Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et initiativ for økt verdiskapning i det maritime Norge for

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et initiativ for økt verdiskapning i det maritime Norge for"— Utskrift av presentasjonen:

1 En orientering om ProsjektetSeaway@2010
Et initiativ for økt verdiskapning i det maritime Norge for Norges Rederiforbund FoU styret (20. februar, 2001)

2 Hvorfor dette initiativet?
Gitt dagens utvikling til våre kjente virksomhetsområder, vil det gradvis og i løpet av en tyveårs-periode oppstå et verdiskapningsgap på i størrelsesorden milliarder NOK! Den maritime sektor må minst bidra med 50 til 100 milliarder

3 Hva gjør vi av FoU i Norge?
Mange land det er naturlig å sammenligne oss med investerer mellom 4 til 8% av sitt BNP i FoU Norge investerer i underkant av 2% Landene som investerer i FOU opplever vekstrater (BNP) i størrelsesorden 3 til 5 prosent Skal Norge vokse med minst to prosentpoeng i BNP for å opptrettholde dagens velferd, må også FoU innsatsen økes til det dobbelte!

4 Hva kan den maritime klynge bidra med?
Forutsettes det at den maritime klynge skal bidra til verdiskapningen minst i samme størrelsesorden som i dag, må vekstbidraget fra klyngen være ca. 2 til 3 milliarder NOK i året i de neste 20 årene Tror vi på at det er en årsakssammenheng mellom vekst og FoU-innsats, må det mer-investeres ca. 150 millioner NOK i forskning og utvikling i klyngen i de neste årene om landets verdiskapnings-måloppfyllelse skal nåes

5 Et kvantesprang er nødvendig i den maritme sektor!
Norsk maritim FOU- innsats må økes fra ca. 130 millioner per år til ca. 300 millioner NOK pr. år Næringen selv må fremskaffe ca. 200 millioner NOK og NFR og SND tilsammen bør kunne bidra med de resterende ca. 100 millioner NOK

6 Verdi skapes gjennom... Innovasjoner Komplementariteter
Kunnskapseksternaliteter Reallokering av ressurser Høyere utnyttelsesgrader av ressursene Oppgradering av ressurser Utvikling av nye ressurser Reduserte transaksjonskostnader Med unntak av sjømat og ferskvann tror vi neppe at videre ny verdiskapning i Norge vil skje gjennom ressursbasert virksomhet!

7 Innovasjon gjennom FoU...
Innovasjon (®;™;©) = Nyskapning + kommersialisering + ...

8 Hvordan fremskynde og forsterke nyskapningen ved hjelp av FoU?
Stabilitet Langsiktighet Struktur Nyskapning! Ideer Kompetanse Teknologi og metode Kreativitet Tverrfaglighet Ressurser

9 Forskning er nødvendig!
µ¶¢ Nyskapning! Ideer Kompetanse Teknologi og metode K > δx1 + δx2 + … + δxn + ε Y = ƒ [άA + άB + …]

10 Hvordan drives FoU-arbeidet i den maritime sektor?
Norges Forskningsråd introduserer en ny modell: “FoU for næringsrettet verdiskapning” Når denne modellen er fullt iverksatt vil satsnings-programmet Maritim forsvinne og erstattes med kompetansefeltet marin teknologi (innen innovasjons-feltene: maritim industri, fangst og oppdrett, maritim offshore, skipsfart, nytt næringsliv, og bedriftsutvikling)… Med dette mister den maritime næringen i utgangspunktet: i) en arena for å diskutere, initiere, samordne og prioritere FoU; ii) sårt tiltrengte øremerkede midler for FoU oppgaver; iii) styringskomite, programvalgsrådgivere, programkoordinator Nye felt skal fokuseres: a) marine ressurser, b) naturgass, c) tjenesteyting, d) ufødt/nytt næringsliv

11 Forskningsstruktur for verdiskaping
Marin teknologi - felles kompetansebase for sentrale norske næringer Næringsrettede Infra - Fag/ I n n o v a s j o n kompetanse- struk - disi - felt Fokuserte tur pliner innovasjonsfelt 1 1 2 3 4 5 6 Bioteknologi 2 Ufødt Materialteknologi Naturgass Fangst Skipsfart Regionaltiltak Tjenesteyting Bedriftsutvikling 3 IKT og Etablert næringsliv oppdrett 4 Energi og petroleum Maritim Maritim /nytt næringsliv Marine ressurser - Teknologi industri offshore 5 Produktivitet /Marked Kompetanseledelse 6 Bioproduksjon 7 Marin teknologi 8 Prosessteknologi 9 Bygg- og miljø- teknikk

12 Mål for prosjektet Den overordnede målsetting for er at Norge skal forsterke sin posisjon som verdensledende innen maritim transport og industri, og offshore operasjoner frem mot år 2010.

