Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NSPA Foresight 2020: Strong, Promising and Specific – Tentativ visjon og politisk strategi Europaforum Norra Sverige 25. Mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NSPA Foresight 2020: Strong, Promising and Specific – Tentativ visjon og politisk strategi Europaforum Norra Sverige 25. Mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 NSPA Foresight 2020: Strong, Promising and Specific – Tentativ visjon og politisk strategi Europaforum Norra Sverige 25. Mars 2010

2 Bakgrunn / Syfte EU-kommisjonens representanter sier de har mye informasjon om NSPAs begrensninger, men ønsker mer kunnskap om mulighetene. NSPA Foresight er del av en aktiv strategi i forhold til kommende strukturfondsforhandlinger  Bare NSPA, Østerrike og Frankrike har produsert foresight-rapporter Posisjonering i forhold til Lissabon og Göteborg- strategien

3 To typer argumentasjon Defensiv linje: -Produsenter av varer og tjenester i NSPA konkurrerer ikke på like vilkår med andre företag, -NSPA regionene har lav tilgjengelighet, -Klimaet i NSPA er en utfordring, -Kostnadene for å opprettholde et bredt tilbud av offentlige tjenester er høyere i NSPA, -Offentlige tiltak er nødvendige for å opprettholde den økonomiske aktiviteten i NSPA-området  Er det nyttig å satse på NSPA-området?

4 To typer argumentasjon Offensiv linje: -NSPA-områdets naturressurser bidrar til industriell verdiskapning i hele Europa, -Mange aktiviteter kan drives like kostnadseffektivt i NSPA som i andre regioner, -Det er stort potensiale for å utvikle næringslivet, -NSPA er Europas dør til Nordvestrussland og til Arktis, -Mange städer i NSPA opplever betydelig tillväxt.  Europa bør satse på NSPA

5 Mål NSPA skal være en del av løsningen - og ikke av problemet - når Europa forsøker å håndtere store globale utmaninger: Økonomisk globalisering Klimaforandring Økende energipriser Fallende befolkning i deler av Europa

6 Den demografiske utmaningen: Ikke avfolkning, men intens polarisering Arbetsmarknadsregioner i NSPA med befolkningvekst: - Finland: 6 av 91 - Norge: 6 av 68 - Sverige: 3 av 30

7 Befolkningsutvikling på ortsnivå Veksten bare i nærheten av de største steden Er denne utviklingen forenlig med en balansert regional utvikling på lang sikt?

8 Strategi – demografisk utvikling Forskjellige ambisjoner: - tillväxtområder, og områder med befolkningsnedsgang, - mer eller mindre glese områder. Det kan være nødvendig å aksptere befolkningsnedgang i enkelte områder. Spørsmålet er imidlertid hvordan man kan peke ut tillväxtområder: - kan man lite på markedkreftene? Hovedambisjoner: -Bæredyktig demografisk utvikling på regionalt nivå -Bedre kontroll over den demografiske utviklingen på lokalt nivå.

9 Visjon 2020 – demografisk utvikling Kontroll over den demografiske uviklingen: -Eksplisitt strategi for å håndtere befolkningsnedgang i enkelte områder - Gjøre det mulig for lokale myndigheter å opprettholde eller øke befolkningen der det anses ønskelig.

10 Balanserte lokalsamfunn Overvekt av menn i store deler av NSPA-området

11 Balanserte lokalsamfunn Vanskelig å tiltrekke unge voksne Permanente åtgärder for å kompensere for migrasjon til områder med muligheter for høyere utdanning.

12 Balanserte lokalsamfunn Andel mennesker med ikke- nordisk bakgrunn Behov for en mer ambisiøs innvandringspolitikk

13 Nærmere evaluering av økonomiske initiativs sosiale betydelse, med spesiell vekt på å fremme bedre balanse mellom menn og kvinner Øke lokalsamfunnenes evne til å tiltrekke utenlandsk arbeidskraft og utnytte deres kompetanse Permanente åtgärder for å kompensere for migrasjon til områder med muligheter for høyere utdanning. Strategi – balanserte lokalsamfunn

