at all levels needs to be encouraged to take risks and do things differently” Gerry Breen, Lord Mayor of Dublin Accenture 2011

40 Altinn leverer på mange av trendene Altinn er et nettsted Altinn er en teknisk plattform, med en mengde komponenter Altinn er et utviklingsverktøy for skjemaer og edialog Altinn er en organisasjon Altinn er et samarbeidsprosjekt Altinn Innformasjonsdag - 20. august 2010 - Hallstein Husand 40 Altinn er eForvaltning i verdensklasse 

41 Velferdsteknologi: Kommunene må initiere, industrien må satse – og staten må støtte •På dagsorden i stadig flere kommuner •Industrien trenger mer kunnskap om de mulighetene som ligger i pleie og omsorgssektoren •Kompetanse nødvendig: teknologi inn i helseutdanningene – og helse inn i teknologiutdanningene •Industrien må våge å investere og ha tro på markedet •Staten og virkemiddelapparatet må gi risikoavlastning til både industri og kommuner som vil gå foran •Lovverket – en utfordring?

42 EKOMMUNE STRATEGI OG HANDLINGSPLAN eKommune 2012

43 Den som ikke har en egen strategi, blir fort en del av andres

44 eKommune 2012 Spørsmål…

45 *) 430 kommuner Kommunal sektor *) Samhandling Folkeregisteret... med flere! Leverandører... med flere! Premissgivere... med flere!

46 Meir bruk av informasjonsteknologi i statsforvaltinga har gitt stor effektiviseringsvinst og rom for nye arbeidsformer og har dessutan opna for friare val av kvar i landet oppgåvene skal løysast. IKT har gjort det mogleg med sjølvbetente løysingar, til glede for brukarane og forvaltninga sjølv IKT gjer det mogleg å automatisere tenesteproduksjon og administrasjon. Løysingane opnar for sjølvbetening for næringsliv og innbyggjarar. Den teknologiske utviklinga går fort, ikkje minst på IKT-området. Staten må ta i bruk ny teknologi på ein slik måte at forvaltninga kan verte enklare for brukarane og gjere seg nytte av effektiviseringsvinsten. På regjeringa sin innbyggjarkonferanse i mars 2007 vart det reist eit unisont krav frå deltakarane om at det offentlege skal vere langt framme når det gjeld å tilby sjølvbeteningsløysingar via Internett. 3 Regjeringa ønskjer å medverke til eit digitalt samfunn der alle er med. Elektroniske løysingar skal ikkje verke diskriminerande på grunn av forskjellar mellom brukarane når det gjeld tilgjenge og kompetanse. IKT er eit verkemiddel for fornying av offentleg sektor. Når stadig fleire av innbyggjarane tek i bruk IKT og fleire tenester vert digitaliserte, vert det òg større negative konsekvensar av å stå utanfor. Også andre individuelle brukarar kjem til å setje større krav til integrert elektronisk tenesteyting frå det offentlege. Tenester som brukarane opplever som logisk samanhengande, kan krevje kontakt med fleire ulike verksemder. Det krev at verksemdene koplar presentasjonen av tenestene sine og dei systema dei bruker i tenesteytinga.

47 eKommune 2012 ” Det er ikke mulig å få til en samhandlingsreform uten en god elektronisk infrastruktur. Den tiden er forbi ” (Anne-Grete Strøm-Erichsen, Helseminister, til Computerworld des 09) ” Det er ikke mulig å få til en samhandlingsreform uten en god elektronisk infrastruktur. Den tiden er forbi ” (Anne-Grete Strøm-Erichsen, Helseminister, til Computerworld des 09) Elektronisk kommunikasjon skal være den normale måten å kommunisere på mellom tjenesteyter/ behandler og pasient/ bruker i forholdet mellom de ulike tjenesteytere/ behandlere

48 Fornyingsministerens mål for offentlig sektor: » FAD, Fornyings-, administrasjon og kirkedepartementet » DIFI, Direktoratet for forvaltning og IKT » KRD, kommune IKT  FAD

49 Hva menes med Digitalt førstevalg » Digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialogen mellom » i) innbyggere og offentlige virksomheter, » ii) mellom næringsliv og offentlige virksomheter » iii) og internt i forvaltningen. » Egnede tjenester skal tilbys digitalt, man må aktivt velge manuelle løsninger hvis man foretrekker det. » Hensikten er å etablere en helhetlig politikk som skal bidra til flere og bedre elektroniske tjenester. » Men hovedfokuset er effektivisering for det offentlige.


Laste ned ppt "Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn Lars Tveit, KS Innovasjon og utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google