Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedutbyggingen SiV-Tønsberg Nytt Akuttsenter. Sykehuset i T ø nsberg anno 1986 Utgangspunktet - før hovedutbyggingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedutbyggingen SiV-Tønsberg Nytt Akuttsenter. Sykehuset i T ø nsberg anno 1986 Utgangspunktet - før hovedutbyggingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedutbyggingen SiV-Tønsberg Nytt Akuttsenter

2 Sykehuset i T ø nsberg anno 1986 Utgangspunktet - før hovedutbyggingen

3 SiV etter ferdig utbygging •SiV vil være et av landets mest moderne og effektive fullverdige akuttsykehus. •Kompakte løsninger med korte avstander mellom funksjonene. •Akuttsenter med én dør for pasientene. •Kvalitet og standard på bygningene vil være høy. •Total kostnad for utbyggingen vil være lav p.g.a. hittil gunstige markedsforhold på kontraheringstidspunktene og stabil og erfaren prosjektorganisasjon.

4 Hvorfor bygger vi i Vestfold? SiV var det siste sentralsykehuset som fikk godkjent ny utbyggingsplan (1985). Vesentlig del av bygningsmassen skrev seg fra tiden før 1940. Utbyggingsplanen ble godkjent av fylkestinget i 1989 og består av totalt 7 byggetrinn. Vi har til nå bygget 6 byggetrinn. Det er vårt ansvar å sørge for tilfredsstillende og forskriftsmessige lokaler for våre pasienter i framtiden. Vi må tilstrebe at nye erstatningsbygg står klar før gamle bygg må stenges av sikkerhetsmessige og vedlikeholdsmessige grunner.

5 Hovedutbyggingen SiV-Tønsberg Erfaring med 6. byggetrinn •6. byggetrinn ble levert og tatt i bruk til avtalt tid 1.oktober 2005. •Innflytting skjedde i henhold til planer utarbeidet ett år på forhånd. •Sykehuset hadde ikke registrerbart produksjonstap i innflyttingsperioden. •6. byggetrinn ble levert innenfor budsjett med god margin. •Etter snart to års full drift har det ikke oppstått behov for ombygginger eller endringer av betydning. •Erfaring fra 6. byggetrinn samles og vil bli benyttet i den videre utbygging. •Enkelte ting vil vi gjøre annerledes i neste byggetrinn.

6 Generell sengepost Viktige hovedtrekk - Fremtidens pasient –Sykere, eldre, ofte mulitisyke, mer behandlings- og pleietrengende –Ønsker frihet, trygghet, ro og bli sett i tillegg til god og riktig behandling. –”privatliv” og personlig integritet –Møte andre pasienter –Motta besøk uten å sjenere andre medpasienter –I livets sluttfase – ha pårørende hos seg døgnet rundt –Ikke påføres andres smitte

7 E7: Med.sengepost (infeksjon) 4 luftsmitteisolater og Dialysen E6: Kvinnesenter (pol.og sengepost) ØNH senger E5: Hjerte/lungesenter Med.overvåkning E4: Fødestuer og barselsengepost Intensiv E3: Nevrosenter (pol. og sengepost) E2: Gastrosenter (pol. og sengepost) Nukleærmed.lab E1: Øyesykdommer (pol.) Fellesarealer (kantine/kafeteria og publikumsheiser/trapper) U1: Fellesarealer 6. byggetrinn

8 Styrevedtak SiV 22.mars 2007 ( sak 17/2007) •Styret vedtar å videreføre utredning av byggetrinn 7 med akuttsenter og helikopterlandingsplass. •Til grunn for utredningen legges et redefinert alternativ 0 og alternativ 4. •Styreleder og administrerende direktør for Sykehuset i Vestfold HF (SiV) gis fullmakt til å inngå en forpliktende intensjonsavtale med Psykiatrien i Vestfold HF (PiV), som regulerer og sikrer begge foretakenes interesser, både med henyn til økonomi og fremdrift.

