Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndtering av forurenset betong og tegl i praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndtering av forurenset betong og tegl i praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndtering av forurenset betong og tegl i praksis
Byggavfallskonferansen 2012 Pål Skovli Henriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom

2 Innhold Kort om Forsvarsbygg Skifte Eiendom
Hvordan vi arbeider mtp miljøkartlegging, vurdering av gjenbruk og levering når det gjelder betong og tegl? (eks.). Hvilke mengder dreier det seg om og hvordan håndteres dette i de kontrakter dere har med ulike aktører? Hva er de største utfordringene med å håndtere betong/tegl? Hva savner dere fra myndighetene? Hva er deres forventninger til det kommende veiledningsmaterialet og hvordan kan det endre deres hverdag?

3 Forsvarsbygg Skifte Eiendom
Et forretningsområde i Forsvarsbygg som er et forvaltningsorgan direkte underlagt Forsvarsdepartementet Ansvarlig for å avhende all eiendom, bygg og anlegg Forsvaret ikke lenger har behov for Etablert høsten 2001 5 kontorer lokalisert i Harstad, Trondheim, Hamar og Oslo, (Bodø) Avhendet 2,5 mill. m2 bygningsmasse Netto tilbakeført ca. 2,8 milliarder kroner som inntekt til forsvars-budsjettet Tilbyr rådgivningstjenester til aktører som avhender offentlig eiendom

4 Gull og gråstein

5 Hvordan vi arbeider - kartlegging, gjenbruk og levering
MLED implementert , samtidig med ny avfallsforskrift Etablerte rammeavtale med eksternt konsulentmiljø Skolerte våre egne for enkel prøvetaking, prøvehåndtering etc. Kartlegging: Hovedregel: All bygningsmasse skal vurderes mtp kartlegging Alt miljøfarlig avfall skal saneres og leveres godkjent deponi Alt løst avfall (ordinært) skal som utgangspunkt ut av et anlegg PL og miljørådgiver vurderer kartleggingsomfang ved befaring Utarbeides MSB og risikovurdering Alt miljøarbeid forankret i miljøledelsessystem (MLED) Vi satte oss «enkle» målsetninger  Følg regelverket + litt til..

6 Kartlegging, gjenbruk og levering
Ganske raskt i 2008 dukket det opp prøver av maling/puss/betong med PCB-innhold Etter hvert begynte vi å analysere på metaller Hva gjør vi med dette? Søkte myndighet (kommune  FM) Søknadene baserte seg på en (relativt) bred kartlegging og risikovurdering Svarene vi fikk: Kommune x: Ja Kommune y: Tja, dersom.. Kommune z: Nei! Kontakt med Klif - alle søknader dit

7 Saksbehandling per i dag
Klif har behandlet en rekke søknader om gjensetting/gjenbruk av lettere forurenset masser av PCB og tungmetaller. I mange av søknadene er det vurdert at tiltakene ikke vil medføre forurensninger som medfører nevneverdig skader eller ulemper, og er derfor ikke søknadspliktig. I avvente av regelverk/veiledning: Der avfallet tjener et nyttig formål ved å erstatte anvendelsen av andre materialer som ellers ville blitt benyttet (gjelder ikke for fjellhallene, hvor flatene i fjellhallene ikke er sett på som avfall), og at tiltaket ikke vil gi forurensninger som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper, er man (vi) ikke søknadspliktige. Det skal sendes en melding til Klif. Dersom det er tvil om det er søknadspliktig, skal det søkes tillatelse fra Klif.

8 Gjenbruk Avfall skal som utgangspunkt bringes til godkjent deponi
Forurensningsloven § 32 åpner for gjenvinning av avfall eller «brukes på annen måte» §§ 8 og 11 åpner også for at «forurensninger som ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe, kan finnes sted..» § 33 diskuterer bl.a. miljøfordeler (ulemper) vs. kostnader

9 Så hva koster moroa.. Levering deponi: 700-1000 kr/t
Knusing og tilbakefylling på stedet: kr/t Utgjør en forskjell på 650 kr/t Alt. håndtering på stedet: Sandblåsing, sliping, høytrykksspyling, kjettingsliping kr/kvm (inkl. levering) Deponi: Avhengig av tilgjengelighet til objektet, transportavstand, farlig eller ordinært avfall, ev. påslag fra entreprenør ved farlig avfall, kjøp av nye fyllmasser og tilbakefylling, deponiavgift Alt. Håndtering: avhenger av metode og om det er ordinært eller farlig avfall

