Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning

2  2  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier 4.Gjennomgang av utredningen - hoveddata. 5.Diskusjon – innspill underveis. 6.Videre arbeid.

3  3  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Klimagasser

4  4  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge

5  5  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Målsetningen •Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. •Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene.

6  6  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Nytteverdier • Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål. – Reduksjon av energiforbruket. – Mindre bruk av strøm til oppvarming. – Ny miljøvennlig energiproduksjon. – Redusere flaskehalser. • Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. – Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. • Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter.

7  7  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Utredningen Gina Halsen Arild Olsbu

8  8  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Noen perspektiver • Langsiktige – Jordens overflatetemperatur – Det økologiske rom • Kortsiktige – Kraftbalansen – Prisutvikling energibærere

9  9  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Jordens overflatetemperatur

10  10  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Det økologiske rom • Definisjon og bruk – Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. – Kan brukes både som globalt og lokalt begrep – Fordeles på alle land i henhold til befolkningen – Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser

11  11  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Kraftbalansen

12  12  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker

13  13  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Nasjonale mål Norge må forberede seg på en framtid der energi, særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. Enova – skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge • Innen 2010 (St.mld. 29, 1998-99) – 12 TWh energi skal være spart eller produsert miljøvennlig • Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. • 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. • Mer enn 3 TWh vindkraft skal være utbygd innen 2010. • Øke bruk av miljøvennlig naturgass innenlands. • Innen 2016 – 30 TWh energi skal være spart eller produsert miljøvennlig

14  14  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Energiutredning 2006 Råde og Rygge kommuner

15  15  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Infrastruktur - Råde • Lokalnettet drives med 17,5 - 22 kV, er bygd for 24 kV • Lokalnettet har 3 hovedforsynings- områder, Saltnes, Karlshus og Missingen. – Missingen har store utbyggingsplaner som vil kreve utvidelser av dagens nett. • Innmatingen fra 50 kV regionalnettet skjer i Råde og Fjærå sekundærstasjoner i henholdsvis Råde og Fredrikstad kommune. • På sikt – øke kapasiteten på eksisterende 50 kV mellom Halmstad i Rygge kommune, Råde og Fjærå i Fredrikstad kommune.

16  16  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Infrastruktur - Rygge • Lokalnettet er på 17,5 kV • Innmatingen fra 50 kV regionalnettet skjer i 3 transformatorstasjoner, Øreåsen, Rygge og Halmstad. • Rygge militære flyplass har områdekonsesjon for eget område • På sikt – Forsterkning i Halmstad transformatorstasjon, området ved Rygge Sivile Lufthavn – forsterkning på linjen Halmstad mot Fredrikstad på grunn av økt belastning • etablering av sivil flyplass, gassterminal på Larkollen og økt næringsvirksomhet – Det er gitt konsesjon på ny linje mellom Mosseporten og Øreåsen.

17  17  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Avbrudd i leveringen

18  18  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Leveringspålitelighet

19  19  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Fjernvarme Råde • Ikke registrert fjernvarme i kommunen i dag • Mulige prosjekter: – Det vurderes oppstart av et biobrenselanlegg med utgangspunkt i Råde kornsilo og Mølle i Karlshus. – Det skal utredes mulighet for biobrenselanlegg ved Tomb Jordbruksskole. Rygge • Ikke registrert fjernvarme i kommunen i dag • Prosjekt – Rygge Sivile Lufthavn

20  20  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Bruk av energibærere R å deRygge

21  21  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Forbruk av elektrisitet R å deRygge

22  22  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Forbruk av petroleumsprodukter R å deRygge

23  23  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Energiforbruk i husholdningene R å deRygge

24  24  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Energimiks i husholdningene

25  25  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Energimengde i husholdningene R å deRygge

26  26  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Forbruk pr person i husholdninger ElektrisitetBiobrensel

27  27  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Energiforbruk i industrien R å de Rygge

28  28  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Energiressurser - Råde • Vannkraft Ingen eksisterende vannkraftverk. Det er heller ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk i kommunen. • Biobrensel – I følge SSB ble 400 fastkubikkmeter ( fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004 – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk – Total sluttavvirking til brensel på 1200 fm 3 – Energimengden i denne veden er omtrent 2,4 GWh – Til sammenlikning ble 18,8 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 – Netto import av biobrensel til kommunen var 16,4 GWh • Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. • Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper.

29  29  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Energiressurser –Råde (forts.) • Avfall 45 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 4,1 GWh. • Deponigass Det kommunale avfallet kjøres til Solgård deponi i Moss der det er utbygd deponigassanlegg. • Spillvarme Ingen informasjon om spillvarmeprodusenter i kommunen • Grunnvarme I følge NGU har Råde ett grunnvarmeanlegg. – Tomb videregående skole – 12 energibrønner

30  30  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Energiressurser - Rygge • Vannkraft Ingen vannkraftverk i drift. Det er heller ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk i kommunen. • Biobrensel – I følge SSB ble 500 fastkubikkmeter ( fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004 – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk – Total sluttavvirking til brensel på 1500 fm 3 – Energimengden i denne veden er omtrent 3 GWh – Til sammenlikning ble 25,7 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 – Det vil si at netto import av biobrensel til kommunen var 22,7 GWh • Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. • Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper.

