Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011 Grimstad Vertshus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011 Grimstad Vertshus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011 Grimstad Vertshus

2 Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011 Program for dagen 09.00 – 10.00 Aktuelt fra klubbene Hva kan lokallaget ta tak i fra informasjonen Klubbmøtereferater 10.00 – 10.15 Pause 10.15 – 12.00 Besøk fra kommunen: Alf Stensli Halvard Aglen Johanne Rotevatn Orientering fra HT

3 Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011 Program for dagen 12.00 – 12.45 Lunsj 12.45 – 14.00 Hva vil vi med barnehage og skole i Grimstad Innspill til Utdanningsforbundets innledning på møte i Venstre 14. februar Besøk fra kommunen: Bjørn Kristian Pedersen Bjørg Løhaugen Olga Johnsen 14.00- 14.15 Pause 14.15 – 15.30 Else Vasstøl – informasjon om avvikssystemet, QM+ Aktuelt fra Utdanningsforbundet

4 Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

5 Ønskedrøm månesol •Stikkord: •Hva er det du gjør for skoler og barnehager •Hva forventer du av skole- og barnehagefolk •Hva har du ekstra god greie på •Hva slags tillitsvalgte ønsker du å ha på disse arbeidsplassene •Kompetanse •Grimstadskolen •Grimstadbarnehagen Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

6 Aktuelt fra Utdanningsforbundet Aktuelt fra klubbene

7 Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

8 Aktuelle saker fra Utdanningsforbundet •Årsmøtet 2011 •Kurs- og aktivitetsplan for våren 2011 •Klubb-besøk våren 2011 •Handlingsplan for lokallagsstyret 2011-2012 •Tiltak på ungdomssteget •Barnehagelærer eller førskolelærer? •Videreutdanning for lærere •Barnehagedagen •Barnehagekonferanse i Grimstad •Vi trør til…igjen!

9 Årsmøtet 2011 – 24. mars •Oppdatert informasjon på vår nettside •Frister: –10. februar: innsending av saker/resolusjoner –11. februar: innspill til valgkomiteen –10. mars: påmelding til årsmøtet •Sakspapirer blir sendt ut to uker før årsmøtet –Oppfordre medlemmer til å lese papirene •Innspill til handlingsplan for lokallagsstyret 2011-2012 –Klubbsak + enkeltmedlemmer –Innspill helt frem til utgangen av august 2011 Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

10 Kurs – og aktivitetsplan for våren 2011 •Tirsdag 8. februar – Grimstad •16. februar – medlemsmøte for stoklubb for bhg •Onsdag 23. februar - Pensjonskurs - Grimstad •24. februar - ATV-F-samling, Aust-Agder •14. og 15. mars – storkurs, Aust-Agder •24. mars – Årsmøte i Grimstad •11. april - ATV-F-samling, Aust-Agder •Onsdag 13. april – Grimstad •Mai – kurs for SFO ledere, Aust-Agder •Mai – Arbeidstidsavtalen? AT-S •23. mai - ATV-F-samling, Aust-Agder •Tirsdag 24. mai – Grimstad (sammen med lokallagsstyret) •Sosial aktivitet for alle medlemmer- Grimstad Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

11 Klubb-besøk våren 2011 •Skjema for klubb-besøk sendt tillitsvalgte 7. februar •Fyll ut og returner så fort som mulig •Vi tilpasser vår kurs- og møteplan og gir tilbakemelding Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

12 Handlingsplan for lokallagsstyret Handlingsplan for 2011-2012

13 Tiltak på ungdomssteget •Utdanningsforbundet har sendt eit innspel til kunnskapsminister Kristin Halvorsen med framlegg til tiltak på ungdomssteget. •Det kjem ei melding til Stortinget om ungdomssteget våren 2011. Ungdomssteget har i lang tid fått lita merksemd i den utdanningspolitiske debatten. Det går såleis ei klar line frå tidlegare statsråd Gudmund Hernes sin uttale om at ungdomsskulen har vore i ”skyggenes dal”, til statsråd Halvorsen si erkjenning i Stortinget i mars 2010 om at ”ungdomsskolen er et litt forsømt skoletrinn.” Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

14 Tiltak på ungdomssteget Utdanningsforbundet gjer framlegg om desse tiltaka: •Styrking av lærarane sin faglege, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse. Strengare krav til kompetanse for tilsetjing og innføring av prinsippet med krav om kompetanse i fag for å undervise må følgjast opp med massiv satsing på vidareutdanning. Det permanente systemet for vidareutdanning av lærarar må utvidast monaleg. Meir praktisk opplæring i alle fag, med vekt på å gi god undervisning til elevar med ulike føresetnader, må bli eit prioritert område i etterutdanninga. •Auka lærartettleik og redusert gruppestorleik. Regjeringa må oppfylle løftet frå Soria Moria II-erklæringa om at ein gjennom styrkt kommuneøkonomi og endringar i opplæringslova skal sikre ei maksimumsgrense for talet på elevar per lærar på kvar skule. Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

15 Tiltak på ungdomssteget •Sikre at skulane får midlar til eksterne aktivitetar. Økonomi til å kunne investere i utstyr, læremiddel og materiell er naudsynt dersom meir praktisk tilnærming i faga i ungdomsskulen skal bli reell og realistisk. Skulane må sikras råvarer og materiell slik at fag som til dømes kunst og handverk, musikk og mat og helse ikkje vert teoretiserte og nedprioriterte. •Sørgje for at faget Utdanningsval og ordninga med å kunne ta fag frå vidaregåande opplæring på ungdomssteget fungerer etter intensjonane. Evaluering av forsøket med Arbeidslivsfag. Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

