Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdiskaparen Statkraft-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdiskaparen Statkraft-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdiskaparen Statkraft-
Fra ei elektrisk øy i Tyssedal til ”swinging”business med Europa Hardingtinget , Ulvik 13. januar 2011 Regiondirektør Jan Alne, Statkraft Region Vest-Norge

2 Tyssedal- stolt kraft- og industrihistorie i meir enn 100 år
Tysso I – 1. byggetrinn -Nord-Europas største høgtrykksanlegg Konsesjonsbehandlingstid : 3 veker ! Introkurs for nyansatte i Tyssedal

3 STATKRAFT I DAG 86% 98% A-/Baa1 Vekst utenfor Europa gjennom SN Power
I EUROPA INNEN FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON NR. 1 I NORDISK KRAFTPRODUKSJON NR. 3 86% FORNYBAR ENERGI FLEKSIBEL KRAFTPRODUKSJON 98% A-/Baa1 S&P / MOODY’S KREDITTRATING (S&P NEGATIVE OUTLOOK) Vekst utenfor Europa gjennom SN Power Hvilket teknologiske, geografiske og finansielle utgangspunkt har vi for å yte substansielle bidrag i denne kampen? 2009: The largest renewables generator in Europe Home market in the Nordics – no 3 – 71% in Norway and 10% in Sweden Foothold on the continent with 14% gas and some hydro in Germany Total installed 15.5GW 86% renewable hydro and some wind 98% flexible hydro and gas – flexibility being very important side 3

4 Statkrafts FOKUSERTE strategi
Europeisk regulerbar kraftproduksjon Vann- og gasskraft i Nordvest-Europa Energidisponering og markedsoperasjoner Vindkraft Landbasert vindkraft i Norge og Sverige, konsolidere porteføljen i Storbritannia Havbasert vindkraft i Storbritannia; utbygging av Scira og utvikling av konsesjoner for Doggerbank Internasjonal vannkraft Utvikling av vannkraft i Tyrkia og Albania Vekst i vannkraft gjennom SN Power i Sør-Amerika og Asia Fjernvarme Regionale selskaper I løpet av 2010 har styret revidert Statkrafts strategi. Utgangspunktet for revisjonen er strategien som beskrevet i ”Vekst med ren energi – En robust finansiell plattform” datert 3. februar 2009. Den samme fundamentale forretningslogikken knyttet til Statkrafts evne til å skape verdi og markedets attraktivitet ligger til grunn for den reviderte strategien. Fokuseringen er gjennomført som et ledd i å balansere rammene som til enhver tid settes av kapitalmarkedet, kraftmarkedet, vår egen organisasjon og eier. Den strategisk gjennomgangen og fokuseringen baserer seg på: Statkrafts evne til verdiskapning Markedsattraktivitet / markeder med de mest attraktive vekst- og rammevilkårene Risikovurderinger Finansiell kapasitet Den reviderte strategien medfører at Statkraft har lagt ned satsingen eller vekstambisjonene innen følgende områder: Nettvirksomhet: Som en konsekvens av salget av Trondheim Energi Nett til TrønderEnergi har Statkraft ikke lenger nasjonale ambisjoner innenfor nettvirksomhet i Norge. Som eier i de regionale selskapene vil Statkraft gjennom de respektive styrene støtte kommersielt fornuftig utvikling av selskapenes nettvirksomhet. Oppkjøp regionalt selskap: Statkraft har ikke ambisjoner om å kjøpe seg ytterligere opp i et regionalt selskap. Solkraft: Solkraft er et interessant vekstmarked. Statkraft har imidlertid ikke valgt å prioritere denne satsingen videre. Tidevann: Statkraft har valgt å prioritere utvikling av havbasert vindkraft fremfor å forsøke å løfte tidevannskraft i parallell. For disse områdene er forventede investeringer redusert med i underkant av 20 milliarder kroner. Innenfor vannkraft er det derimot lagt til grunn økte investeringer.

