Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 1

2 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken 2 SAVIS  partnerskap  regional næringsutvikling  Brukertilpasset arbeidsverktøy for NAV

3 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 3 Utdanningsnivå arbeidssøkere

4 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 4 Antall helt ledige og deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, Januar 1988 - juli 2004

5 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 5 Flere yrkeshemmede – Årsgjennomsnitt av beholdning yrkeshemmede 1995 - 2005

6 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 6 Brukere Sosialsektor Opplæringssektor

7 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 7 Prosjektidéens utfordringer Informantene er enige om at samordning er positivt og nødvendig, men at det også byr på utfordringer. Det er en langvarig praksis som skal brytes og det er ikke smertefritt: I etatene har det vært og er mye revirtenkning. De har sine egne lover og regler. Dessuten vet etatene lite om hverandre og hvilke virkemidler de andre etatene har. En bruker blir et stykke papir som blir flyttet mellom etatene. Men tankegangen som ligger bak følger ikke papirene. Det forsvinner underveis. Det er for lite fleksibilitet i samhandlinga.

8 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 8 Mål (ved slutt)  70% av de med behov for kompetanseutvikling har ervervet seg kompetanse som gir tilgang til arbeidsmarkedet eller videre studier  50% av deltagerne skal være i inntektsgivende arbeid  styrke samhandlingen mellom deltagende parter og sikre gode rutiner for dette formålet. (NAV)  avdekke begrensninger i gjeldende regelverk, og søke varige løsninger/forenklinger

9 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 9

10 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 10 VARIGHET   prosjektperioden er: 010803 – 300607

11 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 11 Antall  200 deltagere de første 2 årene  500 de 2 påfølgende

12 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 12 Målgruppe  fremmedspråklige  langtidsledige  sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt  personer under yrkesrettet attføring  reaktivisering av uføre  uføre under 25 år  personer som omfattes av masseoppsigelser (egen forskrift)  enslige forsørgere  medisinsk rehabilitering

13 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 13 Økonomi  rett til dagpenger inntil 1 skoleår, så kjeding over på individstønad i samhandling med sosialstønad opp mot kr 6500,- i måneden til livsopphold  Aetat individstønad + sosialstønad kr 6 500,- pr. mnd. til livsopphold  uføretrygd  attføringsstønad  overgangsstønad  rehabiliteringspenger

14 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 14 Studielengde  Kompetansehevende tiltak inntil 4 år  Fagbrev med full eller redusert kompetansebevis  studiekompetanse  Høyskole,universitetsutdannelse  Tilbudet gis til personer i målgruppen som gjennom motivasjonskurs, eller tidligere avklaring, viser vilje og evne til å gjennomføre et kvalifiseringsløp.  Lengde på studieløpet igangsettes ut fra nødvendighet og hensiktsmessighet.

15 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 15 Helhetlig oppfølging Organisering av arbeidet - Prosjektet Sosialsektor Opplæringssektor

16 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 16 Kontaktfase Tiltak Planlegging/handlingsplan JOBB Jobb Bruker Saksbehandler fra Aetat, trygd eller kommune. •Søker inn til SAVIS •Innhenter dokumentasjon Veileder: •Bindeledd •Oppfølging/tilpasning •Regional drifting sammen med PL Regional arbeidsgruppe: Prosjektleder, Aetat, Trygd, Kommune, Veileder,LO/NHO. •Styrer inntak •Kompetanse- vurdering Tilbudspakke: •Motivasjon •Veiledning •Oppfølging •Fagopplegg •Bindeledd mellom skole/arbeidsplass og søker •Jobbformidling Handlingsplan •Beskriver mål/tiltak Kompetanse- vurdering: •Realkompetanse •Yrkestesting •Talenter Ordinære skoleplasser •Videregående •Høgskoler •Universiteter Modulbasert AMO •Nivå tilpasset den enkelte •Bare teori •Teori kombinert med praksis Motivasjonskurs •for ytterligere avklaring av tiltak •Studieverksted •Forberedelse til skolegang/opp- læring

17 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken 17 Tiltak  motivasjon/avklaringskurs  studieverksted  praksisopplæring etter opplærings-loven kapitel 4  studiekompetansekurs  yrkesteorikurs  ordinære utdanningsplasser

18 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 18 Tatt inn totalt: 420 Avbrutt: 48 Avsluttet,henvist: 18 Avsluttet, i jobb: 43 Til sammen sluttet:109 Aktive deltagere :311 Deltakerstatus pr 10.01.06

