Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiden etter Soria Moria Geir Ove Ystmark Regionsjef FHL Nord-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiden etter Soria Moria Geir Ove Ystmark Regionsjef FHL Nord-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiden etter Soria Moria Geir Ove Ystmark Regionsjef FHL Nord-Norge

2 Den korporative kanal blir sterkere: Fra stortingsmakt til korridormakt

3 Mer makt til organisasjonene •Senterpartiet med sterke bånd til landbruksorganisasjonene •Arbeiderpartiet med sterke bånd til LO •LO har inntatt en historisk sterk posisjon i valgkampen •LO i sentralstyret til AP og SV •LO og Bondelaget ved Kongens bord •Næringsorganisasjoner får mer makt •Dette gir FHL nye muligheter og nye alliansepartnere •LO i ny rolle som sentral alliansepartner

4 Flertallsregjering •Mindretallsregjering fører til at forhandlinger må gjøres i Stortinget. •Flertallsregjering fører til at forhandlingene sluttføres i regjeringen. •Stortingets betydning reduseres •Regjeringen og fagdepartementenes rolle styrkes •Partiene blir viktige kanaler inn til regjeringen

5 Indre spenninger om handelspolitikk, industripolitikk og miljøpolitikk

6 Primærnæring eller …… •Senterpartiet, SV og ”fiskerbonde” AP har tradisjonelt sett sterkt fokus på flåtesiden •Arbeiderpartiet og LO har tradisjonelt sett fokus på industrien og et sterkere fokus mot markedene •Lokalt eierskap i fokus for havbruk? •Sysselsettingsfokus fremfor lønnsomhetsfokus •Regjeringserklæringen med fokus på økt bearbeiding

7 Konflikt om vern •SP og AP kritiske til passiviserende vern – AP mest fokusert på olje og gass – SP mer fokusert på distriktsnæringens tilgang til areal •SV opptatt av å styrke miljøprofilen •Olje og gasskompromisset gir SV rom for andre omkamper. SV må få noen miljøseire •Lite forpliktende om laksevern i erklæringen •Negativt om bærekraft i havbruk •Positivt at innført vern skal evalueres

8 Nei til et passivt arealvern Ja til villaks, oppdrett, reiseliv og videreutvikling av kystnorge Det dreier seg om å ha flere tanker på en gang

9 Vi har kompromisset for laksefjordene Vi skal ha et effektiv og reelt laksevern. Tiltak gir bedre effekt enn et passivt arealvern. Vi aksepterer vern av alle de viktigste laksevassdragene, men stiller krav om grensejusteringer. I fjorder hvor oppdrettsvirksomheten har stor betydning sier vi nei til innføring av nasjonale laksefjorder

10 Konflikt om handelspolitikk •SP setter landbruksinteressene øverst i sine handelspolitiske strategier, jfr WTO •SV setter bistand og solidarisk handelspolitikk øverst i sine handelspolitiske strategier •AP og LO tradisjonelt opptatt av handelspolitikk og industripolitikk •Mulig konflikt mellom AP/LO og SV/SP •Kompromiss om nei til EU og ja til EØS •Fraværende fokus på handelspolitikk i erklæringen •Lakseutfordringer og bilaterale avtaler nevnes ikke •Handelspolitikk omtales mer i bistandsperspektiv enn i handelspolitisk lys •Vi kan forme det som ikke står i erklæringen

11 Fiskeripolitikk som distriktspolitisk verktøy?

12 Mer ”fellesskap” og tradisjonell distriktspolitikk fremfor regionalpolitikk og lønnsomhet •Reguleringer •Offentlig eierskap •Økt politisk styring •Infrastrukturinvesteringer i grisgrendte strøk •Mer penger til distriktspolitikken

13 Økt regulering av havbruksnæringen?

