Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alkoholloven og reklameforbudet Kristine Farstadvoll og Helena Wilson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alkoholloven og reklameforbudet Kristine Farstadvoll og Helena Wilson."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alkoholloven og reklameforbudet Kristine Farstadvoll og Helena Wilson

2 1.3.2006| VBF-seminar | 2 Sosial- og helsedirektoratet • Fagdirektorat • Forvaltningsorgan • Iverksetter av sosial- og helsepolitikk

3 1.3.2006| VBF-seminar | 3 Hva skal gjennomgås? • Alkohollovens formål • Endringer i regelverket • Alkoholreklameforbudet

4 1.3.2006| VBF-seminar | 4 Alkohollovens formål § 1-1: ”...begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.”

5 1.3.2006| VBF-seminar | 5 Alkohol: Ikke en ordinær vare • Vi vet at alkohol har potensial til å gjøre stor individuell og samfunnsmessig skade • Iflg WHO[1] var alkoholrelaterte dødsfall og uførhet årsak til 4,0% av alle tapte leveår globalt sett – og dermed den 5. viktigste risikofaktoren av de 26 faktorene som ble undersøkt. I industriland den 3. viktigste faktor (9,2% av alle tapte leveår)[1] [1] WHO 2000 ”The Global Burden of Disease”

6 1.3.2006| VBF-seminar | 6 Alkohol: Ikke en ordinær vare • Skadeomfanget og -type påvirkes av konsum og drikkemønster • Økt totalt alkoholkonsum fører til økt forbruk i hele befolkningen • Mest effektivt med tiltak rettet mot hele befolkningen – universelle tiltak

7 1.3.2006| VBF-seminar | 7 Holdningskapende tiltak • Tiltak som har til hensikt å begrense folks søken etter rusmidler • Eksempler: informasjonskampanjer, tiltak i skole, foreldreopplegg, aktivitetsbaserte tiltak, fritidsklubber

8 1.3.2006| VBF-seminar | 8 Regulatoriske tiltak • Tiltak som har til hensikt å begrense tilgjengelighet av alkohol • Eksempler: avgifter, priser, aldersgrenser, begrensninger i antall salgssteder/ bevillinger, begrensninger i åpningstider, offentlige monopoler og regulering av reklame

9 1.3.2006| VBF-seminar | 9 Alcohol: no ordinary commodity • Forskergruppen The Alcohol and Public Policy Group[1] ga ut boken ”Alcohol: no ordinary commodity” (Babor et al 2003)[1] • 15 internasjonale forskere vurderte 32 typer alkoholpolitiske tiltak [1][1] Finansiert av WHO og the Society for the study of Addiction

10 1.3.2006| VBF-seminar | 10 Vurderingskriteriene 1.Om tiltaket virker slik det sier det skal? Dokumentasjon på effektivitet i gode studier 2. Har man studert dette mer enn en gang? Omfang av studier og konsistens i funnene 3. Er resultatene overførbare? I hvilken grad samme type forskningsfunn er gjort i flere land og kulturer 4. Svarer det seg å sette i gang et slikt tiltak? Relative kostnader med hensyn til tid, ressurser, og penger for å implementere (og vedlikeholde) tiltaket

11 1.3.2006| VBF-seminar | 11 Hvilke tiltak virker? Best practices”: 1. Aldersgrenser 2. Salgsmonopol 3. Tidsinnskrenkninger 4. Begrensning i antall salgs- og skjenkesteder 5. Alkoholavgifter 6. Promillekontroller 7. Promillegrenser 8. Inndragning av førerkort 9. Prøvetid for førerkort for unge sjåfører 10.Tidlig intervensjon for potensielle storforbrukere

12 1.3.2006| VBF-seminar | 12 Hvilke tiltak virker? • Samtlige av de ti tiltakene er regulatoriske • Dette speiles i utviklingen av alkoholpolitikken i Europa de siste 50 årene, der man ser stadig økte restriksjoner

13 1.3.2006| VBF-seminar | 13 Utviklingen i Europa 1950-2000

14 1.3.2006| VBF-seminar | 14 Hvilke tiltak virker? • Liten dokumentasjon på at informasjonskampanjer, skolerettede tiltak o.l. påvirker atferd og skader. • God dokumentasjon på at regulatoriske virkemidler bidrar til å redusere skader • Forebyggingsparadoks: Populære tiltak, som kampanjer og skoleprogrammer, har liten effekt. Effektive tiltak, som avgifter og reguleringer, er upopulære.

