Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Et initiativ for økt verdiskapning i det maritime Norge for Norges Rederiforbund FoU styret (20. februar, 2001) En orientering om Prosjektet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Et initiativ for økt verdiskapning i det maritime Norge for Norges Rederiforbund FoU styret (20. februar, 2001) En orientering om Prosjektet"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Et initiativ for økt verdiskapning i det maritime Norge for Norges Rederiforbund FoU styret (20. februar, 2001) En orientering om Prosjektet Seaway @2010

2 2 Hvorfor dette initiativet? Prosjektet Seaway @2010 •Gitt dagens utvikling til våre kjente virksomhetsområder, vil det gradvis og i løpet av en tyveårs- periode oppstå et verdiskapningsgap på i størrelsesorden 500- 1000 milliarder NOK! •Den maritime sektor må minst bidra med 50 til 100 milliarder

3 3 Hva gjør vi av FoU i Norge? •Mange land det er naturlig å sammenligne oss med investerer mellom 4 til 8% av sitt BNP i FoU •Norge investerer i underkant av 2% •Landene som investerer i FOU opplever vekstrater (BNP) i størrelsesorden 3 til 5 prosent •Skal Norge vokse med minst to prosentpoeng i BNP for å opptrettholde dagens velferd, må også FoU innsatsen økes til det dobbelte! Prosjektet Seaway @2010

4 4 Hva kan den maritime klynge bidra med? •Forutsettes det at den maritime klynge skal bidra til verdiskapningen minst i samme størrelsesorden som i dag, må vekstbidraget fra klyngen være ca. 2 til 3 milliarder NOK i året i de neste 20 årene •Tror vi på at det er en årsakssammenheng mellom vekst og FoU-innsats, må det mer-investeres ca. 150 millioner NOK i forskning og utvikling i klyngen i de neste årene om landets verdiskapnings- måloppfyllelse skal nåes Prosjektet Seaway @2010

5 5 Et kvantesprang er nødvendig i den maritme sektor! •Norsk maritim FOU- innsats må økes fra ca. 130 millioner per år til ca. 300 millioner NOK pr. år •Næringen selv må fremskaffe ca. 200 millioner NOK og NFR og SND tilsammen bør kunne bidra med de resterende ca. 100 millioner NOK Prosjektet Seaway @2010

6 6 Innovasjoner Komplementariteter Kunnskapseksternaliteter Reallokering av ressurser Høyere utnyttelsesgrader av ressursene Oppgradering av ressurser Utvikling av nye ressurser Reduserte transaksjonskostnader … Med unntak av sjømat og ferskvann tror vi neppe at videre ny verdiskapning i Norge vil skje gjennom ressursbasert virksomhet! Verdi skapes gjennom... Prosjektet Seaway @2010

7 7 Innovasjon gjennom FoU... Innovasjon (®;™;©) = Nyskapning + kommersialisering +... Prosjektet Seaway @2010

8 8 Hvordan fremskynde og forsterke nyskapningen ved hjelp av FoU? Prosjektet Seaway @2010 Nyskapning! Teknologi og metode Kompetanse Ideer Ressurser Struktur StabilitetLangsiktighet KreativitetTverrfaglighet

9 9 Forskning er nødvendig! Nyskapning! Prosjektet Seaway @2010 Ideer Kompetanse Teknologi og metode Y = ƒ [άA + άB + …] µ¶¢ K > δx 1 + δx 2 + … + δx n + ε

10 10 Hvordan drives FoU-arbeidet i den maritime sektor? •Norges Forskningsråd introduserer en ny modell: “FoU for næringsrettet verdiskapning” •Når denne modellen er fullt iverksatt vil satsnings- programmet Maritim forsvinne og erstattes med kompetansefeltet marin teknologi (innen innovasjons-feltene: maritim industri, fangst og oppdrett, maritim offshore, skipsfart, nytt næringsliv, og bedriftsutvikling)… •Med dette mister den maritime næringen i utgangspunktet: i) en arena for å diskutere, initiere, samordne og prioritere FoU; ii) sårt tiltrengte øremerkede midler for FoU oppgaver; iii) styringskomite, programvalgsrådgivere, programkoordinator •Nye felt skal fokuseres: a) marine ressurser, b) naturgass, c) tjenesteyting, d) ufødt/nytt næringsliv Prosjektet Seaway @2010

11 11 Bioproduksjon Prosessteknologi Bygg- og miljø- teknikk Energi og petroleum Bioteknologi Materialteknologi IKT Produktivitet /Marked Kompetanseledelse I n n o v a s j o n Fokuserte innovasjonsfelt Marine ressurser - TeknologiNaturgassTjenesteytingUfødt /nytt næringsliv Bedriftsutvikling Regionaltiltak 12345 Forskningsstruktur for verdiskaping Marin teknologi - felles kompetansebase for sentrale norske næringer Fag/ disi- pliner Næringsrettede kompetanse- felt Infra- struk- tur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Marin teknologi Etablert næringsliv 6 Maritim industri Fangst og oppdrett Maritim offshore Skipsfart

