Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2014 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2014 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2014 1

2 Avtale •Alle som utfører arbeid for Utdanningsdirektoratet, skal ha en skriftlig avtale •Satser for godtgjørelse til eksterne ligger på Utdanningsdirektoratet.no 2

3 Personopplysninger •Etternavn – fornavn – Fødselsnummer 11 siffer •Privatadresse – postnummer - poststed •Bankkonto – 11 siffer •Skattekommune – nr. og navn •Telefonnr. privat/ mobil – arbeid settes i merknadsrubrikken •E – postadresse settes i merknadsrubrikken 3

4 Selvstendig næringsinntekt? •Selvstendig næring –Arbeid utført for Utdanningsdirektoratet må være i samsvar med registrert næringskode i Brønnøysundregisteret  Faktura på alt - inkludert reiseutlegg  Dersom utført arbeid ikke samsvarer med næringskode utbetales honoraret som lønn med skattetrekk 4

5 Lønn •Lønn –Vanlig lønnsmottaker (Ikke registrert i Brønnøysundregisteret) –Oppdraget for Utdanningsdirektoratet ligger utenfor registrert næringskode i Brønnøysundregisteret – for eksempel nemndarbeid i frisørfaget, foredrag og undervisningsoppdrag  Benytt skjema x-0125. Skattekort innhentes elektronisk 5

6 Hvor finnes skjema ? •Utdanningsdirektoratet.no/ Om direktoratet/Honorar og reiseregninger 6

7 Lønn og godtgjørelser •Antall timer skal spesifiseres - dato - år - tidspunkt –Hvis baksiden av skjemaet ikke passer, skriv eget ark som stiftes fast til skjemaet påført regningsutsteders navn •Telefonnr og e-post adresse fylles ut i merknadsrubrikken •Skjemaet tas ut på papir og underskrives i feltet ”Regningsutsteders underskrift ” •Regningen skal sendes oppdragsgiver snarest og senest 1 måned etter at oppdraget er avsluttet 7

8 Reiseregning •Bruk reiseregningsskjema utarbeidet av Direktoratet for statlig økonomistyring – ligger på Utdanningsdirektoratet.no •Reisen skal utføres på den for staten hurtigste og rimeligste måte •Kun en reise ”tur retur” pr. skjema •Ved overnatting, skal navn og adresse oppgis, jf. egen rubrikk på side 2 av reiseregningen 8

9 Privat i forkant/etterkant av tjenestereisen •Hvis tjenestereisen forlenges av private grunner, skal reiseregningen skrives med de reisetidspunkt som ville vært mulig i forhold til start og stopp på tjenesteoppdraget. Skriv i merknadsrubrikken hvorfor reisetidspunkt på billetter ikke stemmer med oppgitt data på reiseregningen. 9

10 Refusjon av reiseutgifter •Ulegitimerte - F eks parkometer-, bom-, bro- og tunnelutgifter, piggdekkavgift •Legitimerte - Utgifter til soveplass og plassbillett -Parkeringsavgift -Utgifter til tjenestelig begrunnede telefonsamtaler, telefakser og e-post/internettmeldinger -Porto, papir og konvolutter -Andre strengt nødvendige utgifter med bakgrunn i oppdraget eller reisens karakter -”Tips” refunderes ikke 10

11 Reiseregning forts •Utlegg betalt av oppdragsgiver – føres på side 2 på skjemaet •Hvis andre har betalt reiseutlegg, skrives dette i merknader på side 2 •Reiseregningen må tas ut på papir og underskrives av regningsutsteder •Regningen skal sendes oppdragsgiver snarest og senest 1 måned etter at reisen er foretatt 11

12 Vedlegg til reiseregning •Kvitteringer på taxi, buss o.l. limes på et A4 ark og merkes med navn •Flytogbilletter vedlegges •Elektroniske billetter - også de som blir fakturert direkte til Utdanningsdirektoratet (fly, tog) •Reiserute og innsjekkings/setekvittering for fly •Kvittering skal vise at den er betalt av regningsutsteder •Program for kurset/møtet •Utlegg som ikke kan dokumenteres, er oppgave – og trekkpliktige 12

13 TAXI •Hovedregel – forhåndssamtykke •På reiseregningen redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet –Fra sted – til sted opplyses –Formålet med turen –Hvem har vært med i samme taxi •Der arbeidsgiver/oppdragsgiver mener bruken ikke er forenlig med intensjonen i § 3 nr.1 (hurtigste og rimeligste måte), kan arbeidsgiver/oppdragsgiver bestemme at utgiften ikke dekkes, eventuelt avkortes. 13

14 Bruk av egen bil •Satsen kr 4,05 pr km – i Tromsø + kr 0,10 •Forhåndssamtykke må innhentes •Reisespesifikasjon – nøyaktig redegjørelse fra - til 14