19 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 19 Studiekompetanse,AMO:20 Motivasjon-avklaringskurs:70 Yrkesfagkurs,AMO:43 Videregående skole, ordinære klasser:57 Videregående skole AMO / andre tilbud:4 Andre kurs:5 Høgskole - universitet:49 Praksis - lærling:27 Utredes / venter på tiltak / permisjon:36 Til sammen :311 Tiltak

20 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 20 ”Noen er gira på å finne gode løsninger. Andre er mest opptatt av å få redusert utgiftene.” ”Så langt har vi nådd det vi hadde som mål”. ”Det har gått veldig bra hittil. Vi har fått gull ut av gråstein. ”Viss de ikke har tryggheten i at de har inntektssikring, er det vanskelig for deltakerne å gå videre og forplikte seg på et opplegg. Det økonomiske må være på plass først.” Det er flinke folk i prosjektet som jobber på individnivå med oppfølging og veiledning av deltakerne. Vurdering av prosjektet sett fra styringsgruppa

21 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 21 Brukeruttalelse ”Før var det veldig byråkratisk. Nå er det mer motorvei i stedet for snarveier i ulike retninger?” ”Dette prosjektet er bra. Viss vi får spredd det til andre vil det være bra!” ” Det at vi kan velge fritt – at det ikke er låst til at vi skal følge et bestemt opplegg. Det er en innmari stor mulighet. Jeg er kjempeglad for å ha fått denne muligheten.”

22 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 22 ”Jeg fikk tilbake motivasjonen til å komme meg videre. Jeg fikk mer fokus på det jeg vil. Jeg hadde mista det – tok bare en dag om gangen. Fikk igjen evnen til å tenke langsiktig”. ”Uten prosjektet ville jeg vel sittet hjemme, ligget til langt på dag og lurt på hva jeg skulle gjøre i dag. Det å komme seg ut om morran er viktig.” ”Jeg var blant de som ikke sa noe i klassen. I dag har jeg lest dikt i klassa, og i morra skal jeg holde foredrag.” ”Jeg var ikke vant til å si noe i klassen. Følte at jeg var dum. Følte at de andre lo når jeg sa noe. Det er mange som er med på dette kurset som har hatt det sånn, og det er godt å vite. For å tørre å prate er det viktig å være trygge på hverandre.

23 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 23 ”Brukerperspektivet og brukermedvirkning nevnes som viktig målsetting for det offentlige hjelpeapparat. I denne forstand er prosjektet forbilledlig fordi det er SATS sett fra brukernes og ikke etatenes ståsted. Det ligger ikke i de foreliggende planene for SATS noen forslag som innebærer en så radikal samordning av etatene som SAVIS-prosjektet har realisert.” Evaluators utsagn

24 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 24 Hva er samordningsprosjektet for Aetat i Glåmdal?  ”SATS i praksis” – metodearbeid  Mål og midler satt i system  Ingen rettighet – men mulighet for brukerne  Hindring av ”kasteballeffekter”  Metodikk med arbeidslinja i fokus  Handlingsrom – løsningsorientert  Kilde til positivt omdømme for partene  Sitter i ”førersete” i forhold til fremtidig utvikling

25 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 25 Hva må på plass? Hensikt: å samhandle med brukere og ressursapparat for å finne løsninger for kompetanseheving som kan føre til jobb Arbeidsform: kartlegge og avklare brukers behov og foreslå, lage og iverksette tiltak tilpasset brukerne Sammensetning: partsammensatt og tverrfaglig hvor veileder er sentral Regionalt løsningsteam

26 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 26 Dette vil føre til:  Brukermedvirkning  nærhet til deltagere  trygghet for deltagerne  problemløsning  helhetlig opplegg  kort kommunikasjonsvei  kompetansoppbygging for ressursapparatet  samordning av ressursapparatet

27 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 27 Tiltak  kompetanseoppbygging tilpasset deltagere og markedet  helhetlig, forutsigbar og fleksibel tiltakskjeding for deltagerne  mulighet for tiltakslengde i inntil 4 år  fylkesvis frihet til å bruke tiltaksmidlene

28 - samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 28 Stønader  lik dagpengeperiode  bruk av dagpenger under kompetanseheving  individstønad inntil 4 år  attføringsløp inntil 4 år  øke dagsatsene i individstønad med kr 50,-  rett til sosialstønad under formell kompetanseoppbygging hjemlet i lov om sosiale tjenester


Laste ned ppt "- samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken © samordningsprosjektet 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google