12 12 Mål for prosjektet Den overordnede målsetting for Prosjektet Seaway @2010 er at Norge skal forsterke sin posisjon som verdensledende innen maritim transport og industri, og offshore operasjoner frem mot år 2010. Prosjektet Seaway @2010

13 13 Seaway@2010 prosjektorganisasjon Programstyret Maritim Prosjekt- gruppen Referanse- gruppen 9 delprosjekter 11 sponsorer 6 innovasjons- tema 10 medlemmer NFR administrasjonen DNV support Del- oppgaver Del- oppgaver 10 medlemmer 8 medlemmer Prosjektet Seaway @2010

14 14 Prosjektets delmål: - Å redusere eventuelle negative konsekvenser med hensyn til forsknings- og utviklingsinnsats som en slik ny modell kan føre til. - Å støtte Norges og NFRs initiativ til å løse den verdiskapningsutfordring Norge står overfor i et 20 års perspektiv. - Å bidra til en realisering av norsk næringsrettet forskningspolitikk i den maritime klynge med basis i en ny modell. Dette betyr at det videreutvikles en maritim næring i Norge med stor evne til å fremskaffe og ta i bruk ny teknologi og kunnskap, drive innovasjon, forskning og utvikling som grunnlag for økt verdiskaping innenfor rammen av bærekraftig utvikling. - Å gi svar, gripe mulighetene til å påvirke situasjonen og bidra til at prosjekter og initiativ etableres der dette er realistisk. Prosjektet Seaway @2010

15 15 Utfordringer... •Etablere store ambisiøse prosjekter med fokus på innovasjon og verdiskapning •Spesifisere kompetansebehov og etablere prosjekter som utvikler og vedlikeholder felles viktig og nyttig kunnskap •Motivere næringen og myndighetene til å satse mer midler på FoU •Skape møteplasser som erstatter de gamle programstyrer hvor utfordringer, løsninger, strategier og visjoner knyttet til norsk og internasjonal FoU og kunnskapsgenerering diskuteres Prosjektet Seaway @2010

16 16 Prosjektet skal bidra til dette ved å: - Legge forholdene til rette for en høyere innovasjonstakt, mer effektiv forskning og utvikling og anvendelsesgrad av oppnådde resultater. - Særlig virke for at teknisk, markedsøkonomisk og organisatorisk kunnskap og kompetanse videreutvikles på en systematisk og langsiktig måte. - Utvikle og forankre i næringen krevende visjoner for et begrenset antall kjerne- prosjekter som kan vise veien for et samvirkende norsk maritimt nærings- og FoU miljø. - Sørge for at eksisterende kunnskapsbasert tjenesteyting stimuleres, ny tjenesteytende næring etableres og høy- teknologiske produkter der Norge har særlige fortrinn innoveres. Prosjektet Seaway @2010

17 17 Leveranser fra prosjektet... •Seaway-utredningen (“kartet”) •Seaway-programmene (“stjernebildet”) •Seaway-fondet (“støtten”) •Seaway-rådgiveren (“ekspertisen”) •Seaway-portalen (“kommunikasjonen”) •Seaway-modellen (“strukturen”) Prosjektet Seaway @2010 Veiviseren

18 18 Seaway-programmene: Innovasjonstema Teknologi & Metode Organisasjon Operasjon •Sjømatlogistikk •Transportsystemer og logistikk •Fremtidens skip og skipssystemer •Marine operasjoner i krevende farvann •Den maritime nettverksbedrift •Fremtidens kompetanse- utfordringer og -utnyttelse Prosjektet Seaway @2010 Kompetansefelt Innovasjonsfelt Nyskapningsideer

19 19 SEAWAY-Programmene Prosjektet Seaway @2010

20 20 Seaway-programmene fortsetter...

21 21 Seaway-programmene: ‘Lovende’ nyskapningsideér 1. ‘Nettverks’-rederiet (NVR) 2. ‘Modulsystem’-skipet (MSS) 3. ‘Montasje’-verftet (MV) 4. ‘Modul’-leverandøren (ML) 5. ‘Systemintegrator’-rådgiveren (SIR) 6. Frakt av gass med gass (FGG) 7. Tverrfaglig maritim virtuell forsknings- og kunnskapsforvaltning Prosjektet Seaway @2010

22 22 Arbeidsmetodikk (modell 1) i Seaway@2010 prosjektet Innovasjonstema Foreløpig innovasjonstema (1 til 6) Foreløpig nyskapningsideér (1 til 7) Prosjekter Prosjektet Seaway @2010

23 23 Organisering og finansiering av maritim FoU i dag IE + NHD NFR ~NOK 130 Mill NR / DNK SND Kapital & egen- innsats Bedrifter Bedrifts- lanseringer av innovasjoner ~NOK 40 mill ~NOK 15 mill ~NOK 75 mill NOK x mill programmer prosjekter Prosjektet Seaway @2010 Verdi- skapning Grensesnitt Programstyret Maritim; Programutvalg; Programledere