15 1.3.2006| VBF-seminar | 15 Revisjon av alkoholloven 1. juli 2005: • Alkoholloven endret • Ny alkoholforskrift • Ny engrosforskrift

16 1.3.2006| VBF-seminar | 16 Lovens saklige virkeområde • Alkoholholdig ”drikk” • Forskriftshjemmel gir departementet mulighet til å fastsette at andre alkoholholdige produkter enn ”drikk” skal omfattes av loven

17 1.3.2006| VBF-seminar | 17 Bevillingssystemet • Tidligere: • Alkoholholdige drikkevarer var delt inn etter produksjonsmetode •Øl •Vin •Brennevin • Nytt system • Alkoholholdige drikkevarer deles inn etter alkoholinnhold

18 1.3.2006| VBF-seminar | 18 Bevillingssystemet Konsekvenser for bevillingstypene • Tidligere • Øl • Øl og sterkøl • Øl og vin • Øl, sterkøl og vin • Øl, vin og brennevin • Øl, sterkøl, vin og brennevin • Nå • All drikk med høyst 4,7 % • All drikk under 22 % • All alkoholholdig drikk

19 1.3.2006| VBF-seminar | 19 Bevillingssystemet • Lovens definisjoner fjernet – med ett unntak: Definisjonen av brennevin beholdt - forbudet mot hjemmebrenning - tilvirkningsbevillinger

20 1.3.2006| VBF-seminar | 20 Aldersgrenser Konsekvenser for aldersgrensene: • 18 år for drikk under 22 % • 20 år for drikk med 22 % eller mer Drikk som blandes på stedet følger alkoholinnholdet i den sterkeste komponenten

21 1.3.2006| VBF-seminar | 21 Import og engrossalg • Engrosbevillingsordningen avviklet • Erstattet av registreringsordning hos tollvesenet • Mellommannsordningen opphørt • Tilvirkningsbevillinger videreføres uendret

22 1.3.2006| VBF-seminar | 22 Bevillingsregister • Fra 1. januar 2006: www.shdir.no/bevillingsregisteret www.shdir.no/bevillingsregisteret • Skal inneholde oversikt over alle bevillinger, samt grossister • Formål: sikre at tilvirkere og grossister kun selger til innehavere av gyldig bevilling

23 1.3.2006| VBF-seminar | 23 Reklameforbudet Ved siste revisjon: • Ingen realitetsendringer • Indirekte reklame • Presisering i forskriften • Høyesteretts uttalelse innarbeidet

24 1.3.2006| VBF-seminar | 24 Alkoholloven § 9-2 første ledd: Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over 2,50 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.

25 1.3.2006| VBF-seminar | 25 Alkoholforskriften § 14-1, 2. ledd Forbudet gjelder bruk av vare- eller firmamerke eller kjennetegn for alkoholholdig drikk, forutsatt at en ikke uvesentlig del av dem reklamen henvender seg til må antas å ville oppfatte den som reklame for alkoholholdig drikk.

26 1.3.2006| VBF-seminar | 26 Alkoholloven § 9-2 første ledd: Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over 2,50 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.

27 1.3.2006| VBF-seminar | 27 Forskriften § 14-1, 3. ledd Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme vare- eller firmamerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk, med mindre varen har et eget distinkt varemerke/kjennetegn. Når varen har et eget distinkt varemerke/kjennetegn, kan det i reklame i tillegg gis opplysninger om vare- eller firmamerke eller kjennetegn, med mindre en ikke uvesentlig del av dem reklamen henvender seg til må antas å ville oppfatte den som alkoholreklame.

28 1.3.2006| VBF-seminar | 28 Alkoholloven § 9-2 første ledd: Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over 2,50 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.

29 1.3.2006| VBF-seminar | 29 Utfordringer • Kreativ bransje • Nye kommunikasjonsformer • tilsynelatende saklig informasjon • sms, e-post, nettsider mv • EØS-argumentasjon

30 1.3.2006| VBF-seminar | 30 Unntak i alkoholforskriften 1.Annonser i utenlandsk trykt skrift 2.Informative annonser i bransjetidsskrifter og annen informasjon til bevillingshavere som ledd i den ordinære omsetningsprosess for alkoholholdige drikker

31 1.3.2006| VBF-seminar | 31 Unntak forts. 3.Annonser om salgssted eller skjenkested 4.Opplysningsskilt av lite format i umiddelbar tilknytning til salgs- eller skjenkested

32 1.3.2006| VBF-seminar | 32 Unntak forts. 5.Merking av vanlig serveringsutstyr på skjenkested med alkoholprodusenters eller grossisters firmanavn og/eller firmamerke 6.Merking av bevillingshavers kjøretøyer, emballasje, betjeningsuniformer o.l. med eget firmanavn og/eller firmamerke

33 1.3.2006| VBF-seminar | 33 Unntak forts. 7.Reklame i utenlandske fjernsynskanaler, med mindre sendingene er spesielt rettet mot Norge. 8.Produkt- og prisopplysninger på Internett når opplysningene gis av AS Vinmonopolet som grunnlag for bestilling over nettet (nettsalg)

34 1.3.2006| VBF-seminar | 34 Redaksjonell omtale • Faller utenfor reklameforbudet • Slik omtale er beskyttet av ytringsfriheten, jf. Grunnloven § 100 • Vilkår: • Uavhengig redaksjon • Omtalen ikke initiert, påvirket eller finansiert av produsent, importør osv.

35 1.3.2006| VBF-seminar | 35 Tilsyn og sanksjoner • Shdir ansvarlig for tilsyn med forbudet • Ved brudd på reklameforbudet • Inndragning av bevilling / tilbakekall registrering • Politianmeldelse • Pålegg om retting • Tvangsmulkt • Forhåndsfastsatt tvangsmulkt

36 1.3.2006| VBF-seminar | 36 Takk for oss! www.shdir.no/rusmidler


Laste ned ppt "Alkoholloven og reklameforbudet Kristine Farstadvoll og Helena Wilson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google