5 SERTIFIKATER skaper muligheter
Norge og Sverige enige om å etablere et felles elsertifikatmarked med oppstart 1. januar 2012. Protokoll signert 8. desember Lov om elsertifikater på høring. 26,4 TWh fornybar kraft innen 2020 …men Norges mål i fornybardirektivet fortsatt uavklart Bilde: Energiminister Terje Riis Johansen og næringsminister Maud Olofsson signerer avtale om grønne sertifikater i Stockholm 8. des. Terje Riis-Johansen og Maud Olofsson signerte onsdag 8. desember en protokoll fra arbeidet høst 2009 til desember 2010 om et felles norsk-svensk sertifikatmarked fra 1. januar Før den tid skal den endelige juridiske avtalen utarbeides og de nødvendige lovendringene i de to landene vedtas. Markedets ambisjon er å bidra til 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen 2020, fordelt på 13,2 TWh i hvert av landene. Litt over halvparten er antatt å være vindkraft, resten vann og bio. Det forventes samtidig at vindkraft bygges ut i like stort monn i begge land, mens vannkraft i hovedsak vil komme i Norge og biokraft hovedsaklig i Sverige. Onsdag sendte regjeringen ut forslaget til sertifikatlov på høring, med frist 1. februar. Stortinget får saken til behandling før sommeren. Forhandlingene med EU om hvilke fornybarmål Norge skal forplikte seg til pågår fortsatt. Det er imidlertid en forutsetning for et felles sertifikatmarked at Norge har implementert fornybardirektivet innen Dette ligger også som en forpliktelse i avtalen med Sverige.

6 SERTIFIKATMARKEDET SKAPER NYE MULIGHETER
… Møte Europeiske utfordringer Doggerbank 9000 MW Vekst i Europa 2009 2020 Vind MW 180 – MW Sol MW MW Europa har ambisiøse fornybarmål. Det forventes sterk vekst i vind og sol. Statkraft er med på denne veksten blant annet gjennom offshore vind i UK. Veksten i ikke-regulerbar kraft skaper en utfordring for Europa. Det er behov for balansekraft. Norge har en unik posisjon med 50 % av magasinkapasiteten i Europa. Men, mye må på plass for å få det til. Kabler står frem som en av hovedutfordringene.

7 … og utvikle ren energi globalt
Nepal (1) 60 MW Albania Tyrkia (2) 120 MW Laos (1) 500 MW Vietnam Costa Rica Filippinene (3) 565 MW India (2) 300 MW Peru (3) 436 MW Brasil Sri Lanka (1) 6 MW Chile (4) 418 MW Store muligheter globalt. Statkraft satser i Albania og Tyrkia og videreutvikler prosjektet i Laos. SN Power utvikler vannkraft i Asia, Sør-Amerika og Afrika. Sør-Afrika

8 STATKRAFTS AMBISJONER
Stor europeisk produsent av miljøvennlig regulerbar kraft Ledende utvikler av vannkraft i flere regioner globalt Betydelig utvikler av vindkraft i Norge, Sverige og UK Leverandør av fjernvarme i Norge og Sverige Stor verdiskaping for eier og svært langsiktige kontantstrømmer Bidra til å møte verdens klimautfordringer Oppbygging av høy kompetanse i Norge og andre land side 8

9 STATKRAFTS FINANSIELLE UTVIKLING (1/2)
Brutto driftsinntekter og EBITDA Resultat før og etter skatt Tallene er justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter

10 Statkraft`s virksoMhet i Hordaland
Middelproduksjon på ca 7000 GWh Årlig verdi ved 360 kr/KWh ca 2,5 mrd kr Direkte sysselsetting 59 personer Brutto lønnskostnader inkl arbeidsgiveravgift etc. 36,4 mill kr. Innkjøp av varer og tjenester lokalt 56,5 mill kr Indirekte sysselsettingseffekt 141 sysselsatte Skatter ,avgifter og k.kraft - ca 280 mill kr Indirekte sysselsettingseffekt offentlig sektor 297 sysselsatte Statkraft presentasjon

11 Kraftverksgruppe Hardanger
Planlagt vedlikehaldsomfang i snitt pr år: Ca 3200 ulike vedlikehaldsjobbar fordelt på 9 kraftverk Tilsaman om lag timar, tilsvarande 17 årsverk Korrektivt vedlikehald: Ca 500 ulike jobbar Tilsaman om lag 8300 timar, tilsvarande 5 årsverk 11 aggregater og 7 pumper, 2258 startar (i 2010) Tilgjengelege aggregater ca 94%,inkl planlagt og ikkje planlagt utetid.