10 Hva slags miljøulempe utrettes?
Riving av bygg i dagen Sanering av fjellanlegg

11 Hva slags miljøulempe utrettes?
Funn Risikovurdering 2008/ : ca. 100 MSB Vi finner PCB i mange av prøvene, som regel under farlig avfall. Vi finner en rekke metaller: Pb, Zn, Hg, Cd, Cr, Cu, As Både over og under farlig avfall 1 liter maling dekker m2 Egenvekt maling: 1,3 kg/liter På 1 m2 benyttes ca. 0,143 l/maling Eller 0,186 kg/m2 Total mengde av x stoff = ‘påvist konsentrasjon x 0,186 x areal malt flate’

12

13 Maling – konsentrasjon (mg/kg) Maling – estimert mengde (gram)
Prøvenavn Farge og malt prøve Områder jf. kart vedl. 1 Areal malte flater (m2) Maling – konsentrasjon (mg/kg) Maling – estimert mengde (gram) Bilde nr. i vedl. PCB Cd Cr Hg Pb Zn 11a,b Grønnmaling - Vegger C,D 270 11,4 80 6,3 0,573 4,02 0,31 3.15 13a,b Gråmaling – gulv C 140 3,7 1,9 2230 0,097 0,05 58 3.17 23a,b Gul/rosa maling Vegger 300 3,9 659 0,106 0,22 37 3.18 23c,d Hvitmaling – tak 474 1,8 4,1 486 0,157 0,36 43 39a,b – vegger/tak B 70 1,5 2,4 448 0,019 0,03 5,8 3.19 39c,d Gulmaling – vegger B,C,D 125 1,1 89,6 8,7 1410 708 0,026 2,08 0,2 32,8 16 51a,b – vegger /tak A,B 366 7,0 1230 0,103 0,48 84 3.20 52a,b – Gulv A,B,C 206 1,6 122 385 1200 0,06 4,67 14,6 46 3.21 Sum 1,14 10,8 47,5 289

14 Gjenbruk Spredningsvurdering Tilstandsklasser for jord
Vurdering av Kd-faktor (vannløslighet) Enkeltkonsentrasjoner Totalkonsentrasjoner Partikkeltransport Overdekning av rene masser Ikke kontakt med grunnvann Helst i flatt terreng Tenkt at totalkonsentrasjonene spres i 1 m3 ren jord Som regel opp mellom klasse 1 og 3, i noen tilfeller klasse 4

15 2011: Miljøsanerte for 161 mill. Avhendet bygningsmasse: m2 m2 revet/sikret 2012: Miljøbudsjett på 192 mill. Ved % av riving er hovedbestanddelen betong

16 % av prøver over norm x tonn betong (mr) x ekstra kostnad for levering
Samfunnskostnad % av prøver over norm x tonn betong (mr) x ekstra kostnad for levering 75 % av t x kr 650 = NOK 29,9 mill

17 Hvordan håndteres dette i kontrakter
Rivingen prosjekteres med grunnlag i miljøsaneringsbeskrivelsen Postbeskrives ned i detalj i den grad det er hensiktsmessig Sjeldent vi stiller krav om hvordan sanering skal utføres Konkurreres på dette Endringer mengdeavregnes (aktuelt for betong) Alle endringer formaliseres med endringsmelding Entreprenør står ansvarlig for forsvarlig sanering, avfallshåndtering og deponering Veiesedler, deklerasjonsskjema etc. skal innleveres byggherre Sluttrapport leveres byggherre, inkl. alle veiesedler Registreres i vårt miljøregnskapsdatabase

18 Største utfordringene med håndteringen
Forholdet mellom riving av bygg og stenging av anlegg Når er noe ett avfall – per definisjon Sammenligning med regelverket for forurenset grunn Du legger igjen et avfall i jord…? Hvordan risikovurdere dette uten å komme bort i regelverket for forurenset grunn Krav og retningslinjer for alternativ håndtering av maling, puss Etterkontroll? Støvoppsamling?

19 Hva savnes fra myndighetene og hvilke forventninger har vi til kommende regelverk - Største utfordringer med håndteringen Savnes: Regelverk Er veldig fornøyd med hvordan Klif har tatt tak i saken, og at det er tatt fornuftige beslutninger (saksbehandling og faglig tilnærming) Forventninger: Kjennetegnes av dagens regime Måte for risikovurdering Skille mellom ulike tiltak? Hvordan håndtere farlig avfallskonsentrasjoner? Er enkeltkonsentrasjoner eller totalkonsentrasjoner (miljøpåvirkning) viktigst? Alternativ til å sammenligne med forurenset jord..? All strømlinjeforming letter vår hverdag!

20


Laste ned ppt "Håndtering av forurenset betong og tegl i praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google