Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Testing av vikarer i Helse Nord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Testing av vikarer i Helse Nord"— Utskrift av presentasjonen:

1 Testing av vikarer i Helse Nord
SUSH-møte 14. nov 2007

2 Rammeavtale med vikarbyråer
Helse Nord inngår en rammeavtale som gjelder i 2 år med mulighet for forlengelse i ett år, dvs maks virketid 3 år. Ny rammeavtale skal være ferdig forhandlet i desember 2007; ”konkurranse med forhandling”. Helseforetakene kan ikke benytte vikarbyråer som ikke har en avtale med Helse Nord. SUSH-møte 14. nov 2007

3 Helse Nord har fram til desember 2007 avtale med følgende vikarbyråer:
4 byråer for innleie av leger: DocPartner VikTeam Transmedica (NarcoPolo) 3 byråer for innleie av sykepleiere: NursePartner daglig leder og styreleder= sykepleier Konstali tidligere Helse Nor ingen faglærte helsearbeidere i egen administrasjon Xtrapersonell tidligere Norsk sykepleiertjeneste, flere sykepleiere ansatt SUSH-møte 14. nov 2007

4 Utfordring I Lokale leger tar direkte kontakt med utenlandske kolleger om kortvarige vikariater (1-2 uker) Spontane avtaler som går utenom vikarbyråene Arbeidsavtalen går utenom personalavdelingen, og vikarene blir ikke ”kontrollert” på samme måte som ordinære nyansatte/vikarer SUSH-møte 14. nov 2007

5 Utfordring II Vikarbyråene oppbevarer helseattest for nyansatte, og disse kvalitetssikres ikke av avdelingsleder SUSH-møte 14. nov 2007

6 Utfordring III Korttidsvikarer som er innom 4-5 ganger i året á 1 uke fyller ikke ut attest hver gang, og om de MRSA-sjekkes er uvisst SUSH-møte 14. nov 2007

7 Konkurransegrunnlag til ny rammeavtale med vikarbyråer Helse Nord
Generelle krav som skal bekreftes: Kvalitetssystemer, herunder avviksprosedyrer og sikkerhetsregler: Innleid personell skal forholde seg til gjeldende kvalitetssystem, både hos leverandør og oppdragsgiver Tuberkulose og MRSA: Innleid personell må levere dokumentasjon på gjennomført test før oppstart av arbeid Til hvem? Innleidd personell må akseptere eventuelle tiltak ut fra denne Det tas forbehold om nye krav som innleid personell må tilfredsstille Arbeidstøy Innleidd personell må benytte arbeidsgivers arbeidstøy. Følge uniformsreglementet ved hvert sykehus/helseforetak. Følge institusjonens infeksjonskontrollprogram SUSH-møte 14. nov 2007

8 Har alle helseforetak/sykehus helseattest for nyansatte?

9 hospitanter, ekstra-vakter.
Helseattest for nyansatte på UNN. Gjelder fast ansatte, vikarer, studenter, hospitanter, ekstra-vakter. SUSH-møte 14. nov 2007

10 Returnér skjemaet tidligst 14 dager innen jobbstart til
din avd.leder. Skjemaet med kopi av evt prøvesvar bør være avd leder i hende senest 1 uke før du skal tiltre ved sykehuset SUSH-møte 14. nov 2007

11 UNN HF og ansvar for helseattester
Leder med ansettelsesmyndighet har ansvar for å: Kontrollere at helseattesten er ferdig utfylt og signert Leder skal selv signere for å godkjenne attesten, dvs alle punkter er besvart og eventuelle prøvesvar foreligger Dersom MRSA-prøver er indisert, skal leder sørge for at den ansatte ikke begynner i pasientrettet arbeid før negative prøvesvar foreligger. Leder, eventuelt i samråd med smittevernlegen, må da vurdere midlertidig omplassering til andre arbeidsoppgaver, eller om den nyansatte må ”stå i karantene” SUSH-møte 14. nov 2007

12 UNN HF, ved ”karantene” Dersom den nyansatte på forhånd var informert om MRSA-testing (fått tilsendt helseattest), men ikke har ordnet dette før tiltredelse, utsettes tiltredelsesdato og lønnsutbetaling til to negative prøvesvar foreligger. Ved manglende informasjon fra arbeidsgiver før tiltredelse (ikke fått tilsendt helseattest i forbindelse med tilbud om stilling) utbetales lønn i denne perioden. SUSH-møte 14. nov 2007

13 UNN’s vikarpraksis Vikarer utenom vikarbyrå skal fylle ut helseattest.
Ingen får komme inn i avdelingene i pasientrettet arbeid uten at helseattest er fylt ut og godkjent av avdelingsleder. Hvis tilsetting har skjedd på fort, fylles skjemaet ut første arbeidsdag, men må være godkjent av avdelingsleder før tiltredelse i pasientrettet arbeid. SUSH-møte 14. nov 2007

