Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndtering av forurenset betong og tegl i praksis Byggavfallskonferansen 2012 Pål Skovli Henriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndtering av forurenset betong og tegl i praksis Byggavfallskonferansen 2012 Pål Skovli Henriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndtering av forurenset betong og tegl i praksis Byggavfallskonferansen 2012 Pål Skovli Henriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom

2 Innhold  Kort om Forsvarsbygg Skifte Eiendom  Hvordan vi arbeider mtp miljøkartlegging, vurdering av gjenbruk og levering når det gjelder betong og tegl? (eks.).  Hvilke mengder dreier det seg om og hvordan håndteres dette i de kontrakter dere har med ulike aktører?  Hva er de største utfordringene med å håndtere betong/tegl?  Hva savner dere fra myndighetene?  Hva er deres forventninger til det kommende veiledningsmaterialet og hvordan kan det endre deres hverdag?

3 Forsvarsbygg Skifte Eiendom  Et forretningsområde i Forsvarsbygg som er et forvaltningsorgan direkte underlagt Forsvarsdepartementet  Ansvarlig for å avhende all eiendom, bygg og anlegg Forsvaret ikke lenger har behov for  Etablert høsten 2001  5 kontorer lokalisert i Harstad, Trondheim, Hamar og Oslo, (Bodø)  Avhendet 2,5 mill. m 2 bygningsmasse  Netto tilbakeført ca. 2,8 milliarder kroner som inntekt til forsvars- budsjettet  Tilbyr rådgivningstjenester til aktører som avhender offentlig eiendom

4 Gull og gråstein

5 Hvordan vi arbeider - kartlegging, gjenbruk og levering  MLED implementert 1.1.2008, samtidig med ny avfallsforskrift  Etablerte rammeavtale med eksternt konsulentmiljø  Skolerte våre egne for enkel prøvetaking, prøvehåndtering etc.  Kartlegging: Hovedregel: All bygningsmasse skal vurderes mtp kartlegging Alt miljøfarlig avfall skal saneres og leveres godkjent deponi Alt løst avfall (ordinært) skal som utgangspunkt ut av et anlegg PL og miljørådgiver vurderer kartleggingsomfang ved befaring Utarbeides MSB og risikovurdering

6 Kartlegging, gjenbruk og levering  Ganske raskt i 2008 dukket det opp prøver av maling/puss/betong med PCB-innhold  Etter hvert begynte vi å analysere på metaller  Hva gjør vi med dette?  Søkte myndighet (kommune  FM)  Søknadene baserte seg på en (relativt) bred kartlegging og risikovurdering  Svarene vi fikk: Kommune x: Ja Kommune y: Tja, dersom.. Kommune z: Nei!  Kontakt med Klif - alle søknader dit

7 Saksbehandling per i dag  Klif har behandlet en rekke søknader om gjensetting/gjenbruk av lettere forurenset masser av PCB og tungmetaller.  I mange av søknadene er det vurdert at tiltakene ikke vil medføre forurensninger som medfører nevneverdig skader eller ulemper, og er derfor ikke søknadspliktig.  I avvente av regelverk/veiledning:  Der avfallet tjener et nyttig formål ved å erstatte anvendelsen av andre materialer som ellers ville blitt benyttet (gjelder ikke for fjellhallene, hvor flatene i fjellhallene ikke er sett på som avfall), og at tiltaket ikke vil gi forurensninger som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper, er man (vi) ikke søknadspliktige. Det skal sendes en melding til Klif.  Dersom det er tvil om det er søknadspliktig, skal det søkes tillatelse fra Klif.

8 Gjenbruk AAvfall skal som utgangspunkt bringes til godkjent deponi FForurensningsloven § 32 åpner for gjenvinning av avfall eller «brukes på annen måte» §§§ 8 og 11 åpner også for at «forurensninger som ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe, kan finnes sted..» §§ 33 diskuterer bl.a. miljøfordeler (ulemper) vs. kostnader

9 Så hva koster moroa..  Levering deponi: 700-1000 kr/t  Knusing og tilbakefylling på stedet: 100-300 kr/t  Utgjør en forskjell på 650 kr/t  Alt. håndtering på stedet:  Sandblåsing, sliping, høytrykksspyling, kjettingsliping  500-800 kr/kvm (inkl. levering)