9

10 Nytt Akuttsenter og Helikopterlandingsplass Legevakter i Vestfold 2006 TelefonerKonsultasjonerAndel-% Horten-Hof- Holmestrand 400892685 Larvik-Lardal133411268720 Sandefjord- Kodal (Andebu) 213761486330 Tønsberg IKL297521843840 Sande-Svelvik425031995 Totalt7272758455100

11 Nytt Akuttsenter •Funksjoner: –Skadestue –Akuttmottak –Observasjon –Diagnostikk –Legevakt –Vaktbase •Helikopter-landingsplass •Hovedprinsipper –Én inngang ved akutt sykdom/skade •Men fysisk skille mellom selvgående, liggende(båre/ambulanse), psykiatri, vold/krim –Triage –Innleggelser under et døgn behandles i senteret (obs- posten) –Diagnostisering/ avklaring av pasient – til rett post

12 Nytt Akuttsenter Organisasjonsmodeller Krav til organisasjonsmodeller •God forankring hos relevante berørte instanser •Klart hjemlet/legitimert i lover/regler/retningslinjer •Robust, men fleksibel; vil takle endringer i interne og eksterne krav •Finansielt håndterlig struktur •Tydelig og logisk/funksjonell •Effektiv •Naturlig plassering i et større hele

13 Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS Juni 2007 Punkt. 3. Prosess og arenaer Utdrag: ”…en vilje til å legge mindre vekt på egne organisatoriske interesser og mer vekt på pasientens beste.” Følgende kriterier er viktige for god samhandling: •Tett dialog og regelmessige møter •Kontinuerlig dialog og drøfting av arbeidet •Planlegging av helhetlige behandlings- og omsorgskjeder •Forankring på høyt ledernivå – både i kommuner og helseforetak •Forankring og involvering også på fagnivå, ikke minst blant linjeledere på mellomnivå •Gjensidig kompetanseutveksling mellom ansatte i helseforetakene og kommunene

14 Vedtak i Tønsberg Kommune vedr. samarbeid om nytt akuttsenter : Tønsberg kommunes bystyre vedtok den 06.09.06: •”Tønsberg kommune stiller seg positiv til opprettelse av et felles akuttmedisinsk senter •– Tønsberg kommune ønsker å delta i den videre utredning som blant annet bør omfatte: •Lønns og ansettelsesforhold •konsekvenser for allmennpraksis/fastleger •bemanning •organisasjonsmodeller •økonomi •Ny sak fremmes når utredningen er ferdig. •I den videre utredning legges det vekt på også å få med psykiatri i legevakt/akuttmottak.” Alle de øvrige kommunene i Vestfold samarbeider med én eller flere andre kommuner i interkommunale vaktordninger. Disse har ikke vært involvert i arbeidet så langt.

15 Nytt akuttsenter - 7. Byggetrinn Videre prosess Innen SiV: •Ferdig prosjektrapport for konseptfasen, 7. byggetrinn, legges frem til vedtak i styret i 2008 Kommunale fora: •Orientering 12k I Tønsberg Kommune, vertskommunen for Tønsberg IKL: •Nytt legevaktstyre •Utvalg for helse og omsorg •Tønsberg Kommunestyre •Flere kommuner?

16 Pers onal Obs Inngang/ vente Akut trom U1 – Nytt Akuttsenter

17 Nytt Akuttsenter Organisasjon Grunnleggende forutsetninger •Pasient-/brukerperspektiv •”Sømløst” pasientforløp •Vekt på samarbeide mellom forvaltningsnivåene •Ingen føringer foreløpig lagt vedr. eierskap/finansiering/plass i andre organisasjoner/ansettelsesforhold

18 Nytt Akuttsenter Organisasjonsmodeller Organisasjonselementer •Eierstruktur/finansiering –Type eierskap – offentlig – privat •HF •Kommunalt •Interkommunalt •Aksjeselskap •Andre former/konstellasjoner •Ansettelse/avlønning –Forskjeller profesjonsbasert eller ”tilhørighetsbasert” •Leger, pleiepersonell, merkantilt oa •Legevakt, HF, privat •Driftsorganisasjon –Tradisjonell linjestruktur –Teamledelse –Flere enheter med forskjellig ledelse

19 Nytt Akuttsenter Organisasjonsmodeller Fokus på organisasjons- og samhandlingsmodeller Eksempler: •Tradisjonell modell – helt atskilte virksomheter •”Gml-Tønsberg-modellen” – samlokalisert uten annen integrering •FAM-modellen – fellesbruk av lokaler, utstyr, personell utenom legevaktsleger •Modell med fullstendig integrering •Andre, utradisjonelle modeller

20


Laste ned ppt "Hovedutbyggingen SiV-Tønsberg Nytt Akuttsenter. Sykehuset i T ø nsberg anno 1986 Utgangspunktet - før hovedutbyggingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google