Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Riktig og sikker legemiddelhåndtering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Riktig og sikker legemiddelhåndtering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Riktig og sikker legemiddelhåndtering

2 Pasientbehandlingen i makroperspektiv
Verdi for pasienten, og skal være styrende for alt vi gjør Pasientens egenomsorg Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste

3 Behandlingsprosessen
Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Undersøkelse Oppfølging Henvisning Vurdering Kontroll Diagnostikk Oppfølging Dette er behandlings-prosessen i helsetjenesten. Det faglig kunnskaps-grunnlaget skal ligge i denne prosessen. Behandlingsprosessen har en logisk sammenheng, men ytes ikke nødvendigvis sammenhengende Behandling

4 Pasientens ”forløp” Redusert egenmestring/ bekymring
Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Dette er pasientforløpet for pasienten. Det inneholder faglige tiltak, service, ventetid, forflytning mm Vurdering Kontroll Diagnostikk Kontroll Begrepet forløp er verdinøytralt. Alle pasienter er i et forløp, ikke alle forløp er gode faglige, pasientopplevd, servicemessig etc For pasienten er pasientforløpet virkeligheten …… Behandling

5 Behandlingslinjer Redusert egenmestring/ bekymring
Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring ”Et godt behandlingsforløp” er et forløp som følger en kunnskapsbaserte behandlingsprosesses og som er organisert kosteffektivt, oppleves godt for pasienten og skaper verdi til oppfølgende prosess (feks primærhelsetjenesten) Vurdering Kontroll Diagnostikk Kontroll Planlegge behandlings tiltak Behandling

6 Behandlingslinjer Redusert egenmestring/ bekymring
Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Vurdering ”Standardiserte behandlingslinjer” er et forhåndsdefinert forløp, med en forhåndsdefinert ressursplan for en pasientgruppe. Standarden har et teoretisk og til dels universelt grunnlag, men den krever implementering i en konkret organisasjon Kontroll Diagnostikk Kontroll Planlegge behandlings tiltak Behandling

7 Pasientens behandlingsforløp
HBO Sykehus HBO

8 Feilmedisinering hos pasienter innlagt i sykehus
Studie fra St.Olav tok for seg 2988 avviksrapporter ved sykehuset i perioden 610 (20,4%) rapporter omhandlet legemiddelfeil Nesten utelukkende sykepleiere som rapporterer feil

9 Når går det galt? Studien konkluderer med at den vanligste type av feilmedisinering er at pasienten får en annen dose eller et annet legemiddel enn det som er ordinert. (610 tilfeller rapportert over en 3 års periode) Utydelig kurveføring, vanskelig lesbar håndskrift og uklare telefonordinasjoner er typiske legerelaterte forhold som fører til feil. Teigen, Rendum, Slørdal og Spigseth 2006

10 Når går det galt? 610/3 = 104 tilfeller pr år av meldte feilmedisineringer St Olav hadde i perioden innleggelser og over somatiske liggedøgn Dette gir en feilprosent på 0,07%

11 Når går det galt? Er vi friskmeldt?

12 Uheldige hendelse i somatiske sjukehus, internasjonale rapporter
Her er en viktig grunn: Gjennomsnittstall fra 8 rapporter Forekomst av innlagte 10% Dødelighet % av u.h. 5% Forebyggbarhet 50% Liggedøgn per u.h. 7 Om man ikke skjønner hvorfor det er nødvendig med systematisk forbedringsarbeid, er det bare å se på tall som dette: HSM hadde innlagte pasienter i 2007. Stemmer estimatene har vi disse tallene 2500 opplevde u.h. 125 av disse døde hvorav halvparten kunne vært unngått (forbedringsarbeid) Uheldige hendelser førte til ekstra liggedøgn Peter F Hjort, 2007

