Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Teknologisk kompetanse og omsorgskompetanse – to sider av samme sak? Fagdag for lokalgruppeledere, lærere og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Teknologisk kompetanse og omsorgskompetanse – to sider av samme sak? Fagdag for lokalgruppeledere, lærere og."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Teknologisk kompetanse og omsorgskompetanse – to sider av samme sak? Fagdag for lokalgruppeledere, lærere og veiledere – NSFLOS Trondheim 10.september 2005

3 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Disposisjon •Innledning •Teknologi •Omsorg •Kontekst •Kompetanse •Teknologisk kompetanse og omsorgskompetanse

4 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Teknologi - lære om faglig kunnskap •Techne, gr.- ferdighet, dyktighet i kunst eller håndverk •Logos,gr. - tale,lære, forståelse, innsikt

5 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Teknologi er: •”…ikke bare anvendelse av utstyr og apparatur. Begrepet omfatter også legemidler og andre behandlingsmetoder, diagnostiske prosedyrer, pleie og forebyggende metoder» •NOU 1997: 18 «Prioriteringer på ny» (Lønningutvalg II) (side 77).

6 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Dr. Alan Barnard,en australsk sykepleier, sier at teknologi er: •fysiske ting, kunnskap og ferdigheter, organisasjon, systemer og atferd –Barnard, A (1999) Nursing and the primacy of technological progress. International Journal of Nursing Studies, vol 36, 435-442 •et overbyggende begrep som inkluderer alle bevisste, viljestyrte, rasjonelle handlinger som bidrar til at midler/metoder blir så effektive som mulig. –Barnard, A. (1997). A critical review of the belief that technology is a neutral object and nurses are its master. Side 126–131. I: Journal of Advanced Nursing, nr. 26

7 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Hva er teknologi The interrelationship between levels of technology according to Alan Barnard ” Technique” Kunnskaper og ferdigheter Maskiner og utstyr

8 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS ”Technique” •Er alle metoder som er utviklet fornuftsmessig og som har slagkraft innen alle områder for menneskelig aktivitet. •De påvirker sosial forhold, politiske strukturer og økonomiske fenomen. •”Technique” er ikke isolert i samfunnet, men forholder seg til alle sider ved det moderne mennskets liv. •Er et sosiologisk fenomen –Ellul,J.(2oo3) On the Aims of a Philosophy of Technology. In:Scharff, R.C. And Dusek,V. Ed. Philosophy of Technology.Blackwell Publishing

9 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Hvor møter vi teknologien? Omgivelser Handlinger Maskiner og apparater

10 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS

11 Teknologi verdier •Effektivitet •Hurtighet •Produktivitet •Ressursutnyttelse •Forenkling •Nøyaktighet •Er disse verdiene viktige i omsorgen?

12 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Sykepleieteknologi •- er sykepleie prosesser ( kunnskap og metoder) som brukes for å endre et individs status fra å være pasient til å være en person som ikke trenger sykepleie lenger. »Etter:Alexander,J.W and Kroposki, M ( 2001) Using a mamgement perspective to define and measure changes in nursing technology. Journal of Advanced Nursing, 35 (5), 776- 783.

13 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Omsorg •Vi kan snakke om moralsk, relasjonell og praktisk omsorg •Omsorgen vises i holdninger, handlinger og ferdigheter –i relasjonen mellom pasient og sykepleiere som avspeiler sykepleiers menneskesyn

14 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Handlingen •Skal være faglig forsvarlig og omsorgsfull (Jfr. Lov om helsepersonell) •Bør avspeile sykepleiens normer og prinsipper: –Personorientert omsorg •hva er viktig for personen •hva opplever personen som godt og nyttig –Ivaretakelse av hele mennesket –Stimulering av egenaktivitet og ressurser –Tilrettelegging for autonomi •Etter: Kristoffersen,N.J.m. fl.(2005)(red) Grunnleggende sykepleie, bind 1.Oslo:Gyldendal akademisk

15 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Omsorgskompetanse •består av: –evne til å engasjere seg som medmenneske ift. pasienten –forståelse av tid og sykdom i fenomenologisk forstand – observasjon – tilstand – situasjon - tolkning – intuisjon –dyktighet i kliniske handlinger • Nordtvedt, F. ( 1993) Mellom omsorg og teknologi. I:Kirkevold, M. m.fl.(red) Klokskap og kyndighet. AdNotam Gyldendal.

16 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Konteksten teknologi og omsorg ”opptrer i” •Pasienten •Pasientens spesielle situasjon •Operasjonsykepleieren •Novisen - eksperten •Kirurgen •Anestesipersonellet •Omgivelser “High tech” •Prosedyrer

17 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Konteksten påvirker •-relasjonene og handlingene, og får konsekvenser for valg hvor balansen mellom omsorg og teknologi kan utfordres –tid –oppmerksomhet

18 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Pasienters opplevelse av teknologi •Liv,trygghet •Utrygghet •Frykt,angst •Fremmedgjøring •Avhengighet •Prosedyrestress

19 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Utrygghet •Oppstår når pasienten ikke klarer å stole på: –det teknisk utstyret – sykepleier som håndterer utstyret •Sykepleier som var mer oppmerksom på utstyret enn på pasienten ble opplevd som lite flink, uvennlig og farlig –Etter Bergbom-Engberg og Haljemae i Gjengedal, E. (1994) Understanding a World of Critical Illness.University of Bergen.