13 Seaway@2010 prosjektorganisasjon
10 medlemmer Programstyret Maritim 10 medlemmer 11 sponsorer Referanse- gruppen 8 medlemmer NFR administrasjonen Prosjekt- gruppen DNV support Del- oppgaver Del- oppgaver 6 innovasjons- tema 9 delprosjekter

14 Prosjektets delmål: ProsjektetSeaway@2010
- Å redusere eventuelle negative konsekvenser med hensyn til forsknings- og utviklingsinnsats som en slik ny modell kan føre til. - Å støtte Norges og NFRs initiativ til å løse den verdiskapningsutfordring Norge står overfor i et 20 års perspektiv. - Å bidra til en realisering av norsk næringsrettet forskningspolitikk i den maritime klynge med basis i en ny modell. Dette betyr at det videreutvikles en maritim næring i Norge med stor evne til å fremskaffe og ta i bruk ny teknologi og kunnskap, drive innovasjon, forskning og utvikling som grunnlag for økt verdiskaping innenfor rammen av bærekraftig utvikling. - Å gi svar, gripe mulighetene til å påvirke situasjonen og bidra til at prosjekter og initiativ etableres der dette er realistisk.

15 Utfordringer... Etablere store ambisiøse prosjekter med fokus på innovasjon og verdiskapning Spesifisere kompetansebehov og etablere prosjekter som utvikler og vedlikeholder felles viktig og nyttig kunnskap Motivere næringen og myndighetene til å satse mer midler på FoU Skape møteplasser som erstatter de gamle programstyrer hvor utfordringer, løsninger, strategier og visjoner knyttet til norsk og internasjonal FoU og kunnskapsgenerering diskuteres

16 Prosjektet skal bidra til dette ved å:
- Legge forholdene til rette for en høyere innovasjonstakt, mer effektiv forskning og utvikling og anvendelsesgrad av oppnådde resultater. - Særlig virke for at teknisk, markedsøkonomisk og organisatorisk kunnskap og kompetanse videreutvikles på en systematisk og langsiktig måte. - Utvikle og forankre i næringen krevende visjoner for et begrenset antall kjerne- prosjekter som kan vise veien for et samvirkende norsk maritimt nærings- og FoU miljø. - Sørge for at eksisterende kunnskapsbasert tjenesteyting stimuleres, ny tjenesteytende næring etableres og høy- teknologiske produkter der Norge har særlige fortrinn innoveres.

17 Leveranser fra prosjektet...
Seaway-utredningen (“kartet”) Seaway-programmene (“stjernebildet”) Seaway-fondet (“støtten”) Seaway-rådgiveren (“ekspertisen”) Seaway-portalen (“kommunikasjonen”) Seaway-modellen (“strukturen”) Veiviseren

18 Seaway-programmene: Innovasjonstema
Sjømatlogistikk Transportsystemer og logistikk Fremtidens skip og skipssystemer Marine operasjoner i krevende farvann Den maritime nettverksbedrift Fremtidens kompetanse-utfordringer og -utnyttelse Kompetansefelt Nyskapningsideer Teknologi & Metode Operasjon Organisasjon Innovasjonsfelt

19 SEAWAY-Programmene

20 Seaway-programmene fortsetter...

21 Seaway-programmene: ‘Lovende’ nyskapningsideér
1. ‘Nettverks’-rederiet (NVR) 2. ‘Modulsystem’-skipet (MSS) 3. ‘Montasje’-verftet (MV) 4. ‘Modul’-leverandøren (ML) 5. ‘Systemintegrator’-rådgiveren (SIR) 6. Frakt av gass med gass (FGG) 7. Tverrfaglig maritim virtuell forsknings- og kunnskapsforvaltning

22 Arbeidsmetodikk (modell 1) i Seaway@2010 prosjektet
Innovasjonstema Innovasjonstema Innovasjonstema Innovasjonstema Innovasjonstema Innovasjonstema Foreløpig innovasjonstema (1 til 6) Foreløpig nyskapningsideér (1 til 7) Prosjekter Prosjekter Prosjekter