24 24 Dep Ny organisering og finansiell målsetting for norsk maritim FoU er ~300 mill. NOK hvert år i 10 år ! Fokus: - Shipping - Offshore - Sjømat Prosjektet Seaway @2010 Bedriftene i den maritime klynge Dep SND Samarbeids- utvalget for norsk tverrfaglig maritim FoU (SUM) NR/ TBL/ NHO/ LO, etc. Tverrfaglig maritim forsknings- stiftelse (TMFS) NFR Tverrfaglig maritimt forsknings- fond (TMFF) Universiteter Institutter Høyskoler Innovasjons- tema/ Nyskapnings- ideér/ FoU prosjekter Verdi- skapning Kommers- ialisering/ Operasjon

25 25 Hvor kommer pengene fra? ~300 mill ~100 mill ~200 mill ~ 80 mill ~ 20 mill Kommers- ialisering Struktur Kunnskaps- forvaltning RådgivningPengerFoU Innovasjoner NFR NTMFF NTMFS ~100 mill NR/DNK Egen innsats Næringen ~400 mill Nyskapende Fou prosjekter Kilder: - Engangsbidrag - Statlig ‘erstatning’ - Andre fond - ‘Milde’ gaver ~500 mill ~80 mill ~20 mill Forklaringer: NTMFF ): Norsk Tverrfaglig Maritimt Forsknings-Fond; NR/DNK ): Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring NFR): Norges Forsknings-Råd; Næringen ): Bedrifter i den maritime klynge; NTMFS): Norsk Tverrfaglig Maritim Forsknings -Stiftelse; SND ): Statens Nærings- og distriktsutviklings-fond; Venture ): Industrielle Venture fond; Departementene Y mill ?Z mill ?X mill ? BedriftenSNDVenture Årlige bidrag:Engangsbidrag:

26 26 Prosjektarbeidet vil bli utført med basis i følgende metodiske tilnærminger: Prosjektet Seaway @2010 - identifisering av, evaluering av og bruk av ulike eksisterende åpen og begrenset tilgjengelig informasjon og litteratur (litteratur triangulering). - kreative diskusjoner i fokus-grupper med representanter for næringen, det offentlige, FoU miljøene, bransjeorganisasjonene. - idédugnader - spørreundersøkelser med statistisk analyse - løpende dialog med- og utsjekking mot aktører i næringen. - presentasjoner ved seminarer og konferanser. - markedsføring og salg etter omforente regler av Seaway@2010 - ”portalen”. - kalibrering av foreslåtte innsatser mot hva som måtte foregå i andre land. - godkjennelse av igangsetting av tiltak basert på ’på forhånd’ definerte utvalgskriterier.

27 27 Prosjektets nytteverdi ligger i at: 1. Et best mulig beslutningsgrunnlag utarbeides for større investeringer i ambisiøse satsinger på FoU. 2. En betydelig forståelse for satsning i næringen, i FoU miljøene og hos det offentlige etableres. 3. Betydelig større ressurser vil stå til rådighet for denne forskningen og utviklingen i form av samvirkende tverrfaglige miljøer, ekspertise, utførelseskapasitet og penger. 4. Et mer stabilt, langsiktig, troverdig og legitimt regime og støtteapparat for norsk maritim FoU etableres. 5. Økt verdiskapning i den maritime klynge oppnås gjennom økt innovasjonstakt. Prosjektet Seaway @2010

28 28 Samarbeidspartnere: Prosjektet Seaway @2010  Det Norske Veritas (DNV)  MARINTEK  Norges Handelshøyskole/Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart  Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)  Handelshøyskolen BI, Senter for Maritime Studier  Norges Rederiforbund (NR)  Teknologibedriftenes Landsforening (TBL)  Maritimt Forum (MF)  Oljeindustriens Landsforening (OLF)  Norges Forskningsråd (NFR)  Norske Maritime Eksportører (NME)

29 29 Har vi gjort dette før - hva er nytt? Prosjektet Seaway @2010 * Er det et grunnlag for større volum i norsk maritim relatert forskning? * Finnes det virkelig oppgaver som vi i fellesskap kan tenke oss å investere i? * Er det en genuin interesse for drive tverrfaglig og inter- institusjonell og næringsrelatert innovasjon og FoU? * Har vi tolmodighet og vilje nok til å ‘drive frem’ vår egen fremtid? * Tror vi på den maritime klynge og dens evne til å akselerere verdiskapningen? * Tror vi at andre tror på det vi hevder og er villige til å gi oss en kanskje siste sjanse?


Laste ned ppt "1 Et initiativ for økt verdiskapning i det maritime Norge for Norges Rederiforbund FoU styret (20. februar, 2001) En orientering om Prosjektet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google