14 Eget vikarbyrå ved UNN ”Vikarbyrå Xtra” ivaretar dialogen med eksterne vikarbyråer
”Helseattest for ansatte” skal være sendt byråene på forhånd Det er vikarbyråenes ansvar å sørge for at vikarene er testet Oppdaterte skjemaer med endrede eller skjerpede rutiner sendes jevnlig fra UNN HF til vikarbyråene UNN HF må kunne stole på byråene Vikarer kommer på kort varsel, må være testet korrekt i hjemlandet Dokumentasjon må kunne skaffes på forespørsel, men oppbevares i byråene Rapporteringsansvar går begge veier Omfang av bruk av vikarbyråer UNN: UNN Tromsø 2006: 43 vikarer UNN HF til dd 2007: 68 vikarer SUSH-møte 14. nov 2007

15 Har vikarbyråene kompetanse til å vurdere innholdet i helseattester for nyansatte?
SUSH-møte 14. nov 2007

16 Spørsmål fra vikarbyrå X:
Hvilken test forlanger Helse Nord dokumentasjon på ift tuberkulose? Mikroskopi, PCR, dyrkning, resistensbestemmelse eller DNA-subtype? Svar fra noen av disse kan ta opptil 8 uker. Hva skal testes? Blod, leddvæske, spytt eller sæd, urin eller annet? SUSH-møte 14. nov 2007

17 Svar til vikarbyrå X fra KORSN
Helse Nord forlanger ”Mantoux-prøve” som er en internasjonalt kjent og anvendt metode Denne settes intradermalt (i huden). For nærmere beskrivelse, se: Skriftlig dokumentasjon på gjennomført test må leveres før tiltredelse Dersom Mantoux er reaktiv/positiv, skal vedkommende helsearbeider undersøkes videre med røntgen thorax og tilsees av legespesialist Ved positiv/reaktiv Mantoux skal det foreligge skriftlig dokumentasjon fra legespesialist om hvilke undersøkelser som er foretatt SUSH-møte 14. nov 2007

18 Uansett skal det foreligge Mantoux-test ved tiltredelse første gang.
Spørsmål fra vikarbyrå X: Hvis legen jobber to uker på, to uker av, to uker på, osv. hvor ofte skal legen tb-testes da? Svar fra KORSN: Hvis legen jobber 2 uker på sykehus i risikoland, 2 uker i Norge, osv må det vurderes i norsk sykehus hvordan vedkommende skal følges opp. Det er ikke anbefalt å utføre Mantoux-test flere ganger i året. Man må gå i dialog med helsearbeideren for å lage et fornuftig opplegg. Uansett skal det foreligge Mantoux-test ved tiltredelse første gang. SUSH-møte 14. nov 2007

19 Spørsmål: Kan legevikarbyrå X kreve økonomisk kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste/tapte inntekter hvis noen av våre leger pådrar seg tuberkulose/MRSA-smitte mens de er i vikariat ved en av Helse Nords enheter? Jurist i Helse Nord: Spørsmålet om leverandørens krav på erstatning som følge av tap lidt ved smitte på vikar, er ikke regulert i kontrakten.  Leverandøren vil sikkert kunne forsikre seg mot et slikt tap, og jeg mener derfor avtalen bør regulere dette forholdet, i form av en ansvarsfraskrivelse fra vår side. SUSH-møte 14. nov 2007

20 Spørsmål fra vikarbyrå X: Tuberkulose/MRSA: Av tidsmessige årsaker vil det ikke alltid være mulig å gjennomføre/få resultat av podning innen et vikariat begynner, spesielt hvis det er ”ikke-planlagt” innleie: Er det tilstrekkelig med en egenerklæring fra legevikaren med underskrift på at han/hun ikke har vært utsatt for risiko for smitte når det ikke er tid til å gjennomføre test? Svar: Kravet til dokumentasjon på gjennomført test før oppstart av arbeid gjelder alle typer oppdrag. Sykehus utenom Norge (og Sverige minus Stockholm, Nederland) er per definisjon en risikofaktor mhp MRSA i seg selv. En egenerklæring fra helsearbeider fra utenlandsk sykehus har dermed ingen hensikt. SUSH-møte 14. nov 2007

21 Felles regional strategi?
Hvor mange av dere bruker UNNs helseattest eller tilsvarende? Mulig å etablere en felles regional helseattest for ansatte ved sykehusene i Helse Nord? Kreve at vikarbyråene sender kopi av utfylt helseattest til avdelingsleder ca 1 uke før tiltredelse? Kreve at hvis vikarbyråene selv skal vurdere helse-attester, må den som vurderer, ha helsefaglig bakgrunn, dvs. minimum sykepleierutdanning? SUSH-møte 14. nov 2007

22 There is a jungle out there………
SLUTT SUSH-møte 14. nov 2007


Laste ned ppt "Testing av vikarer i Helse Nord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google