13 Stemmer estimatene har vi disse tallene for Helse Sunnmøre
innlagte pasienter i 2007 2500 opplevde u.h. 125 av disse døde, hvorav halvparten kunne vært unngått (forbedringsarbeid) Uheldige hendelser førte til ekstra liggedøgn (dvs 9% av alle våre liggedøgn)

14 Ålesund sjukehus - dagens situasjon
Innleggelse Utskrivning Opphold 87% avvik i kilder til lm-anamnese 50% av epikriser/ orientering til pasient inneholder minst 1 feil/mangel

15 Prosjekt legemiddelanamnese (2006) Metode
Opplysninger om legemidler i kurve ble sammenlignet med informasjon fra andre kilder: Fastlege Hjemmesykepleie evt institusjon Pasientens egne medisiner

16 Prosjekt legemiddelanamnese pasienter
Pasienter lagt inn som øyeblikkelig hjelp ved Med 1 eller med 6 i perioden april – august 2006 53 personer Gjennomsnittlig ant. legemidler: 8,4 (4-18)

17 Prosjekt legemiddelanamnese Resultater
Doseringsavvik (legemiddel registrert i alle kilder, men ulik dosering) hos 60 % av pasientene (32), 1-3 avvik per pasient Legemiddelavvik (legemiddel mangler i en eller flere av kildene) hos 72 % av pasientene (38), 1-18 avvik per pasient Bare hos 13 % pasientene ble det ikke funnet avvik

18 Prosjekt legemiddelanamnese Øvrige funn
Ingen skriftlige rutiner for opptak av legemiddelanamnese/mottak av pasient Ingen dokumentasjon av hvor opplysningene i kurven er hentet fra

19 Legemiddelhåndteringsprosessen

20 Legemiddelhåndteringsprosessen
13 administrative styrende dokument 29 styrende dokument knyttet til anamneseopptak og medikamenthåndtering

21 Legegemiddelhåndteringsforskriften 2008

22 Legegemiddelhåndteringsforskriften 2008
Hvem kan være ansvarlig for medikamenthåndtering på en enhet?

23 Legegemiddelhåndteringsforskriften 2008
Kompetansekrav Autorisert helsepersonell som har legemiddelhpndteringsoppgaver forventes å ha tilstrekkelig faglig kompetanse om følgende: Legemidlenes virkning og virkemåte Holdbarhet og oppbevaring Ulike legemiddelformer Byttbare legemidler Interaksjoner Bivirkninger Medikamentregning Viten om dosering Aseptisk arbeidsteknikk ved tilsetninger Dokumentasjon

24 Legegemiddelhåndteringsforskriften 2008
Kompetansekrav ved utdeling av ferdig istandgjort legemiddel til pasient

25 Ålesund sjukehus - dagens situasjon
Innleggelse Utskrivning Opphold 87% avvik i kilder til lm-anamnese 50% av epikriser/ orientering til pasient inneholder minst 1 feil/mangel

26 Heis-underet Legevaktslege Fastlege Hjemmesykepleie Pasient Pårørende
Funn på stedet Medbragt Sykehusjournal osv

27 mann 83 år, hjem med HBO Kurve siste dag Orientering til pasient
→ Amaryl 6mg 1x1 Amaryl 4mg 1x1 → Carduran depot 8mg 1x1 Carduran depot 8mg 1x1 → Burinex 1mg 1-1-0 Burinex 1mg 1,5x1 →Cordarone 200mg x 1 Cordarone 200mg 1x2 → Selo-zok 50mg x 1 Selo-Zok 100mg x 1 → Zestril 20mg x 1 Zestril 120mg x 1 → Glucophage 500mg 1-0-1 Glucophage 500mg 1-0-1 → Ventoline 5mg inntil x 4 Ventoline 2mg inntil x4 → Atrovent 0,25mg inntil x 4 Atrovent 0,125mg inntil x 4 → Mucomyst 200mg x 3 Mucomyst 200mg x 3 14/9 Ciproxin 500mg x 2 Ciproxin 500mg x 2 t.o.m. 23/9