23 Organisering og finansiering av maritim FoU i dag
IE + NHD ~NOK 40 mill SND ~NOK 15 mill NR / DNK NFR ~NOK 75 mill ~NOK 130 Mill Verdi- skapning NOK x mill Bedrifter prosjekter Kapital & egen- innsats Bedrifts- lanseringer av innovasjoner programmer Grensesnitt Programstyret Maritim; Programutvalg; Programledere

24 Ny organisering og finansiell målsetting for norsk maritim FoU er ~300 mill. NOK hvert år i 10 år !
Dep Dep NFR SND Innovasjons- tema/ Nyskapnings- ideér/ FoU prosjekter Samarbeids- utvalget for norsk tverrfaglig maritim FoU (SUM) Tverrfaglig maritim forsknings- stiftelse (TMFS) Bedriftene i den maritime klynge Kommers- ialisering/ Operasjon Verdi- skapning NR/ TBL/ NHO/ LO, etc. Fokus: - Shipping - Offshore - Sjømat Tverrfaglig maritimt forsknings- fond (TMFF) Universiteter Institutter Høyskoler

25 Hvor kommer pengene fra?
Engangsbidrag: Årlige bidrag: Bedriften SND Venture Xmill? Ymill? Zmill? NTMFF ~400mill Nyskapende Fou prosjekter ~100mill ~500mill NR/DNK Innovasjoner Næringen ~80mill ~ 20mill ~200mill NTMFS ~20mill Egen innsats ~300mill ~ 80mill NFR Kilder: - Engangsbidrag - Statlig ‘erstatning’ - Andre fond - ‘Milde’ gaver Departementene ~100mill Penger Struktur Kunnskaps- forvaltning Rådgivning FoU Kommers- ialisering Forklaringer: NTMFF ): Norsk Tverrfaglig Maritimt Forsknings-Fond; NR/DNK ): Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring NFR): Norges Forsknings-Råd; Næringen ): Bedrifter i den maritime klynge; NTMFS): Norsk Tverrfaglig Maritim Forsknings -Stiftelse; SND ): Statens Nærings- og distriktsutviklings-fond; Venture ): Industrielle Venture fond;

26 Prosjektarbeidet vil bli utført med basis i følgende metodiske tilnærminger:
- identifisering av, evaluering av og bruk av ulike eksisterende åpen og begrenset tilgjengelig informasjon og litteratur (litteratur triangulering). - kreative diskusjoner i fokus-grupper med representanter for næringen, det offentlige, FoU miljøene, bransjeorganisasjonene. - idédugnader - spørreundersøkelser med statistisk analyse - løpende dialog med- og utsjekking mot aktører i næringen. - presentasjoner ved seminarer og konferanser. - markedsføring og salg etter omforente regler av - ”portalen”. - kalibrering av foreslåtte innsatser mot hva som måtte foregå i andre land. - godkjennelse av igangsetting av tiltak basert på ’på forhånd’ definerte utvalgskriterier.

27 Prosjektets nytteverdi ligger i at:
1. Et best mulig beslutningsgrunnlag utarbeides for større investeringer i ambisiøse satsinger på FoU. 2. En betydelig forståelse for satsning i næringen, i FoU miljøene og hos det offentlige etableres. 3. Betydelig større ressurser vil stå til rådighet for denne forskningen og utviklingen i form av samvirkende tverrfaglige miljøer, ekspertise, utførelseskapasitet og penger. 4. Et mer stabilt, langsiktig, troverdig og legitimt regime og støtteapparat for norsk maritim FoU etableres. 5. Økt verdiskapning i den maritime klynge oppnås gjennom økt innovasjonstakt.

28 Samarbeidspartnere: ProsjektetSeaway@2010 Det Norske Veritas (DNV)
MARINTEK Norges Handelshøyskole/Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Handelshøyskolen BI, Senter for Maritime Studier Norges Rederiforbund (NR) Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) Maritimt Forum (MF) Oljeindustriens Landsforening (OLF) Norges Forskningsråd (NFR) Norske Maritime Eksportører (NME)

29 Har vi gjort dette før - hva er nytt?
* Er det et grunnlag for større volum i norsk maritim relatert forskning? * Finnes det virkelig oppgaver som vi i fellesskap kan tenke oss å investere i? * Er det en genuin interesse for drive tverrfaglig og inter- institusjonell og næringsrelatert innovasjon og FoU? * Har vi tolmodighet og vilje nok til å ‘drive frem’ vår egen fremtid? * Tror vi på den maritime klynge og dens evne til å akselerere verdiskapningen? * Tror vi at andre tror på det vi hevder og er villige til å gi oss en kanskje siste sjanse?


Laste ned ppt "Et initiativ for økt verdiskapning i det maritime Norge for"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google