16 Tiltak på ungdomssteget •Endring av reglane for omdisponering av inntil 25 prosent av timetalet og nye alternativ til framandspråk og språkleg fordjuping. •Bruk av andre yrkesgrupper i skulen. •Bruk av alternative læringsarenaer. Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

17 Barnehagelærer eller førskolelærer? •Barnehagelærer eller førskolelærer? Et nytt utvalg skal bestemme hva navnet skal være. •Blant tingene utvalget for ny rammeplan for førskolelærerutdanningen skal vurdere, er å endre navnet på utdanningen. Allerede i St. meld. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen ble det varslet at en slik navneendring skal vurderes. Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

18 Barnehagelærer eller førskolelærer? Dette står i stortingsmeldingen: "Departementet vil ta sikte på å endre tittelen fra førskolelærer til barnehagelærer. Barnehagelærer er en tittel som viser direkte til profesjonens kompetanseområde og det arbeidslivsområdet utdanningen kvalifiserer for. Samsvar mellom betegnelsen på arbeidslivsområdet og yrkestittelen kan bidra til at barnehagen får en tydelig og selvstendig plass i utdanningssystemet." •Gun Aamodt fra Utdanningsforbundet er med i utvalget. Utvalget skal levere sitt utkast til ny rammeplan i oktober. Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

19 Barnehagelærer eller førskolelærer? Utvalget skal også blant annet vurdere: •hvordan man best kan sikre en utdanning med god progresjon •samarbeid mellom institusjonene •videreutdanning på masternivå •det faglige innholdet i utdanningen •fagenes/fagområdenes, og særlig pedagogikkfagets innhold og opplegg •innføring av obligatorisk bacheloroppgave •partnerskapsavtaler mellom utdanningsinstitusjon og barnehageeier •styrket forskningsforankring •grunnlag for videre utdanning, samt videre profesjonell utviklingen i yrket •Hva synes du? Bør det hete barnehagelærer eller førskolelærer? Hvorfor? Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

20 Videreutdanning for lærere •Lærere og rådgivere i grunnskolen og videregående opplæring kan søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet innen 15. mars. •Kompetanse for kvalitet er strategien for videreutdanning av lærere, der staten og kommunene dekker 40 prosent hver av kostnadene til vikar. De resterende 20 prosent er bruk av lærerens egen tid – du beholder hele lønna under videreutdanningen, og du skal frigjøres fra deler av dine ordinære arbeidsoppgaver. Skoleeier skal dekke eventuelle kostnader i forbindelse med reise, opphold og læremidler •http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Grunnskole/Fa g-og-utdanning/Etter--og-videreutdanning/Videreutdanning-for- larere1/http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Grunnskole/Fa g-og-utdanning/Etter--og-videreutdanning/Videreutdanning-for- larere1/ Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

21 Barnehagedagen 2011: Vi kan! •Barnehagedagen 2011 går av stabelen 15. mars. •Regjeringen ønsker å satse på kvalitet i barnehagen. Med slagordet Vi kan! ønsker barnehagene denne kvalitetssatsingen velkommen. Satsingen er en anerkjennelse av at barnehagen har en viktig funksjon i samfunnet. Først og fremst for barnas hverdag her og nå – men også for deres videre liv. •Det viktigste kvalitetskriteriet i barnehagen er barnehagepersonalet og vår kompetanse. Derfor må kompetansen som både førskolelærere og andre pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter har, verdsettes. Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

22 Barnehagedagen 2011: Vi kan! Grimstad: •Storklubben sitter som en komité og fordeler ansvaret mellom oss. Yvonne Himle er koordinator og delegerer arbeidet videre. Hun tar også kontakt med Fagforbundet om samarbeidet. •Idèer til gjennomføring: •Kunstutstilling i butikkene •Røris, med Karina? •Fellessanger: ”Har du hørt historien om de tre små fisk?” Rocken`roll, fiskeboll” med Shervin •Teater? Spørre Hokus Pokus og Villa Matilda •Alle tar med egen mat •Lyd fra Grimstad Lydservice •Vi tar det videre på storklubbmøte i februar Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

23 Barnehagekonferanse i Grimstad •Som kjent mottok vi en sak fra deres årsmøte i fjor vår. Saken omhandlet voksentetthet og kvalitet i barnehagen der dere belyste utfordringene omkring dette. •Det vi har gjort med denne saken er at vi i seksjonsstyre ønsket å sette fokus på denne problemstillingen gjennom å avholde en konferanse om temaet. •Konferansen skal finansiere seg selv med deltakeravgift. Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

24 Barnehagekonferanse i Grimstad •Det som er på plass er følgende: •Magne Raundalen, barnepsykolog •Bente Bergseth, tidl. daglig leder av Stine Sofie stiftelsen, nå driver hun nystartede Barnas kompetansesenter og hun videreutdanner seg hos Jesper Juul. •Monica Seland, fra Dronning Mauds minne. Doktorgrad i basebarnehager •Svein Harberg, fra Utdanningskommiteen på stortinget, fra Agderbenken Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

25 Barnehagekonferanse i Grimstad •Etter innlederne skal det være en paneldebatt. Her vil vi trekke inn flere politikere. Paneldebatten skal ledes av Michael Andreassen som mange kjenner fra P4 •Konferansen skal avholdes på Universitetet i Grimstad den 23. mai. •Tusen takk for engasjement i årsmøte som endte opp med sak tilsendt oss. Vi håper konferansen - som er et resultat av denne saken - vil sette et tydelig fokus på hva som skal til for å sikre kvalitet i barnehagene i Aust-Agder. •Dersom noen har forslag til politikere som kan sitte i panelet vil vi gjerne motta det. Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011

26 Medlemsaksjonen


Laste ned ppt "Opplæring for tillitsvalgte 8. februar 2011 Grimstad Vertshus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google