12 As Tyssefaldene Statkraft eig kraftverka 100 % (heimfall) ( Oksla, Tysso II, Mågeli, Øvre-Nedre Bersåvatn. Håvardsvatn- tilsaman ca GWh / 450 MW ) Selskapet eigd 60% av Statkraft, 40 % Eramet 4 ansatte pr (reg.nett til Odda Energi AS ) AST administrerer leigeavtale for Tysso II , samt eigedomsmasse inkl Tyssedal Hotell Statkraft står for drift og vedlikehold av kraftanlegga, og overvåking/styring frå Sauda driftsentral

13 Fiskeanlegg i Statkraft
Talvik Krutåga Kvistforsen Rossåa Bjerka Høyanger Eresfjord Eikesdal Vik Eidfjord Nore Laholm 9. feb. 2010

14 Eidfjord Byggeår settefisk 1975, genbank ansatte genbank og settefiskanlegg; Henning Syvertsen, Roy Åge Aandal, Bodil Skadal Hole og Stian Myklatun. Pålegg 2008: Bjoreio: øyerogn Mauranger Ca fjellørret Ålvik Ca fjellørret Tyssedal ca fjellørret Levende genbank har seks stammer fra Hordaland og Sogn og Fjordane. 9. feb. 2010

15 direkte virkninger - Sysselsetting
Enhet Årsverk Ansatte Andel årsverk Kraftverksgruppe Hardanger 52,5 54 42 % Settefiskanlegg i Sima 5,0 5 4 % Kraftverksgruppe Ulla Førre 29,1 30 23 % Regionskontor i Sauda 39,8 42 31 % Sum 126,3 131 100 % Statkraft presentasjon

16 Direkte Skatter og avgifter 2009
Kommunenavn Naturressursskatt Eiendomsskatt Konsesjonsavgift Sum Kvinnherad kommune Jondal kommune Odda kommune Ullensvang herad Eidfjord kommune Ulvik herad Kvam herad Statkraft presentasjon

17 Direkte verdi konsesjonskraft
Kommune Kraftverk MWh2 OED pris fremtidig pris verdi pr år Jondal Jukla/Mauran 19 000 102,7 360 Hord. Fylk(Jondal) 11 826 Kvinnherad 72 191 Ullensvang Jukla/Mauran div erstatningskraft 78000 Eidfjord Sima 25 000 Hord.Fylk(Eidfj) Ulvik 26 000 Hord Fylk(Ulvik) 44 004 Hord Fylk(Odda ) Tokke 148 38 080 Hordaland Fylkesk Hog/Kje/Hyl/Vi/UF 3 796 Kvam herad Nye Bjølvo 37 893 Voss 203 52 295 Ø/N Bersåvatn 2 677 Sum Hordaland Statkraft presentasjon

18 Indirekte virkninger Sysselsettingseffekt i de offentlige av skatter, avgifter konsesjonskraft etc. verdi 272,5 mill Sysselsettingseffekt offentlig sektor kr per ansatt Kommunenavn Lavt anslag -20% Middels anslag Høyt anslag +20% Hardanger 236 295 354 Statkraft presentasjon

19 Indirekte Virkninger Kjøp av varer og tjenester
Sysselsettingsvirkninger (2,5 ansatt pr mill) Kommunenavn Driftsrelaterte Investerings –relaterte Sum 40% andel regionalt*) Hardanger Kommunenavn Lavt anslag -20% Middels anslag Høyt anslag +20% Hardanger 113 141 170 Statkraft presentasjon

20 katalytiske virkninger (ringvirkninger)
Bremse befolkningsnedgang Bredere velferdstilbud pga kraftpenger (handlingsrom) Tilgang til fjell/utmark Lokalisering av annen næring leverandør til kraftkrevende industri (eks Boliden Odda ) Turisme (visningsanlegg, dammer, veier, messer etc.) Eksempel Sima kraftverk : ca gjester ila 30 år Tjenesteleverandører –jfr innkjøp til prosjekt Sponsorvirksomhet: ca 1.7 Mkr i inkl Hardanger Musikkfest Statkraft presentasjon

21

22 europower-august 10: Statkraft presentasjon

23 Tysso I – framtidig UNESCO-objekt ?

24 LAKS FANGA I ALTA - OKt 07 – 30 kg
Takk for meg- og lykke til, for oss alle!


Laste ned ppt "Verdiskaparen Statkraft-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google