28 Pasientsikkerhetskampanjen - Riktig og sikker legemiddelbruk Helse Sunnmøre HF og Sjukehusapoteket i Ålesund I trygge hender 27. januar 2011 ble pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender lansert av Helse- og omsorgsdepartementet. Kampanjen vil vare i tre år og involverer både spesialist- og primærhelsetjenesten Pasientsikkerhet får stadig økt oppmerksomhet, både på den internasjonale arena og i helseforetakene i Norge. En rekke land, som USA, Nederland, Danmark, England og Skottland, har gjennomført nasjonale kampanjer for å redusere pasientskader og uønskede hendelser i helsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet at det også skal gjennomføres en nasjonal kampanje for pasientsikkerhet i Norge. Kampanjen har oppstart i januar 2011, og vil vare til 2014.

29 www.pasientsikkerhetskampanjen.no (2011-2013)
Kampanjen har 6 innsatsområder. Gjennom prosjektet ”Riktig og sikker legemiddelbruk i Helse Sunnmøre” er Helse Sunnmøre fremst i landet på samstemming av legemiddellister i sykehus og strukturert legemiddelinformasjon ved utskriving. I slutten av mai kommer kampanjeledelsen i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen hit til Ålesund for å studere arbeidet vi har gjort i forbindelse med samstemming av legemiddellister inn og ut av sykehus Vårt første fokusområde er samstemming av legemiddellister i tillegg til at vi jobber med pasientsikkerhet og sikkerhetskultur blant ansatte.

30 Samstemming av legemiddelliste inn i og ut av sykehus
Opptak og dokumentasjon av legemiddelanamnese Overføring av legemiddelinformasjon til neste behandlingsledd

31 Bakgrunn 87% avvik i kilder til legemiddelanamnese2 50% av epikriser/
Kun 20% av fastlegene gir rutinemessig medisinliste til sine pasienter1 1. Når man sammenligner medisinlistene fra forskjellige kilder (fastlege, hjemmesykepleie, institusjon) ved innleggelse i sykehus, viser det seg at det er avvik for over 80% av pasientene. 87% avvik i kilder til legemiddelanamnese2 50% av epikriser/ orientering til pasient inneholder minst 1 feil/mangel3 1 Commonwealth Fund undersøkelsen i 2009 blant allmennleger 2 Prosjekt legemiddelanamnese (2007), Sjukehusapoteket i Ålesund 3 Prosjekt ”riktig og sikker legemiddelbruk i HSM – kartlegging” (2010)

32 Bakgrunn Prosjekt legemiddelanamnese 2006
Ny forskrift om legemiddelhåndering 2008 Prosjekt ”Riktig og sikker legemiddelbruk i HSM” Pasientsikkerhetskampanjen Si litt om disse 4 punktene

33 Beskrive prosessen med registreringsskjema

34 Beskrive prosessen med orientering til pasient

35

36 Hva er multidose? Multidose er ferdig doserte legemidler til den enkelte bruker ”Dose i pose”. Pasienten/brukeren mottar en pose til hvert klokkeslett for inntak. I posen kan det også pakkes kosttilskudd som for eksempel vitaminer og mineraler. Multidose pakkes som oftest for en eller to uker av gangen. Dette blir forskjellig fra vanlig reseptutlevering der legemidlene blir levert ut for tre måneder av gangen. For at multidose skal fungere kreves det gode rutiner for utveksling av informasjon om pasientenes/brukernes legemiddelbruk. Endringer/justeringer som er foretatt under sykehusopphold må være dokumentert og følge pasienten ved utskriving. Pasienten får deretter ny forpakning med multidose tilpasset den nye medikamentlisten. Kilde: Helsedirektoratet IS-1555

37 Tenke nytt

38


Laste ned ppt "Riktig og sikker legemiddelhåndtering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google