31  31  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Energiressurser – Rygge (forts.) • Avfall 51 % av husholdningsavfallet i kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 9,9 GWh. • Deponigass Det kommunale avfallet kjøres til Solgård deponi i Moss der det er utbygd deponigassanlegg. • Spillvarme Ingen informasjon om spillvarmeprodusenter i kommunen. • Grunnvarme I følge NGU har Rygge ett grunnvarmeanlegg. – Larkollen idrettsanlegg – 10 energibrønner

32  32  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Energiflyt - Råde

33  33  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Energiflyt - Rygge

34  34  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Prognose mot år 2025 – forutsetninger •Husholdninger Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning i årene 2007-2025 på: Ca 35 personer i Råde / ca 75 personer i Rygge Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 - 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom: 0,2 – 0,3 GWh/år i Råde / 0,45 – 0,6 GWh/år i Rygge •Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 %. Det er lagt til en forbruksøkning i 2007 og 2008 på grunn av utbygging av Rygge Sivile Lufthavn. •Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden.

35  35  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Prognose mot år 2025 R å de Rygge

36  36  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Tidligere omtalte områder • Råde – Karlshus som kommunesenter – Åkebergmåsan, utbygging bolig og næring – Boligutbygging • Rygge – Høiden og Halmstad næringsområde – Boligutbygging

37  37  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Råde - Saltnes • Kommunen lager en kommunedelplan for området – Eneboliger, tett småhusbebyggelse, offentlig formål • Viktig å utrede for alternative oppvarmings- løsninger så tidlig som mulig i planleggingsfasen Nærvarmeanlegg aktuelt • Nye utbyggingsområder med tett bebyggelse • Eksisterende bygg med vannbårent oppvarmingssystem • Lokale ressurser som grunnlast - biobrensel • Kommunen kan velge hvilken rolle den vil ha – eier, drifter, kunde – i godkjent konsesjonsområde - vedtekt om tilknytningsplikt

38  38  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Rygge – Rygge Sivile Lufthavn (RSL) • Utbyggingen vil skje trinnvis i henhold til trafikkutviklingen over lufthavnen – ikke bygging av nye banesystemer, da Forsvarets etablerte rulle- og taksebaner benyttes. – omfatter i hovedsak innkjøringsvei, parkering, terminalbygning, oppstillingsområder for fly med tilhørende anlegg. – Første byggetrinn er planlagt med en grunnflate på 700 - 800 m 2. – Terminalbygget og parkeringshuset skal forsynes med fjernvarme og fjernkjøling. Varmebehovet beregnet til 4 GWh, kjølebehovet til 1,1 GWh • Grunnlast – varmepumpe • Spisslast - gass • Anleggsarbeidene startet mai 2006, lufthavn skal etter planen åpne 1. oktober 2007. • Utbyggingen kan medføre økt bolig og næringsutvikling i området – bør vurdere nærvarmeanlegg eller utvidelse av fjernvarmenettet til RSL i nye utbyggingsområder

39  39  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge – Tiltak i eksisterende boliger • Pelletskaminer/moderne vedovner • Varmepumper • Varmestyringssystemer • Holdningsskapende arbeid – Tiltak i nye boliger • Benytte alternativ oppvarming • Lavenergiboliger

40  40  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Eksempel nærvarmeanlegg • Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane • Totalt varmebehov kun 2 GWh • Varmesentral – 600 kW biokjel – 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) • Behov for ca 300 meter rør • Investeringskostnader på totalt 6 050 000 – inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader • Støtte fra Enova: 850 000 kr • Salgspris: 60 øre/kWh • Internrente med støtte: 7,2 %

41  41  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Bruk av alternativ energi i boliger • Antall boenheter a 100 m 2 :600 • Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh • Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. :3,0 GWh • Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann :3,6 MW • Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.:2,4 MW

42  42  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Lavenergiboliger •Typiske egenskaper Kilde: Skanska • Overgangsordning år 2007 – 2009, nye byggforskrifter skal innføres.

43  43  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Lavenergiboliger - eksempel • 16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand • 108 kWh/m 2 totalt, 32 kWh/m 2 til oppvarming • Kr 100 000 pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska

44  44  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Energiplan I • Innhold Klima- og energiplan – Klima- og energimessige utfordringer • Klimautfordringer • Energiutfordringer – Status klima- og energisituasjonen • Direkte og indirekte forbruk og utslipp • Klimasituasjonen • Energisituasjonen – Prognoser • Prognose for utslipp av klimagasser • Prognose for energibruk – Visjon, mål og strategi – Effekt av tiltak • Effekter på klimagassutslipp • Effekter på energibruk – Oppfølging

45  45  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Støtteordninger • Enova – Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner – Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme – Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg – Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. • Innovasjon Norge – Investeringsstøtte til anlegg for produksjon og salg av biobrensel, anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, biodrivstoff- /biogassanlegg – Utrednings- og kompetansetiltak • konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger – Landbruks og matdepartementet: mål; 26 TWh biobrensel innen 2015 • Biobrenselprogrammet

46 Takk for oppmerksomheten www.hafslund.no www.nettkonsult.no


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2006 Råde og Rygge Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google