14 Havbruksnæringen •Åpner for produksjonsregulering •Tak for eierskap som er vesentlig lavere enn dagens •Nye konsesjoner skal styrke små og mellomstore aktører •Flytter tildeling og retildeling til fylkeskommunene •Konsesjonsavgift skal tilfalle kommuner som stiller areal til disposisjon

15 Fra næringsnøytralitet til målrettet næringspolitikk: Marin sektor som satsingsområde

16 Sterkt fokus på konkurranseutsatt sektor •Konkurranseutsatt sektor avgjørende for velferden •Kostnadsutvikling på nivå med våre handelspartnere •Aktiv næringspolitikk med fokus på FoU •Konkurransedyktige skattemessige rammevilkår •Mattilsynet skal i større grad finansieres over offentlige midler •Økt offentlig engasjement i utviklingen av næringslivet. Staten som aktiv partner •Sterkt og aktivt offentlig eierskap •Mer penger til virkemiddelapparatet

17 Marin sektor som satsingsområde •Marin sektor er ett av fem satsingsområder •Nasjonal strategi for høy kvalitet og tilgang på ferskt råstoff •Verdiskapningsprogram for fisk •Statlig investeringsfond for marin sektor •Økt marin forskningsinnsats og marint innovasjonsprogram •Risikoavlastning via Innovasjon Norge i startsfasen (nye arter)

18 Mange kystpolitikere ved kongens bord

19 Kysten med mange folk i regjeringen •Mange politikere med bånd til kysten i den nye regjeringen •FHL har gode kontakter til mange av de nye statsrådene •Disse gode kontaktene må utnyttes godt

20 Stoltenberg II •Jens Stoltenberg, statsminister •Kristin Halvorsen, finansminister •Jonas Garh Støre, utenriksminister •Øystein Djupedal, kunnskapsminister •Åslaug Haga, kommunal og distriktsminister •Odd Roger Enoksen, olje og energiminister •Erik Solheim, bistandsminister •Liv Signe Navarsete, samferdselsminister •Sylvia Brustad, helse- og omsorgsminister •Anne-Grete Strøm-Erichsen, forsvarsminister •Knut Storberget, justisminister •Odd Eriksen, nærings- og handelsminister •Trond Giske, kultur og kirkeminister •Bjarne Håkon Hansen, arbeids- og sosialminister •Karita Bekkemellem, likestillings og forbrukerminister •Helga Pedersen, fiskeri og kystminister •Heidi Grande Røys, fornyelsesminister

21 Fiskeripolitisk kvartett Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen Statssekretær Vidar Ulriksen Politisk rådgiver Kari-Anne Larsen Leder av næringskomiteen og nestleder i SP Lars Peder Brekk

22 Næringskomiteen •Lars Peder Brekk, Sp leder •Ingvild Vaggen Malvik, SV •Gunvor Eldegard, AP •Sigrun Eng, AP •Steinar Gullvåg, AP •Sigvald Oppebøen Hansen, AP •Arne L Haugen, AP •Ingebrigt S Sørfonn, KrF •Leif Helge Kongshaug, Venstre •Petter Løvik, H •Thorbjørn Hansen, H •Øyvind Korsberg, FrP •Hans Frode Kjelland Asmyhr, FrP •Kåre Fostervold,Frp

23 Energi- og Miljøkomiteen •Gunnar Kvassheim, leder V •Heidi Sørensen, SV •Asmund Kristoffersen, AP •Marianne Marthinsen, AP •Eva M Nielsen, AP •Tore Nordtun, AP •Torny Pedersen, AP •Terje Aasland AP •Ola Borten Moe, SP •Line Henriette Holten Hjemdal, KrF •Børge Brende, H •Ivar Kristiansen, H •Kjetil Solvik Olsen FrP •Tord Lien, FrP •Torbjørn Andersen, FrP

24 Politisk analyse, og hva så?

25 Ny arbeidsform •Mer fokus på Departementene og de tre partiene. Mindre fokus på Stortinget og komiteene •Viktig å bygge allianser mot aktører i regjeringsapparatet •LO blir kanskje vår viktigste alliansepartner •SP, LO og AP i miljøpolitikken •AP og LO i industri- og handelspolitiske spørsmål •Uengihet i regjeringen kan utnyttes til vår fordel

26 Ny retorikk •Vi skal mene det samme, men argumentere på en litt annen måte •”Blåruss” ord skal erstattes med samfunnsbyggende ord •”Lønnsomhet” erstattes med ”å trygge arbeidsplasser etc” •Produksjonsregulering som et eksempel

27 Pro-aktive •Vi må alt nå innrette oss i forhold til – Fremtidig struktureringspolitikk – Distriktskvoter – Innrettingen på virkemiddelbruken – Produksjonsreguleringer innenfor havbruk – Eierskapsbegrensninger innfor havbruk •Vi må ha våre svar som er i samsvar med erklæringen, men med vår vri, og i god tid før utredningene starter


Laste ned ppt "Tiden etter Soria Moria Geir Ove Ystmark Regionsjef FHL Nord-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google