14 Visjon 2020 – balanserte lokalsamfunn NSPA regionene prioritere balanserte lokalsamfunn. Økonomisk utvikling er et verktyg for å åstadkomma dette. Bedre tilgang til offentlige og private tjenester, for å heve livskvaliteten. NSPA utvikles som et attraktivt livsområde, uavhengig av kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

15 Økonomisk utvikling På tross av at NSPA er et område med relativt høyt inntektsnivå er det behov for åtgärder for å fremme en mer balansert økonomisk utvikling.  Det kan være vanskelig å få gehør for dette I EU

16 Hovedutmaninger Utilstrekkelige lokale effekter av naturressurs- exploateringen Sykliske kriser med betydelige sosiale effekter Mange anser fortfarande at kreative næringer og kunnskapsintensive aktiviteter hører hjemme i storbyene

17 Strategi – økonomisk utvikling Opprettholde konkurransekraften i prosessindustrien Fokusere på kunnskapsintensive aktiviteter Øke bredden i det økonomiske grunnlaget for hvert enkelt lokalsamfunn Fortsette å identifisere nisjer der NSPA kan ha et konkurransefortrinn

18 Visjon 2020 – Økonomisk utvikling NSPA regionenes økonomier har større bredde Lokalsamfunnene har mer sirkulære økonomier, takket være et større utbud av tjenester Konkurransedyktige kunnskapsintensive aktiviter har blitt utviklet  Hovedmål: Mer robuste økonomier

19 Forskning og utvikling Det finnes mange forsknings- organisasjoneri i NSPA, med god geografisk spredning Det er behov for å argumentere for merverdien av denne typen små enheter, “åpne og utspredte innovasjonssystemer” “Quadruple Helix”-modellen forutsetter at F&U-aktørene oppleves som en naturlig del av lokalsamfunnene.

20 Strategi – F&U og Innovasjon Kompensere for mangelen på risikokapital, f.eks. ved å etablere investeringsfond som finansieres av innkomster fra råvareexploateringen. Bedre koblinger mellom NSPAs forskningsmiljøer og med NV-Russland Mer gjennomtenkt strategi for offentlig styring av F&U og innovasjonsprosesser på regionalt nivå

21 Visjon 2020 – F&U og innovasjon Et mer innovativt NSPA, ved hjelp av Målrettede åtgärder innenfor utvalgte nisjer Spesialiserte høyere utdannings-institusjoner som tiltrekker studenter fra hele verden Bedre muligheter for videreutdanning

22 Transport Fokus på mer sammenhengende regionale transportsystem. Løsninger som både gynner industrien i NSPA og som kan skape et grunnlag for en mer balansert regional utvikling må fremmes.

23 Strategi - Transport NSPA må bli del av det europeiske TEN-T nettverket, og da særlig Botniska korridoren. NSPA må bli mindre avhengig av fossilt brensel. Øst-Vest forbindelser må utvikles NSPA må markedsføres som Europas dør til Nordvestrussland

24 Visjon 2020 - Transport Økende trafikk i øst-vestlig retning Sterkere handelsfobindelser med Russland gjør det mulig å utvikle et bredere industrielt samarbeid Havnene i Bottenviken og Norskehavet knyter NSPA til resten av verden, ved hjelp av gode koblinger til vei- og jernbanenettet.

25 Sammenfatning NSPA Foresight har gjort det mulig å formulere en samelte strategi i forhold til europeisk regionalpolitikk Rød tråd: regionale NSPA aktører i NSPA vil ikke behandles som periferi Regionale reformprosesser er viktige for å gi NSPA mulighet til å implementere de åtgärder som anses nødvendig. EU er imidlertid også en viktig støttespiller.

26 Sammenfatning Målet for NSPA er å profilere både regionenes mange muligheter og behovet for aktiv regionalpolitikk: Sterk, Spesifikk, Lovende NSPA kan fungere som « test case » for å bevise merverdien av en aktiv, tillväxtorientert regionalpolitikk med fokus på bærekraftig og balansert utvikling. Utmaningen er å få EU til å ta bedre hensyn til det regionale mangfoldet.


Laste ned ppt "NSPA Foresight 2020: Strong, Promising and Specific – Tentativ visjon og politisk strategi Europaforum Norra Sverige 25. Mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google