15 Passasjer •Satsen er kr 1,00 pr arbeidstaker •Passasjeren må ha oppdrag for Utdanningsdirektoratet •Navn på passasjer, strekning og km skal oppgis i merknader •Strekning – fra – til – km – for hver passasjer •Forhåndssamtykke må som hovedregel innhentes •Har en vært passasjer, skal navn på sjåfør oppgis i kommentarfeltet 15

16 Kostgodtgjørelse fra 01.01.2014 16 For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning beregnes ikke kostgodtgjørelse. •Statlig regulativ –Dagdiett - uten overnatting •5-9 timerkr 200,- •9-12 timerkr 310,- •Over 12 timer kr 510,- –Trekk kost dagdiett •Lunsj kr 200,- Varm eller kald mat ingen betydning – spise seg ”normalt mett” •Middagkr 250,- –Døgndiett - med overnatting •Over 12 timerkr 690,- •For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn •Trekk kost døgndiett •Frokost10%kr 69,- Alltid trekk for frokost på hotell •Lunsj40%kr 276,- Varm eller kald mat ingen betydning – spise seg ”normalt mett” •Middag50%kr 345,- •Arbeidstaker har opplysningsplikt i de tilfeller måltider er dekket

17 Måltidstrekk •Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen •Ingen betydning om lunsjen består av kald eller varm mat •Når en blir ”normalt mett”, regnes det som et fullverdig måltid •Når alle måltider er dekket, utbetales en særskilt godtgjørelse på kr 100,- for hver 24.time 17

18 Overnatting på hotell •Ved overnatting på hotell er den ansatte pliktig til å benytte de rabattavtaler Utdanningsdirektoratet er bundet av •Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende dekkes inntil kr 1650- •I de tilfeller beløpet overstiger kr 1650- skal dette grunngis i kommentarfeltet på reiseregningen

19 Nattillegg •Ved privat overnatting i Norge gis et ulegitimert nattillegg på kr 420,- •Nattillegg utbetales ikke –Ved overnatting på hotell –Ved overnatting i egen bolig (skattemessig bosted) –Ved overnatting i annen bolig som en selv eier eller leier –Der hvor staten/oppdragsgiver holder tilfredsstillende kvarter (hybel, leilighet eller lignende) –Sovekupe/lugar er inkludert i billetten

20 Privat overnatting •Nattillegg kr 420 •Kostgodtgjørelse kr 690 –Deles i skattepliktig del og skattefri del •Med kokemulighet (hybel/brakkesats) –Kr 195,- skattefri –Kr 495,- skattepliktig fra 01.01.2014 •Uten kokemulighet (pensjonatsats) –Kr 300,- skattefri –Kr 390,- skattepliktig fra 01.01.2014 20

21 Oppdrag om bord på båter o.l. •Oppdrag om bord på ferge mellom Norge og et annet land –Statens særavtale for reiser i Norge gjelder •Ansees ikke som oppdrag i utlandet og særavtalen for utlandet kommer derfor ikke til anvendelse 21

22 Kostgodtgjørelse utland PM 2009 – 21 Uten overnatting 6-12 timer 2/3 av kostsatsen for vedkommende land Fra og med 12 timer Full kostgodtgjørelse for vedkommende land Med overnatting Mer enn 1 døgnFor reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn Trekk kost Frokost10% Lunsj40% Middag50% 22

23 Nattillegg utland fra 1.januar 2010 •PM 2009 - 21 •Utgifter til overnatting dekkes etter orignalregning inntil de satser som gjelder for vedkommende land •Når utgifter til overnatting overstiger nattsatsen, kan nattsatsen i særskilte tilfelle overskrides. I slike tilfelle skal det gis en begrunnelse for overskridelsen. Overskridelsen skal godkjennes av leder i forkant av reisen 23

24 Kompensasjonstillegg •Fra 01.01.2014 er satsen for kompensasjonstillegg kr 460 pr døgn ved tjenestereiser i utlandet •Beløpet gis som kompensasjon for fravær fra hjemmet •Godtgjørelsen gis for hele døgn og for påbegynte døgn på 12 timer og mer •Hvis reisen varer mindre enn ett døgn, gis godtgjørelsen dersom fraværet har en varighet på 12 timer eller mer •Kompensasjonstillegget er skattepliktig og går inn i feriepengegrunnlaget. Tillegget er ikke pensjonsgivende. •Innberettes i SD kode 111 A som lønn 24

25 Reisetid eksterne •Eksterne er ikke omfattet av Hovedtariffavtalen i staten og har derfor ikke krav på godtgjørelse for reisetid •Reisetid til eksterne utbetales derfor ikke i Utdanningsdirektoratet 25

26 Innsending •Honorar og Reiseregninger skal sendes: •Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo •Husk å merke med navn på kontaktperson/saksbehandler. 26

27 Utbetaling •DFØ fastsetter kjøreplan for hvert år •Honorar utbetales i BONUS kjøringer –to utbetalinger pr måned unntatt i juli og desember •Reiser utbetales i REISE kjøringer –Økonomiavdelingen benytter seg av alle kjøringer som er tilbudt av vår lønnssentral DFØ 27


Laste ned ppt "Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2014 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google