Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomistyring i Porsanger kommune…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomistyring i Porsanger kommune…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomistyring i Porsanger kommune…
.…våre tiltak på veien fra kontroll til rapporter og økonomistyring. Orientering v/ konst. rådmann Josef Vedhugnes Porsanger kommune på TBU-seminar, KRD, Oslo

2 Landets 3. største kommune i areal
Visste du at vi har: 3 offisielle språk og kulturer . (norsk, samisk og kvænsk/(finsk)) 3. lengste flyplass 3. lengste fjord 3 gode lakseelver 4 skoler (avstand,språk og kultur) Stabbursdalen nasjonalpark, ca 1000 km2 inkl verneområder Verdens nordligste furuskog Porsangmoen militærleir med Halkkavarre skyte- og flybombefelt Eldorado av fiskevann ”PORSANGER – EN ARKTISK OASE” Porsanger - areal: 4.873,0 km2 Innbyggertall pr 1/1-03: 4.294

3 Utfordring 1 i 1998 – Økonomistyring på dagsorden
Porsanger ble med i den første pulje ROBEK kommuner da inndekning av underskuddet ble fordelt over 4 år. ÅR 1994 1995 1996 1997 1998 BUDSJETT 2.419 4.594 4.011 1.215 1.632 REGNSK. 14.231 7.779 2.422 6.849 -9.984

4 Utfordring 2 – Veksten i netto renter og avdrag måtte avta
ÅR 1994 1995 1996 1997 1998 BUDSJETT 9.448 6.537 11.144 10.655 13.312 REGNSK. 8.015 6.441 7.769 8.598 12.623

5 Organisasjonsstrukturen 1999 - 31.12.2003
KST–Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på 39 ramme-områder som inngår i 5 avdelinger og i stabsavdelinger

6 Regnskap 2002 - Fordeling av brutto DU

7 Utfordringene iverksatt gjennom akse 2 og 3
Akse 1: Eksterne rammebetingelser (ingen lokal påvirkning) > Statlige rammeoverføringer > Rentenivå, lønns- og prisvekst. Sentrale aktører Akse 2: Administrasjon og styringssystemer > Forbedret interne økonomirutiner og mer delegasjon > Utvidet bruk av økonomi datasystemer Akse 3: Kommunal politisk område > Nytt årshjul innført - budsjettprosess over 4 samlinger med politikere, tillitvalgte og administrative ledere (Porsanger pilotkommune, se

8 Oppfølging 1 – Kompetanse og systemer
1. Økonomiskole for politikere, tillitsvalgte og budsjettansvarlige i administrasjonen Politikeropplæring i kommuneøkonomi er gjennomført umiddelbart etter kommunevalget. 2. Økonomisystemene er fornyet Regnskap og budsjett på WEB. Skanning av inngående fakturaer innføres fra Nytt faktura- og innfordringssystem tatt i bruk Innført nye innkjøpsordninger. Internopplæring av ansatte. 3. Gjennomført en dokumentasjon av alle tjenester Dokumentasjonen viser lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester. I de avdelingsvise utredningene ble omstillingsalternativer med tilhørende driftskonsekvenser drøftet, og anslags kostnader oppført.

9 Oppfølging 2 – Å få raskere og bedre rapporter
Innført raskere ”datafangst” mhp bilagsflyt i organisasjonen. Økonomiske oppdaterte rapporter avgis straks etter hver lønns-kjøring, hvor en også skal være à jour mht innregistrering av bilag. Drifts- og økonomisk avvik vil nok fortsatt forekomme, – men avvik kan rapporteres tidligere til administrativ og politisk behandling. Formannskapet. Får nå månedlige budsjettrapporter på artsgruppenivå samlet på hele budsjettområdet. Kommunestyret. Får tertialvise drifts- og økonomirapporter på avdelings- og rammeområdenivå. Politikere får dermed oppdatert beslutningsgrunnlag så tett opp til måletidspunktet som praktisk mulig.

10 Oppfølging 3.1–Nytt årshjul, samling 1 i mars
Deltakere: Kommunestyret (etter siste K-valg reduseres antall repr. fra 25 til 19, men samtidig opprettes 3 sektorstyrer á 5 medlemmer), rådmann, avdelingssjefer (5), stabsledere (2) og tillitsvalgte Innhold og mål (Ikke vedtakførende møte) Å etablere felles ståsted. Gjennomgang av årsmelding og årsregnskap. Videre finans-, avviks- og strukturanalyser 10 år tilbake i tid. (Se omtale: Bli enige om utfordringer mhp drift og økonomi. Erfaring: Mål og strategi debatt må utvikles mer. Søke konsensus om mål og strategiske valg som prioriteres de neste 2-4 årene

11 Oppfølging 3.2– Nytt årshjul, samling 2 i mai
Deltakere: De samme som på samling nr 1. Innhold og mål (Ikke vedtakførende samling) Gjennomgang av a) Finansielle prognoser (Kom.øk + KS’ prognoser) b) 1. Utkast konsekvensjustert budsjett neste år Å bli ”enige” om størrelsen på omstillingsbehovet – for ønsket økonomisk handlefrihet (Ndr) Rapportene om kommunal tjenesteproduksjon ble drøftet. 74 større og mindre omstillingstiltak ble ført på en mulighetsliste og prioritert.

12 Oppfølging 3.3–Nytt årshjul, samling 3 i sept
Deltakere: De samme som på samling nr 1. Innhold og mål 2. Utkast konsekvensjustert budsjett og økonomiplan basert på prioriteringer fra tidligere samlinger Drøftinger og prioriteringer for de neste 4 årene Kommunestyret kan på samlingen vedta omstillings-tiltak og nye tiltak. (Erfaring: Få vedtak) NB! Det ideelle er at det ikke skjer ”omkamp” på senere møter.

13 Oppfølging 3.4–Nytt årshjul, samling 4 i des
Kommunestyremøte Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan sluttbehandles.

14 Hvordan har det gått med utfordring 1 – øk.styringa?
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 BUDSJETT 2.419 4.594 4.011 1.215 1.632 -3.690 601 949 491 REGNSK. 14.231 7.779 2.422 6.849 -9.984 5.647 3.062 -2.407 3.243

15 Hva med utfordring 2 – Netto inv. lånegjeld

16 Og hva med utfordring 2 a - Veksten i netto renter og avdrag?
ÅR 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 BUDSJETT 9.448 6.537 11.144 10.655 13.312 13.306 14.352 13.110 13.951 REGNSK. 8.015 6.441 7.769 8.598 12.623 11.964 13.041 13.039 12.377

17 Økonomistyring i Porsanger kommune
.….med disse tiltak og med slik prosess har Porsanger kommune hatt som mål å få balanse mellom ressursbruken og tilgjengelige inntekter, men å endre retninga i ”kommuneskuta” tar tid… Porsanger kommune kom ut av ROBEK i 2002


Laste ned ppt "Økonomistyring i Porsanger kommune…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google