20 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Omgivelser •Fremmede rom –Ukjente lyder og lukter •Mange fremmede mennesker •Høyteknologi –forsterker alvoret - gir trygghet –hemmer kommunikasjon –hemmer ”normale” samværsformer –forsterker avhengighet av personalet

21 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Kompetanse •Oppstår i en vekselvirkning mellom handling og refleksjon •Er teknologi handling, blir det bare teknikk, men dersom refleksjon blir en del av handlingen kan vi snakke om en teknologisk kompetanse

22 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Kompetanse er •beskrevet som å ha relevant kunnskap, ferdigheter, energi, motivasjon, vurderingsevne og erfaring i møte med sitt profesjonelle ansvar •Etter:Locsin,R.C.(1999) Development of an instrument to measure technological caring in nursing. Nursing and Health Sciences 1, 27 - 34

23 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Teknologisk kompetanse - omsorgskompetanse •Inkludert i den teknologiske kompetanse ligger relasjonen til den kompetansen brukes i forhold til –Hvem er personen som trenger…. •Inkludert i omsorgen er hvordan handlinger og omgivelser tilpasses pasientens spesielle situasjon

24 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Teknologisk kompetanse og omsorgskompetanse •Hva ønsker pasienten? •Kan man gi omsorg uten teknologisk kompetanse? •Er apparatfortrolighet et uttrykk for omsorgskompetanse?

25 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Teknologien •Bringer sykepleieren tilbake til pasienten –”true nursing” •Pasienten ønsker dyktige tekniske omsorgspersoner •Sykepleie som omsorg er fundamentet for at vi kan snakke om teknologisk kompetanse som omsorg.

26 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Apparatfortrolighet •er et nivå for mestring av teknologi •kan oppnås av både pasient, pårørende og spesialsykepleieren •Kjøllesdal,, A (2004) Teknologi. I: Moesmand, A.M. og Kjøllesdal, A. Å være akutt kritisk syk. Oslo: Gyldendal Akademisk

27 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Apparatfortrolighet har •operasjonspasienten når –apparatene oppleves som nyttige i den peroperative fasen •sykepleieren når –hun håndterer apparatene som trygge hjelpemidler samtidig som hun har pasienten i fokus. •Moesmand, A.M. og Kjøllesdal, A. Å være akutt kritisk syk. Oslo: Gyldendal Akademisk

28 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Sykepleie •Må være en balanse mellom teknologisk kompetanse og humanistiske verdier •En utfordring er å vite når det er rett å prioritere teknologien foran omsorgen •På samme måte er det en utfordring å vite når de humanistiske verdiene må ha forrang. •Teknologien kan noen ganger tjene de humanistiske verdiene.

29 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Sykepleie forts. •Teknologi og omsorg kan gå hånd i hånd selv når sykepleier forholder seg til apparater og maskiner dersom pasientens opplevelse er å være sett, ivaretatt og respektert. •Teknologisk omsorg er en etisk prosess

30 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Hvilken kompetanse trenger vi for at teknologi og omsorg kan påvirke hverandre til beste for pasienten? •Klinisk kompetanse – herunder relasjonell kompetanse •Moralsk kompetanse •Sykepleiere bør utvikle et moralsk blikk for å skille mellom situasjoner hvor teknologien er til nytte og/eller til skade for pasienten »Gjengedal,E. Referert i Nye Fagoscopet nr. 3 1995, s7 •Organisasjonskompetanse •Pasient, produksjon, profesjon– •Organiseringskompetanse •Prioritering •Tid

31 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Teknologi og omsorg •Den omsorgsfulle sykepleier kan ha problemer med å uttrykke sin omtanke for pasienten på grunn av kravene fra teknologi, som kan være: effektivitet, hurtighet, produktivitet, ressursstyring. •Både sykepleier og pasient kan bli utsatt for å erfare dehumanisering / umenneskeliggjøring. •Det er viktig at den teknisk dyktige sykepleier bevisstgjør og uttrykker omsorgsverdiene, de ikke tekniske verdiene, slik at det kan skapes en motvekt. •Det er ikke teknologi som er ”den store stygge ulven”. •Ansvaret legges på oss til både moralsk og sykepleiefaglig å utvikle gode omsorgsrelasjoner i den teknologiske hverdagen.

32 Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Aktuell litteratur •Det vises til litteraturliste i:Moesmand,A.M og Kjøllesdal,A (2004) Å være akutt kritisk syk. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap.4 •Sandelowski,M. (2000) Devices and Desires. The University of North Carolina Press •Kristoffersen,N.J.m. fl.(2005)(red) Grunnleggende sykepleie, bind 1.Oslo:Gyldendal akademisk •Barnard,A (2000) Towards an Understanding of Technology and Nursing Practce. In:Greenwood, J. ed. Nursing Theory in Australia. Prentice Hall Health. 2. Edition •Ellul,J.(2oo3) On the Aims of a Philosophy of Technology. In:Scharff, R.C. And Dusek,V. Ed. Philosophy of Technology.Blackwell Publishing •Walters,A.J.(1995) Technology and the lifeword of critical care nursing. Journal of Advanced Nursing, 22, 338 – 346 •Alexander,J.W and Kroposki, M ( 2001) Using a mamgement perspective to define and measure changes in nursing technology. Journal of Advanced Nursing, 35 (5), 776- 783. •Locsin,R.C.(1999) Development of an instrument to measure technological caring in nursing. Nursing and Health Sciences 1, 27 – 34 •Orvik, A ( 2004) Organisatorisk kompetanse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag


Laste ned ppt "Universitetslektor Astrid Kjøllesdal, UiS Teknologisk kompetanse og omsorgskompetanse – to sider av samme sak? Fagdag for lokalgruppeledere, lærere og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google