10 Hva slags miljøulempe utrettes? Sanering av fjellanlegg Riving av bygg i dagen

11 Hva slags miljøulempe utrettes? Risikovurdering  1 liter maling dekker 12-15 m 2  Egenvekt maling: 1,3 kg/liter  På 1 m 2 benyttes ca. 0,143 l/maling  Eller 0,186 kg/m 2 Total mengde av x stoff = ‘påvist konsentrasjon x 0,186 x areal malt flate’ Funn  2008/09-2011: ca. 100 MSB  Vi finner PCB i mange av prøvene, som regel under farlig avfall.  Vi finner en rekke metaller:  Pb, Zn, Hg, Cd, Cr, Cu, As  Både over og under farlig avfall

12

13 PrøvenavnFarge og malt prøve Områder jf. kart vedl. 1 Areal malte flater (m 2 ) Maling – konsentrasjon (mg/kg)Maling – estimert mengde (gram) Bilde nr. i vedl. PCBCdCrHgPbZnPCBCdCrHgPbZn 11a,bGrønnmaling - Vegger C,D27011,4806,30,57304,020,31003.15 13a,bGråmaling – gulv C1403,71,922300,0970,05000583.17 23a,bGul/rosa maling -Vegger C3001,93,96590,106000,220373.18 23c,dHvitmaling – tak C,D4741,84,14860,157000,360433.18 39a,bHvitmaling – vegger/tak B701,52,44480,019000,0305,83.19 39c,dGulmaling – vegger B,C,D1251,189,68,714107080,02602,080,232,8163.19 51a,bHvitmaling – vegger /tak A,B3661,57,012300,103000,480843.20 52a,bGråmaling – Gulv A,B,C2061,612238512000,0604,67014,6463.21 Sum1,140,0510,81,647,5289

14 Gjenbruk Tilstandsklasser for jord  Tenkt at totalkonsentrasjonene spres i 1 m 3 ren jord  Som regel opp mellom klasse 1 og 3, i noen tilfeller klasse 4 Spredningsvurdering  Vurdering av K d -faktor (vannløslighet)  Enkeltkonsentrasjoner  Totalkonsentrasjoner  Partikkeltransport  Overdekning av rene masser  Ikke kontakt med grunnvann  Helst i flatt terreng

15  2011:  Miljøsanerte for 161 mill.  Avhendet bygningsmasse: 160 000 m 2  63 000 m 2 revet/sikret  2012: Miljøbudsjett på 192 mill.  Ved 40-60 % av riving er hovedbestanddelen betong

16 Samfunnskostnad % av prøver over norm x tonn betong (mr) x ekstra kostnad for levering 75 % av 61 356 t x kr 650 = NOK 29,9 mill

17 Hvordan håndteres dette i kontrakter  Rivingen prosjekteres med grunnlag i miljøsaneringsbeskrivelsen  Postbeskrives ned i detalj i den grad det er hensiktsmessig  Sjeldent vi stiller krav om hvordan sanering skal utføres  Konkurreres på dette  Postbeskrives ned i detalj i den grad det er hensiktsmessig  Endringer mengdeavregnes (aktuelt for betong)  Alle endringer formaliseres med endringsmelding  Entreprenør står ansvarlig for forsvarlig sanering, avfallshåndtering og deponering  Veiesedler, deklerasjonsskjema etc. skal innleveres byggherre  Sluttrapport leveres byggherre, inkl. alle veiesedler  Registreres i vårt miljøregnskapsdatabase

18 Største utfordringene med håndteringen  Forholdet mellom riving av bygg og stenging av anlegg  Når er noe ett avfall – per definisjon  Sammenligning med regelverket for forurenset grunn  Du legger igjen et avfall i jord…?  Hvordan risikovurdere dette uten å komme bort i regelverket for forurenset grunn  Krav og retningslinjer for alternativ håndtering av maling, puss  Etterkontroll?  Støvoppsamling?

19 Hva savnes fra myndighetene og hvilke forventninger har vi til kommende regelverk - Største utfordringer med håndteringen  Savnes:  Regelverk  Er veldig fornøyd med hvordan Klif har tatt tak i saken, og at det er tatt fornuftige beslutninger (saksbehandling og faglig tilnærming)  Forventninger:  Kjennetegnes av dagens regime  Måte for risikovurdering  Skille mellom ulike tiltak?  Hvordan håndtere farlig avfallskonsentrasjoner?  Er enkeltkonsentrasjoner eller totalkonsentrasjoner (miljøpåvirkning) viktigst?  Alternativ til å sammenligne med forurenset jord..?  All strømlinjeforming letter vår hverdag!

20


Laste ned ppt "Håndtering av forurenset betong og tegl i praksis Byggavfallskonferansen 2012 Pål Skovli Henriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google