Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 1 Økonomistyring i Porsanger kommune….…våre tiltak på veien fra kontroll til rapporter og økonomistyring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 1 Økonomistyring i Porsanger kommune….…våre tiltak på veien fra kontroll til rapporter og økonomistyring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 1 Økonomistyring i Porsanger kommune….…våre tiltak på veien fra kontroll til rapporter og økonomistyring. Orientering v/ konst. rådmann Josef Vedhugnes Porsanger kommune på TBU-seminar, KRD, Oslo

2 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 2 Innbyggertall pr 1/1-03: Porsanger - areal: 4.873,0 km 2 Visste du at vi har:  3 offisielle språk og kulturer. (norsk, samisk og kvænsk/(finsk))  3. lengste flyplass  3. lengste fjord  3 gode lakseelver  4 skoler (avstand,språk og kultur)  Stabbursdalen nasjonalpark,. ca 1000 km2 inkl verneområder  Verdens nordligste furuskog  Porsangmoen militærleir med. Halkkavarre skyte- og flybombefelt  Eldorado av fiskevann ”PORSANGER – EN ARKTISK OASE” Landets 3. største kommune i areal

3 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 3 Utfordring 1 i 1998 – Økonomistyring på dagsorden ÅR BUDSJETT REGNSK Porsanger ble med i den første pulje ROBEK kommuner da inndekning av underskuddet ble fordelt over 4 år.

4 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 4 Utfordring 2 – Veksten i netto renter og avdrag måtte avta ÅR BUDSJETT REGNSK

5 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 5 Organisasjonsstrukturen KST–Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på 39 ramme- områder som inngår i 5 avdelinger og i 2 stabsavdelinger

6 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 6 Regnskap Fordeling av brutto DU

7 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 7 Utfordringene iverksatt gjennom akse 2 og 3 Akse 1: Eksterne rammebetingelser (ingen lokal påvirkning) > Statlige rammeoverføringer > Rentenivå, lønns- og prisvekst. Sentrale aktører Akse 2: Administrasjon og styringssystemer > Forbedret interne økonomirutiner og mer delegasjon > Utvidet bruk av økonomi datasystemer Akse 3: Kommunal politisk område > Nytt årshjul innført - budsjettprosess over 4 samlinger med politikere, tillitvalgte og administrative ledere (Porsanger pilotkommune, se

8 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 8 Oppfølging 1 – Kompetanse og systemer 1. Økonomiskole for politikere, tillitsvalgte og budsjettansvarlige i administrasjonen Politikeropplæring i kommuneøkonomi er gjennomført umiddelbart etter kommunevalget. 2. Økonomisystemene er fornyet Regnskap og budsjett på WEB. Skanning av inngående fakturaer innføres fra Nytt faktura- og innfordringssystem tatt i bruk. Innført nye innkjøpsordninger. Internopplæring av ansatte. 3. Gjennomført en dokumentasjon av alle tjenester Dokumentasjonen viser lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester. I de avdelingsvise utredningene ble omstillingsalternativer med tilhørende driftskonsekvenser drøftet, og anslags kostnader oppført.

9 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 9 Oppfølging 2 – Å få raskere og bedre rapporter  Innført raskere ”datafangst” mhp bilagsflyt i organisasjonen. Økonomiske oppdaterte rapporter avgis straks etter hver lønns- kjøring, hvor en også skal være à jour mht innregistrering av bilag. Drifts- og økonomisk avvik vil nok fortsatt forekomme, – men avvik kan rapporteres tidligere til administrativ og politisk behandling.  Formannskapet. Får nå månedlige budsjettrapporter på artsgruppenivå samlet på hele budsjettområdet.  Kommunestyret. Får tertialvise drifts- og økonomirapporter på avdelings- og rammeområdenivå. Politikere får dermed oppdatert beslutningsgrunnlag så tett opp til måletidspunktet som praktisk mulig.

10 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 10 Oppfølging 3.1–Nytt årshjul, samling 1 i mars Innhold og mål (Ikke vedtakførende møte) 1.Å etablere felles ståsted. 2.Gjennomgang av årsmelding og årsregnskap. Videre finans-, avviks- og strukturanalyser 10 år tilbake i tid. (Se omtale: 3.Bli enige om utfordringer mhp drift og økonomi. Erfaring: Mål og strategi debatt må utvikles mer. 4.Søke konsensus om mål og strategiske valg som prioriteres de neste 2-4 årene Deltakere: Kommunestyret (etter siste K-valg reduseres antall repr. fra 25 til 19, men samtidig opprettes 3 sektorstyrer á 5 medlemmer), rådmann, avdelingssjefer (5), stabsledere (2) og tillitsvalgte

11 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 11 Oppfølging 3.2– Nytt årshjul, samling 2 i mai Innhold og mål (Ikke vedtakførende samling) 1.Gjennomgang av a) Finansielle prognoser (Kom.øk + KS’ prognoser) b) 1. Utkast konsekvensjustert budsjett neste år 2.Å bli ”enige” om størrelsen på omstillingsbehovet – for ønsket økonomisk handlefrihet (Ndr) 3.Rapportene om kommunal tjenesteproduksjon ble drøftet. 74 større og mindre omstillingstiltak ble ført på en mulighetsliste og prioritert. Deltakere: De samme som på samling nr 1.

12 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 12 Oppfølging 3.3–Nytt årshjul, samling 3 i sept Innhold og mål 1.2. Utkast konsekvensjustert budsjett og økonomiplan basert på prioriteringer fra tidligere samlinger 2.Drøftinger og prioriteringer for de neste 4 årene 3.Kommunestyret kan på samlingen vedta omstillings- tiltak og nye tiltak. (Erfaring: Få vedtak) NB! Det ideelle er at det ikke skjer ”omkamp” på senere møter. Deltakere: De samme som på samling nr 1.

13 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 13 Oppfølging 3.4–Nytt årshjul, samling 4 i des Kommunestyremøte Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan sluttbehandles.

14 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 14 Hvordan har det gått med utfordring 1 – øk.styringa? ÅR BUDSJETT REGNSK

15 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 15 Hva med utfordring 2 – Netto inv. lånegjeld

16 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 16 Og hva med utfordring 2 a - Veksten i netto renter og avdrag? ÅR BUDSJETT REGNSK

17 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 17 Økonomistyring i Porsanger kommune.….med disse tiltak og med slik prosess har Porsanger kommune hatt som mål å få balanse mellom ressursbruken og tilgjengelige inntekter, men å endre retninga i ”kommuneskuta” tar tid… Porsanger kommune kom ut av ROBEK i 2002


Laste ned ppt "Porsanger kommune Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni 1 Økonomistyring i Porsanger kommune….…våre tiltak på veien fra kontroll til rapporter og økonomistyring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google